Now showing items 21-40 of 142

  • Імідж викладача як педагогічна компетентність 

   Слободиська, О. А.; Slobodyska, O. A.; Савчук, З. С.; Savchuk, Z. S. (Київ : Гнозис, 2016)
   Проаналізовано результати опитування студентської молоді щодо складових іміджу сучасного викладача вищого навчального закладу та їх важливості при сприйнятті студентами цілісного образу викладача. Виявлено, що більш значимими ...
  • Еволюція неперервної професійної освіти інженерів-будівельників 

   Шахов, В. І.; Шахов, В. И.; Shakhov, V. I. (Вінниця : Нілан ЛТД, 2016)
   У статті розв’язується завдання розробки періодизації розвитку неперервної фахової освіти інженерів-будівельників. Проаналізовано наукові дослідження еволюції історії інженерної діяльності та інженерної професії; ...
  • Розвиток професійної самосвідомості майбутніх психологів як умова формування їх готовності до професійної діяльності 

   Шахов, В. І.; Shakhov, V. I. (2016)
   Професійна готовність майбутнього фахівця як складне особистісно-професійне утворення тісно пов’язане з його професійною самосвідомістю. Останню найчастіше визначають як процес пізнання себе, формування уявлень щодо себе, ...
  • Особливості професійної самосвідомості психолога 

   Шахов, В. І.; Shakhov, V. I. (2016)
   Самосвідомість – це процес, за допомогою якого людина пізнає себе й оцінює себе. Самосвідомість у психічній діяльності особистості виступає як процес опосередкованого самопізнання, розгорнутий у часі, пов'язаний з рухом ...
  • Професійна ідентичність психолога як складова його професійної самосвідомості 

   Шахов, В. І.; Shakhov, V. I.; Шахов, В. В.; Shakhov, V. V. (Вінниця : Нілан ЛТД, 2016)
   У статті на основі аналізу сучасних психологічних концепцій професійної ідентичності обґрунтовується її сутність як структурного компонента професійної самосвідомості, з’ясовуються психологічні особливості становлення ...
  • Формування критичного мислення майбутніх фахівців з соціальної роботи 

   Шахов, В. І.; Shakhov, V. I.; Шахов, В. В.; Shakhov, V. V. (2016)
   У статті розглядається формування критичного мислення студентів-майбутніх фахівців з соціальної роботи в сучасних наукових дослідженнях. Здійснено аналіз психолого-педагогічних аспектів цієї проблеми: перший – вивчення ...
  • Стилі та форми гумору у континуумі «норма-патологія» 

   Шпортун, О. М.; Shportun, O. M.; Шпортун, О. Н. (2016)
   У статті проведено аналіз різних стилів та форм гумору, які характеризують специфічні зміни психічної діяльності при розвитку психічної патології. Встановлено, що самопринизливий та агресивний стилі гумору можуть свідчити ...
  • Екологічність освітнього середовища вищого навчального закладу як чинник первинної професіоналізації майбутніх фахівців 

   Коломієць, Л. І.; Коломиец, Л. И.; Kolomiіets, L. (Житомир : Вид- во ЖДУ ім. І. Франка, 2016)
   У статті проаналізовано зміст, структуру, складові поняття „освітнє середовище”, визначено основні підходи до його тлумачення в сучасних психолого-педагогічних джерелах. Конкретизовано умови ефективності й ...
  • Проблема формування майстерності міжособистісної взаємодії в майбутніх учителів початкових класів 

   Любчак, Л. В.; Liubchak, L. V. (Вінниця:ТОВ «Нілан ЛТД», 2016)
   У статті педагогічне спілкування розглядається як професійно-етичний феномен. Звертається увага на доцільність оволодіння майбутніми вчителями початкових класів різними стратегіями взаємодії з учнями. Визначаються установки ...
  • Структурні компоненти інформаційної культури викладача педагогічного вищого навчального закладу 

   Лазаренко, Н. І.; Лазаренко, Н. И.; Lazarenko, N. I. (Вінниця : ВДПУ, 2016)
   У статті проаналізовано такі соціальні феномени як інформація, інформаційне суспільство, інформаційна культура особистості. З’ясовано особливості професійної діяльності сучасного викладача педагогічного ...
  • Психологізм як принцип педагогічної науки 

