Now showing items 1-20 of 362

  • Features of sheet apparatus of sugar beet under retardants treatment 

   Шевчук, О.; Shevchuk, O.; Шевчук, В.; Shevchuk, V. (2021)
   Досліджено вплив препаратів ангиберелінового типу з різним механізмом дії – паклобутразол (0,05%) і декстрел (0,3%) на формування листкової поверхні, структури фотосинтетичного апарату та особливостей функціонування листка ...
  • Influence of dextrel and paklobutrazol retarders on productivity of sugar beet plants 

   Shevchuk, O. A; Шевчук, О.А. (Praga : Publishing House «Education and Science» s.r.o., 2018)
   Застосування препаратів ретардантної дії декстрелу та паклобутразолу на рослинах цукрового буряка у фази 60-ти та 80-ти днів вегетації підвищувало продуктивність культури: масу коренеплодів та цукристість.
  • Influence of plant growth regulators on anatomical of fodder bean leaves 

   Шевчук, О.; Shevchuk, О.; Шевчук, В.; Shevchuk, V. (2020)
   Досліджено організацію мезоструктури листкового апарату та вміст пігменту у листках при застосуванні регуляторів росту з різним механізмом дії – есфону (2-HEFC) (0,2%) (етиленпродуцент) та Епіну (0,1 мл/л) (стимулятор ...
  • Perspectives of integration the technology of ion-exchanging ammonium extraction from the system of municipal drain water purification 

   Sakalova, G.; Vasylinych, T.; Shevchuk, O.; Tkachuk, O. (Вінниця: ВДПУ, 2018)
   The exchange capacity and the selectivity of different ion-exchange products regarding the ammonium ions in purification processeswere measured; the regenerative preparation compounds’ influence on efficiency of conduction ...
  • Physiological activity of plant growth stimulators 

   Ходаніцька, О.; Ходаницкая, Е.; Khodanitska, O.; Шевчук, О.; Shevchuk, О.; Ткачук, О.; Tkachuk, O.; Матвійчук, О.; Матвийчук, О.; Matviichuk, O. (2021)
   У статті розглядається фізіологічна активність стимуляторів росту рослин на основі фітогормонів. Регулятори росту рослин за своєю природою є аналогами фітогормонів або модифікаторами їх дії. Отже, фізіологічний ефект ...
  • Physiological bases of growth regulation and morphogenesis of tomatoes under gibberellin and retardants treatment 

   Kravets, O.O.; Kuryata, V. G. (Noisiel, France, 2020)
   In the monograph it was studied the features of growth processes, morphogenesis and functioning of donor-acceptor system of tomatoes (Solanum lycopersicum L.) under the influence of gibberellin (gibberellic acid, GA3) and ...
  • Pегуляція продукційного процесу Papaver somniferum L. за дії ретардантів 

   Поливаний, С.В.; Полываный, С.В.; Polyvanyi, S.V.; Суховій, Д. В.; Суховий, Д. В.; Sukhovii, D. V. (Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018)
   Стаття присвячена вивченню впливу інгібіторів росту хлормекватхлориду, фолікуру на морфогенез, продуктивність та якість олії маку олійного (Papaver somniferum L.). Встановлено, що за дії препаратів відбувалося посилене ...
  • Авіфауна загальнозоологічного заказника «Згарський» 

   Матвійчук, О. А.; Матвийчук, А. А.; Matviichuk, O. A.; Пірхал, А. Б.; Pirkhal, A. B. (Київ, 2014)
   Упродовж 2009-2014 років на постійних трансектах здійснені обліки авіфауни заказника «Згарський». За їх результатами визначений видовий склад, щільність населення та біомаса птахів, індекс видового багатства різних біотопів. ...
  • Авіфауна селитебних ландшафтів м. Вінниці 

   Матвійчук, О. А.; Матвийчук, А. А.; Matviichuk, O. A.; Волинець, О. І.; Volynets, O. I. (Перемишль, 2013)
   У публікації наведені результати комплексного вивчення просторово-типологічної та сезонної організації населення птахів селитебних ландшафтів м. Вінниці. Досліджені видовий склад, щільність населення птахів у просторі та ...
  • Актуальні проблеми сучасної біології та методики її викладання 

   Unknown author (ВДПУ, Вінниця, 2017)
   У збірнику наукових праць розглядаються актуальні питання сучасної анатомії та фізіології рослин, екології, анатомії та фізіології людини і тварин, методики викладання біології. Висвітлюються питання організації ...
  • Аналіз масштабів застосування регуляторів росту стимулюючої дії в рослинництві 

