Show simple item record

dc.contributor.authorБраніцька, Т. Р.
dc.contributor.authorБраницкая, Т. Р.
dc.contributor.authorBranitska, T.
dc.date.accessioned2017-08-30T09:33:42Z
dc.date.available2017-08-30T09:33:42Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationБраніцька Т. Р. Технології формування конфліктологічної культури майбутніх фахівців соціономічних професій у навчальному процесі/ Т. Р. Браніцька ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць. – 2016. – Випуск 44. – С. 400-404uk_UA
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:8080/xmlui/handle/123456789/1047
dc.descriptionІнноваційні технології. Конфліктологічна культура. Підготовка фахівців соціономічних професійuk_UA
dc.description.abstractУ статті зроблено аналіз сучасних педагогічних методик та технологій формування конфліктологічної культури майбутніх фахівців соціономічних професій у ВНЗ. Розглянуті сучасні інноваційні, інтерактивні технології формування конфліктологічної культури студентів. Професійна підготовка майбутніх фахівців соціономічних професій у вищому навчальному закладі забезпечується технологіями особистісно орієнтованого навчання, проблемного навчання, моделювання майбутньої професійної діяльності, тренінговими технологіями, технологіями контекстного навчання, посткомунікативної рефлексії, інтерактивними технологіями, технологіями «кейс-методу», технологіями проблемного навчання та розвитку критичного мислення. Використання педагогічних інноваційних, інтерактивних технологій дозволяє покращити якість конфліктологічної підготовки студентів, сприяє особистісному розвитку та формуванню їх конфліктологічної культури, а отже, і професійної підготовки.uk_UA
dc.description.abstractВ статье сделан анализ современных педагогических методик и технологий формирования конфликтологической культуры будущих специалистов социономических профессий в вузах. Рассмотрены современные инновационные интерактивные технологии формирования конфликтологической культуры студентов. Профессиональная подготовка будущих специалистов социономических профессий в высшем учебном заведении обеспечивается технологиями личностно ориентированного обучения, проблемного обучения, моделирования будущей профессиональной деятельности, тренинговыми технологиями, технологиями контекстного обучения, Посткоммуникативный рефлексии, интерактивными технологиями, технологиями «кейс-метода», технологиями проблемного обучения и развития критического мышления. Использование педагогических инновационных, интерактивных технологий позволяет улучшить качество конфликтологической подготовки студентов, способствует личностному развитию и формированию их конфликтологической культуры, а следовательно, и профессиональной подготовки.
dc.description.abstractIn this article the analysis of modern pedagogical procedures and technologies of formation of conflictological culture with the future experts of socionomical shere in high school is made. Modern innovative technologies of formation conflictological culture with students are considered. Vocational training of the future experts socionomical shere in the higher educational institution is provided with technologies personaly-oriented training, problem training, modelling of the future professional work, training technologies, technologies of contextual training, postcommunicative reflexion, interactive technologies, the discussion organisations, technology of «case-method», technology of development of critical thinking and problem training. The use of innovative pedagogical technologies of formation conflictological cultures with students allows to improve their quality conflictological preparations and promotes development of their professional competence.
dc.publisherКиїв–Вінниця :ТОВ фірма «Планер»uk_UA
dc.subjectконфліктологічна культураuk_UA
dc.subjectпедагогічна технологіяuk_UA
dc.subjectінноваційні технологіїuk_UA
dc.subjectінтерактивні форми навчанняuk_UA
dc.subjectфахівці соціономічних професійuk_UA
dc.subjectконфликтологическая культураuk_UA
dc.subjectпедагогическая технологияuk_UA
dc.subjectинновационные технологииuk_UA
dc.subjectинтерактивные формы обученияuk_UA
dc.subjectспециалисты социономических профессийuk_UA
dc.subjectconflictological cultureuk_UA
dc.subjectpedagogical technologyuk_UA
dc.subjectinnovative technologiesuk_UA
dc.subjectexperts of socionomical shereuk_UA
dc.titleТехнології формування конфліктологічної культури майбутніх фахівців соціономічних професій у навчальному процесіuk_UA
dc.title.alternativeТехнологии формирования конфликтологической культуры будущих специалистов социономических профессий в учебном процессеuk_UA
dc.title.alternativeTechnologies of conflictological culture formation with the future experts of socionomical shere in the educational processuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record