Show simple item record

dc.contributor.authorАндрущак, Р. І.
dc.contributor.authorАндрущак, Р. И.
dc.contributor.authorAndrushcha, R. I.
dc.date.accessioned2018-05-25T11:46:17Z
dc.date.available2018-05-25T11:46:17Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationАндрущак Р. І. Римо-Католицька церква на Поділлі в 20-х рр. ХХ ст.: історіографія проблеми/ Р. І. Андрущак //Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. Вип. 24. Збірник наукових праць / За заг. ред. проф. О.А. Мельничука. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. – С. 327-331uk_UA
dc.identifier.otherУДК 930: 272 (477.43/.44) «192…»
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/2916
dc.descriptionІсторія Поділля. Римо-католицька церква. Радянська владаuk_UA
dc.description.abstractУ даній статті автором проаналізовані наукові праці, що торкаються питання Римо - католицької церкви на Поділлі в умовах антирелігійної політики радянської влади в окреслений період. Досліджено основні історіографічні напрямки вивчення даної проблеми як вітчизняними, так і зарубіжними науковцямиuk_UA
dc.description.abstractВ данной статье автором проанализированы научные труды, затрагивающие вопросы Римско-католической церкви на Подолье в условиях антирелигиозной политики советской власти в означенный период. Исследованы основные историографические направления изучения данной проблемы как отечественными так и зарубежными учеными.ru
dc.description.abstractThe author analyzes scientific works on the problem of the Roman Catholic Church in Podillya region in terms of the repressive policy of the Soviet government in this period and investigates the main historiographical trends in the study of the problem by Ukrainian and foreign scientistsen
dc.publisherВінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД»uk_UA
dc.subjectРимо-католицька церкваuk_UA
dc.subjectПоділляuk_UA
dc.subjectантирелігійна політикаuk_UA
dc.subjectрадянська владаuk_UA
dc.subjectнаціональні меншиниuk_UA
dc.subjectісторіографіяuk_UA
dc.subjectРимско-католическая церковьuk_UA
dc.subjectПодольеuk_UA
dc.subjectантирелигиозная политикаuk_UA
dc.subjectсоветская властьuk_UA
dc.subjectнациональные меньшинстваuk_UA
dc.subjectисториографияuk_UA
dc.subjectRoman Сatholic Сhurchuk_UA
dc.subjectPodillya regionuk_UA
dc.subjectanti-religious policyuk_UA
dc.subjectSoviet authoritiesuk_UA
dc.subjectethnic minoritiesuk_UA
dc.subjecthistoriographyuk_UA
dc.titleРимо-католицька церква на Поділлі в 20-х рр. ХХ ст.uk_UA
dc.title.alternativeРимско-католическая церковь на Подолье в 20-х гг. ХХ в.uk_UA
dc.title.alternativeThe Roman Catholic church in Podillya region in 20s of the XX centuryuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record