Now showing items 1-20 of 135

  • Allgemeines und Spezifisches im Vokalismus der nationalen Varietäten der deutschen Sprache in Deutschland, Österreich und in der Schweiz 

   Сольська, Т. М.; Сольская, Т. Н.; Solska, Т. М. (K. : Verlagszentrum der KNLU, 2012)
   Статтю присвячено порівняльному аналізу систем голосних німецького, австрійського та швейцарського національних варіантів німецької мови з метою встановлення їхніх спільних і відмінних рис, що визначають склад фонем, зв’язки ...
  • Cross-cultural Dialogue in the American Literature of the XX –XXI centuries 

   Yamchynska, T. I.; Ямчинська, Т. І.; Ямчинская, Т. И. (London, 2014)
   The article deals with the cross-cultural dialogue in the American literature of the XX –XXI centuries; mechanisms of creation of “other” culture image in the “boundary” type of literature
  • «Deutsch Lehren Lernen» als wichtiger Teil des lebenslangen Lernens der Deutschlehrer. Soziale Netzwerke im Deutschunterricht 

   Підпала, В. В.; Пидпала, В. В.; Pidpala, V. V. (Маріуполь : МДУ, 2018)
   Im Artikel geht es darum, wie wichtig lebenslanges Lernen und zwar das Programm von Goethe Institut «Deutsch Lehren Lernen» für Deutschlehrer ist. Es ist untersucht, wie das Lernpotenzial von sozialen Netzwerken im ...
  • Educational Technologies for Maturing Democratic Approaches to Educational Practices in Ukraine 

   Powell, David V.; Пауел, Д. В.; Kuzmina, S. A.; Кузьміна, С. А.; Кузьмина, С. А.; Yamchynska, T. I.; Ямчинська, Т. І.; Ямчинская, Т. И. (Київ; Вінниця : Планер, 2016)
   Vinnytsia State Pedagogical University has taken significant steps in policy and practice toward democratization of education. However, many Ukrainian universities have failed to meet European standards required of the ...
  • Morphosyntactic Models of Sentences with Participles in the Role of Adjunct in the Contemporary German Language 

   Боровська, Олена; Боровская, Елена; Borovska, Olena (The Academy of Management and Administration in Opole, 2017)
   Сучасні напрями лінгвістичної науки вимагають переосмислення усталених моделей мовних одиниць. Статтю присвячено дослідженню морфосинтаксичних моделей речень з партиципами І / ІІ у ролі ад’юнкта в сучасній німецькій мові. ...
  • Nomination in der deutschen Jugendsprache 

   Mienkova, T.; Мєнкова, Т.; Менкова, Т. (Вінниця : ВДПУВДПУ, 2013)
  • Planning of German language class using the Boomerang model 

   Поселецька, К. А.; Поселецкая, Е. А.; Poseletska, К. А.; Сольська, Т. М.; Сольская, Т. Н.; Solska, T. N.; Вишивана, Н. В.; Vyshyvana, N. V. (Journal “Sepike”, 2020)
   Ця стаття присвячена проблемі планування уроку німецької мови. У статті описані основні моделі планування уроку: лінійна модель, Бумеранг модель та циклічна модель. У цій статті проаналізовані вищезгадані моделі, а також ...
  • Professional self-realization of students of philological specialities as a pedagogical problem 

   Poseletska, K. A.; Поселецкая, Е. А.; Поселецька, К. А. (Osthofen, Deutschland, Poitiers, France, 2013)
   The article is dedicated to the problem of students' personal and professional development in the process of studying in the higher educational establishment. Generalized results of the experimental research of factors ...
  • Spektrale Charakteristiken der Hochzungenvokale in den nationalen Varietäten der deutschen Sprache in Deutschland, Österreich und in der Schweiz 

   Сольська, Т. М.; Сольская, Т. Н.; Solska, Т. М. (K. : Verlagszentrum der KNLU, 2013)
   Стаття відображає результати спектрального аналізу голосних високого ступеня підняття у підготовленому мовленні носіїв німецького, австрійського та швейцарського національних варіантів німецької мови. Встановлено спільні ...
  • The Development of Lifelong Learning in German-Speaking Coutries: Innovative Approaches 

   Матіюк, Дмитро Володимирович; Матиюк, Д. В.; Matiiuk, D. V. (Витебск, 2017)
   У статті досліджена важливість освіти впродовж життя. Проаналізовані праці провідних науковців Європейського Союзу та німецькомовних країн з вищезазначеної проблематики. Систематизовано й узагальнено особливості змісту, ...
  • Using Web-Blended Learning in Ukraine to Facilitate Engagement & Globalize Horisons: A Pilot Study 

