Now showing items 566-585 of 702

  • Т. Г. Шевченко і Поділля 

   Кузьмінець, Н. П.; Кузьминец, Н. П.; Kuzminets, N. P. (Вінниця, 2013)
   В даній статті зображено період перебування Тараса Григоровича Шевченка на території Подільського краю та визначено напрями його діяльності в якості співробітника археографічної комісії.
  • Т. Ґ. Масарик: кардинальні політичні рішення особистості в глобальній кризі європейської цивілізації (1914-1918 рр.) 

   Кравчук, О. М.; Kravchuk, O. N. (Вінниця (ВДПУ), 2015)
   У статті висвітлена роль Т. Ґ. Масарика у розробці чехословацької державотворчої програми та її реалізації під час Першої світової війни. Розкрито організаційні зусилля Масарика в здійсненні чехословацької ...
  • Творча діяльність студентів як один із шляхів сталого духовного розвитку регіону 

   Сторожук, А. І .; Сторожук, А. И.; Storozhuk, A. I. (Вінниця, 2011)
   В статті здійснено аналіз досвіду роботи творчої лабораторії Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського з прилучення молодого покоління до виявлення, дослідження, збереження та пропаганди ...
  • Теоретико-методологічні засади формування бюджетної політики у незалежній Україні 

   Фролов, С. М.; Frolov, S.M. (Вінниця, 2011)
   Стаття присвячена теоретичним питанням сутності бюджетної політики, її місця в загальній системі економічної і фінансової політики держави, її складових частин, особливостей формування, а також цільових пріоритетів реалізації
  • Тероризм у США 

   Петрусь, Ю.; Petrus, Yu. (Вінниця : ВДПУ, 2018)
   У статті аналізуються сучасна ситуація тероризму в США та один з найбільших терористичних актів США, який відбувся у 2001 році. Зазначається сучасний тероризм і його особливості. Описуються характерні риси міжнародного ...
  • Терористичні загрози в Україні: актуалізація в контексті російської агресії 

   Гончаренко, М.; Honcharenko, M.; Горобець, І.; Horobets, I. (Вінниця : ВДПУ, 2017)
   Статтю присвячено комплексному аналізу актуальних проблем сучасного тероризму. Досліджено характерні риси міжнародного тероризму, визначено актуальні виклики та загрози для України, розглянуто наукові розробки з питань ...
  • Технології нищення українського села напередодні й на початку «великого перелому» на прикладі Поділля 

   Кравченко, П. М.; Kravchenko, P. M. (Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016)
   У статті досліджуються процеси, що відбувалися в сільському господарстві Поділля напередодні та на початку насильницької колективізації. На основі архівних джерел показані технології нищення заможного ...
  • Типологічна класифікація газетної періодики Поділля в гетьманську добу (1918 р.) 

   Гандзюк, В. О.; Гандзюк, В. А.; Gandzyk, V. А. (Вінниця, 2011)
   У статті класифіковано подільську пресу доби Гетьманату (1918 р.) за цільовим та читацьким призначенням, визначено її роль у формуванні національного світогляду жителів краю, пробудженні громадянських почуттів, об’єднанні ...
  • Типологія політичних режимів та їх характеристика 

   Бажура, І.; Бажура, И.; Bazhura, I. (Вінниця : ВДПУ, 2017)
   У статті проаналізовано основні підходи до визначення поняття «політичний режим» та охарактеризовано його основні типи.
  • Токійський меморандум Т. Ґ. Масарика президенту США Т. В. Вільсону (квітень 1918 року) 

   Кравчук, О. М.; Кравчук, А. Н.; Kravchuk, O. (Вінниця : ДП «Державна картографічна фабрика», 2014)
   У статті висвітлено політичну діяльність в Японії у квітні 1918 р. лідера чехословацького визвольного руху періоду Першої світової війни. Розкрито зміст Токійського меморандуму Т.Ґ. Масарика президенту США Т.В. Вільсону. ...
  • Тоталітарний політичний режим 

   Ткач, О.; Tkach, O. (Вінниця : ВДПУ, 2017)
   У цій статті на основі аналізу законодавчих актів досліджуються особливості тоталітарного політичного режиму.
  • Трансформація жанру passionmusic як втілення світоглядних процесів у мистецтві другої половини ХХ – початку ХХІ століття 

