Now showing items 1-19 of 19

  • Higher Education in the United States: (навчальний посібник) 

   Громов, Євген Володимирович; Громов, Е. В.; Gromov, Y. V.; Дерезюк, Ірина Володимирівна; Дерезюк, И.В.; Derezjuk, I. V (Вінниця : ВДПУ, 2004)
   The textbook is intended for full-time and part-time pedagogical students and is compiled in accordance with the requirements of the «English language program for non-language specialties.»
  • Le français des affaires. Ділова французька мова 

   Будас, Юлія Олексіївна; Будас, Юлия Алексеевна; Budas, Iuliia; Будас, Ю. О.; Будас, Ю. А. (Вінниця. – ТОВ фірма «Планер», 2017)
   Посібник містить тексти й завдання французькою мовою, котрі спрямовані на формування навичок усного й писемного професійного мовлення. За структурою «Le français des affaires»складається з восьми змістових модулів. Кожний ...
  • Methodology and Principles of Scientific Research 

   Коломієць, А. М.; Коломиец, А. Н.; Kolomiiets, A. M.; Громов, Є. В.; Громов, Е. В.; Gromov, Y. V. (Вінниця : ФОП Корзун Д.Ю, 2020)
   The textbook considers theoretical and practical issues of methodology and principles of scientific research, basic methods, approaches, techniques of empirical and theoretical levels of cognition, as well as methods and ...
  • Willst du deutsche Grammatik beherrschen? 

   Ремовська, С. Г.; Ремовская, С. Г.; Removska, S. H. (Вінниця, 2000)
   Посібник з граматики німецької мови включає основні розділи граматики, вивчення яких уможливлює розвиток мовленнєвих і перекладацьких навичок від початкового до завершального етапу володіння німецькою мовою. Теми посібника ...
  • Методичний посібник з суспільно-політичної лексики німецької мови 

   Кочетова, Н. О.; Кочетова, Н. А.; Kochetova, N. O. (Вінниця, 2014)
   Методичний посібник з суспільно-політичної лексики призначений для студентів магістратури, які вивчають німецьку мову як другу іноземну. Мета посібника – навчити читати та розуміти періодику на німецькій мові, реферувати ...
  • Методичні рекомендації щодо написання дипломних робіт з методики навчання іноземних мов (для здобувачів ступеня вищої освіти магістра денної та заочної форм навчання) 

   Глазунова, Т. В.; Лісниченко, А. П.; Лесниченко, А. П.; Дмітренко, Н. Є.; Дмитренко, Н. Е.; Dmitrenko, N.; Довгалюк, Т. А.; Glazunova, T.; Dovhaliuk, T.; Lisnychenko, A. (Вінниця, 2019)
   У методичних рекомендаціях висвітлюються питання написання і захисту дипломної роботи з методики навчання іноземних мов. Приділено увагу опису категоріального апарату наукового дослідження, структури, оформлення та захисту ...
  • Навчально-методичний посібник з методики навчання іноземних мов для 3 курсу (Частина 1) 

   Забужанська, І. Д.; Баліцька, О. С.; Суркова, О. А.; Балицкая, О. С.; Забужанская, И. Д.; Суркова, Е. О.; Zabuzhanska, I. D.; Balitska, O. S.; Surkova, O. A. (Вінниця: ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2020)
   Цей навчально-методичний посібник передбачений для роботи над новим експериментальним курсом з методики навчання іноземних мов у рамках проекту «Шкільний учитель нового покоління», що впроваджується за підтримки Британської ...
  • Навчально-методичний посібник з методики навчання іноземних мов для студентів 2 курсу денної форми навчання (Частина 2) 

   Глазунова, Т. В.; Довгалюк, Т. А.; Лісниченко, А. П.; Змієвська, О. О.; Лесниченко, А. П.; Змиевская, Е. А.; Балицкая, О. С.; Баліцька, О. С.; Glazunova, T.; Dovhaliuk, T.; Zmiievska, O.; Balitska, O.; Lisnychenko, A. (Вінниця: ВДПУ ім. М.Коцюбинського, 2020)
   Навчальний посібник призначений для роботи над новим експериментальним курсом із методики навчання іноземних мов у рамках проекту «Шкільний учитель нового покоління», що впроваджується за підтримки Британської Ради в ...
  • Особистісно орієнтовані технології навчання іноземних мов 

