Recent Submissions

 • Фізико-хімічні дослідження сульфідів фосфору 

  Худоярова, О. С.; Khudoiarova, O. S.; Чорна, О. М.; Chorna, O. M. (Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017)
  Досліджено умови отримання сульфідів фосфору, їх фізичні, хімічні і фізико-технічні властивості. Проведено аналіз відомих методів визначення фосфору і сірки. Запропоновано можливість використовувати для аналізу фосфору в ...
 • Вивчення можливості та доцільності одержання сульфідів фосфору із фосфатно-сульфатної сировини 

  Худоярова, О. С.; Khudoiarova, O. S. (Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017)
  Досліджено умови отримання сульфідів фосфору відновленням суміші кальцій фосфату і натрій сульфату воднем, метаном, карбон (ІІ) оксидом. Встановлено, що при відновленні метаном або карбон (ІІ) оксидом в інтервалі температур ...
 • Вплив показників кислотності на якість продуктів харчування 

  Поліщук, Н. В.; Polishchuk, N. V. (Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017)
  У статті розкрито вплив показників кислотності на продукти харчування. Розглянуто значення показників кислотності на технологічні параметри продуктів. Охарактеризовано вплив показників кислотності на якість борошна, молока, ...
 • Модифікування нанодисперсних плівок діоксиду титану та напрямки їх використання 

  Плахотна, М. М.; Plakhotna, M. M. (Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017)
  Отримано електроди на основі оксиду титану і модифікованого металу, досліджували їх електрокаталітичні і фотоелетрохімічні властивості.
 • Дослідження впливу кислотності на відновлення фосфатних систем 

  Петрук, Г. Д.; Petruk, H. D.; Берегова, М.; Береговая, М.; Berehova, M. (Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017)
  Розглянуто проблему впливу кислотності на відновлення фосфатних систем. Обґрунтовано аналіз використання фосфорних солей, мінеральних добрив і сульфідів фосфору. Фосфоровмісні солі можуть бути використані для одержання ...
 • Методи якісного та кількісного аналізу компонентів вина 

  Матвіїв, А. Ю.; Матвеев, А. Ю.; Matviiv, A. Yu (Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017)
  У статті проаналізовано основні методи якісного і кількісного аналізу вина. Описано хроматографический, спектрофотометрический, колориметричний, флюорометричні, хімічні методи визначення та капілярний електрофорез.
 • Аналіз сучасних напрямків розвитку екологічно-безпечного житла 

  Сакалова, Г. В.; Sakalova, H. V.; Любчак, Ю. С.; Liubchak, Yu. S. (Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017)
  Досліджено вплив будівельних матеріалів на навколишнє середовище і організм людини, в результаті їх використання, а також негативний вплив на навколишнє середовище і організм людини, що виникає при побудові та експлуатації ...
 • Аналіз перспективних методів очищення природних вод 

  Сакалова, Г. В.; Sakalova, G. V.; Ликтей, Г. В.; Lyktei, H. V.; Кондратюк, О.А.; Kondratiuk, O.A. (Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017)
  На основі принципу комбінаторності і дотримання умов оптимізації процесів розроблений підхід до вивчення і створення економічно ефективних і екологічно безпечних технологій для очищення стічних і поверхневих вод з використанням ...
 • Дослідження методу хімічної десорбції для вилучення іонів нікелю(II) з бентонітових глин 

  Сакалова, Г. В.; Sakalova, H. V.; Коваль, Н. О.; Koval, N. O.; Кащей, В. А.; Kashchei, V. A. (Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017)
  У статті розглянута проблема накопичення відпрацьованих сорбентів; охарактеризовано основні методи десорбції забруднюючих речовин і регенерації сорбентів; досліджено ефективність методу хімічної десорбції для вилучення ...
 • Модифікація методики визначення йоду у рослинних об’єктах 

  Іванівська, В. М.; Ivanivska, V. M.; Дабіжук, Т. М.; Dabizhuk, T. M. (Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017)
  Зміст Йода в грунтах є головним чинником забезпечення цим елементом людей і тварин через ланцюга харчування. Тому визначення Йода в рослинах, як продуктах харчування, необхідне для виявлення його кількісного вмісту, що ...
 • Дослідження вмісту білка у борошнистих продуктах 

