Recent Submissions

 • Екологічні групи макроміцетів у лісах Вінниччини 

  Бурдейна, В. О.; Burdeina, V. O.; Скавронська, В. О.; Скавронская, В. О.; Skavrovskaya, V. O.; Ільченко, І. В.; Ильченко, И. В.; Ilchenko, I. V.; Поляк, А. В.; Polyak, A. V.; Шевчук, О.А.; Shevchuk, O.A.; Ткачук, О. О.; Tkachuk, O. O. (София «Бял ГРАД-БТ ОДД», 2018)
  На території Вінниччини зареєстровано 49 видів грибів, які належать до 39 родів 15 родин 7 порядків класу Basidiomycetes. Істотно переважають порядки Agaricales s. str. та Polyporales. Досліджено що Basidiomycetes лісів ...
 • Замки та палаци Поділля у працях польських дослідників 

  Холковська, Т. Ю.; Холковская, Т. Ю.; Kholkovska, T. (Вінниця, 2013)
  У статті подано інформацію про краєзнавчі дослідження XIX століття, що стосувались характеристики замків та палацових комплексів Поділля. Проаналізовано вклад польських вчених у розвиток географічної науки Подільського регіону.
 • Аналіз розвитку туристично-рекреаційної діяльності на Поділлі 

  Швець, О. О.; Shvets, O. O. (Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2017)
  На основі аналізу літературних джерел у статті коротко охарактеризовано фізико-географічне та соціально економічне положення Подільського рекреаційного регіону, та перспективи його розвитку. Стисло ...
 • Почвы Подолья в условиях потепления климата: вопросы тактики 

  Дедов, А. В.; Дєдов, А. В.; Dedov, A. V. (Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2017)
  Освещено современное и прогнозированное потепление климата в Украине и его неблагоприятное влияние на почвы. Предложен альтернативный тактический прием повышения их устойчивости к новым условиям, ...
 • Висотна диференціація та шляхи оптимізації антропогенних типів місцевостей Вінницької області 

  Unknown author (Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2017)
  Розглянуто особливості формування антропогенних типів місцевостей на тери- торії Вінницької області та їх співвідношення з натуральними. Схарактеризовано структуру антропогенних типів місцевостей, ...
 • Классификация и оптимизация дорожных ландш 

  Денисик, Г. І.; Денисик, Г. И.; Denysyk, G. I. (United Arab Emirates, Ajman, 2017)
  Розглядається проблема класифікації і оптимізація дорожніх ландшафтів в одному із регіонів України – Поділля. У структурі дорожніх ландшафтів цього регіону видатні наступні типи: заплава, тераса, нахил, нахиленні і водні ...
 • Сучасні напрями досліджень антропогенних ландшафтів в Україні 

  Денисик, Г. І.; Денисик, Г. И.; Denysyk, H. I.; Стефанков, Л. І.; Стефанков, Л. И.; Stefankov, L. I. (Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2017)
  Розглянуто основні напрямки сучасних досліджень антропогенних ландшафтів в Україні, серед яких: дослідження парадінаміческіх і парагенетических взаємозв'язків між окремими класами антропогенних ландшафтів, процесів взаємодії ...
 • Освіта та професійна підготовка молоді як стратегія виходу з економічної кризи 

  Сомик, О. М.; Somyk, O. M (Вінниця: ДонНУ, 2017)
  Проаналізовані окремі підходи до вирішення проблеми економічної кризи. Розглянуто бачення різних вчених, що до вирішення проблеми економічної кризи, як зарубіжних економістів, так і сучасних українських науковців. На основі ...
 • Класифікація грунтових доріг 

  Вальчук-Оркуша, О. М.; Вальчук-Оркуша, О. Н.; Val’chuk-Orkusha, O. M. (Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2017)
  Розглянута проблема класифікації ґрунтових доріг в залежності від їх приналежності до певних класів антропогенних ландшафтів. Особливо виділені і дана характеристика сільських польових і лісових доріг, запропонована ...
 • Категории сакрального ландшафта 

  Воловик, В. М.; Volovyk, V. М.; Воловик, В. Н. (Пермь, 2013)
  Рассматривается географический подход в концепции сакрального ландшафта. Проанализированы основные категории сакрального ландшафта: иерофания, иеротопия и составляющие их понятия сакрального и профанного, священного места, ...
 • З історії розвитку антропогенної топоніміки Поділля 

