Now showing items 1-20 of 169

  • Методичний пошук учителя-словесника 

   Unknown author (2012)
   Збірник містить статті, кожна з яких узагальнює результати науково-пошукової роботи обдарованої студентської молоді й стосується тієї чи іншої актуальної проблеми сучасного мовознавства, лінгводидактики, методики навчання ...
  • Методичний пошук учителя-словесника 

   Unknown author (2017)
   Збірник містить статті, кожна з яких узагальнює результати науково-пошукової роботи обдарованої студентської молоді й стосується тієї чи іншої актуальної проблеми сучасного мовознавства, лінгводидактики, методики навчання ...
  • Методичний пошук учителя-словесника 

   Unknown author (2016)
   Збірник містить статті, кожна з яких узагальнює результати науково-пошукової роботи обдарованої студентської молоді й стосується тієї чи іншої актуальної проблеми сучасного мовознавства, лінгводидактики, методики навчання ...
  • Методичний пошук учителя-словесника 

   Unknown author (2011)
   Збірник містить статті, кожна з яких узагальнює результати науково-пошукової роботи обдарованої студентської молоді й стосується тієї чи іншої актуальної проблеми сучасного мовознавства, лінгводидактики, методики навчання ...
  • Методичний пошук учителя-словесника 

   Unknown author (2010)
   У збірнику вміщено статті з актуальних питань сучасного мовознавства, лінгводидактики, методики навчання української та зарубіжної літератури й передового педагогічного досвіду вчителів-новаторів Вінниччини. Видання ...
  • Методичний пошук учителя-словесника 

   Unknown author (2009)
   В сборнике помещены статьи по актуальным вопросам современной лингводидактики, методики обучения украинской и зарубежной литературы и передового педагогического опыта учителей-новаторов. Издание адресовано студентам, ...
  • Риторика. Модульний курс 

   Прокопчук, Л.; Prokopchuk, L. V. (Вінниця: Нілан-ЛТД, 2017)
   Навчальний посібник побудований відповідно до сучасних концепцій викладання навчальних дисциплін у вищій школі. Він входить до науково-методичного комплексу дисципліни «Риторика». У ньому відповідно до двох виокремлених ...
  • Повнозначне слово української мови в сучасних категорійних вимірах: монографія 

   Іваницька, Ніна; Иваницкая, Нина; Ivanytska, Nina (Вінниця: Нілан-ЛТД, 2017)
   У монографії розглянуті повнозначні слова (словоназви денотатів) української мови в аспекті сучасних підходів до категорійної визначеності поняття «повнозначність». У проекції на міжрівневу категорію «автосемантизм ...
  • Номінаційні процеси в мікрогідронімії Вінниччини: відгідронімні похідні 

   Павликівська, Наталія; Павликивска, Наталия; Pavlykivska, Nataliya (Вінниця : ТОВ «фірма Планер», 2017)
   У статті йдеться про місце мікрогідронімів у гідронімній системі окремої історично-географічної території, зокрема Вінниччини. Сфера поширення мікрогідронімів дуже вузька, має локальний характер, оскільки вони функціонують ...
  • Українська громадсько-політична псевдонімія ХХ(1929-1959рр.)-поч. ХХІ століть 

   Павликівська, Наталія; Павликивска, Наталия; Pavlykivska, Nataliya (Тернопіль: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2017)
   У статті представлено українську громадсько-політичну псевдонімію ХХ-ХХІ століть, зокрема учасників національно-визвольних змагань ОУН-УПА (1929-1959 рр.) та учасників антитерористичної операції (АТО) на Сході нашої країни. ...
  • Вербальна експлікація концепту час в авторській картині світу Ліни Костенко 

   Павлушенко, Ольга; Pavlushenko, O. (Вінниця : ТОВ «фірма Планер», 2017)
   У статті проаналізовано вербальне втілення концепту час у художній картині світу, створеній українською поетесою Ліною Костенко. Виявлено індивідуально-авторські концептуальні аспекти, що стали результатом сприйняття окремою ...
  • Неофіційний антропонімікон роману Юрія Горліс-Горського «Холодний Яр» 