   Шахов, Володимир Іванович; Шахов, В. И.; Shahov, V. I. (Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2017)
   У статті проаналізовано стан розробленості проблеми обґрунтування принципів педагогічної науки, визначено сутнісну характеристику принципу психологізму як провідної засади сучасної педагогічної теорії. Розглянуто різні ...
  • Особливості становлення самосвідомості в студентському віці 

   Шахов, Владислав Володимирович; Шахов, В. В.; Shahov, V. V. (Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2017)
   В статті розкривається особливості становлення самосвідомості в студентському віці. Визначено основні підходи науковців до розуміння сутності, структури, та особливостей становлення самосвідомості особистості у період ...
  • Політична еліта у контексті формування інформаційного суспільства в Україні 

   Мазур, І. В.; Мазур, И. В.; Mazur, Inna; Ніколіна, І. І.; Николина, И. И.; Nikolina, Inna (ВДПУ, НДІІП НАПрН України, К., Видавничий дім «АртЕк», 2017)
   У статті досліджуються окремі аспекти формування політичних еліт у період незалежності України, їх розвиток, становлення та особливості трансформації, участь їх у процесах державотворення і зміцненні сучасного українського ...
  • Реклама як засіб забруднення інформаційного середовища 

   Фаліштинська, А. Р; Falishtynska, Anastasia (ВДПУ, НДІІП НАПрН України, К., Видавничий дім «АртЕк», 2017)
   У статті проаналізовано особливості функціонування інформаційного наявного матеріалу та проведеного соціологічного опитування визначено вплив реклами на поведінку людини, сформульовано пропозиції протидії негативному впливу ...
  • Право бути забутим в системі інформаційних прав: міжнародний та вітчизняний досвід регулювання 

   Федоришина, І. С.; Федоришина, И. С.; Fedorishina, I. (ВДПУ, НДІІП НАПрН України, К., Видавничий дім «АртЕк», 2017)
   У статті на основі аналізу українського законодавства та світового досвіду проаналізовано поняття «персональні дані», особливості їх захисту, збереження та використання в сучасному інформаційному просторі.
  • Інформаційні права студентів за законодавством України 

   Гура, А. О.; Gura, Hannah (ВДПУ, НДІІП НАПрН України, К., Видавничий дім «АртЕк», 2017)
   У статті на основі аналізу чинного Законодавства проаналізовано інформаційні права студентів, визначено перешкоди у їх реалізації, перспективи внесення змін до Законодавства з метою приведення у відповідність до європейських норм.
  • Інформаційні ресурси, інтелектуальна власність, комунікації в освітньо-науковій та інноваційній сферах 

   Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского; Vinnitsa state pedagogical University named after Mykhailo Kotsyubynsky (ВДПУ, НДІІП НАПрН України, К., Видавничий дім «АртЕк», 2017)
   У матеріалах круглого столу висвітлено актуальні філософсько-правові та прикладні проблеми розвитку інформаційних ресурсів, інтелектуальної власності та комунікацій в освітньо-науковій та інноваційній сферах. Тези виступів ...
  • Дитина як суб’єкт права інтелектуальної власностіі 

   Півень, Т. О.; Пивень, Т. О.; Piven, Tetyana (Київ : АртЕк, 2017)
   Стаття присвячена проблемі дитячої особистості у системі інтелектуальної власності. Акцентується увага на праві захисту результатів інтелектуальної діяльності неповнолітньою особою. На основі аналізу, узагальнення й ...
  • Особливості авторського права в освітній діяльності 

   Глуханюк, Б. Л.; Glukhanyuk, B. (Київ : АртЕк, 2017)
   У статті на основі аналізу законодавства України та юридичної практики аналізуються особливості авторського права в освітній діяльності. Автор надає рекомендації щодо реформування законодавства України відповідно до ...
  • Глобалізація та інформатизація як паралельні процеси в сучасному суспільстві 

   Лазаренко, Н. І.; Лазаренко, Н. И.; Lazarenko, N. І.; Коломієц, А. М.; Коломиец, А. Н.; Kolomiets, A. M. (Київ : АртЕк, 2017)
   У статті проаналізовано зміст понять глобалізація, інформатизація як процеси, які характерні для сучасного суспільства. Визначено специфіку та вплив інформаційних ресурсів на всі сфери суспільного життя