Останні додані

 • Психологічні засади виховної роботи з важковиховуваними підлітками 

  Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M. (Вінниця: ВАТ «Віноблдрукарня», 2001)
  Розглядаються психологічні особливості важковиховуваних підлітків, типи і причини важковиховуваності. Розкрито етапи й особливості корекційної роботи з важковиховуваними підлітками.
 • Діяльнісний підхід до розуміння дискурсивної компетентності 

  Мікаєлян, В. В.; Микаелян, В. В.; Mikaielian, V. V. (Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2018)
  У статті дискурсивна компетентність розглядається як один із ключових аспектів професійної підготовки майбутнього лікаря. Дискурсивна компетентність визначається як творча здібність людини ефективно використовувати наявний ...
 • Проблеми морально-етичного становлення майбутніх медичних сестер 

  Біліченко, О. В.; Биличенко, А. В.; Bilichenko, O. V. (Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2018)
  У статті розглядається роль цінностей у структурі моральної свідомості особистості. Акцентується увага на важливості завдання формування моральних цінностей у процесі професійної підготовки майбутніх медичних сестер.
 • Теоретичні підходи до розуміння соціальної компетентності 

  Московчук, О. С.; Moskovchuk, O. S. (Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2018)
  У статті аналізуються різні підходи до розуміння сутності соціальної компетентності особистості. З’ясовуються можливості формування соціальної компетентності на різних етапах онтогенезу.
 • Роль ціннісних орієнтацій у структурі самовизначення особистості 

  Давідчук, А. О.; Давидчук, А. О.; Davidchuk, A. O. (Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2018)
  У статті аналізується зміст ціннісного самовизначення особистості. З’ясовано, що ціннісні орієнтації є не лише складовою особистісного, життєвого, професійного, морального, сімейного та інших типів самовизначення, але й ...
 • Сутнісні характеристики суб’єктності особистості 

  Лук’яненко, Б. А.; Лукяненко, Б. А.; Lukianenko, B. A. (Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2018)
  У статті узагальнюються психолого-педагогічні підходи до розуміння суб’єктності особистості. Розглядається співвідношення між поняттями особистість, індивід, індивідуальність, суб'єкт.
 • Прояв особистісних рис учителя в його стилі педагогічного спілкування 

  Демченко, Д. В.; Demchenko, D. V. (Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2018)
  У статті узагальнюються результати психолого-педагогічних досліджень проблеми особистісної детермінації стилю педагогічного спілкування вчителя та його впливу на різні аспекти розвитку учнів.
 • Компоненти творчого стилю педагогічної діяльності 

  Панадій, О. П.; Панадий, О. П.; Panadii, O. P. (Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2018)
  Структура творчого стилю педагогічної діяльності розглядається як єдність необхідних знань і вмінь, специфічних професійних, соціально-психологічних, креативних й особистісних якостей вчителя, що визначають його здатність ...
 • Професійна позиція майбутнього вчителя як суб’єкта навчального діалогу 

  Кравчук, В. І.; Кравчук, В. И.; Kravchuk, V. I. (Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2018)
  Професійна позиція майбутнього вчителя розглядається як інтеграційна характеристика особистості, що відображає систему ставлень, теоретико-методологічних знань, ціннісних орієнтацій і визначає рефлексивний спосіб педагогічної ...
 • Розвиток професійної самосвідомості майбутніх психологів як умова формування їх готовності до професійної діяльності 

  Шахов, В. І.; Шахов, В. И.; Shakhov, V. I. (Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2018)
  Професійна готовність майбутнього фахівця як складне особистісно-професійне утворення тісно пов’язане з його професійною самосвідомістю. Останню найчастіше визначають як процес пізнання себе, формування уявлень щодо себе, ...
 • Підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва до професійного саморозвитку 

  Фрицюк, В. А.; Frytsiuk, V. A. (Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2018)
  У статті розкриваються деякі особливості підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва до професійного саморозвитку, який розглядається як постійний динамічний процес, спрямований на самоорганізацію прогресивних змін ...
 • Модель формування професійної етики студентів медичного коледжу 

  Біліченко, О. В.; Биличенко, А. В.; Bilichenko, O. V. (Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2018)
  У статті зазначається, що формування професійної етики у студентів медичного коледжу можливе на міцному теоретичному фундаменті і за умови системності заходів професійної підготовки, що повинні відображати як основні зв'язки ...
 • Збагачення знань студентів про соціальну компетентність шляхом впровадження соціально-педагогічного спецкурсу 

