Show simple item record

dc.contributor.authorПавленко, Олексій
dc.contributor.authorPavlenko, Oleksii
dc.date.accessioned2018-09-10T11:56:24Z
dc.date.available2018-09-10T11:56:24Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationПавленко О. Навколишнє середовище спортивних клубів закладів вищої освіти / О. Павленко // Фізична культура і спорт: збірник наукових праць. – Вип. №5 (24). – Вінниця: ТОВ «Планер», 2018, - С. 246-251uk_UA
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/3639
dc.description.abstractВступ. Сучасний розвиток українського суспільства характеризується активним проведенням реформ у соціальній сфері. Зміни стандартів у вищій освіті, фізичній культурі та спорті безпосередньо стосуються студентської молоді. Сучасні вимоги до фізичного виховання та спорту вимагають забезпечення повноцінного функціонування спортивних клубів закладів вищої освіти. Спортивний клуб стає основним елементом організаційної структури студентського спорту. Інформаційною основою стратегічного управління організаціям. Мета дослідження ‒ визначити та систематизувати фактори навколишнього середовища, які впливають на ефективність функціонування спортивних клубів закладів вищої освіти. Методи дослідження. Теоретичний аналіз та узагальнення даних наукової та методичної літератури і джерел інформаційної мережі Інтернет, аналіз документальних матеріалів, опитування 14 експертів вищої кваліфікації у сфері студентського спорту. Результати. Систематизація факторів навколишнього середовища здійснювалась відповідно до теорії менеджменту та маркетингу. Предмет дослідження, враховуючи, що макрооточення, як правило, не має специфічного характеру стосовно окремо взятого суб'єкту і робить загальний вплив на організації будь-якої спрямованості, був обмежений сферою фізичної культури та спорту. У цих межах навколишнє середовище спортивного клубу ЗВО було розділено на базові загальновідомчі фактори сфери фізичної культури та спорту, специфічні фактори студентського спорту та фізичного виховання студентів, фактори безпосереднього оточення спортивних клубів у закладах вищої освіти. В свою чергу, вони були поділені на політичні, економічні, соціальні, технологічні та міжнародні. Висновки. Сформовано цілісне уявлення про навколишнє середовище спортивних клубів закладів вищої освітиuk_UA
dc.description.abstractВведение. Современное развитие украинского общества характеризуется активным проведением реформ в социальной сфере. Изменения стандартов в высшем образовании, физической культуре и спорте непосредственно касаются студенческой молодежи. Современные требования к физическому воспитанию и спорту среди студенческой молодежи требуют обеспечения полноценного функционирования спортивных клубов учреждений высшего образования. Спортивный клуб становится основным элементом организационной структуры студенческого спорта. Информационной основой стратегического управления организациями. Цель – выявить и систематизировать факторы окружающей среды, влияющие на эффективность функционирования спортивных клубов учреждений высшего образования. Методы исследования: теоретический анализ и обобщение данных научной и методической литературы и источников информационной сети Интернет, анализ документальных материалов, опрос 14 экспертов высшей квалификации в области студенческого спорта. Результаты. Систематизация факторов окружающей среды осуществлялась согласно теории менеджмента и маркетинга. Предмет исследования, учитывая, что макроокружения, как правило, не имеет специфического характера по отношению к отдельно взятого субъекта и оказывает общее влияние на организации любой направленности, был ограничен сферой физической культуры и спорта. В этих пределах окружающую среду спортивного клуба УВО было разделено на базовые общеведомственные факторы сферы физической культуры и спорта, специфические факторы студенческого спорта и физического воспитания студентов, факторы непосредственного окружения спортивных клубов в учреждениях высшего образования. В каждой группе факторы разделены на политические, экономические, социальные, технологические и международные. Выводы. Сформировано целостное представление об окружающей среде спортивных клубов учреждений высшего образованияru
dc.description.abstractIntroduction. The modern development of Ukrainian society is characterized by the active implementation of reforms in the social sphere. Changes in standards in higher education, physical culture and sport directly affect students' youth. Modern requirements for physical education and sports require the full functioning of sports clubs of higher education institutions. The sports club becomes the main element of the organizational structure of student sport. Information basis of strategic management of organizations. The goal is to identify and systematize the environmental factors affecting the effectiveness of the functioning of sports clubs of institutions of higher education. Methods. Theoretical analysis and generalization of data of scientific and methodical literature and sources of Internet, analysis of documentary materials, questioning of 14 experts of higher qualification in the field of student sport. Results. The systematization of environmental factors was carried out according to the theory of management and marketing. The subject of the study, given that the macroenvironment, usually, does not have a specific character in relation to a single subject and has a general effect on the organization of any orientation, was limited to the sphere of physical culture and sports. Within these limits, the environment of the sports club was divided into basic general factors of the sphere of physical culture and sport, specific factors of student sports and physical education of students, factors of the environment of sports clubs in institutions of higher education. In each group, the factors are divided into political, economic, social, technological and international. Conclusions. A holistic view of the environment of sports clubs of institutions of higher education has been formeden
dc.publisherТОВ «Планер»uk_UA
dc.subjectспортивний клубuk_UA
dc.subjectзаклад вищої освітиuk_UA
dc.subjectнавколишнє середовищеuk_UA
dc.subjectспортивный клубuk_UA
dc.subjectучреждение высшего образованияuk_UA
dc.subjectокружающая средаuk_UA
dc.subjectsports clubuk_UA
dc.subjectinstitution of higher educationuk_UA
dc.subjectenvironmentuk_UA
dc.titleНавколишнє середовище спортивних клубів закладів вищої освітиuk_UA
dc.title.alternativeОкружающая среда спортивных клубов высших учебных заведенийuk_UA
dc.title.alternativeEnvironment of sports clubs of higher educational institutionsuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record