Show simple item record

dc.contributor.authorЗалізна, О.uk_UA
dc.contributor.authorЗализна, О.ru
dc.contributor.authorZalizna, О.en
dc.date.accessioned2019-07-28T14:30:03Z
dc.date.available2019-07-28T14:30:03Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationЗалізна О. Моральне виховання дітей молодшого шкільного віку в умовах сучасності / О. Залізна //Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (Вінниця, ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 17-18 квітня 2019 р.) / за ред. О.А.Голюк ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, факультет дошкільної, початкової освіти та мистецтв. – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2019. – Вип. 8. – С. 188-191uk_UA
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/4538
dc.descriptionПедагогічна освіта. Початкова освіта. Моральне вихованняuk_UA
dc.description.abstractУ статті досліджено теоретичні питання морального виховання молодших школярів в умовах сучасності. Розкрито роль та велику цінність формування моральних цінностей, людських якостей та норм моралі. Увагу акцентовано на необхідності приділяти значну увагу прихованим можливостям молодшого шкільного віку, коли закладаються і розвиваються основи багатьох психічних і моральних якостей особливості. Виокремлено головні аспекти підвищення моральної вихованості молодших школярівuk_UA
dc.description.abstractВ статье исследованы теоретические вопросы нравственного воспитания младших школьников в условиях современности. Раскрыта роль и большую ценность формирования нравственных ценностей, человеческих качеств и норм морали. Внимание акцентировано на необходимости уделять значительное внимание скрытым возможностям младшего школьного возраста, когда закладываются и развиваются основы многих психических и нравственных качеств особенности. Выделены главные аспекты повышения нравственной воспитанности младших школьниковru
dc.description.abstractIn the article the theoretical questions of moral education of junior pupils in the conditions of modernity are researched. The role and value of the formation of moral values, human qualities and norms of morality are revealed. The emphasis is on the need to pay considerable attention to the hidden opportunities of the junior school age, when lay and develop the foundations of many mental and moral qualities of the peculiarities. The main aspects of improving the moral education of junior pupils are highlighteden
dc.publisherВінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля»uk_UA
dc.subjectморальне вихованняuk_UA
dc.subjectособистістьuk_UA
dc.subjectцінностіuk_UA
dc.subjectвихованістьuk_UA
dc.subjectморальuk_UA
dc.subjectвсебічний розвитокuk_UA
dc.subjectповедінкаuk_UA
dc.subjectнорми мораліuk_UA
dc.subjectмолодші школяріuk_UA
dc.subjectмолодший шкільний вікuk_UA
dc.subjectнравственное воспитаниеru
dc.subjectличностьru
dc.subjectценностиru
dc.subjectвоспитанностьru
dc.subjectморальru
dc.subjectвсестороннее развитиеru
dc.subjectповедениеru
dc.subjectнормы моралиru
dc.subjectмладшие школьникиru
dc.subjectмладший школьный возрастru
dc.subjectmoral educationen
dc.subjectpersonalityen
dc.subjectvaluesen
dc.subjectparentingen
dc.subjectmoralsen
dc.subjectcomprehensive developmenten
dc.subjectbehavioren
dc.subjectnorms of moralityen
dc.subjectjunior schoolchildrenen
dc.subjectjunior school ageen
dc.titleМоральне виховання дітей молодшого шкільного віку в умовах сучасностіuk_UA
dc.title.alternativeНравственное воспитание детей младшего школьного возраста в условиях современностиru
dc.title.alternativeMoral education of children of junior school age in the conditions of modernityen
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record