Now showing items 1-20 of 162

  • 100 складних ситуацій на уроках та поза уроками: шукаємо рішення : навч. посіб. для майбут. вчителів 

   Каплінський, Василь; Каплинский, Василий; Kaplinskyi, Vasyl (Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015)
   Пропонований посібник є своєрідним задачником з практичної педагогіки. Він містить реальні педагогічні ситуації з варіантами рішень, пропонуючи їх оцінити, доповнити й віднайти оптимальні. Рекомендується студентам вищих ...
  • Authority of educator: essence, structure, forming stages 

   Haluziak, Vasyl; Галузяк, Василь; Kholkovska, Iryna; Холковська, Ірина (Łódź : Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, 2019)
   In the article on the basis of analysis of the different approaches to the understanding of essence of pedagogical authority, the structure, types, principles and stages of forming of authority of a class teacher as an ...
  • Fulfillment of educational potential of the lecture in higher educational institutions in the context of professional development of the personality of a future teacher 

   Kaplinskyi, V. V.; Каплінський, В. В.; Каплинский, В. В. (Lublin : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2017)
   On the basis of generalization of recommendations highlighted in the psychological and pedagogical literature on the lecture as a form of students’ training organization and personal experience, various methods of the ...
  • Higher Education in Ukraine: Ensuring the Quality of Education 

   Kаplinski, V. V.; Lazarenko, N. I.; Лазаренко, Н. І.; Лазаренко, Н. И.; Каплінський, В. В.; Каплинский, В. В. (Kielce : Holy Cross University, 2016)
   Стаття знайомить з ідеями щодо забезпечення якості освіти в педагогічних університетах
  • Higher Education in Ukraine: Ensuring the Quality of Education 

   Lazarenko, N. I.; Лазаренко, Н. І.; Лазаренко, Н. И.; Kaplinski, V. V.; Kаplinskiу, V. V.; Каплінський, В. В.; Каплинский, В. В. (Kielce : Holy Cross University, 2016)
   The article introduces ideas on the quality of education in pedagogical universities
  • How to Provide Efficiency of Self-Education 

   Kaplinskyi, V. V.; Kaplinskіy, V. V.; Каплінський, В. В.; Каплинский, В. В. (Warszawa, Poland, 2017)
   The article deals with the purpose-oriented and organizational stages of self-education and its favorable conditions
  • Personal Maturity as a Factor of the Teacher’s Readiness for Constructive Interaction with Students 

   Galuziak, Vasyl; Галузяк, В.; Kholkovska, Iryna; Холковська, І. (Łódź : Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, 2017)
   The article contains a consideration of the phenomenon of the teacher's personal maturity as the key factor of the efficiency of pedagogic activity. On the basis of an analysis of psychological and pedagogical approaches ...
  • Preparation of prospective teachers for professional self-developmen 

   Фрицюк, В. А.; Frytsiuk, V. A. (Вінниця : ВДПУ, 2016)
   In the context of modernization of higher education, one of the factors in providing the state competitiveness on the global level is to improve specialists’ preparation quality, in particular, to form prospective teachers’ ...
  • The communicative component`s description of a future teacher`s development system 

   Kaplinskiy, Vasyl; Kaplinskyi, V. V.; Каплінський, В. В.; Каплинский, В. В. (European humanitie studies: State and Society, 2017)
   In this article was given a communicative component’s description of a future teacher’s development system. Also was made an analysis of components and inward relations between them
  • Theoretical analysis of the concept «Professional development of the future teacher» 

   Kaplinskiy, V. V.; Kaplinskyi, V. V.; Каплінський, В. В.; Каплинский, В. В. (Kaunas : Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2018)
   The article discusses the different approaches and the author's understanding of the concept of «future teachers» professional formation
  • Tolerance as a Criterion of Teacher`s Personal Maturity 

   Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M.; Холковська, І. Л.; Холковская, И.; Kholkovska, I. (Łódź : Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, 2018)
   Targeted modernization of education on the basis of humanization and democratization significantly change the requirements for the professional position and strategy of a teacher, provide the rejection of the directive ...
  • Upbringing – the purposeful forming or assistance in the self-development of a personality 

