Show simple item record

dc.contributor.authorКругляк, Марина
dc.date.accessioned2023-10-03T07:14:47Z
dc.date.available2023-10-03T07:14:47Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.citationКругляк М. Феномен їдальні у повсякденних практиках студентства підросійської України останньої чверті ХІХ – початку ХХ ст. / Марина Кругляк // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія : збірник наукових праць / ред. кол.: О. А. Мельничук (гол. ред.), Ю. Зінько (заступ. гол. ред.), А. Войнаровський (відповід. секретар) та ін.; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця : ВДПУ, 2023. – Вип. 45. – С. 39-52. – DOI: https://doi.org/10.31652/2411-2143-2023-45-39-52uk_UA
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/11237
dc.descriptionІсторія. Історія України. Підросійська Україна. Феномен їдальніuk_UA
dc.description.abstractМетою статті є показати історію появи такого феномену студентської повсякденності, як їдальня; продемонструвати умови її функціонування та довести безальтернарнативність її існування як місця, де здійснювалося харчування студентства підросійської України останньої чверті ХІХ – початку ХХ ст. Методологія дослідження ґрунтується на поєднанні загальнонаукових (аналіз, синтез, узагальнення, порівняння, систематизація), спеціально-історичних методів (історико-структурний, конструктивно- генетичний, історико-компаративістський) із науковими принципами об’єктивності, системності, історизму. Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше у вітчизняній історіографії здійснено спробу окреслення феномену студентської їдальні як невід’ємної складової повсякденного життя молоді, що здобувала освіту у вищих навчальних закладах підросійської України останньої чверті ХІХ – початку ХХ ст.; продемонстровано вартість студентського харчування й зруйновано популярний у радянській історичній науці міф про «вічноголодного студента». Висновки. Поява студентської їдальні, без якої неможливо уявити сучасний вищий навчальний заклад, як невід’ємної складової студентської повсякденності стала можливою в останній чверті ХІХ ст. Це було явищем закономірним, зважаючи на зростання чисельності студентства, демократизацію його соціального складу, розширення мережі вищих навчальних закладів, скасування існуючих при університетах підросійської України інститутів казеннокоштних студентів, зростання рівня самоідентифікації та самоорганізованості студентства тощо. Будучи закладом, безумовно, потрібним для систематичної організації харчування значної кількості молоді, їдальня з часом перетворюється на одне із місць революційної діяльності студентства. Пропоновані страви, хоч часто й були доступні студентові, все ж не завжди відзначалися високою якістю й подеколи призводили до появи в молоді хронічних захворювань кишково-шлункового тракту. Тим не менш, альтернативні заклади харчування (паштетні, ресторани, приватні їдальні), через свою елітарність та дорожнечу, користувалися популярністю тільки серед заможного студентства. Для незаможної молоді студентська їдальня, по суті, залишалася безальтернативною формою не лише організації дешевого харчування, але й невід’ємною складовою повсякденності, свідченням цього є численні спогади студентів та студентська творчість.uk_UA
dc.description.abstractThe purpose of the article is to show the history of the emergence of such a phenomenon of student everyday life as the canteen; to demonstrate the conditions of its functioning and to prove the unalternativeness of its existence as a place where the students of the Under- Russian Ukraine in the last quarter of the 19th – early 20th centuries were fed. The methodology of research is based on a combination of general scientific (analysis, synthesis, generalization, comparison, systematization), special-historical methods (historical-structural, constructive-genetic, historical-comparative) with scientific principles of objectivity, systematicity, historicism. Scientific novelty of the work lies in the fact that for the first time in national historiography, there was nade an attempt to outline the phenomenon of the student canteen as an integral part of the daily life of young people who received their education in higher educational institutions of Under-Russian Ukraine in the last quarter of the 19th – early 20th centuries; the value of student food was demonstrated and the myth of the "perpetual student" popular in Soviet historical science was destroyed. Conclusions. The appearance of the student canteen, without which it is impossible to imagine a modern higher education institution, as an integral part of student daily life, became possible in the last quarter of the 19th century. This was a natural phenomenon, taking into account the growth in the number of students, the democratization of its social composition, the expansion of the network of higher education institutions, the abolition of state-financed student institutes existing at the universities of Under-Russian Ukraine, the increase in the level of self-identification and self-organization of students, etc. Being an institution that is certainly necessary for the systematic organization of food for a large number of young people, the canteen eventually turns into one of the places of revolutionary student activity. The offered meals, although they were often available to students, were not always of high quality and sometimes led to the appearance of chronic diseases of the gastrointestinal tract in young people. Nevertheless, alternative food establishments (pasta restaurants, restaurants, private canteens), due to their elitist and expensive nature, were popular only among wealthy students. For underprivileged youth, the student canteen, in fact, remained an alternative form not only of organizing cheap food, but also an integral part of everyday life, as evidenced by numerous memories of students and student art.en
dc.publisherВінниця : ВДПУuk_UA
dc.subjectобідuk_UA
dc.subjectпереписuk_UA
dc.subjectпідросійська Українаuk_UA
dc.subjectстудентствоuk_UA
dc.subjectстудентська їдальняuk_UA
dc.subjectТовариство допомоги нужденним студентамuk_UA
dc.subjectlunchuk_UA
dc.subjectcensusuk_UA
dc.subjectUnder-Russian Ukraineuk_UA
dc.subjectstudentshipuk_UA
dc.subjectstudent canteenuk_UA
dc.subjectSociety for Helping Needy Studentsuk_UA
dc.titleФеномен їдальні у повсякденних практиках студентства підросійської України останньої чверті ХІХ – початку ХХ ст.uk_UA
dc.title.alternativeThe Canteen Phenomenon in the Everyday Practices of Students in the Under-Russian Ukraine in the Last Quarter of the 19th and Early 20th Centuriesuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record