Show simple item record

dc.contributor.authorЩепотіна, Наталя
dc.contributor.authorShchepotina, Natalia
dc.contributor.authorКостюкевич, Віктоp
dc.contributor.authorKostiukevych, Viktor
dc.contributor.authorПоліщук, Володимир
dc.contributor.authorPolishchuk, Volodymyr
dc.contributor.authorКоннова, Майя
dc.contributor.authorKonnova, Maiia
dc.contributor.authorСаричев, Євгеній
dc.contributor.authorSarychev, Yevhenii
dc.date.accessioned2019-07-26T09:56:11Z
dc.date.available2019-07-26T09:56:11Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationЩепотіна Н. Педагогічний контроль техніко-тактичних дій висококваліфікованих діагональних гравців у жіночому волейболі в процесі змагальної діяльності / Н. Щепотіна, В. Костюкевич, В. Поліщук, М. Коннова, Є. Саричев // Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник наукових праць. – Вип. 7(26). – Вінниця: ТОВ «Планер», 2019. – С. 236-241.uk_UA
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/4526
dc.description.abstractУ командних ігрових видах спорту кінцевий результат у матчі не відображає повну інформацію про сильні та слабкі сторони гравців. Тому контроль змагальної діяльності в спортивних іграх дозволить отримати об’єктивну інформацію для підвищення ефективності управління підготовкою команди. Мета дослідження – встановити структуру та динаміку техніко-тактичних дій висококваліфікованих діагональних гравців жіночої Суперліги України в процесі змагальної діяльності. Матеріал і методи дослідження. Дослідження проводилося впродовж змагального періоду сезону 2017-2018 рр. і передбачало педагогічне спостереження та відеозйомку офіційних ігор Чемпіонату України з волейболу серед жіночих команд Суперліги. Всього було проаналізовано змагальну діяльність 9 висококваліфікованих діагональних гравців майстрів спорту України. Результати та висновки. Структуру техніко-тактичних дій діагональних гравців у процесі змагальної діяльності в найбільшій мірі складають блокування (34,0±2,9 %) й атакуючі удари (28,1±2,0 %). Найефективніше серед усіх техніко-тактичних дій діагональні гравці виконують атакуючі удари (42,3±4,5 %) і блокування (33,8±3,2 %). Гра в захисті та передача на удар є «слабким місцем» діагональних гравців, так як частка неефективних техніко-тактичних дій складає 42,2±5,9 і 56,1±9,0 % відповідно. Впродовж гри спостерігається поступове зниження ефективності виконання техніко-тактичних дій діагональними гравцями. Так, частка ефективних подач знизилася з 19,8 % у першій партій до 10,4 % у четвертій, ефективних захисних дій – з 35,0 до 23,3 %, атакуючих ударів – з 36,1 до 25,6 %, блокувань – з 28,7 до 28,5 %. Аналіз отриманих результатів дозволяє рекомендувати в тренувальному процесі діагональних гравців особливу увагу приділяти реалізації атакувального потенціалу подач, підвищенню ефективності гри в захисті, розширенню запасу тактичних комбінацій і моделей гри, вдосконаленню загальної та спеціальної витривалостіuk_UA
dc.description.abstractВ командных игровых видах спорта конечный результат в матче не отражает полную информацию о сильных и слабых сторонах игроков. Поэтому контроль соревновательной деятельности в спортивных играх позволит получить объективную информацию для повышения эффективности управления подготовкой команды. Цель исследования – установить структуру и динамику технико-тактических действий высококвалифицированных диагональных игроков женской Суперлиги Украины в процессе соревновательной деятельности. Материал и методы исследования. Исследование проводилось в течение соревновательного периода сезона 2017-2018 гг. и предусматривало педагогическое наблюдение и видеосъемку официальных игр Чемпионата Украины по волейболу среди женских команд Суперлиги. Всего было проанализировано соревновательную деятельность 9 высококвалифицированных диагональных игроков мастеров спорта Украины. Результаты и выводы. Структуру технико-тактических действий диагональных игроков в процессе соревновательной деятельности в наибольшей степени составляют блокирования (34,0±2,9 %) и атакующие удары (28,1±2,0 %). Наиболее