Now showing items 21-40 of 71

  • Розробка бази даних електронної медичної картки пацієнта 

   Книш, Вадим; Кныш, Вадим; Knysh, Vadym; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020)
   В даній статті розглядається питання створення електронної медичної картки пацієнта та бази даних для підтримки мистеми медичних карток
  • Актуалізація розробки освітньої інформаційно-цифрової системи 

   Клочко, Оксана; Klochko, Oksana; Костюк, Анастатсія; Костюк, Анастатсия; Kostiuk, Anastatsiia; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020)
   Iнформатизацiя освітньої галузі України створює умови її швидкої трансформації відповідно до європейських та світових рівнів, впровадження сучасних цифрових технологій в освітній процес, прийняття оптимальних ...
  • Відео на Youtube як засіб візуалізації математичного аналізу для студентів ЗВО 

   Майданюк, Світлана; Майданюк, Светлана; Maidaniuk, Svitlana; Левицька, Марія; Левицкая, Мария; Levytska, Mariia; Химич, Анна; Khymych, Anna; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020)
   . Для створення нових засобів вивчення вищої математики необхідно використовувати сучасні технології. У час, коли технології буквально заполонили світ, і здавалося б, що в мережі Інтернет є інформація ...
  • Деякі застосування нечіткої логіки 

   Нечипорук, Людмила; Nechyporuk, Liudmyla; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020)
   У статті розглянута математична суть поняття «нечітка множина», визначено основні поняття нечітких множин, етапи виконання логічного висновку. Проаналізовано сфери застосування апарата нечіткої логіки
  • Просвітницька діяльність у сучасному кабінеті математики 

   Орлюк, Дарія; Орлюк, Дарья; Orliuk, Dariia; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020)
   . У цій статті розповідається про актуальність просвітницької діяльності у кабінеті математики та її вплив на інтелектуальний розвиток дитини
  • Патерни у програмуванні 

   Оліневич, Сергій; Олиневич, Сергей; Olinevych, Serhii; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020)
   В статті приведені приклади патернів, їх використання у проектуванні, а також їх важливість у різних сферах діяльності людини
  • Дослідження інверсії та її властивостей за допомогою програми GeoGebra 

   Тютюн, Любов; Tiutiun, Liubov; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020)
   У даній статті розглянуто деякі можливості використання програмного середовища GeoGebra під час вивчення інверсії та дослідженні її властивостей. Проаналізовано основні переваги даної програми та показано доцільність ...
  • Чисельні методи знаходження безумовного екстремуму функції однієї змінної 

   Шаргородська, Діана; Шаргородская, Диана; Sharhorodska, Diana; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020)
   У статті досліджуються чисельні методи знаходження безумовного екстремуму функції однієї змінної. Теоретично обґрунтовані алгоритми декількох чисельних методів обчислення безумовного екстремуму функції однієї ...
  • Аналіз основних понять теорії нечітких множин 

   Шкарупська, Анна; Шкарупськая, Анна; Shkarupska, Anna; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020)
   У статті розглянуто основні поняття теорії нечітких множин, методи побудови функції належності. Проаналізовано відмінність понять «випадковість» та «нечіткість», наведено приклад нечіткої множини
  • Програмна реалізація алгоритмів пошуку підрядка в рядку 

   Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; Бияковська, Віталіна; Бияковская, Виталина; Byiakovska Vitalina (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020)
   Стаття присвячена розгляду питання пошуку алгоритмів підрядка в рядку реалізовуючи їх в програмному середовищі . Алгоритм пошуку можна реалізовувати за допомогою алгоритмів послідовного (прямого) пошуку, алгоритм Рабіна ...
  • Методика розв’язування прикладних задач із теорії ймовірності методом математичного моделювання 

   Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; Бех, Тетяна; Бех, Татьяна; Bekh, Tetiana; Захарченко, Наталія; Захарченко, Наталья; Zakharchenko, Nataliia (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020)
   У статті розглянуто поняття прикладної задачі і математичної моделі. Проаналізовано метод математичного моделювання як основний метод розв’язування прикладних задач на прикладі задач імовірнісно-статистичного ...
  • Алгебраїчна структура множини напівстохастичних матриць другого порядку 

   Вотякова, Леся; Votiakova, Lesia; Гриценко, Аніта; Гриценко, Анита; Hrytsenko, Anita; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020)
   У статі показано, що існують матриці, відмінні від одиничної, які породжують різні циклічні групи. При дослідженні на існування «переплетення» груп використовувались методи загальної теорії напівгруп та різні ...
  • Деякі особливості використання ресурсу kahoot 

   Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; Валевська, Крістіна; Валевская, Кристина; Valevska, Kristina (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020)
   У статі розглянуто використання освітнього ресурсу Kahoot у закладах освіти, зокрема створення тесту для учнів базової школи з алгебри по темі «Функція, її графік та властивості». Детально розглянуто кроки ...
  • Застосування твірних функцій до розв’язування рекурентних рівнянь 

   Горбачова, Юлія; Горбачова, Юлия; Horbachova, Yuliia; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020)
   У статті описано техніку застосування твірних функцій до розв’язання рекурентних рівнянь. На прикладах розглянуто алгоритм розв’язання однорідних і неоднорідних рекурентних рівнянь
  • Зворотний інжиніринг засобами цифрового 3d-моделювання 

   Долгополов, Денис; Dolhopolov, Denys; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020)
   В роботі досліджується поняття зворотного інжинірингу за допомогою засобів цифрового 3D-моделювання. З’ясовано ключові аспекти розвитку технологій з використанням зворотного інжинірингу засобами цифрового ...
  • Обернена задача розсіювання для оператора Шредінгера 

   Ігнатко, Віта; Игнатко, Вита; Ihnatko, Vita; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020)
   У статті розглядається обернена задача розсіювання для одновимірного стаціонарного оператора Шредінгера. Використовується визначник Вронського для будь-якої пари розв’язків рівняння Шредінгера, який визначає ...
  • Інфографіка та візуалізація в математичному аналізі 

   Громик, Оксана; Hromyk, Oksana; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020)
   У даній статті подано аналітику про переваги застосування візуалізації та інфографіки у сучасному світі. Розглянуто класифікацію засобів комп’ютерної візуалізації програмного забезпечення. Також подані деякі ...
  • Комп’ютерне моделювання системи «хижак-жертва» 

   Добровінська, Діана; Добровинская, Диана; Dobrovinska, Diana; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020)
   Дана стаття присвячена огляду системи «хижак-жертва» та її комп’ютерного моделювання. Проведене дослідження дозволяє стверджувати, що екологічне моделювання відіграє величезну роль в дослідженні навколишнього ...
  • Розробка бази даних для центру реабілітації тварин 

   Дерус, Вікторія; Дерус, Виктория; Derus, Viktoriia; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020)
   У роботі розглянуто важливість створення організованої структури для зберігання та обробки взаємозалежних даних в умовах сучасних проблем системи реабілітації тварин. Описано можливості бази даних у Microsoft Access ...
  • Особливості реалізації проєктного навчання під час навчання геометрії в старшій школі 

   Снігур, Анна; Снигур, Анна; Snihur, Anna; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020)
   В даній статті аналізується проєктно-дослідницька діяльність в процесі навчання геометрії учнів старшої школи; розглядається роль проєктних технологій у підготовці учнів до самостійної діяльності, у сприянні ...