Recent Submissions

 • Можливості використання наративів у навчальній дисципліні «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці» під час підготовки майбутніх учителів 

  Іванчук, Анатолій; Иванчук, Анатолий; Ivanchuk, Anatoliy (Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2020)
  У статті обґрунтовано доцільність використання наративів про технічні явища в принципах дії технічних засобів для захисту людей від небезпек в техносфері при вивченні навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності та основи ...
 • Сутність та дидактична цінність наративів про механічні передачі 

  Іванчук, Анатолій; Иванчук, Анатолий; Ivanchuk, Anatoliy (Полтава: ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2020)
  У статті розглядаються особливості використання наративного підходу до вивчення технічних явищ у механічних передачах. Наводяться обґрунтування їх дидактичних властивостей та методичні підходи до їх конструювання. Проведений ...
 • Переформування технічних текстів як засіб мотивованого їх сприйняття майбутніми учителями технологій 

  Іванчук, Анатолій; Иванчук, Анатолий; Ivanchuk, Anatoliy (К.: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2020)
  У статті акцентована увага на невідповідності змісту технічних знань майбутній фаховій діяльності вчителя технологій. З’ясовано, що основна вимога до технічного навчального матеріалу – це простота викладення та його практичне ...
 • Навчання дітей дошкільного віку безпечної поведінки 

  Іванчук, Анатолій; Иванчук, Анатолий; Ivanchuk, Anatoliy (Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика», 2020)
  Статтю присвячено пошуку ефективних способів залучення знань із галузі безпеки життєдіяльності для вирішення проблеми формування компетентності безпечної поведінки дитини дошкільного віку. Відзначено, що проблема формування ...
 • Переваги використання програмного засобу GeoGebra на уроках стереометрії 

  Зуліна, Дар’я; Зулина, Дарья; Zulina, Daria; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020)
  Стаття присвячена проблемі пошуку шляхів підвищення рівня розвитку пізнавальної активності старшокласників на уроках стереометрії, зокрема із застосуванням системи динамічної математики GeoGebra. Розглянуто переваги ...
 • Застосування онлайн-сервісу Kahoot на уроках стереометрії в профільній школі 

  Городюк, Наталія; Городюк, Наталия; Horodiuk, Nataliia; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020)
  Стаття присвячена опису безкоштовного онлайн-сервісу Kahoot. Виявлено актуальність його використання в роботі вчителя. Представлена покрокова інструкція створення вікторини, принцип роботи сервісу, переваги та недоліки, ...
 • Методичні особливості вивчення площ фігур в курсі планіметрії основної школи 

  Волошина, Дар’я; Волошина, Дарья; Voloshyna, Daria; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020)
  У даній статті розглянута методика вивчення площ фігур в курсі планіметрії середньої школи. Описані методичні особливості вивчення геометричних величин та шляхи коригування типових помилок учнів. Проведено ...
 • Методичні особливості застосування методу проектів у навчанні математики 

  Бикова, Юлія; Быкова, Юлия; Bykova, Yuliia; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020)
  Для створення умов всебічного розвитку особистості, сучасний вчитель повинен не лише сформувати в учнів системні знання, а й навчити застосовувати засвоєні знання і вміння в практичній діяльності та ...
 • Модифікація одного методу чисельного інтегрування 

  Яровенко, Анатолій; Яровенко, Анатолий; Yarovenko, Anatolii; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; Мазур, Максим; Mazur, Maksym; Люлько, Юрій; Люлько, Юрий; Liulko, Yurii (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020)
  В роботі представлено модифікацію класичного методу Ромберга чисельного інтегрування з підвищеною та наперед заданою точністю. Для програмної реалізації алгоритму методу розроблено кросплатформний застосунок в середовищі ...
 • Аналіз основних понять теорії нечітких множин 

  Шкарупська, Анна; Шкарупськая, Анна; Shkarupska, Anna; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020)
  У статті розглянуто основні поняття теорії нечітких множин, методи побудови функції належності. Проаналізовано відмінність понять «випадковість» та «нечіткість», наведено приклад нечіткої множини
 • Чисельні методи знаходження безумовного екстремуму функції однієї змінної 

