Show simple item record

dc.contributor.authorБаглай, О. І.
dc.contributor.authorBaglay, O.
dc.date.accessioned2020-10-18T18:53:47Z
dc.date.available2020-10-18T18:53:47Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationБаглай О. І. Теоретичні аспекти професійної підготовки майбутніх фахівців туристичного профілю до міжкультурного спілкування/ О. І. Баглай // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць – Випуск 45. – Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2016. – С. 138-142uk_UA
dc.identifier.otherУДК 338.48-6:37:316.454.52
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/5480
dc.descriptionОсвіта. Професійна освіта. Туризмuk_UA
dc.description.abstractУ статті проаналізовано теоретичні аспекти професійної підготовки майбутніх фахівців сфери туризму щодо набуття ними навиків міжкультурного спілкування. Автор виокремлює вимоги щодо цієї підготовки у вищих навчальних закладах. Встановлено, що провідна роль належить туристичним комунікаціям, здатним організувати щире, добровільне спілкування. Щоб результативність спілкування була продуктивною, потрібна власна зацікавленість у цьому, икладання вольових зусиль, вміння домовлятися, налаштовуватися на доброзичливі відносини. Зазначено, що правильно побудований діалог культур веде до порозуміння між особистостями, що репрезентують різні культурні групи. Наведено визначення терміну «міжкультурне спілкування». Успіх міжкультурного спілкування залежить від того, як люди різних культур досягають єдності у виконанні поставлених завдань, застосовуючи для цього інформацію. При підготовці навчальних програм професійної підготовки кадрів для сфери туризму необхідно брати до уваги культорологічний аспект їхнього змістового наповнення. Формування професійно важливих якостей і властивостей фахівця сфери туризму, спрямованих на реалізацію міжкультурного спілкування у майбутній професійній діяльності є вимогою сьогодення щодо професійної підготовки такого фахівця. Одним з напрямів вдосконалення туристичної освіти сфери є створення умов для подальшого розвитку педагогічної майстерності викладачів, представлення інтересів системи професійної туристичної освіти на загальнодержавному й міжнародному рівнях.uk_UA
dc.description.abstractВ статье проанализированы теоретические аспекты профессиональной подготовки будущих специалистов сферы туризма о приобретении ими навыков межкультурного общения. Автор выделяет требования по этой подготовки в высших учебных заведениях. Установлено, что ведущая роль принадлежит туристическим коммуникациям, способным организовать искреннее, добровольное общения. Чтобы результативность общения была продуктивной, нужна собственная заинтересованность в этом, приложения волевых усилий, умения договариваться, настраиваться на доброжелательные отношения. Отмечено, что правильно построен диалог культур ведет к пониманию между личностями, представляющих различные культурные группы. Приведены определение термина «межкультурное общение». Успех межкультурного общения зависит от того, как люди разных культур достигают единства в выполнении поставленных задач, применяя для этого информацию. при подготовке учебных программ профессиональной подготовки кадров для сферы туризма необходимо принимать во внимание культурологический аспект их содержательного наполнения. Формирование профессионально важных качеств и свойств специалиста сферы туризма, направленных на реализацию межкультурного общения в будущей профессиональной деятельности является требованием настоящего по профессиональной подготовки такого специалиста. Одним из направлений совершенствования туристической образования сферы является создание условий для дальнейшего развития педагогической мастерства преподавателей, представление интересов системы профессиональной туристического образования на общегосударственном и международном уровнях.ru
dc.description.abstractThe article highlights the theoretical aspects of future tourism specialists professional training concerning their intercultural skills acquisition. The author singles out the requirements for this training in higher educational establishments. It is established that tourism communications play leading role as they can organize genuine, voluntary communication. To make the result of communication productive, it’s necessary to be interested in it, applying willpower, ability to negotiate, tune into friendly relations. The definition of the term «intercultural communication» is given. It is indicated that cultural dialogue, built properly, leads to mutual understanding between individuals representing different cultural groups. The success of intercultural communication depends on how people of different cultures reach unity in the performance of tasks using information for this. Preparing the curriculum of professional training for tourism the cultural aspect of its semantic content should be taken into consideration. Formation of professionally important qualities and characteristics of future tourism specialist aimed at implementing intercultural communication in his future career is one of the requirements of professional training of such specialist. One of the areas of tourism education improvement is creation of preconditions for further teachers’ pedagogical skills development, introduction of the professional tourism education system interests at national and international levels.en
dc.publisherКиїв-Вінниця: ТОВ фірма «Планер»uk_UA
dc.subjectпрофесійна підготовкаuk_UA
dc.subjectтуризмuk_UA
dc.subjectмайбутні фахівці сфери туризмуuk_UA
dc.subjectміжкультурне спілкуванняuk_UA
dc.subjectдіалог культурuk_UA
dc.subjectпрофесійна освітаuk_UA
dc.subjectпідвищення кваліфікаціїuk_UA
dc.subjectметодичні рекомендаціїuk_UA
dc.subjectпрофессиональная подготовкаuk_UA
dc.subjectбудущие специалисты сферы туризмаuk_UA
dc.subjectмежкультурное общениеuk_UA
dc.subjectдиалог культурuk_UA
dc.subjectпрофессиональное образованиеuk_UA
dc.subjectповышение квалификацииuk_UA
dc.subjectметодические рекомендацииuk_UA
dc.subjectprofessional traininguk_UA
dc.subjecttourismuk_UA
dc.subjectfuture tourism specialistsuk_UA
dc.subjectintercultural communicationuk_UA
dc.subjectcultural dialogueuk_UA
dc.subjectprofessional educationuk_UA
dc.subjectprofessional educationuk_UA
dc.subjectprofessional skills improvementuk_UA
dc.subjectguidanceuk_UA
dc.titleТеоретичні аспекти професійної підготовки майбутніх фахівців туристичного профілю до міжкультурного спілкуванняuk_UA
dc.title.alternativeТеоретические аспекты профессиональной подготовки будущих специалистов туристического профиля к межкультурному общениюuk_UA
dc.title.alternativeTheoretical aspects of professional training of future tourism specialists to intercultural comminicationuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record