Recent Submissions

 • Педагогічні умови розвитку творчих здібностей молодших школярів під час уроків музичного мистецтва 

  Вацьо, М. В.; Vatso, M. V. (Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2018)
  В статті обґрунтовується необхідність формування творчих здібностей молодших школярів засобами музичного мистецтва. Розкриваються педагогічні умови розвитку творчих здібностей учнів під час уроків музичного мистецтва: ...
 • Психологічні чинники розвитку професійної самосвідомості в студентському віці 

  Шахов, В. В.; Shakhov, V. V. (Вінниця: «Нілан ЛТД», 2017)
  Розглядається професійної самосвідомості особистості й чинники їх формування у студентському віці. Проаналізовано зміст чотирьох компонентів професійної самосвідомості: когнітивного, емоційно-оцінного, мотиваційно-ціннісного ...
 • Розвиток критичного мислення молодших школярів як передумова формування інформаційної культури 

  Лапшина, І. М.; Lapshina, I. M. (ВДПУ, НДІІП НАПрН України, К., Видавничий дім «АртЕк», 2017)
  Автор аналізує комплекс педагогічних умов, що впливають на успішність формування інформаційної культури дітей молодшого шкільного віку, пропонує з урахуванням етапів уроку доречні прийоми навчально-пізнавальної діяльності ...
 • Правове регулювання використання об’єктів інтелектуальної власності в освітньо-науковій діяльності 

  Кононенко, В. В.; Kononenko, V. (ВДПУ, НДІІП НАПрН України, К., Видавничий дім «АртЕк», 2017)
  У статті проаналізовані правові аспекти використання об’єктів інтелектуальної власності в освітньо-науковій діяльності. У роботі проаналізовано новітні наукові дослідження з зазначеної проблеми, розкрито особливості ...
 • Засоби і методи інформаційної війни в українському просторі 

  Конотопенко, О. П.; Konotopenko, O.; Конотопенко, А. П. (ВДПУ, НДІІП НАПрН України, К., Видавничий дім «АртЕк», 2017)
  У статті розглянуто засоби і методи ведення інформаційної війни. На прикладах показано маніпулятивні технології та прийоми, їх вплив на психіку, свідомість та поведінку людини. Обґрунтовано важливість результатів дослідження ...
 • Вплив засобів масової інформації на формування сучасного інформаційного суспільства в Україні 

  Лапшин, С. А.; Lapshin, S. (ВДПУ, НДІІП НАПрН України, К., Видавничий дім «АртЕк», 2017)
  У статті розглядається роль засобів масової інформації у формуванні сучасного інформаційного суспільства української держави. Визначено пріоритетні напрямки державної політики та перспективи її реалізації.
 • Інформаційне суспільство: характеристика і перспективи 

  Гриб, В. І.; Gryb, V. (ВДПУ, НДІІП НАПрН України, К., Видавничий дім «АртЕк», 2017)
  У статті проаналізовано поняття та історію самого терміну «інформаційне суспільство», його істотні характеристики та суперечливий характер майбутнього інформаційного суспільства. Здійснено філософський аналіз поняття ...
 • Наукова координаційна рада з інформаційно-правових питань освіти та інновацій 

  Безуглий, А. І.; Bezuhlyi, A. I. (ВДПУ, НДІІП НАПрН України, К., Видавничий дім «АртЕк», 2017)
 • Реакція інформаційних ресурсів України та Російської Федерації на BREXIT 

  Куліков, Г. М.; Куликов, Г. М.; Kulikov, Glib (ВДПУ, НДІІП НАПрН України, К., Видавничий дім «АртЕк», 2017)
  Стаття присвячена висвітленню реакції на результати референдуму щодо членства Великої Британії в Європейському союзі 2016 року у інформаційних ресурсах України та Російської Федерації. На основі дослідження публіцистичних ...
 • Дитина як суб’єкт права інтелектуальної власностіі 

  Півень, Т. О.; Пивень, Т. О.; Piven, Tetyana (ВДПУ, НДІІП НАПрН України, К., Видавничий дім «АртЕк», 2017)
  Стаття присвячена проблемі дитячої особистості у системі інтелектуальної власності. Акцентується увага на праві захисту результатів інтелектуальної діяльності неповнолітньою особою. На основі аналізу, узагальнення й ...
 • Глобалізація та інформатизація як паралельні процеси в сучасному суспільстві 

