Recent Submissions

 • Гендерний чинник у художньому тексті 

  Козачишина, О. Л.; Kozachyshyna, O. L. (Черкаси: Черкаський національний університет, 2005, 2005)
  Предметом даної статті є аналіз специфіки становлення чоловічої та жіночої літературної традиції, а також деяких гендернозалежних рис англомовних художніх текстів, найістотнішими серед яких є: акцентуація специфічного ...
 • Семантико-когнітивний та функціональний аспекти конекторів ментальних просторів сенсорики в сучасній англомовній прозі 

  Змієвська, О.О.; Змиевская, Е.А.; Zmiievska, О.О.; Козачишина, О.Л.; Kozachyshyna, O.L. (Кременчук: Видавець ПП Щербатих О.В., 2017)
  Предметом когнітивних досліджень текстової семантики крізь призму авторської сенсорики є те, як мова та дискурс втілюють ментальні процеси сприйняття світу через сенсорні модуси. Сукупність ментальних просторів авторської ...
 • Афіксація як найпродуктивніший спосіб творення неологізмів у сучасному англомовному медіа дискурсі 

  Гаєва, Д.О.; Гаевая, Д.А.; Haeva, D.O.; Прокопович, Н.Ю.; Прокопович, Н.Ю.; Prokopovych, N.Y. (2017)
  Статтю присвячено дослідженню афіксації як найпродуктивнішого способу творення неологізмів в англомовному медіа дискурсі початку ХХІ сторіччя на матеріалі британських газет "The Observer", "The Daily Mail" та "The ...
 • Шляхи запровадження інклюзивної освіти у ВНЗ України 

  Авксентьєва, T.; Авксентьeва, T.; Avksentieva, T.; Лісниченко, A.; Лисниченко, А.; Lisnychenko, A. (Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського. Серія: «Педагогіка і психологія». – Вип. 48 . – Вінниця, 2016)
  В статті розкривається поняття інклюзивної вищої освіти як системи освітніх послуг з поєднанням елементів спеціальної та інклюзивної освіти, що базуються на принципах діалогу, обопільного суверенітету, свободи спів розвитку ...
 • Формування рефлексивних умінь майбутніх учителів як умова їх підготовки до творчої самореалізації в професійній діяльності 

  Авксентьєва, T.; Авксентьева, Т.; Avksentieva, T.; Лісниченко, A.; Лисниченко, A.; Lisnychenko, A. (Science and Education a New dimension. Pedagogy and Psychology, V (56), Issue :128, 2017. – С. 36-39, 2017)
  У статті обгрутовується тісний зв'язок між рефлексією та саморозвитком і самореалізацією особистості, акцентується значущість двохвекторної спрямованості рефлексії на об’єкт і діяльність як визначальної у формуванні суб’єкта ...
 • Гуманістичні взаємовідносини студентів і викладачів як один із шляхів підготовки майбутніх вчителів до творчої самореалізації в професійній діяльності 

  Лісниченко, А.П.; Лесниченко, А.П.; Lisnychenko, A. (Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми, 2012)
  У статті обґрунтовано необхідність створення гуманістичних взаємовідносин студентів і викладачів як один із шляхів, що сприятиме підготовці майбутніх вчителів до творчої самореалізації в професійній діяльності; розкрито ...
 • Шляхи формування рефлексивних умінь майбутніх учителів у контексті їх підготовки до творчої самореалізації в професійній діяльності 

  Лісниченко, А.П.; Лесниченко, А.П.; Lisnychenko, A. (Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конфнренції з міжнародною участю “Теорія і практика підготовки майбутніх учителів до педагогічної дії”, 2011)
  На основі аналізу наукових робіт виділяються та обґрунтовуються шляхи формування рефлексивних умінь майбутніх учителів у контексті їх підготовки до творчої самореалізації в професійній діяльності
 • Дискусія як метод розвитку моральної свідомості особистості 

  Авксентьєва, Т.; Авксентьева, Т.; Avksentieva, T. (Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського. Серія: «Педагогіка і психологія». Вип. 33 . – Вінниця, 2010)
  Стаття присвячена детальному вивченню та розкриттю сутності методу дискусії та обґрунтуванню виховного потенціалу цього методу у формуванні моральної свідомості студентів
 • Формування професійної свідомості майбутніх учителів 

  Лісниченко, А.П.; Лесниченко, А.П.; Lisnychenko, A. (Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми, 2015)
  У статті обґрунтовується, що педагогічна рефлексія є умінням учителя аналізувати педагогічну діяльність як єдність діяльностей педагога та учнів для досягнення спільних цілей навчання; стверджується, що формування рефлексивних ...
 • Творча самореалізація майбутнього вчителя в професійній діяльності як педагогічна проблема 

  Лісниченко, А.П.; Лесниченко, А.П.; Lisnychenko, A. (Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія : зб. наук. праць, 2012)
  У статті надається визначення сутності творчої самореалізації майбутнього вчителя в професійній діяльності як усвідомленого, цілеспрямованого, максимально повного виявлення ним професійно-індивідуальних можливостей у ...
 • Рефлексивна складова підготовки майбутнього вчителя іноземних мов до професійної діяльності 