  Квасневська, О.О.; Квасневская, Е. А.; Kvasnevska, E. A. (Вінниця, 2010)
  Розглянуто історію розвитку антропогенної топоніміки Поділля, проаналізовано історію дослідження топонімів упродовж тривалого часу, виділено історичні періоди формування антропогенної топоніміки Поділля.
 • Геологічні пам'ятки (геосайти1) нижнього палеозою Дністерського каньйону. Гораївське відслонення 

  Страшевська, Л. В.; Страшевськая, Л. В.; Strashevska, L. V. (Вінниця (ВДПУ), 2010)
  Розкрито зв'язок між особливостями геологічної будови Дністерського каньйону і наявного там комплексу геологічних пам'яток (геосайтів) нижнього палеозою. Подано детальний геологічний опис однієї з найважливіших пам'яток ...
 • Просторово-часовий аналіз господарського освоєння ландшафтів річищ та заплав річок Побужжя 

  Лаврик, О. Д.; Лаврик, А. Д.; Lavryk, O. D. (Вінниця (ВДПУ), 2010)
  Проаналізовано історію господарського освоєння ландшафтів річищ та заплав річок Побужжя. Хід історичних подій розділений на етапи відповідно до особливостей господарської діяльності та соціально-економічних проблем у країні.
 • Лучно-пасовищний ландшафт: поняття, етимологія та наукове визначення 

  Дєдов, О. О.; Дедов, А. А.; Dedov, А. А. (Вінниця (ВДПУ), 2010)
  Наведені результати аналізу тлумачень, етимології та наукових визначень понять ,,лука”, ,,пасовище”, ,,ландшафт”; запропоноване розроблене наукове визначення поняття ,,лучно-пасовищний ландшафт”.
 • Несприятливі процеси в дорожніх ландшафтах Поділля 

  Вальчук-Оркуша, О. М.; Valchuck-Orkusha, O. M. (Вінниця (ВДПУ), 2010)
  Розглянуто особливості розвитку несприятливих процесів у мікроосередках дорожніх ландшафтах Поділля, їх прояви у різних типах місцевостей, зокрема, схиловому та плакорному, частково й інших, та можливості оптимізації ...
 • Типологія міжрічкових сільських ландшафтів Поділля 

  Кізюн, А. Г.; Кизюн, А. Г.; Kizyun, А. G. (Вінниця, 2010)
  Розглянута проблема типології сільських ландшафтів Поділля, що сформувались у межах міжрічкових територій, їх специфіка, частково ландшафтна структура та відміни у залежності від висотної диференціації. Виділено ...
 • Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Географія 

  Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского; Vinnytsia State Mykhaylo Kotsybynskiy Pedagogical University (Вінниця, 2010)
  Опубліковані результати природничих досліджень. Окремі статті присвячені прикладним проблемам географії, натуральним та антропогенним ландшафтам, їх розвитку, структурі та функціонуванню, географічним проблемам окремих ...
 • Фізико-географічна та соціально-економічна характеристика стану туристично-рекреаційної сфери у Вінницькій області 

  Швець, О. О.; Швец, О. А.; Shvets, O.O. (Вінниця (ВДПУ), 2016)
  Стаття присвячена основним аспектам сучасного стану туристично-рекреаційної сфери господарства. На основі опрацьованих матеріалів проаналізовано рівень освоєння рекреаційних ресурсів, розглянуто мережу рекреаційних та ...
 • До питання загальноприйнятих понять у географії (материк і частина світу) 

  Гудзевич, А. В.; Hudzevych, A. V. (Вінниця (ВДПУ), 2016)
  Стаття є продовженням тематичного дослідження (Наукові записки. Випуск №28, №1-2, 2016) й присвячена означенню фундаментальних географічних понять, які використовуються для характеристики поверхні Землі. Зокрема у ній ...
 • Етнокультурні ландшафти Поділля як об’єкт спадщини: охорона та управління 

  Михайленко, Т. Ю.; Mykhailenko, T. (Вінниця (ВДПУ), 2016)
  Стаття присвячена одній з важливих проблем етнокультурного ландшафтознавства – охороні етнокультурної спадщини. Обґрунтовано підходи до вирішення проблем охорони, до збереження та використання етнокультурної ...

View more