  Шаргородська, Діана; Шаргородская, Диана; Sharhorodska, Diana; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020)
  У статті досліджуються чисельні методи знаходження безумовного екстремуму функції однієї змінної. Теоретично обґрунтовані алгоритми декількох чисельних методів обчислення безумовного екстремуму функції однієї ...
 • Дослідження інверсії та її властивостей за допомогою програми GeoGebra 

  Тютюн, Любов; Tiutiun, Liubov; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020)
  У даній статті розглянуто деякі можливості використання програмного середовища GeoGebra під час вивчення інверсії та дослідженні її властивостей. Проаналізовано основні переваги даної програми та показано доцільність ...
 • Про проблему формування системності знань у старшокласників під час вивчення математики 

  Стоян, Наталія; Стоян, Наталия; Stoian, Nataliia; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020)
  Проаналізувавши психолого-педагогічну та філософську літературу визначено поняття «системності» як педагогічної категорії. Визначено, що «системність» відіграє важливе місце у вивченні математики і розглядається як ...
 • Дистанційне навчання як одна з технологій сучасної системи освіти 

  Соя, Олена; Соя, Елена; Soia, Olena; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020)
  У статті описано етап становлення дистанційної освіти, проаналізовано сучасний стан та окреслено перспективи використання технологій дистанційного навчання в Україні та за кордоном в контексті неперервної освіти
 • Особливості реалізації проєктного навчання під час навчання геометрії в старшій школі 

  Снігур, Анна; Снигур, Анна; Snihur, Anna; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020)
  В даній статті аналізується проєктно-дослідницька діяльність в процесі навчання геометрії учнів старшої школи; розглядається роль проєктних технологій у підготовці учнів до самостійної діяльності, у сприянні ...
 • Створення освітнього середовища з диференціального числення функції однієї змінної для студентів вищих навчальних закладів 

  Поплавська, Марина; Поплавськая, Марина; Poplavska, Maryna; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020)
  У статті з’ясовується можливість створення освітнього середовища з диференціального числення функції однієї змінної для студентів вищих навчальних закладів. Наводиться один із прикладів реалізації даного проекту
 • Про деякі проблеми вивчення математики та шляхи їх вирішення під час навчання у школі 

  Пластовець, Вікторія; Пластовец, Виктория; Plastovets, Viktoriia; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020)
  У даній статті досліджено ставлення учнів до математики та наводяться результати дослідження про рівень знань учнів з математики. Розглянуто основні причини виникнення проблем під час вивчення математики у школі. ...
 • Застосування методу малого параметру при розв’язувані систем диференціальних рівнян 

  Панянчук, Інна; Panianchuk, Inna; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020)
  Стаття присвячена застосуванню малого параметра для розв’язувань систем диференціальних рівнянь, а саме: наведені короткі історичні відомості щодо історії розвитку асимптотичного методу при розв’язанні систем диференціальних ...
 • Інтерактивний комплекс та хмарні сервіси у початковій освіті : монографія 

  Копняк, Н. Б; Kopniak, N. B. (Вінниця: ТОВ «Твори», 2020)
  Монографія присвячена проблемам використання інтерактивного мультимедійного комплексу та хмарних сервісів навчального призначення у початковій освіті, що є актуальним у світлі останніх тенденцій розвитку ...
 • Активізація проектно-дослідної діяльності студентів засобами навчально-творчих завдань з декоративно-ужиткового мистецтва 

  Бойчук, Світлана; Boichuk, S.; Магдич, Яна; Mahdych, Ya.; Марущак, Оксана; Marushchak, O. (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2019)
  У статті теоретично обґрунтовано доцільність застосування методики активізації проектно-дослідної діяльності студентів засобами навчально-творчих завдань з декоративно-ужиткового мистецтва; вирішується проблема мотивації ...

View more