Now showing items 178-197 of 543

  • Кореляційний аналіз структури фізичної підготовленості легкоатлетів, які спеціалізуються у штовханні ядра 

   Дідик, Тетяна; Дидык, Татьяна; Didyk, Tetyana; Кокошко, Роман; Кокошко, Роман; Kokoshko, Roman (Вінниця: ТОВ "Планер", 2017)
   У статті представлений аналіз показників спеціальної фізичної підготовленості кваліфікованих спортсменів, що спеціалізуються у штовханні ядра. Контроль за рівнем фізичної підготовленості дозволяє вносити зміни у тренувальний ...
  • Креативність в структурі психологічної готовності до професійної діяльності студентів інститутів фізичної культури 

   Хуртенко, О.В.; Хуртенко, О.В.; Hurtenko, O.V. (Київ, 2014)
   У роботі на основі аналізу наукових джерел і результатів досліджень розглядається проблема впливу креативних здібностей на психологічну готовність до професійної діяльності майбутніх спеціалістів з фізичної культури і спорту
  • Критерії оцінки рівня розвитку професійно-важливих психофізіологічних якостей студентів економічного профілю 

   Остапенко, Юрій; Остапенко, Юрий; Ostapenko, Yurii; Остапенко, Валентина; Ostapenko, Valentyna (Житомир: Вид-во ФОП Євенок О. О., 2016)
   У статті надано результати аналізу професіографічних досліджень, що висвітлюють професійно важливі якості фахівців економічного профілю. Розроблено критерії оцінки рівня розвитку професійно-важливих психофізіологічних ...
  • Курс лекцій та матеріал для самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів з дисципліни фізичне виховання : навчальний посібник 

   Швець, О. П.; Швец, К. П.; Shvets, O. P. (Вінниця : ТОВ фірма "Планер", 2016)
   У навчальному посібнику викладено лекції та матеріал для самостійної роботи із завданням для студентів І, ІІ, ІІІ, ІV курсів згідно з навчальною програмою фізичного виховання вищих навчальних закладів України ІІІ-ІV ...
  • Кінематичні показники бігунів на короткі дистанції 

   Свищ, Ярослав; Svyshch, Yaroslav; Павлось, Ольга; Pavlos, Olha (Житомир : Вид-во ФОП Євенок О. О., 2016)
   У статті наведено данні аналізу літературних джерел відносно технічної підготовки бігунів на короткі дистанції. Виявлено, що належний рівень технічної підготовленості є передумовою високих досягнень у бігу на короткі ...
  • Лабораторні роботи з фізіології рухової активності 

   Фурман, Ю. Н.; Furman, Yu. (Вінниця, 2018)
   Лабораторні роботи даного посібника відповідають вимогам навчального плану та навчальної програми з фізіології рухової активності. До кожної теми подається зміст, а до окремих занять коротке теоретичне пояснення. Для ...
  • Масаж загальний і самомасаж 

   Корольчук, А; Сулима, А; Korolchuk, A; Sulyma, A (Вінниця, 2018)
   Навчально-методичний посібник включає сім розділів, в яких розглянуто: основні історичний етапи встановлення і розвитку масажу; загальні анатомічні та фізіологічні основи масажу; вплив масажу на системи організму; організаційні ...
  • Метод психологічного дебрифінгу в комплексній системі соціально-психологічної реабілітації учасників АТО 

   Хуртенко, О.В.; Хуртенко, О.В.; Hurtenko, O.V. (Київ, 2015)
   В статті проаналізовано наукові праці з проблематики адаптації учасників бойових дій. Проаналізовано проблему повноцінної соціальної інтеграції учасників бойових дій в суспільство. Охарактеризовано метод психологічного ...
  • Методи котролю за тренувальними і змагальними навантаженнями 

   Костюкевич, Віктор Митрофанович; Шинкарук, Оксана Анатоліївна; Воронова, Валентина Іванівна; Борисова, Ольга Володимирівна; Костюкевич, В. М.; Шинкарук, О. А; Воронова, В. І.; Борисова, О. В.; Kostukevich, V. M.; Shynkharuk, O. A.; Voronova, V. I.; Borysova, O. V. (Київ: КНТ, 2017)
   Побудова тренувального процесу спортсменів різної кваліфікації ґрунтується на закономірностях впливу тренувальних навантажень різної величини і спрямованості. Навантаження поділяються на специфічні і неспецифічні, локальні, ...
  • Методи кількісної оцінки якісних показників. Кваліметрія 

   Костюкевич, Виктор; Костюкевич, Віктор; Kostyukevych, Viktor; Шевчик, Людмила; Шевчик, Людмила; Shevchyk, Lyudmyla; Сокольвак, Ольга; Сокольвак, Ольга; Sokol'vak, Ol'ha (Київ: КНТ, 2017)
   Використання методів кваліметрії дозволяє більш цілеспрямовано здійснювати процес управління підготовкою спортсменів. Практично, лише за допомогою методів кваліметрії можна визначити рівень техніко-тактичної майстерності ...
  • Методи кількісної оцінки якісних показників. Кваліметрія. 

