Show simple item record

dc.contributor.authorХолковська, І. Л.
dc.contributor.authorХолковская, И.
dc.contributor.authorKholkovska, I.
dc.date.accessioned2019-03-24T21:35:39Z
dc.date.available2019-03-24T21:35:39Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationХолковська І.Л. Шляхи формування партнерських відносин між викладачем і студентами в освітньому процесі / І. Л. Холковська // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського. Серія: «Педагогіка і психологія». Випуск 56. – Вінниця, 2018. – С. 185-192.uk_UA
dc.identifier.otherDOI 10.31652/2415-7872-2018-56-185-192
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/4110
dc.descriptionПедагогіка вищої школи. Формування партнерських відносин між викладачем і студентамиuk_UA
dc.description.abstractУ статті розглядаються такі структурні компоненти діалогічної взаємодії, як діалогічні стосунки, особистісні позиції учасників, активна спільна діяльність, ціннісно-смисловий зв'язок. Запропоновано визначення партнерської взаємодії та охарактеризовано специфіку партнерства в освітньому процесі. Розкрито зміст послідовних, взаємопов'язаних етапів процесу становлення партнерства: етап усвідомлення партнерства, етап його розвитку і етап співтворчості. Проаналізовано провідні засоби реалізації партнерських відносин на заняттях педагогічного циклу на кожному з етапів: на першому – особливості організації проблемного навчання, спрямованого на виховання здатності до творчого мислення, інтелектуальних і пізнавальних інтересів, готовності до відстоювання власних позицій, конструктивного діалогу; на другому – групової діяльності, орієнтованої на оволодіння вміннями спільних дій, колективного набуття знань, розвиток пошукової активності, формування критичного мислення, вироблення навичок взаємоконтролю; на третьому – проектного навчання як підходу, що забезпечує активну суб’єктну позицію студентів в освітньому процесі.uk_UA
dc.description.abstractВ статье рассматриваются структурные компоненты диалогического взаимодействия: диалогические отношения, личностные позиции участников, активная совместная деятельность, ценностно-смысловая связь. Предложено определение партнерского взаимодействия и охарактеризована специфика партнерства в образовательном процессе. Раскрыто содержание последовательных, взаимосвязанных этапов становления партнерства: этап осознания партнерства, этап его развития и этап сотворчества. Проанализированы ведущие средства реализации партнерских отношений на занятиях педагогического цикла на каждом из этапов: на первом - особенности организации проблемного обучения, направленного на воспитание способности к творческому мышлению, интеллектуальных и познавательных интересов, готовности к отстаиванию собственных позиций, конструктивного диалога; на втором - групповой деятельности, ориентированной на овладение умениями общих действий, коллективного приобретения знаний, развитие поисковой активности, формирование критического мышления, выработку навыков взаимоконтроля; на третьем – проектного обучения как подхода, обеспечивающего активную субъектную позицию студентов в образовательном процессе.ru
dc.description.abstractThe article deals with the structural components of dialogical interaction: dialogical relationships, personality positions of participants, active joint activity, value-semantic communication. The definition of partnership interaction and the specificity of partnership in the educational process are described. The focus is on partnership goals: to promote self-development and professional self-identification of students, to ensure a high level of education of future professionals. The content of successive, interrelated stages of partnership formation (stage of awareness of partnership, stage of its development and co-creation stage) is revealed, during which there is formation of active creative position, activation of motivational factors of self-determination in joint activity, expansion of cooperation space in the "teacher-student" dialogue, "student - student", assimilation of various communication strategies, mastering the technology of self-determination in the educational process, development of adequate self-esteem. The means of implementing partnership relations at different stages of studying the disciplines of the pedagogical cycle are analyzed: on the first, the peculiarities of the problem education organization, aimed at forming the ability to creative thinking, intellectual and cognitive interests, readiness to defend their own positions, constructive dialogue; on the second - a group activity focused on mastering the skills of joint actions, collective acquisition of knowledge, development of search activity, the formation of critical thinking, development of intercontrol skills; on the third - project training, which provides an active subjective position of students in the educational process.en
dc.publisherВінниця: «Твори»uk_UA
dc.subjectпартнерствоuk_UA
dc.subjectвикладачuk_UA
dc.subjectстудентиuk_UA
dc.subjectосвітній процесuk_UA
dc.subjectпроблемне навчанняuk_UA
dc.subjectгрупова діяльністьuk_UA
dc.subjectпроектне навчанняuk_UA
dc.subjectпартнерствоuk_UA
dc.subjectпреподавательuk_UA
dc.subjectстудентыuk_UA
dc.subjectобразовательный процессuk_UA
dc.subjectпроблемное обучениеuk_UA
dc.subjectгрупповая деятельностьuk_UA
dc.subjectпроектное обучениеuk_UA
dc.subjectpartnershipuk_UA
dc.subjectteacheruk_UA
dc.subjectstudentsuk_UA
dc.subjecteducational processuk_UA
dc.subjectproblem learninguk_UA
dc.subjectgroup activityuk_UA
dc.subjectproject traininguk_UA
dc.titleШляхи формування партнерських відносин між викладачем і студентами в освітньому процесіuk_UA
dc.title.alternativeПути формирования партнерских отношений между преподавателем и студентами в образовательном процессеuk_UA
dc.title.alternativeWays of forming partnership relations between the teacher and students in the educational processuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record