Recent Submissions

 • Основні тенденції словотворчої синонімії у сучасній німецькій: дипломна робота 

  Бажура, Ірина Сергіївна; Бажура, И.С.; Bazhura, I. (Вінниця: ВДПУ, 2018)
  У дипломній роботі виявлено основні і найбільш продуктивні типи іменних та дієслівних словотворчих синонімів німецької мови, з’ясувано співвідношення синонімічних формантів, їх семантичних, прагматичних, та стилістичних ...
 • Основи епідеміології 

  Завальнюк, О. Л.; Zavalnyuk, O. L. (Вінниця : ВДПУ, 2021)
  У навчально-методичному посібнику розглядаються теоретичні і практичні питання епідеміології інфекційного процесу, методи і способи профілактики розповсюдження інфекційних хвороб поширених серед населення нашої країни. У ...
 • Вдосконалення методів очищення стічних вод від іонів хрому 

  Сакалова, Г. В.; Sakalova, H. V.; Василінич, Т. М.; Vasylinych, T. M.; Петрук, Г. Д.; Petruk, H. D. (Київ: Світ Успіху, 2020)
  Робота присвячена розробці наукових технологій очищення стічних вод промислових підприємств від іону хрому шляхом адсорбції за допомогою бентоніту Черкаського родовища в динамічних умовах. Перспективність та ефективність ...
 • Оцінка ефективності використання відпрацьованого глинистого сорбенту: колективна монографія 

  Сакалова, Г. В.; Sakalova, H. V.; Василінич, Т. М.; Василінич, Т. М.; Петрук, Г. Д.; Petruk, H. D.; Трач, І. А.; Trach, I. A. (Львів: ТзОВ "ЗУКЦ", 2020)
  У роботі визначено основні методи виведення поживних речовин зі стічних вод, представлені перспективні технології та методи.Містить рекомендації щодо оптимальних умов осадження аміачного азоту з іонообмінного регенератора ...
 • Вінницька область у світлі адміністративно-територіальної реформи 2020 року 

  Гудзевич, А.В.; Hudzevych, A.V. (Вінниця, 2020, 2020)
  Публікація присвячена актуальному питанню організації адміністративно-територіального устрою Вінницької області в умовах його державного реформування. Коротко описані історичні аспекти формування адміністративно-територіального ...
 • Дія ретардантів на морфогенез і продуктивність редису 

  Долішня, І.І.; Андрушко, Р.В.; Осаволюк, І.О.; Шевчук, О.А.; Долишня, И.И.; Андрушко, Р.В.; Осаволюк, И.А.; Шевчук, О.А.; Dolishnya, I.I.; Andrushko, R.V.; Osavolyuk, I.A.; Shevchuk, O.A. (2020)
  Застосування ретардантів есфону (0,25 %) та хлормекватхлориду (0,25 %) на культурі редису сорту Зоря зумовлювало гальмування ростових процесів. Препарати призводили до збільшення кількості та маси листків, подовжували ...
 • Фотоситетична продуктивність одновидових та сумісних посівів цукрового сорго із соєю 

  Липовий, В.Г.; Шевчук, О.А.; Князюк, О.В.; Липовый, В.Г.; Шевчук, О.А.; Князюк, О.В.; Lipovy, V.G.; Shevchuk, O.A.; Knyazyuk, O.V. (2020)
  У статті наведено результати досліджень з оцінки впливу технологічних прийомів на продуктивність одновидових та сумісних посівів цукрового сорго із соєю, а зокрема способи їх сівби та удобрення. Листок є основним органом ...
 • Особливості ростових процесів та продуктивність рослин редису за використання ретардантів 

  Шевчук., О.А.; Ходаніцька, О.О.; Ватаманюк, О.В.; Вергеліс, В.І.; Шевчук, О.А.; Ходаницкая, Е.А.; Ватаманюк, О.В.; Вергелис, В.И.; Shevchuk, O.A.; Khodanitska, O.O.; Vatamanyuk, О.V.; Vergelis, V.I. (2020)
  Одним з перспективних напрямків в овочівництві є підвищення стійкості рослин до несприятливих факторів росту з одночасним збільшенням продуктивності. Метою роботи було висвітлення результатів досліджень регуляції ростових ...
 • Селекційне вивчення обліпихи крушиноподібної (HIPPOPHAE RHAMNOIDES L.) в інституті садівництва НААН України 

  Москалець, В.В.; Москалець, Т.З.; Гриник, І.В.; Шевчук, О.А.; Ходаніцька, О.О.; Moskalets, V.V.; Moskalets, T.Z.; Grynyk, I.V.; Shevchuk, O.A.; Khodanitska, O.O.; Москалец, В.В.; Москалец, Т.З.; Грынык, И.В.; Шевчук, О.А.; Ходаницкая, Е.А. (2020)
  Подано результати селекції обліпихи крушиноподібної в Інституті садівництва НААН України. Проаналізовано етапи виконання роботи – від вивчення і добору вихідного матеріалу в умовах поліського, полісько-лісостепового та ...
 • Еколого-фауністичні групи птахів Ладижинського водосховища та прилеглих територій 

  Поліщук, Т. В.; Полищук, Т. В.; Polishchuk, T. V.; Хоришко, С. Д.; Khoryshko, S. D.; Коломієць, І. С.; Коломиец, И. С.; Kolomiiets, I. S.; Пурдик, Р. М.; Пурдык, Р. Н.; Purdyk, R. M.; Матвійчук, О. А.; Матвийчук, А. А.; Matviichuk, O. A. (London, 2020)
  У 2018-2019 роках вивчений видовий склад орнітофауни типових біотопів в акваторії Ладижинського водосховища та його узбережжя. Встановлена приналежність виявлених птахів до різних еколого-фауністичних груп за типом ...
 • Видовий склад орнітофауни ландшафтного заказника Іваньківський (Вінницька область) 

