Show simple item record

dc.contributor.authorШевчук, О.А.
dc.contributor.authorShevchuk, O. A
dc.contributor.authorТкачук, О.О.
dc.contributor.authorTkachuk, О. О.
dc.contributor.authorХоданіцька, О. О.
dc.contributor.authorХоданицкая, О. А.
dc.contributor.authorKhodanitska, О. О.
dc.contributor.authorСакалова, Г.В.
dc.contributor.authorСакаловая, Г. В.
dc.contributor.authorSakalova, G.
dc.contributor.authorВергеліс, В. І.
dc.contributor.authorВергелис, В. И.
dc.contributor.authorVergelis, V. I.
dc.date.accessioned2019-09-10T07:47:33Z
dc.date.available2019-09-10T07:47:33Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationШевчук О. А. Морфо-біологічні особливості культури Phaseolus vulgaris за дії регуляторів росту рослин / О. А. Шевчук, О. О. Ткачук, О. О. Ходаніцька, Г. В. Сакалова, В. І. Вергеліс // Вісник Уманського національного університету садівництва. Науково-виробничий журнал. – 2019. – № 1. – С. 3-8.uk_UA
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/4566
dc.descriptionСільське господарство. Рослинництво. Регулятори росту рослинuk_UA
dc.description.abstractУ технологічному процесі застосування регуляторів росту рослин є перспективним методом для підвищення урожайності різних сільськогосподарських культур. Метою роботи було з’ясування впливу регуляторів росту Реастим (1,0 г/л) та Гетероауксин (0,2 г/л) на морфо-біологічні особливості та мезоструктурні показники листка рослин Phaseolus vulgaris L. Дослідження проводили на рослинах квасолі сорту Первомайська. Здійснено обробку рослин у фазі 2-х справжніх листків водними розчинами Реастим (1,0 г/л) та Гетероауксин (0,2 г/л) до повного змочування листків. У процесі досліджень визначено мезоструктурні показники листка, площу листкової поверхні, сирі маси надземної частини та кореневої системи, довжину головного кореня. Встановлено, що рістстимулюючі препарати – Реастим (1,0 г/л) та Гетероауксин (0,2 г/л) викликають суттєві зміни у морфогенезі рослин квасолі. Використання Реастиму призводить до зменшення висоти рослин на 12%, тоді як препарат Гетероауксин підвищує даний показник на 40,6%. За дії Гетероауксину сира маса надземної частини у рослин квасолі збільшується на 11% у порівняні з контролем, тоді як за обробки Реастимом даний показник не змінювався. Встановлено, що обробка рослин квасолі у фазі 2-х справжніх листків регуляторами росту рослин підвищує показник сирої маси коренів: за використання Реастиму – на 69%, а за дії гетероауксину – на 56%. Досліджено, що за дії Реастиму довжина головного кореня збільшувалася на 25% у порівняні з контролем, а за використання Гетероауксину даний показник не змінюється. Проте під час використання обох препаратів посилювалося відростання бічних коренів другого та наступних порядків. Регулятори росту збільшують площу листкової поверхні рослин квасолі. Встановлено, що у оброблених рослин квасолі відбувається потовщення листкової пластинки за рахунок асиміляційної тканини у обох варіантах досліду. За дії застосованих препаратів відмічається зменшення лінійних розмірів клітин губчастої паренхіми, проте відбувається збільшення об’єму клітин губчастої паренхіми листка. Обробка рослин регуляторами росту позначилась на особливостях формування продихового апарату листків квасолі. Під впливом регуляторів росту рослин зростала кількість клітин епідермісу, кількість продихів та їх площа у порівняні з контролем, що є важливою анатомічною складовою функціонування фотосинтетичного апарату, оскільки збільшення числа продихів та їх розмірів сприяє посиленню газообміну листка. Актуальним залишається питання вивчення впливу регуляторів росту нового покоління на продуктивність різних сортів бобових культурuk_UA
dc.description.abstractВ технологическом процессе применения регуляторов роста растений является перспективным методом для повышения урожайности различных сельскохозяйственных культур. Целью работы было выяснение влияния регуляторов роста Реастим (1,0 г/л) и Гетероауксин (0,2 г/л) на морфо-биологические особенности и мезоструктурные показатели листа растений Phaseolus vulgaris L. Исследования проводили на растениях фасоли сорта Первомайска. Осуществлена обработка растений в фазе 2-х настоящих листьев водными растворами Реастим (1,0 г/л) и Гетероауксин (0,2 г/л) до полного смачивания листьев. В процессе исследований определены мезоструктурные показатели листа, площадь листовой поверхности, сырые массы надземной части и корневой системы, длину главного корня. Установлено, что ростстимулирующие препараты – Реастим (1,0 г/л) и Гетероауксин (0,2 г/л) вызывают существенные изменения в морфогенезе растений фасоли. Использование Реастима приводит к уменьшению высоты растений на 12%, тогда как препарат Гетероауксин повышает данный показатель на 40,6%. За действия Гетероауксина сырая масса надземной части у растений фасоли увеличивается на 11% по сравнению с контролем, тогда как при обработке Реастимом данный показатель не менялся. Установлено, что обработка растений фасоли в фазе 2-х настоящих листьев регуляторами роста повышает показатель