Now showing items 21-40 of 2002

  • Типологія політичних режимів та їх характеристика 

   Бажура, І.; Бажура, И.; Bazhura, I. (Вінниця : ВДПУ, 2017)
   У статті проаналізовано основні підходи до визначення поняття «політичний режим» та охарактеризовано його основні типи.
  • Партійна система Великобританії 

   Слєпухіна, Н.; Слепухина, Н.; Sliepukhina, N.; Васильченко, М.; Vasylchenko, M. (Вінниця : ВДПУ, 2017)
   У статті аналізуються особливості двопартійної системи Великобританії.
  • Політична система Великої Британії 

   Соломончук, В.; Solomonchuk, V. (Вінниця : ВДПУ, 2017)
   У статті проаналізовано особливості організації та функціонування політичної системи Великобританії. Ключові слова: політична система,
  • Розвиток волейболу на вінниччині у повоєнні роки (1945-1954 pp.) 

   Лозовик, М. П.; Lozovyk, M. P.; Черниш, М. С.; Черныш, М. С.; Chernish, M. S. (Переяслав-Хмельницкий, 2017)
   У статті розглядаються особливості розвитку волейболу на Вінниччині в повоєнні роки. Велику увагу приділено розвитку волейболу в сільській місцевості. Відзначено заслуги організаторів, тренерів,сільських інструкторів спорту, ...
  • Особливості і характеристика політичної системи Канади 

   Сідлецька, Т.; Sidletska, T.; Чорна, К.; Chorna, K. (Вінниця : ВДПУ, 2017)
   У статті аналізуються особливості і характерні риси політичної системи Канади.
  • Роль української діаспори Канади в політичних процесах України 

   Штельмах, М.; Shtelmakh, M. (Вінниця : ВДПУ, 2017)
   У статті проаналізовано значення української діаспори в Канаді та три етапи діяльності української діаспори на шляху стабілізації політичних процесів в Україні.
  • Наслідки виходу Великобританії з ЄС 

   Шамалюк, В.; Shamaliuk, V.; Цибульська, А.; Tsybulska, A. (Вінниця : ВДПУ, 2017)
   У даній статі йдеться про наслідки виходу Великобританії із ЄС. Враховано також значення виходу для інших країн,в тому числі для України. Також тут вказані думки авторитетних політиків «туманного Альбіону» з цього приводу.
  • Політичний режим Північної Кореї: ознаки тоталітаризму 

   Глухенька, А.; Hlukhenka, A.; Паутяк, Т.; Pautiak, T. (Вінниця : ВДПУ, 2017)
   У статті визначено поняття тоталітаризму та наведені його основні ознаки; проаналізований політичний режим Північної Кореї на даному етапі розвитку держави та його історичне підґрунтя; встановлено, які з ознак тоталітаризму ...
  • Особливості державного устрою та форми державного правління США 

   Панова, Д.; Panova, D. (Вінниця : ВДПУ, 2017)
   У статті проаналізовано особливості державного устрою та форми державного правління США.
  • Політика Німеччини в Європейському союзі 

   Гриник, О.; Hrynyk, O.; Лісовик, М.; Lisovyk, M. (Вінниця : ВДПУ, 2017)
   У статті досліджуються основні зміни та сучасні тенденції в європейській політиці ФРН, провідна роль Німеччини всередині ЄС в умовах затяжної фінансово-економічної кризи єврозони. Окреслені поточні результати пошуку шляхів ...
  • Характеристика монархічної форми правління Великобританії 

   Кондратюк, Д.; Kondratiuk, D.; Чумак, В.; Chumak, V. (Вінниця : ВДПУ, 2017)
   У статті автор аналізує особливості монархічної форми правління Великобританії.
  • Форма державного правління Японії 