  Московчук, О. С.; Moskovchuk, O. S. (Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2018)
  У статті розкрито зміст однієї з педагогічних умов – збагачення знань студентів про соціальну компетентність за допомогою розробки і реалізації соціально-педагогічного спецкурсу для студентів-членів студентського самоврядування. ...
 • Вибір у структурі готовності старшокласників до ціннісного самовизначення 

  Давідчук, А. О.; Давидчук, А. О.; Davidchuk, A. O. (Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2018)
  У статті розкрито значення поняття «вибір», умови його реалізації, місце цієї категорії в структурі готовності до ціннісного самовизначення старшокласників. Вибір є ключовим компонентом ціннісного самовизначення, він ...
 • Базові параметри концепцій виховання 

  Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M. (Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2011)
  У статті визначаються базові параметри, які характеризують суб’єктивний "образ виховання" педагогів і визначають різноманітні підходи до розуміння сутності виховання.
 • Партнерство як інноваційна форма діалогічної взаємодії викладача і студентів – майбутніх менеджерів 

  Холковська, І. Л.; Холковская, И. Л.; Kholkovska, I. L. (Вінниця : ТОВ «Нілан ЛТД», 2018)
  У статті зазначається необхідність надання пріоритету особистісно-орієнтованій моделі, яка спрямована на подолання моносуб’єктності навчально-виховного процесу, зміцнення позицій діалогічності стосунків у процесі взаємодії ...
 • Педагогічна діагностика як система 

  Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M. (Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018)
  У статті розглядаються різні підходи до трактування сутності педагогічної діагностики. Педагогічна діагностика трактується як пізнавально-перетворювальна діяльність педагога, що полягає у вивченні та врахуванні індивідуальних ...
 • Інноваційні аспекти педагогічної діяльності В. В. Каплінського 

  Сапогов, В. А.; Sapogov, V. A. (Вінниця, 2014)
  В статті характеризуються інноваційні аспекти педагогічної діяльності доцента В. В. Каплінського та секрети його впливу на майбутніх педагогів засобами педагогічних дисциплін.
 • Особистісно-професійний розвиток майбутніх фахівців соціономічних професій в умовах трансформації суспільства 

  Шахов, В. І.; Шахов, В. И.; Shakhov, V. I.; Паламарчук, О. М.; Паламарчук, О. Н.; Palamarchuk, O. M.; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M.; Безверхий, О. С.; Bezverkhyi, O. S.; Біліченко, О. В.; Биличенко, А. В.; Bilichenko, O. V.; Візнюк, І. М.; Визнюк, И. Н.; Vizniuk, I. M.; Галайдюк, М. А.; Галайдюк, Н. А.; Halaidiuk, M. A.; Грабіщук, С. В.; Грабищук, С. В.; Hrabishchuk, S. V.; Гуревич, Р. С.; Hurevych, R. S.; Давідчук, А. О.; Давидчук, А. О.; Davidchuk, A. O.; Дідух, Л. І.; Дидух, Л. И.; Didukh, L. I.; Килівник, А. М.; Киливник, А. Н.; Kylivnyk, A. M.; Коломієць, Л. І.; Коломиец, Л. И.; Kolomiiets, L. I.; Комар, Т. О.; Комар, Т. А.; Komar, T. O.; Максимчук, Б. А.; Maksymchuk, B. A.; Максимчук, І. А.; Maksymchuk, I. A.; Московчук, О. С.; Moskovchuk, O. S.; Опушко, Н. Р.; Opushko, N. R.; Савчук, З. С.; Savchuk, Z. S.; Сидоренко, Ж. В.; Sydorenko, Zh. V.; Фрицюк, В. А.; Frytsiuk, V. A.; Холковська, І. Л.; Холковская, И. Л.; Kholkovska, I. L.; Хуртенко, О. В.; Khurtenko, O. V.; Шахов, В. В.; Shakhov, V. V.; Шульга, Г. Б.; Shulha, H. B. (Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018)
  У монографії висвітлюються результати наукових розвідок проблем особистісно-професійного становлення майбутніх фахівців соціономічних професій, розвитку їх професійної самосвідомості, професійного мислення, професійної ...
 • Технології формування загальнопедагогічної компетентності майбутніх учителів 

  Холковська, І. Л.; Холковская, И. Л.; Kholkovska, I. L. (Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2018)
  У статті розкриваються інноваційні підходи до професійної підготовки майбутніх учителів. Технології формування загальнопедагогічної компетентності майбутніх учителів представлені у світлі компетентнісного та системного ...

View more