Recent Submissions

 • Формування творчого світогляду учнів методами художньо-конструкторської діяльності 

  Глуханюк, В.М.; Hlukhanyuk, V.M.; Скотар, В.Т.; Skotar, V.T.; Ільчишина, Г.В.; Ilchishina, G.V. (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020)
  У статті розглянуто проблеми художньо-конструкторської діяльності учнів та формування творчого світогляду учнів, створення умов засвоєння художньо-конструкторських навичок та умінь, застосування методів художньо-конструкторської ...
 • On well-posedness of the Cauchy problem for system of oscillators in weighted spaces 

  Bak, Sergiy; Kovtonyuk, Galyna (2021)
  We consider an infinite system of ordinary differential equations that describes the dynamics of an infinite system of linearly coupled nonlinear oscillators on a two dimensional integer-valued lattice. We prove results ...
 • STEM-освіта в процесі підготовки майбутніх робітників електротехнічного профілю 

  Матвійчук, А.Я.; Matviychuk, A.Ya.; Іванчук, А.В.; Ivanchuk, A.V.; Хватков, П.В.; Khvatkov, P.V. (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020)
  У статті проаналізовано зміст понять STEM/STEAM/STREAM-освіти та обґрунтовано необхідність їх упровадження при підготовці компетентних робітників по ремонту і налагодженню електрообладнання та електромонтерів. Запропоновано ...
 • Сутність шкоди від невпевності в собі як результату насильства над дітьми 

  Іванчук, А.В.; Ivanchuk, A.V.; Матвійчук, А.Я.; Matviychuk, A.Ya. (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020)
  У статті наведено аналіз психологічного підходу до розкриття механізму спричинення шкоди дітям, які стали жертвами насильства. У його основі лежить феномен самовпевненості. Брак самовпевненості стає причиною низки ефектів, ...
 • Формування уявлень гуртківців про модельний ракетний двигун 

  Іванчук, А.В.; Ivanchuk, A.V.; Матвійчук, А.Я.; Matviychuk, A.Ya.; Бурлака, П.В.; Burlaka, P.V. (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020)
  У статті наведено аналіз використання наративного підходу для організації вивчення технічних знань гуртківцями ракетомодельного гуртка. Наведено приклади формування наративів про характер перетворення енергії в модельному ...
 • Застосування методу дизайн-мислення у професійній підготовці вчителів трудового навчання і технологій 

  Коломієць, Д.І.; Kolomiets, D.I.; Козак, Т.С.; Kozak, T.S.; Швець, О.А.; Shvet, O.A. (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020)
  У статті обґрунтовано доцільність упровадження дизайн-освіти як інноваційної форми професійної підготовки вчителів трудового навчання. Проаналізовано причини уповільненого розвитку сфери дизайну в Україні. Обґрунтована ...
 • Вплив лекцій-практикумів з декоративно-ужиткового мистецтва на розвиток творчого мислення дітей дошкільного та шкільного віку 

  Шинін, О.С.; Шинин, А.С.; Shinin, O.S.; Кравець, В.М.; Kravets, V.M.; Романишена, О.І.; Romanishena, O.I.; Рубанова, О.В.; Rubanova, O.V. (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020)
  У європейських країнах сфера культури вважається не тільки соціокультурною складовою в житті суспільства, а й являє собою важливий чинник соціально-економічного розвитку, розглядається як один із чинників формування ...
 • Зв’язок минулого із сучасністю у мистецтві створення шрифту 

  Шимкова, І.В.; Shimkova, I.V.; Сологуб, Ю.С.; Solohub, YU.S.; Нечай, Л.М.; Nechay, L.M. (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020)
  Стаття присвячена історії розвитку світової писемності, характеристиці неалфавітного та алфавітного письма, виникнення графічних особливостей шрифту, його класифікація, головні етапи історії шрифту.
 • Застосування діалогічних методів навчання і методик творчого розвитку в навчанні технологій учнів закладів середньої та професійної освіти 

  Шимкова, І.В.; Shimkova, I.V.; Кабаков, Є.І.; Kabakov, YE.I.; Матієнко, В.В.; Matiyenko, V.V. (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020)
  У статті йдеться про застосування діалогічних методів навчання і методик творчого розвитку в навчанні технологій учнів закладів середньої та професійної освіти. Встановлено, що діалогічні й творчі методи навчання сприяють ...
 • Використання онлайн-інструментів для вдосконалення навичок типографіки 