   Грабчак, Ю.; Hrabchak, Yu.; Мотузяник, О.; Motuzianyk, O. (Вінниця : ВДПУ, 2017)
   У статті проводиться огляд системи державного правління Японії, як однієї з найрозвинутіших країн світу.
  • Шляхи запровадження інклюзивної освіти у ВНЗ України 

   Авксентьєва, T.; Авксентьeва, T.; Avksentieva, T.; Лісниченко, A.; Лисниченко, А.; Lisnychenko, A. (Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського. Серія: «Педагогіка і психологія». – Вип. 48 . – Вінниця, 2016)
   В статті розкривається поняття інклюзивної вищої освіти як системи освітніх послуг з поєднанням елементів спеціальної та інклюзивної освіти, що базуються на принципах діалогу, обопільного суверенітету, свободи спів розвитку ...
  • Формування рефлексивних умінь майбутніх учителів як умова їх підготовки до творчої самореалізації в професійній діяльності 

   Авксентьєва, T.; Авксентьева, Т.; Avksentieva, T.; Лісниченко, A.; Лисниченко, A.; Lisnychenko, A. (Science and Education a New dimension. Pedagogy and Psychology, V (56), Issue :128, 2017. – С. 36-39, 2017)
   У статті обгрутовується тісний зв'язок між рефлексією та саморозвитком і самореалізацією особистості, акцентується значущість двохвекторної спрямованості рефлексії на об’єкт і діяльність як визначальної у формуванні суб’єкта ...
  • Гуманістичні взаємовідносини студентів і викладачів як один із шляхів підготовки майбутніх вчителів до творчої самореалізації в професійній діяльності 

   Лісниченко, А.П.; Лесниченко, А.П.; Lisnychenko, A. (Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми, 2012)
   У статті обґрунтовано необхідність створення гуманістичних взаємовідносин студентів і викладачів як один із шляхів, що сприятиме підготовці майбутніх вчителів до творчої самореалізації в професійній діяльності; розкрито ...
  • Шляхи формування рефлексивних умінь майбутніх учителів у контексті їх підготовки до творчої самореалізації в професійній діяльності 

   Лісниченко, А.П.; Лесниченко, А.П.; Lisnychenko, A. (Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конфнренції з міжнародною участю “Теорія і практика підготовки майбутніх учителів до педагогічної дії”, 2011)
   На основі аналізу наукових робіт виділяються та обґрунтовуються шляхи формування рефлексивних умінь майбутніх учителів у контексті їх підготовки до творчої самореалізації в професійній діяльності
  • Дискусія як метод розвитку моральної свідомості особистості 

   Авксентьєва, Т.; Авксентьева, Т.; Avksentieva, T. (Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського. Серія: «Педагогіка і психологія». Вип. 33 . – Вінниця, 2010)
   Стаття присвячена детальному вивченню та розкриттю сутності методу дискусії та обґрунтуванню виховного потенціалу цього методу у формуванні моральної свідомості студентів
  • Формування професійної свідомості майбутніх учителів 

   Лісниченко, А.П.; Лесниченко, А.П.; Lisnychenko, A. (Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми, 2015)
   У статті обґрунтовується, що педагогічна рефлексія є умінням учителя аналізувати педагогічну діяльність як єдність діяльностей педагога та учнів для досягнення спільних цілей навчання; стверджується, що формування рефлексивних ...
  • Політична свобода як основоположна характеристика політичної системи Канади 

   Федорова, З.; Fedorova, Z.; Гопало, О.; Hopalo, O. (Вінниця : ВДПУ, 2017)
   У статті аналізується політична система Канади та особливості її розвитку.
  • Творча самореалізація майбутнього вчителя в професійній діяльності як педагогічна проблема 

   Лісниченко, А.П.; Лесниченко, А.П.; Lisnychenko, A. (Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія : зб. наук. праць, 2012)
   У статті надається визначення сутності творчої самореалізації майбутнього вчителя в професійній діяльності як усвідомленого, цілеспрямованого, максимально повного виявлення ним професійно-індивідуальних можливостей у ...