Show simple item record

dc.contributor.authorБіліченко, О. В.
dc.contributor.authorБиличенко, А. В.
dc.contributor.authorBilichenko, O. V.
dc.date.accessioned2019-07-03T21:22:30Z
dc.date.available2019-07-03T21:22:30Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationБіліченко О. В. Критерії та показники сформованості професійної етики майбутніх медичних сестер // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць. Серія «Педагогічні науки». – Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2019. – Вип. 42. – С. 41-49.uk_UA
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/4448
dc.descriptionПрофесійна етика. Етика медичної сестри.uk_UA
dc.description.abstractУ статті професійна етика медичних працівників охарактеризована як єдність трьох процесів:обміну інформацією, пізнання людьми один одного, формування і розвитку міжособистісних відносин. Зазначено, що професійна етика у процесі професійної взаємодії у медичній сфері реалізує такі функції: мотиваційно-стимулюючу, інформаційно-комунікативну, перцептивно-комунікативну та інтерактивно-комунікативну функції. Акцентовано увагу на тому. що професійна етика є феноменом, механізм функціонування якого обумовлений особливостями інтелектуальної і емоційної взаємодії суб'єктів діяльності, а її внутрішня структура визначається єдністю чотирьох компонентів: мотиваційно-ціннісного, когнітивного, особистісного, діяльнісного, що сприяють успішній реалізації відповідних функцій взаємодії між фахівцями медичного профілю і пацієнтами. У статті проаналізовано погляди науковців на визначення критеріїв і показників професійної етики, готовності майбутніх молодших медичних спеціалістів до професійного самовдосконалення, сформованості емпатійної культури студентів вищих медичних навчальних закладів, готовності майбутніх медичних сестер до професійної самореалізації, професійно-етичної культури майбутнього лікаря. Запропоновано критерії сформованості професійної етики майбутніх медичних сестер: мотиваційно-ціннісний, когнітивний, особистісний, діяльнісний. У табличній формі представлені показники виокремлених критеріїв.uk_UA
dc.description.abstractВ статье профессиональная этика медицинских работников охарактеризована как единство трех процессов: обмена информацией, познания людьми друг друга, формирования и развития межличностных отношений. Отмечено, что профессиональная этика в процессе профессионального взаимодействия в медицинской сфере реализует такие функции: мотивационно-стимулирующую, информационно-коммуникативную, перцептивно-коммуникативную и интерактивно-коммуникативную. Акцентировано внимание на том, что профессиональная этика является феноменом, механизм функционирования которого обусловлен особенностями интеллектуального и эмоционального взаимодействия субъектов деятельности, а ее внутренняя структура определяется единством четырех компонентов : мотивационно-ценностного, когнитивного, личностного, деятельностного, что способствуют успешной реализации соответствующих функций взаимодействия между специалистами медицинского профиля и пациентами. В статье проанализированы взгляды ученых на определение критериев и показателей профессиональной этики, готовности будущих младших медицинских специалистов к профессиональному самосовершенствованию, сформированности эмпатийной культуры студентов высших медицинских учебных заведений, готовности будущих медицинских сестер к профессиональной самореализации, профессионально-этичной культуре будущего врача. Предложены критерии сформированности профессиональной этики будущих медицинских сестер : мотивационно-ценностный, когнитивный, личностный, деятельностный.ru
dc.description.abstractIn the article the professional ethics of medical workers is described as unity of three processes: information exchange, people‟s perception of each other, formation and development of interpersonal relations. It is noted that professional ethics in the process of professional interactions in the field of medicine implements the following functions: motivational-stimulating, informational-communicative, perceptually-communicative and interactive-communicative functions. The emphasis is placed on the fact that professional ethics is a phenomenon, the mechanism of functioning of which is due to the peculiarities of intellectual and emotional interaction of actors, and its internal structure is determined by unity of four components: motivational-avaluative, cognitive, personal and functional. All above-mentioned things contribute to the successful implementation of the corresponding functions of interaction between medical specialists and patients. The article analyzes the views of scientists on the definition of criteria and indicators of professional ethics, future junior medical specialists‟ disposition to professional self-improvement, the formation of the empathy culture of higher medical schools students, the readiness of future nurses to be professionally self-realizied, professional-ethical culture of the future doctor. The criteria for the formation of professional ethics for future nurses as motivational-avaluative, cognitive, personal, functional are offered here. The content of the criteria is revealed. Motivational-evaluative criterion reflects the presence of motives to keep ethical standards of professional activity. Personal orientation on the basic values of the profession shows particular patient‟s and the whole nation life and health support. Cognitive criterion indicates the existence of deep, systematic knowledge providing competence in the field of professional ethics of medical staff. Personal criterion contains not only professionally important qualities ensuring the implementation of ethical norms and rules of human attitude towards patients in professional activities, but also self-reflection and self-actualization. Functional criterion is related to the formation of skills to organize constructive relations on the basis of keeping norms of professional ethics in the nursing professional practice. The indicators of the individual criteria are presented in the tabular form.en
dc.publisherІзмаїл : РВВ ІДГУuk_UA
dc.subjectпрофесійна етикаuk_UA
dc.subjectмедичні сестриuk_UA
dc.subjectстуденти медичного коледжуuk_UA
dc.subjectкритеріїuk_UA
dc.subjectпоказникиuk_UA
dc.subjectпрофесійна підготовкаuk_UA
dc.subjectпрофессиональная этикаuk_UA
dc.subjectмедицинские сестрыuk_UA
dc.subjectстуденты медицинского колледжаuk_UA
dc.subjectкритерииuk_UA
dc.subjectпоказателиuk_UA
dc.subjectпрофессиональная подготовкаuk_UA
dc.subjectprofessional ethicsuk_UA
dc.subjectnursesuk_UA
dc.subjectstudents of medical collegeuk_UA
dc.subjectcriteriauk_UA
dc.subjectindicatorsuk_UA
dc.subjectvocational traininguk_UA
dc.titleКритерії та показники сформованості професійної етики майбутніх медичних сестерuk_UA
dc.title.alternativeКритерии и показатели сформированности профессиональной этики будущих медицинских сестерuk_UA
dc.title.alternativeCriteria and indicators of future nurses’ professional ethicsuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record