Recent Submissions

 • Граматичні тенденції сучасної англійської мови 

  Мельник, K.O.; Мельник, Е.О.; Melnyk, K.O. (Житомир: Вид-во ЖДУ, 2018)
  У статті проаналізовано основні тенденції граматичних змін сучасної англійської мови, яка переживає ряд змін, які спричинені тим, що ця мова є міжнародною, слугує великій кількості населення, а тому спрощується, уніфікується ...
 • Гендерний аспект дослідження імпліцитної негативної оцінки у англомовному діалогічному дискурсі 

  Камінська, М. О.; Каминская, М. А.; Kaminska, м (2018)
  Статтю присвячено явищу явищу імпліцитної негативної оцінки мовця у сучасному англомовному діалогічному дискурсі, зокрема, гедерному аспекту її функціонування та реалізації. З’ясовано, що висловлення імпліцитної негативної ...
 • Лексико-граматичні характеристики висловлень з імпліцитною негативною оцінкою 

  Камінська, М. О.; Каминская, М. А.; Kaminska, М (Science and Education a New Dimension. Philology, 2016)
  Статтю присвячено явищу імпліцитної негативної оцінки та лексико-граматичним засобам, що маркують її вираження. На ілюстративному матеріалі проаналізовано роль означених артиклів, вказівних займенників та транспонованого ...
 • Linguo-stylistic realization of the symbol “TIME” in the novel “The Hours” by Michael Cunningham 

  Прокопович, Н. Ю.; Prokopovych, N. Y.; Мисловська, О. А.; Мисловская, Е.А.; Myslovska, O. A. (Society for cultural and scientific progress in Central and Eastern Europe, 2018)
  The article investigates the symbolism “TIME” on the material of the novel “The Hours” written by Michael Cunningham. The article shows the most important linguo-stylistic features which are used for the realization of ...
 • Гендерний чинник у художньому тексті 

  Козачишина, О. Л.; Kozachyshyna, O. L. (Черкаси: Черкаський національний університет, 2005, 2005)
  Предметом даної статті є аналіз специфіки становлення чоловічої та жіночої літературної традиції, а також деяких гендернозалежних рис англомовних художніх текстів, найістотнішими серед яких є: акцентуація специфічного ...
 • Семантико-когнітивний та функціональний аспекти конекторів ментальних просторів сенсорики в сучасній англомовній прозі 

  Змієвська, О.О.; Змиевская, Е.А.; Zmiievska, О.О.; Козачишина, О.Л.; Kozachyshyna, O.L. (Кременчук: Видавець ПП Щербатих О.В., 2017)
  Предметом когнітивних досліджень текстової семантики крізь призму авторської сенсорики є те, як мова та дискурс втілюють ментальні процеси сприйняття світу через сенсорні модуси. Сукупність ментальних просторів авторської ...
 • Афіксація як найпродуктивніший спосіб творення неологізмів у сучасному англомовному медіа дискурсі 

  Гаєва, Д.О.; Гаевая, Д.А.; Haeva, D.O.; Прокопович, Н.Ю.; Прокопович, Н.Ю.; Prokopovych, N.Y. (2017)
  Статтю присвячено дослідженню афіксації як найпродуктивнішого способу творення неологізмів в англомовному медіа дискурсі початку ХХІ сторіччя на матеріалі британських газет "The Observer", "The Daily Mail" та "The ...
 • Шляхи запровадження інклюзивної освіти у ВНЗ України 

  Авксентьєва, T.; Авксентьeва, T.; Avksentieva, T.; Лісниченко, A.; Лисниченко, А.; Lisnychenko, A. (Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського. Серія: «Педагогіка і психологія». – Вип. 48 . – Вінниця, 2016)
  В статті розкривається поняття інклюзивної вищої освіти як системи освітніх послуг з поєднанням елементів спеціальної та інклюзивної освіти, що базуються на принципах діалогу, обопільного суверенітету, свободи спів розвитку ...
 • Формування рефлексивних умінь майбутніх учителів як умова їх підготовки до творчої самореалізації в професійній діяльності 

  Авксентьєва, T.; Авксентьева, Т.; Avksentieva, T.; Лісниченко, A.; Лисниченко, A.; Lisnychenko, A. (Science and Education a New dimension. Pedagogy and Psychology, V (56), Issue :128, 2017. – С. 36-39, 2017)
  У статті обгрутовується тісний зв'язок між рефлексією та саморозвитком і самореалізацією особистості, акцентується значущість двохвекторної спрямованості рефлексії на об’єкт і діяльність як визначальної у формуванні суб’єкта ...
 • Гуманістичні взаємовідносини студентів і викладачів як один із шляхів підготовки майбутніх вчителів до творчої самореалізації в професійній діяльності 