  Лазаренко, Н. І.; Лазаренко, Н. И.; Lazarenko, N. І.; Коломієц, А. М.; Коломиец, А. Н.; Kolomiets, A. M. (ВДПУ, НДІІП НАПрН України, К., Видавничий дім «АртЕк», 2017)
  У статті проаналізовано зміст понять глобалізація, інформатизація як процеси, які характерні для сучасного суспільства. Визначено специфіку та вплив інформаційних ресурсів на всі сфери суспільного життя
 • Реклама як засіб забруднення інформаційного середовища 

  Фаліштинська, А. Р; Falishtynska, Anastasia (ВДПУ, НДІІП НАПрН України, К., Видавничий дім «АртЕк», 2017)
  У статті проаналізовано особливості функціонування інформаційного наявного матеріалу та проведеного соціологічного опитування визначено вплив реклами на поведінку людини, сформульовано пропозиції протидії негативному впливу ...
 • Офіційний документ як предмет злочину/ 

  Пономарьова, А. М.; Пономарева, А. М.; Ponomareva, Anastasia (ВДПУ, НДІІП НАПрН України, К., Видавничий дім «АртЕк», 2017)
  У статті аналізується зміст та характеристики офіційного документа як можливого предмета злочину.
 • Правові засоби боротьби з академічним плагіатом: проблеми та перспективи 

  Остапець, А. С.; Ostapets, Anastasia (ВДПУ, НДІІП НАПрН України, К., Видавничий дім «АртЕк», 2017)
  У статті на основі аналізу законодавства України, інтернет-ресурсів досліджуються питання засобів боротьби з академічним плагіатом. Визначено проблеми та перспективи діяльності у даній сфері.
 • Політична еліта у контексті формування інформаційного суспільства в Україні 

  Мазур, І. В.; Мазур, И. В.; Mazur, Inna; Ніколіна, І. І.; Николина, И. И.; Nikolina, Inna (ВДПУ, НДІІП НАПрН України, К., Видавничий дім «АртЕк», 2017)
  У статті досліджуються окремі аспекти формування політичних еліт у період незалежності України, їх розвиток, становлення та особливості трансформації, участь їх у процесах державотворення і зміцненні сучасного українського ...
 • Право бути забутим в системі інформаційних прав: міжнародний та вітчизняний досвід регулювання 

  Федоришина, І. С.; Федоришина, И. С.; Fedorishina, I. (ВДПУ, НДІІП НАПрН України, К., Видавничий дім «АртЕк», 2017)
  У статті на основі аналізу українського законодавства та світового досвіду проаналізовано поняття «персональні дані», особливості їх захисту, збереження та використання в сучасному інформаційному просторі.
 • Інформаційні права студентів за законодавством України 

  Гура, А. О.; Gura, Hannah (ВДПУ, НДІІП НАПрН України, К., Видавничий дім «АртЕк», 2017)
  У статті на основі аналізу чинного Законодавства проаналізовано інформаційні права студентів, визначено перешкоди у їх реалізації, перспективи внесення змін до Законодавства з метою приведення у відповідність до європейських норм.
 • Особливості авторського права в освітній діяльності 

  Глуханюк, Б. Л.; Glukhanyuk, B. (ВДПУ, НДІІП НАПрН України, К., Видавничий дім «АртЕк», 2017)
  У статті на основі аналізу законодавства України та юридичної практики аналізуються особливості авторського права в освітній діяльності. Автор надає рекомендації щодо реформування законодавства України відповідно до ...
 • Інформаційна складова глобалізації як виклик сучасній українській державі 

  Пилипенко, Т. І.; Пилипенко, Т. И.; Pilipenko, T. (ВДПУ, НДІІП НАПрН України, К., Видавничий дім «АртЕк», 2017)
  У статті розкриваються особливості впливу процесів глобалізації на інформатизацію суспільства в сучасних умовах, основні поняття інформаційної безпеки держави, проводиться аналіз сучасних інформаційних викликів та загроз ...
 • Філософія впливу: примус в інституційному спілкуванні 

  Мельник, Е. А.; Melnyk, E. (ВДПУ, НДІІП НАПрН України, К., Видавничий дім «АртЕк», 2017)
  Стаття присвячена проблемам дослідження чинників впливу на особистість, який має місце у діловому спілкуванні. Вказано на формотворчу особливість впливу, що проявляється у вигляді прихованого примусу та змінює емоційний ...

View more