эффективно среди всех технико-тактических действий диагональные игроки выполняют атакующие удары (42,3±4,5 %) и блокирования (33,8±3,2 %). Игра в защите и передача на удар являются «слабым местом» диагональных игроков, так как доля неэффективных технико-тактических действий составляет 42,2±5,9 и 56,1±9,0 % соответственно. В течение игры наблюдается постепенное снижение эффективности выполнения технико-тактических действий диагональными игроками. Так, доля эффективных подач снизилась с 19,8 % в первой партии до 10,4 % в четвертой, эффективных защитных действий – с 35,0 до 23,3 %, атакующих ударов – с 36,1 до 25,6 %, блокирований – с 28,7 до 28,5 %. Анализ полученных результатов позволяет рекомендовать в тренировочном процессе диагональных игроков особое внимание уделять реализации атакующего потенциала подач, повышению эффективности игры в защите, расширению запаса тактических комбинаций и моделей игры, совершенствованию общей и специальной выносливостиru
dc.description.abstractThe final result in team game sports does not reflect complete information of the strengths and weaknesses of the players. Therefore, the control of competitive activities in sports games will provide objective information for improving of team management. The purpose of the research is to establish the structure and dynamics of technical and tactical actions of highly skilled opposite hitters of women's Superleague of Ukraine in the process of competitive activity. Material and methods of research. The study was conducted during the competition period of the 2017-2018 season and provided for pedagogical observation and video shooting of the official games of the Ukrainian Volleyball Championship among women's Superleague teams. The study involved 9 highly qualified opposite hitters the masters of sports of Ukraine. Results and conclusions. The structure of the technical and tactical actions of opposite hitters in the process of competitive activity is consisted of large part of blocks (34,0±2,9 %) and spikes (28,1±2,0 %). Opposite hitters perform the spikes (42,3±4,5 %) and blocks (33,8±3,2 %) most effectively among all technical and tactical actions. The game of defense and passes are a "weak spot" of the opposite hitters, as the ratio of inefficient technical and tactical actions are 42,2±5,9 and 56,1±9,0 %, respectively. There is a gradual decrease in the effectiveness of technical and tactical actions by the opposite hitters during the game. Thus, the part of effective serves decreased from 19,8 % in the first set to 10,4 % in the fourth, effective defense actions – from 35,0 to 23,3 %, spikes – from 36,1 to 25,6 %, blocks – from 28,7 to 28,5 %. The analysis of the results allows to recommend in the training process of the opposite hitters to pay special attention to the implementation of the attack potential of serves, increase the effectiveness of the defense, expanding the stock of tactical combinations and game models, improving general and special enduranceen
dc.subjectволейболісткиuk_UA
dc.subjectамплуаuk_UA
dc.subjectподачаuk_UA
dc.subjectатакуючий ударuk_UA
dc.subjectблокуванняuk_UA
dc.subjectефективністьuk_UA
dc.subjectволейболисткиuk_UA
dc.subjectамплуаuk_UA
dc.subjectподачаuk_UA
dc.subjectатакующий ударuk_UA
dc.subjectблокированиеuk_UA
dc.subjectэффективностьuk_UA
dc.subjectfemale volleyball playersuk_UA
dc.subjectgame roleuk_UA
dc.subjectserveuk_UA
dc.subjectspikeuk_UA
dc.subjectblockuk_UA
dc.subjectefficiencyuk_UA
dc.titleПедагогічний контроль техніко-тактичних дій висококваліфікованих діагональних гравців у жіночому волейболі в процесі змагальної діяльностіuk_UA
dc.title.alternativeПедагогический контроль технико-тактических действий высококвалифицированных диагональной игроков в женском волейболе в процессе соревновательной деятельностиuk_UA
dc.title.alternativePedagogical control of technical and tactical actions of highly skilled opposite hitters in women's volleyball in the process of competitive activityuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record