   Верещагіна-Білявська, Олена; Верещагина-Белявская, Елена; Vereschahina-Bilyavska, Olena (Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2019)
   У статті досліджено особливості функціонування жанру пассіонів у музичному мистецтві другої половини ХХ – початку ХХІ століття; охарактеризовано головні напрями його сучасної інтерпретації; визначено специфіку трансформації ...
  • Трансформація історико-філософських уявлень про повсякдення в зарубіжній історіографі 

   Коваль, Олег; Koval, Oleh (Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2019)
   У статті узагальнюються історико-філософські підходи та їх трансформації у розгляді повсякдення в західній історіографії. Розкривається важливість розуміння відмінностей песимістичного, феноменологічного, екзистенціального, ...
  • Трембіцький А. М. Євфимій Сіцінський (1859-1937): наукова та громадська діяльність. Хмельницький: ПП Мельник А.А., 2009. – 300 с. 

   Зінько, Ю. А.; Зинько, Ю. А.; Sinko, Y. A.; Zinko, Yu. A.; Лисий, А. К.; Lusuy, A. C. (Вінниця, 2010)
   У статті прорецензовано монографічне дослідження А. М. Трембіцького. На широкому архівному та історіографічному матеріалі висвітлено життєвий шлях, наукову та громадську діяльність Євфімія Сіцінського.
  • Трудова повсякденність польського суспільства генерального губернаторства (1939–1945 роки 

   Роїк, С. В.; Роик, С. В.; Royik, S. V. (Вінниця : ДП «Державна картографічна фабрика», 2014)
   Стаття присвячена аналізу повсякденних трудових практик польських працівників в період нацистської окупації (1939–1945 рр.). В роботі розглянуто різноманітні аспекти соціаль- ної політики окупаційної влади в сфері праці. ...
  • Тілесні символи та метафори у міфопоетичній традиції українців 

   Потапенко, Я. О.; Рotapenko, Y. О. (Вінниця : ВДПУ, 2012)
   Аналізується специфіка використання в українській народній культурі символіки та метафорики, пов’язаної з тілесними аспектами людського буття.
  • Україна в системі міжнародних відносин 

   Луценко, А.; Lutsenko, A.; Добровольська, І.; Dobrovolska, I. (Вінниця : ВДПУ, 2017)
   У статті проаналізовано основні принципи та аспекти, що визначають місце України у системі міжнародних політичних відносин. Особлива увага приділяється позиціям основних міжнародних акторів (США, Росія, ЄС) щодо України. ...
  • Україна та світ в контексті російсько-українського збройного конфлікту 

   Цегельник, Р.; Tsehelnyk, R. (Вінниця : ВДПУ, 2017)
   У даній статті на основі комплексу джерел автор аналізує проблему міжнародних відносин між Україною та іншими державами через призму їх ставлення до конфлікту на сході України.
  • Україна та світ в контексті російської агресії 

   Лапшин, С.А.; Лапшин, С.А.; Lapshyn, S.A.; Конотопенко, О.П.; Конотопенко, А.П.; Konotopenko, O.P. (2017)
   У статті проаналізовано особливості сучасного світо устрою та місце України в ньому в контексті агресії Російської федерації. Визначено основні загрози існування світового співтовариства, методи протидії агресії Російської ...
  • Україна-Польща: історичне сусідство 

   Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского; Vinnytsia State Mykhaylo Kotsybynskiy Pedagogical University; Генеральне консульство Республіки Польща у м. Вінниці; Генеральное консульство Республики Польша в г. Виннице; Consulate General of the Republic of Poland in the city of Vinnytsia; Міністерство освіти і науки України; Министерство образования и науки Украины; Ministry of Education and Science of Ukraine; Варшавський університет; Варшавский университет; University of Warsaw; Університет Кардинала Стефана Вишинського у Варшаві; Университет Кардинала Стефана Вышинского в Варшаве; University of Cardinal Stefan Vyshinsky in Warsaw; Державний архів Вінницької області; Государственный архив Винницкой области; State Archives of Vinnytsia Region; Вінницький обласний краєзнавчий музей; Винницкий областной краеведческий музей; Vinnytsia Regional Museum of Local Lore; Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека імені К.А. Тімірязєва; Винницкая областная универсальная научная библиотека имени К.А. Тимирязева; Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after K.A. Timiryazev; Християнсько-демократичний союз поляків Вінниці; Христианско-демократический союз поляков Виннице; Christian Democratic Union of Poles of Vinnytsia; Центр історії Вінниці; Центр истории Винницы; Center for the History of Vinnytsia (Вінниця:ТОВ «Нілан- ЛТД», 2017)