  Дмитрик, М. В.; Dmytryk, M. V.; Петрук, Г. Д.; Petruk, H. D. (Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017)
  Макаронні вироби характеризуються низьким вмістом білкових речовин. Харчова цінність макаронних виробів обумовлена якістю борошна і характеризується хімічним складом, засвоюванням і біологічною цінністю білків, енергетичною ...
 • Синтетичні аспекти комплексоутворення деяких 3d-металів з o-, n-, s-вмісними органічними лігандами 

  Волянська, Ю. В.; Волянская, Ю. В.; Volianska, Yu. V.; Ранський, А. П.; Ранский, А. П.; Ranskyi, A. P. (Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017)
  Проаналізовано синтез координаційних з'єднань деяких 3d-металів з ароматичними азометинами, α-гідроксіазометінами і тіоамідами. Склад і будова координаційних сполук доводили елементним аналізом і ІЧ-спектроскопією.
 • Дослідження екстракційної переробки фосфатної сировини 

  Василінич, Т. М.; Vasylinych, T. M.; Іванюк, Я.; Иванюк, Я.; Ivaniuk, Ya.; Звада, А.; Zvada, A. (Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017)
  Досліджено вплив різних параметрів - температури, тривалості процесу, витрати сировинних компонентів на розкладання трікальцийфосфата при отриманні РК - мінеральних добрив. Обґрунтовано можливість заміни сірчаної кислоти ...
 • Адсорбційне очищення стічних вод гальванічних виробництв від іонів нікелю(ІІ) 

  Василінич, Т. М.; Vasylinych, T. M.; Онофрійчук, Н.; Onofriichuk, N.; Токарик, І.; Tokaryk, I.; Попадюк, І.; Popadiuk, I. (Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017)
  Досліджено процеси адсорбційного очищення стічної води від іонів нікелю (II). Перспективність і ефективність застосування бентонітових глин для очищення стічних вод підтверджується їх перевагами перед іншими сорбентами, а ...
 • Адсорбційне вилучення іонів цинку з води глинами Черкаського родовища 

  Василінич, Т. М.; Vasylinych, T. M.; Дудар, О.; Dudar, O.; Пономаренко, О.; Ponomarenko, О. (Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017)
  У роботі наведені результати досліджень процесів поглинання іонів цинку глинами Черкаського родовища. Отримані результати досліджень свідчать про перспективність і ефективність застосування природних мінеральних сорбентів, ...
 • Визначення вмісту гумусу у грунтах 

  Балинська, Л. Л.; Балинская, Л. Л.; Balynska, L. L.; Петрук, Г. Д.; Petruk, H. D. (Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017)
  У статті викладені поняття і роль органічної речовини в грунтах. Розглянуто найбільш поширені методи, які можна використовувати для дослідження гумусу.
 • Дослідження готовності студентів до профільного навчання хімії учнів старшої школи 

  Блажко, О. А.; Blazhko, O. A. (Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017)
  У статті розкрито основні результати вивчення практичного стану підготовки майбутніх вчителів до профільного навчання хімії учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Визначено недостатній рівень готовності студентів, ...
 • Використання професійно орієнтованих завдань у навчанні хімії учнів ПТНЗ сільськогосподарського профілю 

  Блажко, А. В.; Blazhko, A .V.; Швець, В. О.; Швец, В.; Shvets, V. (Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017)
  Використання розробленої нами системи професійно орієнтованих навчальних завдань з хімії при підготовці майбутніх робітників сільськогосподарського профілю сприяють інтеграції навчального матеріалу з хімії й предметів ...
 • Організація навчально-пізнавальної діяльності з хімії учнів класів суспільно-гуманітарного профілю як педагогічна проблема 

  Блажко, А. В.; Blazhko, A. V.; Шевчук, А. М.; Shevchuk (Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017)
  Детальний аналіз психолого-педагогічної літератури, нормативних документів та педагогічної практики засвідчив, що успішне впровадження концепції профільного навчання при організації навчально-пізнавальної діяльності учнів ...
 • Хімічна та екологічна освіта: стан і перспективи розвитку 

  Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского; Vinnytsia State Mykhaylo Kotsybynskiy Pedagogical University (Вінниця : ВДПУ, 2017)
  У збірнику опубліковано наукові праці учасників Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції за чотирма основними напрямами: методика навчання хімії у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних ...

View more