Show simple item record

dc.contributor.authorПрушковська, Н. Н.
dc.contributor.authorPrushkovska, N.
dc.contributor.authorДабіжа, К. Л.
dc.contributor.authorДабижа, К. Л.
dc.contributor.authorDabizha, K.
dc.date.accessioned2017-08-30T08:47:01Z
dc.date.available2017-08-30T08:47:01Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationПрушковська Н. Н. Гуманізація мистецької освіти - шлях до духовного вдосконалення студентської молоді/ Н. Н. Прушковська, К. Л. Дабіжа; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць. – 2016. – Випуск 44. – С. 364-368uk_UA
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:8080/xmlui/handle/123456789/1045
dc.descriptionМистецька освіта. Духовне виховання. Гуманізація освітиuk_UA
dc.description.abstractПершочерговим завданням педагогічного університету є реалізація таких технологій виховання, які б відповідали сучасним соціально-економічним, культурним, освітнім реаліям і впливали б на становлення активного, творчого, духовно багатого вчителя. Важливе місце у системі духовного виховання займає формування духовно-патріотичної особистості, активної в боротьбі зі злом, неправдою.Тому важливим стає створення в студентському колективі реальних високоідейних відносин на підґрунті моральних цінностей. Сутність мистецтва глибоко гуманістична за своєю природою, оскільки у центрі його інтересів завжди стоїть людина. Мистецтво і мораль мають єдину мету - удосконалення особистості. В той же час ХХІ століття – це століття культури, освіта ХХІ століття – це освіта, в центрі якої перебуває людина, формується самоціннісність її неповторного духовного світу. Мистецтво акумулює моральний досвід поколінь і завдяки своїм специфічним якостям допомагає кожній людині виявити власну моральну позицію на рівні свідомості через оцінку своїх спонукань, вчинків, особистих якостей. Стає важливим розробка якісно нових підходів до естетично-освітніх професій на основі творчого переосмислення традиційного відношення до народного музичного мистецтва, його місця в професійній підготовці вчителя музичного мистецтва. Опанування українським фольклором, вивчення фольклорних традицій, їх зв’язків з творчістю українських поетів, композиторів, художників повинні визначити пріоритетність освіти майбутніх вчителів. Значення народної музичної творчості велике, оскільки, з одного боку воно є особливим засобом в здобутті та передачі соціокультурного досвіду, а з другого – засобом збагачення інтелектуальної та духовної сфери особистості. Отже педагогам слід реалізувати сучасну систему музично-естетичного виховання молоді на основі української культури, мови, народної творчості та фольклору. Зазначимо, що саме народна пісня є серцевиною української культури,мистецька освіта. Вміння об’єднати народну музичну творчість з професійним музичним мистецтвом і зробити їх засобом виховання моральних якостей молоді значною мірою залежить від ціннісних орієнтацій, знань самого викладача.uk_UA
dc.description.abstractПервоочередной задачей педагогического университета является реализация таких технологий воспитания, которые отвечали современным социально-экономическим, культурным, образовательным реалиям и влияли бы на становление активного, творческого, духовно богатого учителя. Важное место в системе духовного воспитания занимает формирование духовно-патриотической личности, активной в борьбе со злом, ложью. Поэтому важным становится создание в студенческом коллективе реальных высокоидейных отношений на основе нравственных ценностей. Сущность искусства глубоко гуманистическое по своей природе, поскольку в центре его интересов всегда стоит человек. Искусство и мораль имеют единую цель - совершенствование личности. В то же время ХХ век - это век культуры, образование XXI века - это образование, в центре которой находится человек, формируется самоцинниснисть его неповторимого духовного мира. Искусство аккумулирует нравственный опыт поколений и благодаря своим специфическим качествам помогает каждому человеку проявить собственную моральную позицию на уровне сознания через оценку своих побуждений, поступков, личных качеств. Становится важным разработка качественно новых подходов к эстетически-образовательных профессий на основе творческого переосмысления традиционного отношения к народному музыкального искусства, его места в профессиональной подготовке учителя музыкального искусства. Овладение украинским фольклором, изучение фольклорных традиций, их связей с творчеством украинских поэтов, композиторов, художников должны определить приоритетность образования будущих учителей. Значение народного музыкального творчества большое, поскольку, с одной стороны оно является средством в получении и передачи социокультурного опыта, а с другой - средством обогащения интеллектуальной и духовной сферы личности. Итак педагогам следует реализовать современную систему музыкально-эстетического воспитания молодежи на основе украинской культуры, языка, народного творчества и фольклора. Отметим, что именно народная песня является сердцевиной украинской культуры, художественное образование. Умение объединить народную музыкальную творчество с профессиональным музыкальным искусством и сделать их средством воспитания нравственных качеств молодежи во многом зависит от ценностных ориентаций, знаний самого преподавателя.
dc.description.abstractThe primary task of the pedagogical university is implementation of such education technologies that would meet modern social-economic, cultural and educational realities and would influence formation of an active, creative and a spiritually rich Formation of the spiritual and patriotic personality, active in the fight against evil and falsehood, occupies an important place in the system of spiritual education. This is why it’s vital to create real high ideas relations based on the moral values within the students’ group. The art’s essence is deeply humanistic by its nature as its interests are always focused on the human being. Art and morality have the same goal that is personality’s improvement. At the same time, the 21st century is the century of art; education of the 21st century is the education having in its core a human being; self-worth of the unique spiritual world is been formed. Art accumulates moral experience of various generations and by means of its specific qualities helps every person to discover his/her moral position on the consciousness level by means of evaluation of their motives, actions and personal qualities. It is important to develop the brand new approaches to aesthetic and educational professions based on the creative rethinking of the traditional attitude to folk music, its place in the professional training of the music art teacher. Ukrainian folklore mastering, studying of folk traditions, their connections with the work of Ukrainian poets, composers, artists have to define the priorities of future teachers education. Folk music value is great as on the one hand, it is a special means of acquiring and transmitting social-cultural experience, and on the other hand – it is a means of enriching a personality intellectually and spiritually. Thus, teachers should implement modern system of the music-aesthetic upbringing and training of the youth based on Ukrainian culture, language, folk art and folklore. It’s important to mention that these folk songs are the heart of the Ukrainian culture. The ability to combine folk music with professional music art and make them an educational tool for development of young people’s moral qualities largely depends on the teacher’s values and knowledge
dc.publisherКиїв–Вінниця :ТОВ фірма «Планер»uk_UA
dc.subjectнародна музична творчістьuk_UA
dc.subjectстудентська молодьuk_UA
dc.subjectдуховне вихованняuk_UA
dc.subjectнародное музыкальное творчествоuk_UA
dc.subjectстуденческая молодежьuk_UA
dc.subjectдуховное воспитаниеuk_UA
dc.subjectfolk musicuk_UA
dc.subjectstudent youthuk_UA
dc.subjectspiritual educationuk_UA
dc.subjectart educationuk_UA
dc.titleГуманізація мистецької освіти - шлях до духовного вдосконалення студентської молодіuk_UA
dc.title.alternativeГуманизация художественного образования - путь к духовному совершенствованию студенческой молодежиuk_UA
dc.title.alternativeArt education humanization – the way to spiritual perfecting of the student youtuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record