сырой массы корней: при использовании Реастима – на 69%, а за действия Гетероауксина – на 56%. Доказано, что за действия Реастима длина главного корня увеличивалась на 25% по сравнению с контролем, а за использование Гетероауксина данный показатель не меняется. Однако при использовании обоих препаратов усиливалось отрастание боковых корней второго и последующих порядков. Регуляторы роста увеличивают площадь листовой поверхности растений фасоли. Установлено, что в обработанных растений фасоли происходит утолщение листовой пластинки за счет ассимиляционной ткани в обоих вариантах опыта. При действии используемых препаратов отмечается уменьшение линейных размеров клеток губчатой паренхимы, однако происходит увеличение объема клеток губчатой паренхимы листа. Обработка растений регуляторами роста отразилась на особенностях формирования устичного аппарата листьев фасоли. Под влиянием регуляторов роста растений увеличивалось число клеток эпидермиса, количество устьиц и их площадь по сравнению с контролем, что является важной анатомической составляющей функционирования фотосинтетического аппарата, поскольку увеличение числа устьиц и их размеров способствует усилению газообмена листьев. Актуальным остается вопрос изучения влияния регуляторов роста нового поколения на производительность различных сортов бобовых культурru
dc.description.abstractIn the technological process the application of plant growth regulators is perspective for increase the yield of different agricultural crops. The purpose of the research was determination of the influence of growth regulators Reastim (1,0 g/l) and Heteroauxin (0,2 g/l) on morphological and biological characteristics and mesostructure indicators of leaf of Phaseolus vulgaris L. For the research bean plants of Pervomayskaya variety were used. The treatment of plants was conducted in the phase of 2 true leaves with water solutions of Reastim (1,0 g/l) and Heteroauxin (0,2 g/l) until full wetting of leaves. During research the mesostructural parameters of the leaf, the area of the leaf surface, the mass of the above-ground part and the root system, the length of the root were determined. It was established that growth-stimulating preparations – Reastim (1,0 g/l) and Heteroauxin (0,2 g/l) resulted the significant changes in the morphogenesis of bean plants. Using of Reastim leads to a decrease in plant height by 12%, while Heteroauxin increases this parameter by 40,6%. Under the influence of Heteroauxin the crude mass of the above-ground part of beans plants increases by 11% compared with control. Processing of plants with Reastym did not changed this indicator. It was established that the processing of bean plants in the phase of 2 true leaves by plant growth regulators increased the indicator of raw mass of roots: use of Reastim enlarged it by 69%, and under the influence of heteroauxin the mass increased by 56%. It was investigated that the Reastum treatment increased the length of the main root by 25% compared with the control, and for the use of Heterouxin this index did not change. However, the use of both preparations increased the growth of lateral roots of the second and nextorders. Growth regulators treatment increased the area of the leaf surface of bean plants. It was established that in the treated bean plants the leaf plate thickened because of development of assimilation tissue in both experimental variants. The action of the applied drugs resulted a decrease in the linear size of the cells of the spongiform parenchyma, but the volume of the cells of the spongiform parenchyma in the leaf increased. Treatment of plants by growth regulators influenced on the peculiarities of the formation of the stomata apparatusof bean leaves. Under the influence of plant growth regulators the number of epidermis cells, the number of stomata and their area increased compared with control. That was an important anatomical component of the functioning of the photosynthetic apparatus, because an increase of the number of stomachs and their sizes led to increase gas exchange of the leaf. The questions about the study of the influence of new generation growth regulators on the productivity of different varieties of leguminous crops remains actualen
dc.publisherУманьuk_UA
dc.subjectрегулятори росту рослинuk_UA
dc.subjectморфогенезuk_UA
dc.subjectмезоструктурна організаціяuk_UA
dc.subjectPhaseolus vulgaris L.uk_UA
dc.subjectрегуляторы роста растенийuk_UA
dc.subjectмезоструктурная организацияuk_UA
dc.subjectplant growth regulatorsuk_UA
dc.subjectmorphogenesisuk_UA
dc.subjectmesostructure organizationuk_UA
dc.titleМорфо-біологічні особливості культури phaseolus vulgaris l. за дії регуляторів росту рослинuk_UA
dc.title.alternativeМорфо-биологические особености культуры phaseolus vulgaris l. за воздействия регуляторов роста растенийuk_UA
dc.title.alternativeMorpho-biological features of culture of phaseolus vulgaris l. under growth regulators treatmentuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record