   Павликівська, Наталія; Павликивска, Наталия; Pavlykivska, Nataliya (Хмельницький : ХмДЦНП, 2016)
   У статті йдеться про громадсько-політичну псевдонімію, зокрема героїв документального роману Юрія Горліс-Горського «Холодний Яр». З′ясовано особливості, умови, мету, способи надання та використання псевдонімів. Установлено ...
  • Пропріативи у романі Михайла Стельмаха «Чотири броди» 

   Павликівська, Наталія; Павликивска, Наталия; Pavlykivska, Nataliya (Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017)
   У статті йдеться про онімний простір роману Михайла Стельмаха «Чотири броди», який представлений різними ономастемами. Детально проаналізовано найбільш функціональні поля – антропонімікон і топонімікон.
  • Феномен українського Євромайдану в дослідженнях вітчизняних науковців 

   Гандзюк, Віталій; Гандзюк, В.; Gandziuk, V. (Opole: The Academy of Management and Adminisration in Opole, 2017)
   У статті проаналізовано окремі наукові, соціологічні дослідження, науково-документальні розвідки, публіцистичні праці українських журналістикознавців, істориків, медіааналітиків, письменників, що присвячені знаковій події ...
  • Особливості висвітлення подій Євромайдану на шпальтах обласної газети «Вінниччина» 

   Гандзюк, Віталій; Гандзюк, В.; Handzіuk, V. (Вінниця: ФОП Корзун Д. Ю., 2017)
   У статті з’ясовуються характерні риси, масштаби, сутність вінницького Євромайдану та специфіка відображення цього громадсько-політичного явища на сторінках обласної газети «Вінниччина». На основі газетних публікацій здійснено ...
  • Незавершені синтаксичні конструкції в мові української преси початку ХХІ ст. 

   Завальнюк, Інна; Завальнюк, И.; Zavalniuk, I. (Вінниця : ТОВ «фірма Планер», 2017)
   У статті проаналізовано один із семантичних типів незавершених синтаксичних конструкцій, уживаних у мові української газетної періодики початку ХХІ ст., – структури, зумовлені психологічним станом мовця. Визначено позамовні ...
  • Використання елементів статистичного методу в практиці аналізу лінгвістичного тексту (на матеріалі аналітичних форм підмета) 

   Іваницька, Ніна; Иваницкая, Н.; Ivanytska, N.; Довгань, Тетяна; Dovhan, T. (Вінниця : ТОВ «фірма Планер», 2017)
   Подано результати дослідження співвідношення частоти вживання аналітичних форм підметів та їхніх якісних особливостей у художніх творах українських прозаїків Михайла Стельмаха та Олеся Гончара. На основі кількісно-якісного ...
  • Структурно-семантична специфіка еліптичних речень у прозових творах Володимира Лиса 

   Богатько, Валентина; Bogatko, V. (Вінниця : ТОВ «фірма Планер», 2017)
   У статті проаналізовано структурно-стилістичні можливості еліптичних речень у художньому тексті. Окреслено коло значень, виражених за допомогою еліптичних речень. Указано на особливості творення експресивного ефекту за ...
  • Синтаксичні засоби стилізації розмовності в мовотворчості Михайла Стельмаха 

   Завальнюк, Інна; Завальнюк, И.; Zavalniuk, I. (Вінниця : ТОВ «фірма Планер», 2017)
   У статті окреслено обсяг понять лінгвостилістичної категорії розмовності та стилізації розмовності в художній мові. Схарактеризовано специфіку стилізації розмовності в прозових творах Михайла Стельмаха за допомогою розмовних ...
  • Однорідність у семантичних єдностях, утворених синсемантичними дієсловами зі значенням розміщення об’єкта (на матеріалі роману Михайла Стельмаха «Чотири броди») 

   Савчук, Т.; Savchuk, T. (Вінниця : ТОВ «фірма Планер», 2017)
   У статті висвітлено деякі суттєві ознаки семантичних єдностей, утворених синсемантичними дієсловами зі значенням розміщення об’єкта в просторі, зокрема з’ясовано особливості експлікації поза межами дієслівної лексеми сем ...