Now showing items 1-20 of 1326

  • 100 складних ситуацій на уроках та поза уроками: шукаємо рішення : навч. посіб. для майбут. вчителів 

   Каплінський, Василь; Каплинский, Василий; Kaplinskyi, Vasyl (Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015)
   Пропонований посібник є своєрідним задачником з практичної педагогіки. Він містить реальні педагогічні ситуації з варіантами рішень, пропонуючи їх оцінити, доповнити й віднайти оптимальні. Рекомендується студентам вищих ...
  • Authority of educator: essence, structure, forming stages 

   Haluziak, V. M.; Галузяк, В. М.; Kholkovska, I. L.; Холковська, І. Л. (Łódź : Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, 2019)
   In the article on the basis of analysis of the different approaches to the understanding of essence of pedagogical authority, the structure, types, principles and stages of forming of authority of a class teacher as an ...
  • Cучасні комп'ютерні технології як засіб інтердисциплінарного навчання 

   Гуревич, Р. С.; Hurevych, R. S. (Київ ; Вінниця : Планер, 2014)
   Розглянуті сучасні комп’ютерні технології, що можуть слугувати засобами інтердисциплінарного навчання у ВНЗ. Головна увага приділена геоінформаційним системам (ГІС), що є предметом розгляду географії та ...
  • Cучасні підходи до викладання іноземної мови в немовному ЗВО: дизайн-мислення 

   Фурсенко, Т. М. (Вінниця : Твори, 2020)
   Статтю присвячено опису методики та аналізу ефективності використання технології дизайн-мислення на заняттях з іноземної мови для інженерних спеціальностей авіаційного профілю. Виокремлено ряд проблем викладання іноземної ...
  • Development of business meeting skills when teaching foreign languages 

   Іщук, Н. Ю.; Ищук, Н. Ю.; Ishchuk, N. Yu. (Вінниця : Планер, 2011)
   У статті висвітлено проблеми формування мовних і мовленнєвих компетенцій ділового спілкування на заняттях з іноземної мови в університеті. Запропоновано низку завдань, спрямованих на розвиток відповідних компетенцій у ...
  • Dialogical approach to teachers’ professional training 

   Haluziak, V. M.; Галузяк, В. М.; Fadieieva, T. J.; Фадєєва, Т. Ю.; Фадеева, Т. Ю. (Warsaw: Wyższa Szkoła Nauk Społecznych Pedagogium, 2021)
   The essence of four approaches to understand the essence of dialogue is revealed: dialogue as a form of two-way speech interaction of subjects; dialogue as a joint advancement to the truth in the process of discussing ...
  • Edutainment як новітня освітня технологія 

   Коритна, Л. В. (Вінниця : Твори, 2021)
   Метою статті є розгляд поняття "edutainment" як навчання через розваги в загальній системі та системі вищої освіти як ефективної технології розвитку творчого потенціалу людини.
  • Fulfillment of educational potential of the lecture in higher educational institutions in the context of professional development of the personality of a future teacher 

   Kaplinskyi, V. V.; Каплінський, В. В.; Каплинский, В. В. (Lublin : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2017)
   On the basis of generalization of recommendations highlighted in the psychological and pedagogical literature on the lecture as a form of students’ training organization and personal experience, various methods of the ...
  • Higher Education in Ukraine: Ensuring the Quality of Education 

   Lazarenko, N. I.; Лазаренко, Н. І.; Лазаренко, Н. И.; Kaplinski, V. V.; Kаplinskiу, V. V.; Каплінський, В. В.; Каплинский, В. В. (Kielce : Holy Cross University, 2016)
   The article introduces ideas on the quality of education in pedagogical universities
  • Higher Education in Ukraine: Ensuring the Quality of Education 

   Kаplinski, V. V.; Lazarenko, N. I.; Лазаренко, Н. І.; Лазаренко, Н. И.; Каплінський, В. В.; Каплинский, В. В. (Kielce : Holy Cross University, 2016)
   Стаття знайомить з ідеями щодо забезпечення якості освіти в педагогічних університетах
  • How to Provide Efficiency of Self-Education 