   Костюкевич, Віктор Митрофанович; Шинкарук, Оксана Анатоліївна; Воронова, Валентина Іванівна; Борисова, Ольга Володимирівна; Костюкевич, В. М.; Шинкарук, О. А.; Воронова, В. І.; Борисова, О. В.; Kostukevich, V. M.; Shynkharuk, O. A.; Voronova, V. I.; Borysova, O. V. (Київ: КНТ, 2017)
   Використання методів кваліметрії дозволяє більш цілеспрямовано здійснювати процес управління підготовкою спортсменів. Практично, лише за допомогою методів кваліметрії можна визначити рівень техніко-тактичної майстерності ...
  • Методи наукових досліджень 

   Костюкевич, Віктор Митрофанович; Шинкарук, Оксана Анатоліївна; Воронова, Валентина Іванівна; Борисова, Ольга Володимирівна; Костюкевич, В. М.; Шинкарук, О. А.; Воронова, В. І.; Борисова, О. В.; Kostukevich, V. M.; Shynkharuk, O. A.; Voronova, V. I.; Borysova, O. V. (Київ: КНТ, 2017)
   У розділі подана характеристика понять «методологія», «методика», «метод»; висвітлені основні принципи наукового пізнання, на яких базується методологія наукових досліджень, описані три групи методів наукових досліджень – ...
  • Методи наукових досліджень у фізичному вихованні та спорті 

   Костюкевич, В. М.; Kostukevich, V. M. (Вінниця ТОВ «Планер», 2017)
   Аналізуються емпіричні, теоретико-емпіричні та теоретичні методи дослідження, що використовуються у фізичному вихованні та спорті. Подані розроблені методики контролю тренувальної роботи спортсменів, визначення рівня ...
  • Методи наукових досліджень у фізичному вихованні і спорті 

   Костюкевич, Віктор Митрофанович; Шинкарук, Оксана Анатоліївна; Воронова, Валентина Іванівна; Борисова, Ольга Володимирівна; Костюкевич, В. М.; Шинкарук, О. А.; Воронова, В. І.; Борисова, О. В.; Kostukevich, V. M.; Shynkharuk, O. A.; Voronova, V. I.; Borysova, O. V. (Київ: КНТ, 2017)
   У розділі подана характеристика методів емпіричного та теоретико-емпіричного дослідження: аналіз науково-методичної літератури; педагогічне спостереження; відеозйомка змагальної діяльності; опитування; анкетування; метод ...
  • Методика вивчення нападаючого удар у волейболі на основі використання алгоритмізованої програми та активних методів навчання 

   Вознюк, Тетяна; Vozniuk, Tetiana; Боднар, Іван; Bodnar, Ivan (ТОВ «Планер», 2018)
   У статті розглядаються питання удосконалення методики навчання технічних елементів на уроках фізичної культури за варіативним модулем «Волейбол» в загальноосвітніх школах. На прикладі вивчення прямого нападаючого удару з ...
  • Методика викладання лижного спорту у вищих навчальних закладах 

   Вакуленко, Анна; Vakulenko, Anna; Вакуленко, Анна; Ворона, Віта; Vorona, Vita; Ворона, Вита (Вінниця: ТОВ "Планер", 2017)
   Стаття присвячена розробці нової ефективної методики викладання лижного спорту студентам ВНЗ з врахуванням певної кількості годин, відведених на вивчення дисципліни, і з використанням всього арсеналу засобів лижної підготовки. ...
  • Методика написання кваліфікаційних наукових робіт 

   Костюкевич, Віктор Митрофанович; Шинкарук, Оксана Анатоліївна; Воронова, Валентина Іванівна; Борисова, Ольга Володимирівна; Костюкевич, В. М.; Шинкарук, О. А.; Воронова, В. І.; Борисова, О. В.; Kostukevich, V. M.; Shynkharuk, O. A.; Voronova, V. I.; Borysova, O. V. (Київ: КНТ, 2017)
   У розділі подано характеристику структури й змісту КНР, а також методичні поради щодо написання кваліфікаційних наукових робіт – магістерських і дисертаційних. Схарактеризовано методичні підходи до написання окремих ...
  • Методика написання наукових статей, тез. 

   Костюкевич, Віктор Митрофанович; Шинкарук, Оксана Анатоліївна; Воронова, Валентина Іванівна; Борисова, Ольга Володимирівна; Костюкевич, В. М.; Шинкарук, О. А.; Воронова, В. І.; Борисова, О. В.; Kostukevich, V. M.; Shynkharuk, O. A.; Voronova, V. I.; Borysova, O. V. (Київ: КНТ, 2017)
   Кожна наукова робота має бути написана спеціальним науковим стилем з дотриманням правил рубрикації тексту, оформлення ілюстрацій тощо. Складовою наукової роботи здобувачів вищої освіти за ступенями магістра та доктора ...
  • Методика педагогического проэктирования физкультурно-оздоровительных шейпинг-тренировок для женщин зрелого возраста. 

   Скидан, Анна; Skydan, Anna; Врублевский, Евгений; Vrublevskii, Yevhenii (ТОВ «Планер», 2018)
   В статье рассматриваются основные этапы организации методики педагогического проектирования процесса физкультурно-оздоровительных шейпинг-тренировок женщин зрелого возраста. Этапный педагогический эксперимент включал в ...
  • Методика підготовки студентів-гирьовиків у вищих навчальних закладах 

   Грибан, Григорій; Грыбан, Григорий; Hryban, Hryhoriy (Вінниця: ТОВ "Планер", 2017)
   В статті розкрито методику підготовки студентів у гирьовому спорті. Встановлено, що силова підготовленість, досягнута студентами у процесі спеціалізованого тренування, має широке позитивне перенесення у різних видах ...