  Мосьондз, Н. В.; Мосёндз, Н. В.; Mosondz, N. V.; Матвійчук, О. А.; Матвийчук, А. А.; Matviichuk, O. A.; Гладка, О. В.; Гладкая, Е. В.; Gladka, O. V. (Вінниця: ВДПУ, 2020)
  У різні сезони 2019-2020 років вивчалася видова структура орнітофауни ландшафтного заказника Іваньківський (Липовецький район, Вінницька область). Було виявлено 68 видів птахів, для яких визначали приналежність до різних ...
 • Особливості трофічних зв’язків птахів Ладижинського водосховища та прилеглих територій 

  Хоришко, С. Д.; Khoryshko, S. D.; Поліщук, Т. В.; Полищук, Т. В.; Polishchuk, T. V.; Нагорняк, І. Р.; Нагорняк, И. Р.; Nahorniak, I. R.; Пурдик, Р. М.; Пурдык, Р. Н.; Purdyk, R. M.; Матвійчук, О. А.; Матвийчук, А. А.; Matviichuk, O. A. (London, 2020)
  Вивчена видова структура авіфауни типових біотопів акваторії Ладижинського водосховища та його узбережжя. Використовуючи дані, які були зібрані під час польових досліджень у 2018-2019 рр., були з’ясовані особливості трофічних ...
 • Структура осіннє-зимової авіфауни антропогенних ландшафтів міста Вінниці 

  Хоришко, С. Д.; Khoryshko, S. D.; Матвійчук, О. А.; Матвийчук, А. А.; Matviichuk, O. A.; Дзюбенко, В. О.; Дзюбенко, В. А.; Dziubenko, V. O. (Вінниця: ВДПУ, 2020)
  Встановлена видова структура орнітофауни 7 основних типів біотопів м. Вінниці в осінньо-зимовий період 2018-2020 років. Виявлені 64 види птахів. Визначені особливості топічних зв’язків птахів та чисельність їхніх популяції ...
 • Influence of plant growth regulators on anatomical of fodder bean leaves 

  Шевчук, О.; Shevchuk, О.; Шевчук, В.; Shevchuk, V. (2020)
  Досліджено організацію мезоструктури листкового апарату та вміст пігменту у листках при застосуванні регуляторів росту з різним механізмом дії – есфону (2-HEFC) (0,2%) (етиленпродуцент) та Епіну (0,1 мл/л) (стимулятор ...
 • Вплив антигіберелінових препаратів на лабораторну схожість насіння редису 

  Осаволюк, І. О.; Осаволюк, И. А.; Osavolyuk, I.O.; Андрушко, Р. В.; Andrushko, R. V.; Долішня, І. І.; Долишня, И. И.; Dolishnya, I. I. (London, Ankara, Turkey, 2020)
  Досліджена залежність лабораторної схожості насіння редису сорту Зоря від обробки його водними розчинами ретардантів свідчить, що застосовані препарати підвищували інтенсивність проростання насіння. Виявлено, що при обробці ...
 • Географія в інформаційному суспільстві (курс лекцій): навчальний посібник 

  Воловик, В. М. (Вінниця, 2020)
  Розкриті основні аспекти дослідження сучасних інформаційних технологій та їх вплив на формування нових напрямів у географії та застосування геоінформаційних систем. Враховані найновіші наукові досягнення і методичні розробки ...
 • Симбіотична діяльність гороху посівного за дії мікробного препарату та регулятора росту рослин 

  Шевчук, В. В.; Shevchuk, V. V. (Publishing, Munich, Germany, 2020)
  У технологічному процесі передпосівна обробка насіння гороху Біоінокулянтом та регулятором росту рослин Марс ЕL є перспективною для покращення симбіотичної діяльності культури, що сприяє процесам відтворення природної ...
 • Зміна анатомо-морфологічних показників бобів кормових за використання препаратів інгібіторного типу 

  Шевчук, О. А.; Shevchuk, O. A. (Publishing, Munich, Germany, 2020)
  Встановлено, що синтетичні регулятори росту рослин інгібіторного типу – 0,25 %-ий хлормекватхлорид (ХМХ-750) та 0,25 %-ий есфон – призводили до значних у морфогенезі культури бобів кормових сорту Білун, що супроводжувалося ...
 • Проростання насіння гороху озимого за використання регулятороа росту та біоінокулянта 

  Шевчук, В. В.; Shevchuk, V. V. (Cognum Publishing House, London, United Kingdom, 2020)
  Проведено передпосівну обробку насіння робочими розчинами препаратів Ендофіт-L1 (0,01 л/т) та Біоінокулянт (2 л/т), а контроль – водою. Досліджено, що найвища інтенсивність повного набубнявіння насіння гороху озимого ...
 • Біометричні показники розсади огірка посівного перед висаджуванням у грунт за дії різнонаправлених регуляторів росту рослин 

  Шевчук, О. А.; Shevchuk, O. A. (Cognum Publishing House, London, United Kingdom, 2020)
  Передпосівне замочування насіння огірків гібриду Гейм регуляторами росту етефоном (0,25 %) та епіном (1 мл/л) призводило до посилення ростових процесів надземної та підземної частин рослин, а також до підвищення якості ...

View more