   Марчук, Ю. М.; Марчук, Ю. Н.; Marchuk, Yu. M.; Кондратюк, О. О.; Кондратюк, А. А.; Kondratyuk, O. O.; Богуславець, В. Ю.; Богуславец, В. Ю.; Boguslavets, V. Yu.; Ткачук, О. А.; Ткачук, О. О.; Tkachuk, O. O.; Шевчук, О.А.; Shevchuk, O.A. (Przemyśl : Nauka i studia, 2018)
   Проаналізовано масштаби застосування синтетичних регуляторів росту рослин, що свідчать про можливість їх використання на різноманітних культурах з метою покращення фізіолого-біохімічних показників та підвищення продуктивності.
  • Аналіз наслідків і прогнозів пандемії COVID-19 

   Завальнюк, О. Л. (Вінниця : ВДПУ, 2022)
   Знищити вірус SARS-CoV-2, як це сталось з вірусом натуральної віспи, чи звузити його географічне поширення, як це відбувається з більшістю збудників інфекційних хвороб, на сьогоднішній день – неможливо. Найвірогідніше, ...
  • Аналіз стану сформованості потреб, мотивів та цілей майбутньої професійної діяльності 

   Білявська, Л. О.; Белявская, Л. А.; Biliavska, L. O. (Praha : Publishing House «Education and Science», 2011)
   В статті висвітлено питання стосовно аналізу стану сформованості потреб, мотивів та цілей майбутньої професійної діяльності майбутніх вчителів природничих дисциплін.
  • Анатомо-морфологічна характеристика функцій росту томатів за дії гібереліну та ретардантів різних типів 

   Кравець, О.О.; Кравец, О.А.; Kravets, O.O.; Кур’ята, В.Г.; Курьята, В.Г.; Kuryata, V.G. (Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018)
   Вивчено вплив гібереліну та ретардантів на анатомо-морфологічні характеристики рослин томатів сорту Солероссо. Встановлено, що за дії гібереліну та ретардантів відмічалося достовірне збільшення кількості листків, їх маси ...
  • Анатомо-морфологічні зміни рослин перцю солодкого за дії аналогів фітогормонів та ретарданту фолікуру 

   Kushnir, O.V.; Кушнір, О.В.; Кушнир, Е.В. (Вінниця, – 2019., 2019)
   Стаття присвячена вивченню синтетичних регуляторів росту та триазолпохідного ретарданта фолікура на ростові процеси та морфогенез рослин перцю солодкого сорту Антей. Встановлено, що за дії препаратів зростала кількість та ...
  • Анатомо-морфологічні зміни рослин перцю солодкого за дії 1-НОК та ретарданту тебуконазолу 

   Кушнір, О. В.; Кушнир, Е.В.; Kushnir, O. V. (Вінниця, 2020, 2020)
   Вивчено вплив синтетичного регулятора росту 1-НОК та ретарданту тебуконазолу на морфогенез і продуктивність перцю солодкого. Встановлено, що за дії препаратів зростав лінійний ріст рослини, кількість листків та площа ...
  • Анатомо-морфологічні показники вегетативних органів культури цукрового буряка за дії ретардантів 

   Шевчук, О. А.; Shevchuk, O. A. (Вінниця: ВДПУ, 2018)
   В статті представлені результати досліджень по вивченню впливу ретардантів – есфону (0,2%) та тебуконазолу (0,5%) на анатомо-морфологічні показники вегетативних органів культури цукрового буряка. Встановлено, що обробка ...
  • Анатомічні особливості листків маку олійного за дії суміші хлормекватхлориду та трептолему 

   Поливаний, С.В.; Полываный, С.В.; Polyvanyi, S.V.; Батюк, М.В.; Batiuk, M.V.; Гаджієва, О.В.; Гаджиева, О.В.; Hadzhiieva, O.V. (Przemysl, Nauka i studia, 2018)
   Дослідження особливостей змін мезоструктурної організації листків маку олійного сорту Беркут за дії суміші хлормекватхлориду та трептолему показало збільшення товщини листка, збільшення товщини шару хлоренхіми у рослин ...
  • Антропометричні показники та функціональні резерви студентської молоді 

   Васильєва, С.О.; Vasylieva, S.O.; Степаненко, І.О.; Stepanenko, I.O. (Вінниця, 2021, 2021)
   Дослідження проводилися на базі Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського і полягали у обстеженні 105 студентів віком від 17 до 20 років, серед них 32 юнаки та 73 дівчат. В результаті ...
  • Биометрические показатели растений и урожайность сортов салата кочанного 

   Князюк, О. В.; Knyazyuk, O. V. (Земледелие и защита растений, 2019)
   Представлены результаты исследования сортов салата кочанного при выращивании в условиях Правобережной Лесостепи Украины. Установлены особенности наступления и прохождения фенологических фаз развития растений. Определены ...