Recent Submissions

 • Вплив показників кислотності на якість продуктів харчування 

  Поліщук, Н. В.; Polishchuk, N. V. (Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017)
  У статті розкрито вплив показників кислотності на продукти харчування. Розглянуто значення показників кислотності на технологічні параметри продуктів. Охарактеризовано вплив показників кислотності на якість борошна, молока, ...
 • Модифікування нанодисперсних плівок діоксиду титану та напрямки їх використання 

  Плахотна, М. М.; Plakhotna, M. M. (Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017)
  Отримано електроди на основі оксиду титану і модифікованого металу, досліджували їх електрокаталітичні і фотоелетрохімічні властивості.
 • Методи якісного та кількісного аналізу компонентів вина 

  Матвіїв, А. Ю.; Матвеев, А. Ю.; Matviiv, A. Yu (Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017)
  У статті проаналізовано основні методи якісного і кількісного аналізу вина. Описано хроматографический, спектрофотометрический, колориметричний, флюорометричні, хімічні методи визначення та капілярний електрофорез.
 • Хімічна та екологічна освіта: стан і перспективи розвитку 

  Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского; Vinnytsia State Mykhaylo Kotsybynskiy Pedagogical University (Вінниця : ВДПУ, 2017)
  У збірнику опубліковано наукові праці учасників Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції за чотирма основними напрямами: методика навчання хімії у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних ...
 • Чисельність та поширення хижих птахів у Вінницькій області 

  Матвійчук, О. А.; Матвейчук, А. А.; Matviichuk, O. A.; Пірхал, А. Б.; Пирхал, А. Б.; Pirkhal, A. B. (Кривий Ріг, 2008-10)
  В результаті експедиційних виїздів упродовж 2000-2008 були зібрані відомості про видовий склад, чисельність, поширення та топічні зв’язки птахів ряду Соколоподібні Falconiformes у межах Вінницької області. Виявлена низка ...
 • Попередня оцінка стану орнітоценозів антропогенних ландшафтів Верхнього Побужжя у гніздовий період 

  Серебряков, В. В.; Serebriakov, V. V.; Матвійчук, О. А.; Матвейчук, А. А.; Matviichuk, O. A. (Тернопіль, 2006)
  Досліджувались видовий склад, щільність популяції, біотопічний перерозподіл та характер перебування птахів у антропогенних ландшафтах верхів’їв басейну р. Південний Буг. Обліки птахів здійснювали в межах шести фіксованих ...
 • Історія вивчення птахів водно-болотних комплексів Верхнього і Середнього Побужжя 

  Матвійчук, О. А.; Матвейчук, А. А.; Matviichuk, O. A. (Київ : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2004-09)
  Здійснена оцінка стану вивченості птахів аквальних комплексів Верхнього і Середнього Побужжя у хронологічному аспекті. Наведені відомості про найбільш ґрунтовні наукові праці які висвітлюють стан орнітофауни регіону упродовж ...
 • Відгонка фосфору із трикальційфосфату карбон(IV) хлоридом 

  Крикливий, Р. Д.; Kryklyvyi, R. D. (Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015)
  Вивчено вплив температури на зміну термодинамічних параметрів сублімації фосфору при взаємодії Ca3(PO4)2 та CCl4. Результати теоретичних досліджень підтверджено експериментально. В температурному режимі 350-600 °С досягається ...
 • Проблема «людина і природа» у природничо- науковому осмисленні сьогодення 

  Hudzevych, A. V.; Гудзевич, А. В.; Броннікова, Л. Ф.; Bronnikova, L. F.; Бронникова, Л. Ф. (Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015)
  Акцентовано увагу на основну проблему сьогодення – проблему взаємодії "Людини і природи". Окреслені концепції, які стосуються цієї проблематики та вказані на основні практичні кроки її вирішенні в науковій і освітній сферах. ...
 • Веб-квести як спосіб активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках хімії 

  Форостовська, Т. О.; Форостовськая, Т. О.; Forostovska, T. O.; Бохан, Ю. В.; Bokhan, Yu.V.; Терещенко, О. В.; Tereshchenko, O. V. (Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015)
  У статті показано можливості використання Інтернету як способу підвищення пізнавальної активності учнів на уроках хімії. В якості приклад веб-квестів методика розглянута. Автори статті стверджують, веб-квести що підвищують ...
 • Аналіз рівня засвоєння школярами поняття «ізомерія» органічних сполук за результатами складання ЗНО 

  Толмачова, В. С.; Tolmachova, V. S.; Сковрунська, Т. П.; Skovrunska, T. P. (Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015)
  Проаналізований рівень засвоєння школярами поняття «ізомерія» органічних сполук за результатами складання зовнішнього незалежного оцінювання 2014 року. Питання щодо структурної ізомерії органічних речовин викликав дискусію ...
 • Історизм як засіб розвитку пізнавального інтересу школярів на уроках хімії 

  Свистун, Ю.; Svystun, Yu. (Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015)
  Комплексне і систематичне використання історичного матеріалу у навчанні школярів хімії сприяє розвитку їх пізнавального інтересу та кращому засвоєнню хімічних знань, формує позитивну мотивацію до навчання. Про це свідчить ...
 • Хімічна та екологічна освіта: стан і перспективи розвитку 

  Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского; Vinnytsia State Mykhaylo Kotsybynskiy Pedagogical University (Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015)
  У збірнику опубліковано наукові праці учасників Міжнародної науково-практичної конференції за чотирма основними напрямами: методика навчання хімії у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах; ...