   Кузьміна, С. А.; Кузьмина, С. А.; Kuzmina, S. A.; Пауел, Д.; Пауэл, Д.; Powell, D.; Ямчинська, T.; Ямчинская, T.; Yamchynska, Т.; Шестопалюк, О.; Шестопалюк, А.; Shestopaliuk, O.; Кузьмін, Е.; Кузьмин, Е.; Kuzmin, Y. (The online Journal of Distance Education and e-learning. – Turkey ICQH, 2014-04)
   After two decades Ukraine still struggles to establish consistent expectations and research base of classroom applications to modernize distance education technology and pedagogies aligned with international standards. ...
  • Актуалізація акмеологічної складової фахової підготовки майбутніх учителів філологічних спеціальностей 

   Поселецька, К. А.; Поселецкая, К. А.; Poseletska, K. A. (Тернопіль, 2018)
   Розглянуто проблему професійного становлення майбутніх учителів філологічних спеціальностей з урахуванням акмеологічної складової фахової підготовки. Відправними моментами в розробці концепції розвитку професіонала є ...
  • Аллегория как способ воплощения авторской позиции в пьесе Е. Шварца «Дракон» 

   Таратута, Светлана; Таратута, Світлана; Taratuta, Svetlana (Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016)
   Статья посвящена анализу аллегории как способу отражения авторской концепции в пьесе Е. Шварца «Дракон». В работе исследуется обращение драматурга к прецедентным текстам и именам, их роль в идейном содержании произведения. ...
  • Алофонічна варіативність увулярної щілинної фонеми /ʀ/ у німецькому, австрійському та швейцарському національних варіантах німецької мови 

   Сольська, Т. М.; Сольская, Т. Н.; Solska, Т. М. (Острог : Вид-во Нац. ун-ту "Острозька академія", 2014)
   Статтю присвячено дослідженню діапазону алофонічного варіювання фонеми /r/ у підготовленому мовленні носіїв національних варіантів німецької мови у Німеччині, Австрії та Швейцарії. Вивчено вплив позиційно-комбінаторних ...
  • Антивоєнна спрямованість творчості Г. Белля 

   Таратута, С.Л.; Taratuta, S.L. (2010)
   Статтю присвячено дослідженню антимілітаристських творів Г.Белля «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа...» та «Де ти був, Адаме». Зображення війни дегероїзованою, деромантизованою, позбавленою сенсу розглядається як основна ...
  • Антиутопии Дж. Оруэлла и Е. Замятина 

   Таратута, С.Л.; Taratuta, S.L. (2006)
   Статья содержит компаративный анализ романов-антиутопий «Мы» Е.Замятина и «1984» Дж.Оруэлла. Подвергается анализу дневниковая форма построения обоих произведений. Проводится параллель между образами главных героев – ...
  • Білінгвізм у романі Ани Кастілло «Звільни мою любов із пелюсток» 

   Ямчинська, Тамара Іванівна; Ямчинская, Т. И.; Yamchynska, T. I. (Вінниця, 2014)
   Розглянуто прозовий твір Ани Кастілло «Звільни мою любов із пелюсток» у ракурсі мультикультуралістських тенденцій. Вказано на інноваційний підхід письменниці до латиноамериканського феномену, а також проаналізовано бачення ...
  • Варіативність текстів анотацій художніх творів сучасної англомовної прози 

   Ямчинська, Т. І.; Ямчинская, Т. И.; Yamchynska, T. I. (Житомир : Поліграфіка, 1997)
   У статті аналізуються особливості рекламних текстів художніх творів сучасної англомовної прози. Для характеристики процесу пристосування текстів анотацій художніх творів до рекламних текстів доцільно висунути такий параметр ...
  • Влияние фольклора на жанрово-стилевую организацию романа В. Шукшина «Любавины» 

   Мельник, Т. Н.; Мельник, Т. М.; Melnik, T. N. (Харків: ППВ «Нове слово», 2013)
   В. М. Шукшин творчески осваивает различные жанры устного народного творчества: песни, пословицы, поговорки, легенды и др. Фольклорные жанры (целиком или частично), а также их стилизации широко представлены в романе «Любавины». ...
  • Внутрішня форма слів як параметр зіставлення орнітонімів в українській та німецькій мовах 

   Дробаха, Л. В.; Drobakha, L. V. (К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2004)
   У статті розглядається проблема мотивації назв птахів в українській та німецькій мовах, тобто виявлення у внутрішній формі слів тих ознак, на основі яких створені назви птахів. Виконане дослідження підтвердило необхідність ...