  Лісниченко, А.П.; Лесниченко, А.П.; Lisnychenko, A. (Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми, 2012)
  У статті обґрунтовано необхідність створення гуманістичних взаємовідносин студентів і викладачів як один із шляхів, що сприятиме підготовці майбутніх вчителів до творчої самореалізації в професійній діяльності; розкрито ...
 • Шляхи формування рефлексивних умінь майбутніх учителів у контексті їх підготовки до творчої самореалізації в професійній діяльності 

  Лісниченко, А.П.; Лесниченко, А.П.; Lisnychenko, A. (Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конфнренції з міжнародною участю “Теорія і практика підготовки майбутніх учителів до педагогічної дії”, 2011)
  На основі аналізу наукових робіт виділяються та обґрунтовуються шляхи формування рефлексивних умінь майбутніх учителів у контексті їх підготовки до творчої самореалізації в професійній діяльності
 • Дискусія як метод розвитку моральної свідомості особистості 

  Авксентьєва, Т.; Авксентьева, Т.; Avksentieva, T. (Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського. Серія: «Педагогіка і психологія». Вип. 33 . – Вінниця, 2010)
  Стаття присвячена детальному вивченню та розкриттю сутності методу дискусії та обґрунтуванню виховного потенціалу цього методу у формуванні моральної свідомості студентів
 • Формування професійної свідомості майбутніх учителів 

  Лісниченко, А.П.; Лесниченко, А.П.; Lisnychenko, A. (Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми, 2015)
  У статті обґрунтовується, що педагогічна рефлексія є умінням учителя аналізувати педагогічну діяльність як єдність діяльностей педагога та учнів для досягнення спільних цілей навчання; стверджується, що формування рефлексивних ...
 • Творча самореалізація майбутнього вчителя в професійній діяльності як педагогічна проблема 

  Лісниченко, А.П.; Лесниченко, А.П.; Lisnychenko, A. (Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія : зб. наук. праць, 2012)
  У статті надається визначення сутності творчої самореалізації майбутнього вчителя в професійній діяльності як усвідомленого, цілеспрямованого, максимально повного виявлення ним професійно-індивідуальних можливостей у ...
 • Рефлексивна складова підготовки майбутнього вчителя іноземних мов до професійної діяльності 

  Лісниченко, А.П.; Лесниченко, А.П.; Lisnychenko, A.; Дерун, В.Г.; Дерун, В.Г.; Derun, V. (Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки. Випуск № 4 (82), 2015)
  У статті описано виокремлені автором шляхи формування рефлексивних умінь майбутніх учителів іноземних мов у професійній діяльності, обґрунтовано їх доцільність застосування в підготовці педагогічних фахівців. Доведено, що ...
 • Аналітичний підхід до морального виховання студентської молоді 

  Авксентьєва, Т.; Авксентьева, Т.; Avksentieva, T. (// Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського. Серія: «Педагогіка і психологія». Вип. 40 . – Вінниця, 2013)
  В статті розкривається сутність аналітичного підходу до морального виховання особистості, з’ясовуються можливості і методичні шляхи його реалізації у процесі розвитку моральної свідомості студентської молоді
 • Організація рефлексивної діяльності в навчально-виховному процесі як умова підготовки майбутніх вчителів до творчої самореалізації в професійній діяльності 

  Лісниченко, А.П.; Лесниченко, А.П.; Lisnychenko, A. (Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики : збірник наукових праць, 2007)
  У статті розглядається проблема організації рефлексивної діяльності в навчально-виховному процесі як педагогічної умови підготовки майбутніх вчителів до творчої самореалізації в професійній діяльності; акцентується значущість ...
 • Філіп Ламантіа та американський сюрреалізм 

  Прадівлянна, Л.М.; Прадивлянная, Л.Н.; Pradivlianna, L.M. («Science and education a new dimension». – Philology, V(30), Issue: 117, 2017)
  Стаття присвячена аналізу сюрреалістичних віршів американського поета Філіпа Ламантіа, творчість якого розглянуто в контексті сюрреалістичних ідей в США в післявоєнний період. Виділено принципи французького сюрреалізму, ...
 • Сюрреалістичні експерименти Девіда Гаскойна 

  Прадівлянна, Л.М.; Прадівлянная, Л.Н.; Pradivlianna, L.M. (Вісник Дніпропетровського Університету. Серія «Філологічні науки», 2016)
  Стаття присвячена аналізу сюрреалістичного періоду творчості англійського поета Девіда Гаскойна. Розглянуто розвиток принципів французького сюрреалізму в його поезіях 1933-1936 рр., визначені мовні домінанти англійської ...
 • Синестезія в прозі англійських письменників початку ХХ століття (на матеріалі творів В.Вулф, К.Менсфилд, Д.Конрада) 

  Прадівлянна, Л.М.; Прадивлянная, Л.Н.; Pradivlianna, L.M. (Горловка, Из-во ГГПИЯ, 2010)
  Стаття присвячена аналізу феномена синестезії в художніх текстах англійських письменників імпресіоністичного направлення. Лексико-семантична синестезія відмічена на рівні словосполучень, текстових фрагментів. Розглянуті ...

View more