  Лісниченко, А.П.; Лесниченко, А.П.; Lisnychenko, A.; Дерун, В.Г.; Дерун, В.Г.; Derun, V. (Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки. Випуск № 4 (82), 2015)
  У статті описано виокремлені автором шляхи формування рефлексивних умінь майбутніх учителів іноземних мов у професійній діяльності, обґрунтовано їх доцільність застосування в підготовці педагогічних фахівців. Доведено, що ...
 • Аналітичний підхід до морального виховання студентської молоді 

  Авксентьєва, Т.; Авксентьева, Т.; Avksentieva, T. (// Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського. Серія: «Педагогіка і психологія». Вип. 40 . – Вінниця, 2013)
  В статті розкривається сутність аналітичного підходу до морального виховання особистості, з’ясовуються можливості і методичні шляхи його реалізації у процесі розвитку моральної свідомості студентської молоді
 • Організація рефлексивної діяльності в навчально-виховному процесі як умова підготовки майбутніх вчителів до творчої самореалізації в професійній діяльності 

  Лісниченко, А.П.; Лесниченко, А.П.; Lisnychenko, A. (Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики : збірник наукових праць, 2007)
  У статті розглядається проблема організації рефлексивної діяльності в навчально-виховному процесі як педагогічної умови підготовки майбутніх вчителів до творчої самореалізації в професійній діяльності; акцентується значущість ...
 • Філіп Ламантіа та американський сюрреалізм 

  Прадівлянна, Л.М.; Прадивлянная, Л.Н.; Pradivlianna, L.M. («Science and education a new dimension». – Philology, V(30), Issue: 117, 2017)
  Стаття присвячена аналізу сюрреалістичних віршів американського поета Філіпа Ламантіа, творчість якого розглянуто в контексті сюрреалістичних ідей в США в післявоєнний період. Виділено принципи французького сюрреалізму, ...
 • Сюрреалістичні експерименти Девіда Гаскойна 

  Прадівлянна, Л.М.; Прадівлянная, Л.Н.; Pradivlianna, L.M. (Вісник Дніпропетровського Університету. Серія «Філологічні науки», 2016)
  Стаття присвячена аналізу сюрреалістичного періоду творчості англійського поета Девіда Гаскойна. Розглянуто розвиток принципів французького сюрреалізму в його поезіях 1933-1936 рр., визначені мовні домінанти англійської ...
 • Синестезія в прозі англійських письменників початку ХХ століття (на матеріалі творів В.Вулф, К.Менсфилд, Д.Конрада) 

  Прадівлянна, Л.М.; Прадивлянная, Л.Н.; Pradivlianna, L.M. (Горловка, Из-во ГГПИЯ, 2010)
  Стаття присвячена аналізу феномена синестезії в художніх текстах англійських письменників імпресіоністичного направлення. Лексико-семантична синестезія відмічена на рівні словосполучень, текстових фрагментів. Розглянуті ...
 • Семантика кольоро- і світлопозначень в портретах Петера Альтенберга 

  Прадівлянна, Л.М.; Прадивлянная, Л.Н.; Pradivlianna, L.M. (К.: Видавничій Дім Дмитра Бураго, 2013)
  Стаття присвячена аналізу елементів імпресіоністичного методу в новелах австрійського письменника кінця ХІХ – початку ХХ ст. Петера Альтенберга. Досліджуються особливості семантики кольоративів та лексем на позначення ...
 • Ремінісценції на тему сюрреалізму в англійській та американській поезії 

  Прадівлянна, Л.М.; Прадивлянная, Л.Н.; Pradivlianna, L.M. (Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філологічна". (ВАК України), 2016)
  Стаття присвячена аналізу ремінісценцій в сюрреалістичних віршах англійських і американських поетів. Ремінісценція розглядається як одне з ключових понять інтермедільності. Виявлено принципи французького сюрреалізму, ...
 • Поняття гіпотипозису як елементу словесного живопису у літературному тексті 

  Прадівлянна, Л.М.; Прадивлянная, Л.Н.; Pradivlianna, L.M. (К.: Видавничій Дім Дмитра Бураго, 2017)
  Стаття присвячена аналізу гіпотипозису в сюрреалістичних віршах англійського поета Девіда Гаскойна. Уточнено поняття гіпотипозису в сучасній науці, визначені його види
 • Національна специфіка російського імпресіонізму 

  Прадівлянна, Л.М.; Прадивлянная, Л.Н.; Pradivlianna, L.M. (К.: Видавництво НПУ ім.М.П.Драгоманова, 2012)
  Стаття присвячена аналізу елементів імпресіоністичного світосприйняття в Росії. Розглядаються особливості імпресіонізму у живописі, літературі, а також його мовні показники в творах російських письменників рубіжу 19-20 ст.

View more