  Шимкова, І.В.; Shimkova, I.V.; Злагоднюк, М.С.; Zlahodnyuk, M.S.; Подвальнюк, А.І.; Podvalnyuk, A.I. (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020)
  У статті проаналізовано можливості використання онлайн-ресурсів для графічного дизайну, подана їхня характеристика та доцільність використання цих програм майбутніми викладачами професійної освіти.
 • Формування економічних компетентностей учнів старшої школи засобами проблемного навчання 

  Гаркушевський, В.С.; Garkushevsky, V.S.; Сметанський, А.Л.; Smetansky, A.L.; Уманець, М.І.; Umanets, M.I. (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020)
  У статті розглядаються аспекти проблемного навчання основ підприємництва учнів старшої школи. Встановлено, що формування економічних компетентностей учнів старшої школи ґрунтується на мотиваційних чинниках. Для створення ...
 • Розвиток дизайн-мислення учнів профільної школи за умов STEAM-освіти 

  Гаркушевський, В.С.; Garkushevsky, V.S.; Прибиш, О.С.; Pribish, O.S.; Чорнобров, А.Л.; Chornobrov, A.L. (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020)
  У статті йдеться про розвиток дизайн-мислення учнів профільної школи за умов STEAM-підходу. Встановлено, що дизайнерське мислення є потужним засобом реалізації̈ STEAM-підходу, як для учнів профільної школи, так і для ...
 • Розсіювання механічної енергії полімерними вуглепластиками з вуглецевими наномодифікаторами 

  Мозговий, Олександр; Mozghovyi, O.; Ковтун, Анастасія; Kovtun, A. (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020)
  Проведені дослідження втрат механічної енергії полімерними вуглепластиками показали позитивний вплив наномодифікаторів на підвищення фізико-механічних характеристик композитів.
 • Тестові комп’ютерні програми при визначенні рівня знань і вмінь учнів 

  Мозговий, Олександр; Mozghovyi, O.; Джуринська, Катерина; Dzhurynska, K. (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020)
  У роботі розглянуто різноманітні тестові програми: розглянуто переваги та недоліки кожної із локальних, мережевих і онлайн комп’ютерних програм для визначення рівня знань і вмінь учнів.
 • Формування поняття світогляду в учнів старшої школи 

  Коцулим, Микола; Kotsulym, M.; Гаєвський, Андрій; Haievskyi, A.; Сільвейстр, Анатолій; Silveistr, A. (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020)
  У статті представлені та теоретично обґрунтовано сутність, структуру та поняття формування світогляду учнів під час навчання фізики. Описано можливі шляхи формування наукових поглядів учнів на уроках фізики за допомогою ...
 • Експериментальне обгрунтування квантової телепортації 

  Білюк, Анатолій; Biliuk, A.; Білюк, Анатолій; Biliuk, A. (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020)
  В роботі показано, що квантова телепортація це передача певного квантового стану на віддаль за допомогою роз’єднаної у просторі заплутаної ЕПР- пари і класичного каналу зв’язку, при якому первинний стан руйнується в точці ...
 • Використання віртуальних навчальних об’єктів в освітньому процесі з фізики 

  Бездушна, Юлія; Bezdushna, Yuliia (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020)
  У статті розглядається проблема використання віртуальних навчальних об’єктів в освітньому процесі з фізики. Уточнено трактування поняття віртуального навчального об’єкту та видологію навчальних об’єктів для різних ...
 • Екологічне виховання учнів на уроках фізики 

  Багній, Владислав; Bahnii, V.; Моклюк, О.; Mokliuk, O.; Моклюк, Микола; Mokliuk, M. (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020)
  У статті розглянуто деякі питання екологічного виховання на уроках фізики. Обґрунтовано необхідність повернення фізики до її початкового змісту як науки про природу, на основі чого описано ряд питань, які необхідно включити ...
 • Методологічні особливості навчання фізики учнів старшої школи 

  Аллахвердієв, Олександр; Allakhverdiiev, O.; Онищук, Яна; Onyshchuk, Yana; Сільвейстр, Анатолій; Silveistr, A. (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020)
  У статті представлено та теоретично обґрунтовано методологічні особливості навчання фізики учнів старшої школи. Описано можливі шляхи розвитку методологічних знань та цінність методологічних досліджень для природничих ...
 • Методика використання ікт при вивченні трикутників в курсі геометрії основної школи 

  Удоденко, Вікторія; Udodenko, V. (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020)
  У статті йдеться про використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках геометрії в 7-9 класах. Розкрито переваги та недоліки використання ІКТ на уроках. Розповідається на яких етапах уроку які інформаційно-ко ...

View more