   Kaplinskyi, V. V.; Kaplinskіy, V. V.; Каплінський, В. В.; Каплинский, В. В. (Warszawa, Poland, 2017)
   The article deals with the purpose-oriented and organizational stages of self-education and its favorable conditions
  • Implementation of the person-oriented approach to teaching foreign lenguages by means of contextual learning 

   Khomiakovska, T.; Хомяковська, Т. О.; Matiienko, O.; Матієнко, О. С. (Вінниця : ВДПУ, 2019)
   The attempt to determine and analyze pedagogical conditions and ways of implementation of the person-centered approach in teaching foreign languages has been made in the article. The essence of using the technology of ...
  • Implementing of problem-based learning in the ESL classroom 

   Lysa, A.; Лиса, А. М.; Хмизенко, Д. О.; Khmyzenko, D.; Прокопович, Н. Ю.; Prokopovych, N. (2016)
   Дана стаття займається оглядом змісту проблемного навчання та основних шляхів його застосування у процесі вивчення англійської мови як другої. Проблемне навчання це індуктивний прийом навчання, що використовує реальну ...
  • Knowledge-transformation approach to esp teaching in ukrainian universities 

   Kavytska, T. (Вінниця : Твори, 2019)
   The school reform which is under way in Ukraine requires revisiting approaches to training prospective teachers. A special emphasis should be placed on developing key 21-century skills such as emotional intelligence, ...
  • Moce i słabości kształcenia pedagogicznego w Polsce - prуba bilansu 

   Jankowska, Dorota; Yankovskaya, Dorota; Янковська, Дорота (Вінниця : Друк плюс, 2020)
   Celem artykułu jest zwrуcenie uwagi na studia pedagogiczne i kwestie kształcenia na kierunkach określanych według klasyfikacji ISCED-F 2013 jako należące do podgrupy pedagogicznej, przygotowujące do podejmowania działalności ...
  • Personal Maturity as a Factor of the Teacher’s Readiness for Constructive Interaction with Students 

   Galuziak, Vasyl; Галузяк, В. М.; Kholkovska, Iryna; Холковська, І. Л. (Łódź : Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, 2017)
   The article contains a consideration of the phenomenon of the teacher's personal maturity as the key factor of the efficiency of pedagogic activity. On the basis of an analysis of psychological and pedagogical approaches ...
  • Preparation of prospective teachers for professional self-developmen 

   Фрицюк, В. А.; Frytsiuk, V. A. (Вінниця : ВДПУ, 2016)
   In the context of modernization of higher education, one of the factors in providing the state competitiveness on the global level is to improve specialists’ preparation quality, in particular, to form prospective teachers’ ...
  • Samookreślenie zawodowe w dzieciństwie a wybуr zawodu 

   Biłous, Paweł; Belous, Paul; Білоус, Павло (Вінниця : Друк плюс, 2020)
   Problemy, z ktуrymi nieustannie się borykają, to problemy związane z samostanowieniem zawodowym, wyborem zawodu i pracy. Można je złagodzić, stosując samostanowienie i wczesne doradztwo zawodowe podczas zabaw dla dzieci. ...
  • The communicative component`s description of a future teacher`s development system 

   Kaplinskiy, Vasyl; Kaplinskyi, V. V.; Каплінський, В. В.; Каплинский, В. В. (European humanitie studies: State and Society, 2017)
   In this article was given a communicative component’s description of a future teacher’s development system. Also was made an analysis of components and inward relations between them
  • The teacher’s authority as the factor of personal influence on students 

   Haluzyak, V.M.; Галузяк, В. М.; Holkovs'ka, I.L.; Холковська, І. Л.; Холковская, И. Л. (Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2015)
   The article defines the essence and types of authority as a factor of the teacher's personal impact on students. Authority is viewed as a relatively stable emotional-value attitude of students to the teacher. An analysis ...