   Мазайкіна, І. О.; Мазайкина, И. О.; Mazaikina, I. O.; Громов, Є. В.; Громов, Е. В.; Gromov, Y. V.; Ямчинська, Т. І.; Ямчинская, Т. И.; Yamchynska, T. I. (Вінниця: ВДПУ, 2017)
   У посібнику викладені теоретичні основи впровадження особистісно орієнтованого підходу у вивченні іноземних мов. Наведені приклади й методичні рекомендації використання особистісно орієнтованих технологій (дидактичні ігри, ...
  • Практичний досвід іншомовної підготовки майбутніх учителів у Польщі та Чехії 

   Громов, Є. В.; Громов, Е. В.; Gromov, Y. V. (Вінниця: ВДПУ, 2020)
   У посібнику представлені теоретичні основи та приклади практичної реалізації іншомовної підготовки майбутніх учителів нефілологічних спеціальностей у закладах вищої педагогічної освіти Польщі та Чехії. Посібник може бути ...
  • Практичні завдання до аудіо-книги “The Schemer” для роботи зі студентами І-ІI курсів. Посібник для вчителя 

   Прадівлянна, Л. М.; Прадивлянная, Л. Н.; Pradivlianna, L. M. (2015)
   Збірник містить практичні завдання для роботи зі студентами І-IІ курсів, що покликані розвивати навички аудіювання, вимови та інтонації, активізувати нові лексичні одиниці, вивчені при прослуховуванні оповідання “Інтриган”
  • Практичні завдання до аудіо-книги “The Schemer”для аудиторної та самостійної роботи студентів І-ІI курсів 

   Прадівлянна, Л. М.; Прадивлянная, Л. Н.; Pradivlianna, L. M. (2015)
   Workbook contains practical tasks for students of the I-II year of study designed to improve listening skills, pronunciation and intonation, as well as to activate the new lexical units introduced in the audio-story "The Schemer"
  • Професійна підготовка викладачів іноземних мов в умовах інформаційного суспільства 

   Фальштинська, Ю. В.; Фальштынская, Ю. В.; Falshtynska, Y. V.; Громов, Є. В.; Громов, Е. В.; Gromov, Y. V.; Ямчинська, Т. І.; Ямчинская, Т. И.; Yamchynska, T. I. (Вінниця : ТОВ «Фірма Планер», 2018)
   У посібнику пропонуються теоретичні основи професійної підготовки викладачів іноземних мов в умовах інформатизації системи освіти. Посібник може бути корисним студентам, магістрантам, аспірантам, вчителям і викладачам ...
  • Современный русский язык. Морфология. Именные части речи 

   Боюн, А. М.; Boyun, A. M. (Винница : ФОП Корзун Д. Ю., 2013)
   Учебно-методическое пособие содержит задания по разделу «Морфология. Именные части речи». Материалы пособия могут быть использованы как на практических занятиях, так и для организации самостоятельной работы студентов. ...
  • Теоретичний курс англійської мови. Частина 1 

   Лісниченко, А. П.; Лесниченко, А. П.; Lisnychenko, A.; Грачова, І. Є.; Грачова., И. Е; Grachova, I. (Вінниця, 2020)
   Метою навчального посібника є ознайомлення студентів 3 курсу факультету іноземних мов з фонетичною структурою й інтонаційними моделями англійського мовлення, а також із закономірностями розвитку англій¬ської мови, її ...
  • Теоретичний курс німецької мови 

   Дробаха, Л. В.; Drobakha, L.V. (Вінниця : ВДПУ, 2020)
   Навчальний посібник висвітлює як традиційні, так і новітні теоретичні та практичні проблеми стилістики і теоретичної граматики німецької мови. У ньому розглянуто стилі, жанри мови; висвітлено проблематику стилістичних ...
  • Теоретичний курс сучасної німецької мови. модуль лексикологія 

   Вишивана, Наталія; Вышиваная, Наталья; Vyshyvana, Nataliia (Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2020)
   Навчальний посібник призначений для студентів факультету іноземних мов підготовки бакалавра, які вивчають німецьку мову як основну, і ґрунтується на діючій програмі з теоретичного курсу сучасної німецької мови. У посібнику ...
  • Технічна освіта у Польщі: минуле, сьогодення, перспективи розвитку 

   Громов, Євген Володимирович; Громов, Е. В.; Gromov, Y. V. (Вінниця: ВДПУ, 2010)
   Навчальний посібник присвячено дослідженню особливостей розвитку технічної освіти у Польщі від моменту її зародження по теперішній час на тлі загальноєвропейських освітніх тенденцій. На основі вивчення літературних джерел, ...