Recent Submissions

 • Розсіювання механічної енергії полімерними вуглепластиками з вуглецевими наномодифікаторами 

  Мозговий, Олександр; Mozghovyi, O.; Ковтун, Анастасія; Kovtun, A. (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020)
  Проведені дослідження втрат механічної енергії полімерними вуглепластиками показали позитивний вплив наномодифікаторів на підвищення фізико-механічних характеристик композитів.
 • Тестові комп’ютерні програми при визначенні рівня знань і вмінь учнів 

  Мозговий, Олександр; Mozghovyi, O.; Джуринська, Катерина; Dzhurynska, K. (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020)
  У роботі розглянуто різноманітні тестові програми: розглянуто переваги та недоліки кожної із локальних, мережевих і онлайн комп’ютерних програм для визначення рівня знань і вмінь учнів.
 • Формування поняття світогляду в учнів старшої школи 

  Коцулим, Микола; Kotsulym, M.; Гаєвський, Андрій; Haievskyi, A.; Сільвейстр, Анатолій; Silveistr, A. (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020)
  У статті представлені та теоретично обґрунтовано сутність, структуру та поняття формування світогляду учнів під час навчання фізики. Описано можливі шляхи формування наукових поглядів учнів на уроках фізики за допомогою ...
 • Експериментальне обгрунтування квантової телепортації 

  Білюк, Анатолій; Biliuk, A.; Білюк, Анатолій; Biliuk, A. (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020)
  В роботі показано, що квантова телепортація це передача певного квантового стану на віддаль за допомогою роз’єднаної у просторі заплутаної ЕПР- пари і класичного каналу зв’язку, при якому первинний стан руйнується в точці ...
 • Використання віртуальних навчальних об’єктів в освітньому процесі з фізики 

  Бездушна, Юлія; Bezdushna, Yuliia (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020)
  У статті розглядається проблема використання віртуальних навчальних об’єктів в освітньому процесі з фізики. Уточнено трактування поняття віртуального навчального об’єкту та видологію навчальних об’єктів для різних ...
 • Екологічне виховання учнів на уроках фізики 

  Багній, Владислав; Bahnii, V.; Моклюк, О.; Mokliuk, O.; Моклюк, Микола; Mokliuk, M. (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020)
  У статті розглянуто деякі питання екологічного виховання на уроках фізики. Обґрунтовано необхідність повернення фізики до її початкового змісту як науки про природу, на основі чого описано ряд питань, які необхідно включити ...
 • Методологічні особливості навчання фізики учнів старшої школи 

  Аллахвердієв, Олександр; Allakhverdiiev, O.; Онищук, Яна; Onyshchuk, Yana; Сільвейстр, Анатолій; Silveistr, A. (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020)
  У статті представлено та теоретично обґрунтовано методологічні особливості навчання фізики учнів старшої школи. Описано можливі шляхи розвитку методологічних знань та цінність методологічних досліджень для природничих ...
 • Методика використання ікт при вивченні трикутників в курсі геометрії основної школи 

  Удоденко, Вікторія; Udodenko, V. (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020)
  У статті йдеться про використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках геометрії в 7-9 класах. Розкрито переваги та недоліки використання ІКТ на уроках. Розповідається на яких етапах уроку які інформаційно-ко ...
 • Переваги байєсівського підходу до перевірки статистичних гіпотез 

  Ткаченко, Світлана (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020)
  В статті розглянуто байєсівський підхід до перевірки статистичних гіпотез та обґрунтовано основні переваги байєсівського підходу в порівнянні з класичним (частотним) підходом.
 • Формування математичних компетентностей учнів шляхом використання інтерактивних технологій 

  Ткач, Каріна; Tkach, K. (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020)
  У статті розкрито важливість впровадження інтерактивних технологій на уроках математики.
 • Розвиток математичної компетентності учнів у процесі вивчення теми «похідна та її застосування» 

  Руда, Віта; Ruda, V. (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020)
  У статті розглядається формування математичної компетентності учнів в процесі вивчення теми «Похідна та її застосування», а також розглянуто формулювання та розуміння математичної компетентності у педагогічній діяльності ...
 • Особливості впровадження stem-освіти на уроках математики 

  Онищенко, Тетяна (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020)
  У статті на основі опрацьованої літератури коротко описано досвід впровадження STEM-освіти та розкрито можливості впровадження STEM-освіти в Україні. Окремо розкрито можливості впровадження STEM-освіти на уроках математики ...
 • Засоби формування інформаційної компетентності старшокласників в процесі вивчення елементів стохастики 

  Мороз, Андрій (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020)
  Стаття присвячена проблемі пошуку шляхів і відбору засобів формування інформаційної компетентності старшокласників в процесі вивчення елементів стохастики. Розглянуто приклади застосування різних програмних ресурсів в ...
 • Розвиток просторової уяви старшокласників на уроках геометрії як педагогічна проблема 

  Мельник, Анастасія (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020)
  У даній статті представлено характеристику особливостей формування просторової уяви учнів, розвитку просторового та образного мислення, аналіз проблем і рекомендації щодо способів усвідомлення учнями просторових явищ.
 • Специфіка навчання геометрії в старших класах європейських шкіл 

  Мартиненко, Владислав (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020)
  На прикладах конкретних задач розкрито важливість міжпредметних зв’язків. Задачі ймовірнісного характеру є цілком посильні для розв’язання і сприяють розвитку логічного мислення та професійно значущих знань і умінь учнів; ...
 • Специфіка навчання геометрії в старших класах європейських шкіл 

  Мартиненко, Анастасія; Мартыненко, Анастасия; Martynenko, Anastasiia; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020)
  У даній статті розглянуто основні проблеми вивчення стереометрії у старших класах та можливості їх вирішення шляхом використання зарубіжних практик. Зокрема, представлено методичні аспекти вивчення геометрії в Німеччині ...
 • Дистанційне навчання математики учнів основної школи 

  Липа, Тетяна; Липа, Татьяна; Lypa, Tetiana (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020)
  В статті розповідається про можливості використання ІКТ під час дистанційного навчання, як можна організувати дистанційне навчання, як розвивається дистанційне навчання в Україні, його переваги і недоліки
 • Теореми Менелая та Чеви як спосіб розв’язування нестандартних стереометричних задач 

  Кирилюк, Владислав; Kyryliuk, Vladyslav; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020)
  Стаття присвячена узагальненню теорем Менелая та Чеви на тривимірний простір. Було розглянуто вказані теореми на площині, а також їхні аналоги в просторі. Тривимірні теореми Менелая та Чеви подавалися разом з доведенням. ...
 • Метод оберненої задачі розсіювання 

  Бак, Сергій; Bak, Sergiy; Ковтонюк, Галина; Kovtonyuk, Galyna; Ігнатко, Віта; Ihnatko, Vita (2020)
  У статті розглядається ідея методу оберненої задачі розсіювання на прикладі лінеаризованого рівняння Кортевега-де Фріза. Нелінійне рівняння представляється як умова сумісності двох допоміжних лінійних задач. Описується ...
 • Існування розв’язків солітонного типу в системах типу Фермі-Пасти-Улама 

  Бак, Сергій; Bak, Sergiy; Ковтонюк, Галина; Kovtonyuk, Galyna; Лисак, Богдан; Lysak, Bohdan (2020)
  У статті одержано умови існування відокремлених біжучих хвиль в системах типу Фермі-Пасти-Улама на двовимірній ґратці. Для цього використано варіаційний підхід і метод періодичних апроксимацій. The conditions for the ...

View more