   Haluziak, V. M.; Галузяк, В. М.; Kholkovska, I. L.; Холковська, І. Л. (Łódź : Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, 2017)
   У сучасній педагогічній теорії існують різні підходи до розуміння сутності виховання як фактору розвитку особистості. У статті проаналізовано різні підходи до диференціації концепцій, стратегій, моделей і парадигм виховання ...
  • А. С. Макаренко і В. О. Сухомлинський: дві парадигми виховання 

   Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M (Луганський ДПУ, 2000)
   У статті представлено порівняльний аналіз поглядів А. С. Макаренка і В. О. Сухомлинського на суть і методику організації виховання. Доводиться, що видатні педагоги були представниками двох різних парадигм виховання: ...
  • Аnalysis of pedadogical situation in professional training of future teacher 

   Kaplinskiy, V. V.; Kaplinskyi, V. V.; Каплінський, В. В.; Каплинский, В. В. (Tbilisi: Baltija Publishing, 2017)
   The article determines the criteria of choosing pedagogical situations, their types and analyses’ consistency. It gives the results of students’ questioner according to the usage of situational method during the classes
  • Авторська технологія реалізації освітнього потенціалу відеоситуацій в процесі загальнопедагогічної підготовки майбутнього вчителя 

   Каплінський, В. В.; Каплинский, В. В.; Kaplinskyi, V. V. (Вінниця: ТОВ «Ніланд ЛТД», 2017)
   Роль відеоситуацій полягає у тому, що вони посилюють інтерес до дисциплін педагогічного циклу; знайомлять з живими зразками організації освітнього процесу; розвивають творче педагогічне мислення, допомагають бачити та ...
  • Авторські педагогічні технології в освітньо-виховному середовищі вищої школи : колективна монографія 

   Акімова, О. В.; Акимова, А. В.; Akimova, O. V.; Каплінський, В. В.; Каплинский, В. В.; Kaplinskyi, V. V.; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M.; Сапогов, В. А.; Sapohov, V. A.; Столяренко, О. В.; Stoliarenko, O. V.; Губіна, С. І.; Губина, С. И.; Hubina, S. I. (Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015)
   У колективній монографії викладачів дисциплін педагогічного циклу Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського представлені авторські технології навчання, виховання та взаємодії між ...
  • Анализ и решение проблемних педагогический ситуаций в деятельности методических объединений учителей 

   Каплинский, В. В.; Каплінський, В. В.; Kaplinskyi, V. V. (Таганрог : Перо, 2013)
   В статье даються методические советы относительно анализа, решения педагогических ситуаций и коммуникативного обеспечения этого процесса
  • Аналіз природних виховних ситуацій як метод підготовки та перепідготовки класних керівників 

   Каплінський, В. В.; Каплинский, В. В.; Kaplinskyi, V. V. (Вінниця, 2010)
   В статті описується досвід використання теоретичних знань з педагогіки як інструмента розв’язання природних педагогічних ситуацій та їх спрямування у виховане русло
  • Атестація загальноосвітніх шкіл 

   Сметанський, Микола Іванович; Сметанский, Н. И.; Smetanskyi, M. I.; Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M.; Слободянюк, Микола Іванович; Слободянюк, Н. И.; Slobodianiuk, M. I.; Шахов, Володимир Іванович; Шахов, В. И.; Shakhov, V. I. (Вінниця : РВВ ВАТ Віноблдрукарня, 2001)
   У монографії обгрунтовується новий підхід до атестації загально¬освітніх шкіл. Визначені результативні та процесуальні показники ефективності педагогічної діяльності, запропоновані діагностичні методики для їх вимірювання, ...
  • Базові параметри концепцій виховання 

   Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M. (Вінниця : Планер, 2011)
   У статті визначаються базові параметри, які характеризують суб’єктивний "образ виховання" педагогів і визначають різноманітні підходи до розуміння сутності виховання.