Show simple item record

dc.contributor.authorПетров, О. О.
dc.contributor.authorПетров, А. А.
dc.contributor.authorPetrov, O. O.
dc.date.accessioned2018-01-29T21:07:07Z
dc.date.available2018-01-29T21:07:07Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationПетров О. О. Концепт як об’єкт дослідження у лінгвокогнітивних, психолінгвістичних та лінгвокультурологічних студіях / О. О. Петров // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Філологія (мовознавство) : зб. наук. праць. – Вінниця : ТОВ «Фірма «Планер»», 2016. – Вип. 23. – С. 136–141.uk_UA
dc.identifier.otherУДК 81’364:81’255.4:811
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:8080/xmlui/handle/123456789/2274
dc.descriptionЛінгвокультурологіяuk_UA
dc.description.abstractУ статті проаналізовано підходи до визначення концепту як об’єкта дослідження в сучасних лінгвокогнітивних, психолінгвістичних та лінгвокультурологічних студіях, що дозволило кваліфікувати концепт як складну полімодальну одиницю свідомості, яка акумулює людський досвід і здатна втілюватися, як в мові, за допомогою найрізноманітніших її засобів, так і в інших видах людської діяльності. На основі аналізу наукових праць зарубіжних та вітчизняних вчених встановлено, що за своєю природою концепт є ментальною сутністю та співвідноситься зі знаннями, які формують уявлення про світ – картину світу. У статті обґрунтовано, що культурний концепт, у свою чергу, як складне багатовимірне ментальне утворення є найважливішою одиницею лінгвокультурологічного моделювання національного менталітету. За перспективу подальших наукових розвідок у межах запропонованої тематики вбачається застосування лінгвокультурологічного аналізу мовних явищ, який дозволяє більш-менш об’єктивно визначити як загальнолюдську, так і національно-специфічну інформацію, що відображається у людській свідомостіuk_UA
dc.description.abstractВ статье проанализированы подходы к определению концепта как объекта исследования в современных лингвокогнитивных, психолингвистических и лингвокультурологических студиях, что позволило квалифицировать концепт как сложную полимодальную единицу сознания, аккумулирующую человеческий опыт и способную воплощаться, как в языке, с помощью самых разнообразных его средств, так и в других видах человеческой деятельности. На основе анализа научных трудов зарубежных и отечественных ученых установлено, что по своей природе концепт – ментальная сущность, соотносящаяся со знаниями, которые формируют представление о мире – картину мира. В статье обосновано, что культурный концепт, в свою очередь, как сложное многомерное образование является важнейшей единицей лингвокультурологического моделирования национального менталитета. Перспективой последующих научных исследований в рамках предлагаемой тематики предусматривается применение лингвокультурологического анализа языковых явлений, который позволяет более-менее объективно определить как общечеловеческую, так и национально-специфическую информацию, отображаемую в человеческом сознанииru
dc.description.abstractApproaches to definition of concept as an object of the scientific research in the modern linguocognitive, psycholinguistic and linguoculturological studies are analyzed in the article. The analysis makes it possible to define concept as a complex polymodal unity of the consciousness, that accumulates the human experience and has the ability to be embodied not only in a language with the help of different means, but also in other types of the human activities. On the basis of the analysis of the foreign and Ukrainian scientists the following was determined: concept has a mental nature and correlates with the knowledge, which forms the human image of the world, i.e. its conceptual picture. It is elucidated in the article, that the cultural concept in its turn, as a complex multidimensional mental product, is the most important unity of the modelling of national mentality. The implementation of the linguocultural analysis of the linguistic phenomena is considered in the article as a possible perspective of the linguistic investigations, which are dedicated to the study of the mentioned scientific problems. That can help to detect not only the universal, but also the national-specific information, which is encoded and reflected in the human consciousnessen
dc.publisherВінниця : ТОВ «Фірма «Планер»»uk_UA
dc.subjectконцептuk_UA
dc.subjectкультурний концептuk_UA
dc.subjectконцептна картина світуuk_UA
dc.subjectлінгвокультурологіяuk_UA
dc.subjectконцептuk_UA
dc.subjectкультурный концептuk_UA
dc.subjectконцептная картина мираuk_UA
dc.subjectлинговкультурологияuk_UA
dc.subjectconceptuk_UA
dc.subjectcultural conceptuk_UA
dc.subjectconceptual picture of the worlduk_UA
dc.subjectlinguoculturologyuk_UA
dc.titleКонцепт як об’єкт дослідження у лінгвокогнітивних, психолінгвістичних та лінгвокультурологічних студіяхuk_UA
dc.title.alternativeКонцепт как объект исследования в современных лингвокогнитивных, психолингвистических и лингвокультурологических студияхuk_UA
dc.title.alternativeConcept as an object of the scientific research in the modern linguo-cognitive, psycholinguistic and linguoculturological studiesuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record