Now showing items 1-20 of 114

    • Проблема формування мотивації учіння студентів 

      Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M.; Горбунь, Ельвіра Леонасівна; Горбунь, Э. Л.; Horbun, E. L. (Вінниця : ВДПІ, 1994)
      Визначено і проаналізовано основні психологічні підходи до мотиваційного забезпечення учбової діяльності студентів: теорія учбової діяльності, теорія проблемного навчання, концепція спільної учбової діяльності, контекстний ...
    • Професійна відповідальність як риса особистості 

      Сметанський, Микола Іванович; Сметанский, Н. И.; Smetanskyi, M. I.; Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M. (1994)
      Розкривається сутність і фактори формування професійної відповідальності у майбутніх учителів. Доводиться, що необхідною умовою формування професійної відпові-дальності майбутнього вчителя є його зацікавленість у процесі ...
    • Формування у школярів позитивного ставлення до учіння 

      Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M.; Сметанський, Микола Іванович; Сметанский, Н. И.; Smetanskyi, M. I. (Вісник профтехосвіти, 1995)
      Розкривається значення потреб, емоцій і почуттів у навчальній діяльності школярів. Обґрунтовуються психолого-педагогічні умови формування в учнів позитивного ставлення до учіння шляхом задоволення їх потреб: у новизні, ...
    • Формування у школярів позитивного ставлення до учіння 

      Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M.; Сметанський, Микола Іванович; Сметанский, Н. И.; Smetanskyi, Mykola Ivanovych (1995)
      Розкривається значення потреб, емоцій і почуттів у навчальній діяльності школярів. Обґрунтовуються психолого-педагогічні умови формування в учнів позитивного ставлення до учіння шляхом задоволення їх потреб: у новизні, ...
    • Ідеї морального виховання в теоретичній спадщині В.Сухомлинського 

      Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M. (Вінниця : Вінницький державний педагогічний інститут, 1997)
      Проаналізовано погляди В. Сухомлинського на моральне виховання учнів. Показано близькість його виховної позиції до ідей гуманістичної психології і феноменалістичної педагогіки ХХ століття. Виділено два основні фактори, в ...
    • Проблема личностной референтности педагога 

      Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M.; Сметанський, Микола Іванович; Сметанский, Н. И.; Smetanskyi, M. I. (Педагогика, 1998)
      Розглядається сутність і фактори формування особистісної референтності (значущості) педагога для вихованців. З'ясовуються психологічні передумови налагодження діалогічних стосунків педагога з вихованцями. Виокремлено й ...
    • Проблема індивідуального стилю педагогічного спілкування 

      Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M. (Вінниця: ВДПУ імені М. Коцюбинського, 1998)
      Визначено основні напрями досліджень проблематики індивідуального стилю педагогічного спілкування: з’ясування сутності і структури стилів педагогічного спілкування, їх класифікація; діагностика стилів педагогічного ...
    • Мотиваційно-ціннісні детермінанти індивідуального стилю педагогічного спілкування 

      Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M. (Вінниця, 1999)
      У статті розкривається психологічний зміст і структура індивідуального стилю педагогічного спілкування, обґрунтовується модель його мотиваційно-ціннісної детермінації. Виділені і проаналізовані базові параметри педагогічного ...
    • Методика визначення мотиваційного потенціалу стилів педагогічного спілкування 

      Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M. (Київ : НДІ "Проблеми людини", 1999)
      У статті з позиції теорій очікуваної цінності розкривається методика визначення мотиваційного потенціалу стилів педагогічного спілкування. Мотиваційний потенціал стилю педагогічного спілкування визначається як добуток його ...
    • Ідеї морального виховання в теоретичній спадщині В. Сухомлинського 

      Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M. (Київ-Кіровоград, 1999)
      Проаналізовано погляди В. Сухомлинського на сутність і шляхи морального виховання особистості. Показана близькість його виховної позиції до ідей гуманістичної психології. Виокремлено два основні фактори, в яких В. Сухомлинський ...
    • А. С. Макаренко і В. О. Сухомлинський: дві парадигми виховання 

      Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M (Луганський ДПУ, 2000)
      У статті представлено порівняльний аналіз поглядів А. С. Макаренка і В. О. Сухомлинського на суть і методику організації виховання. Доводиться, що видатні педагоги були представниками двох різних парадигм виховання: ...
    • Педагогический авторитет: типы и условия формирования 

      Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M. (Симферополь, 2000)
      В статье обосновывается понимание педагогического авторитета как не связанной с социальным статусом, принуждением и вознаграждениями способностью педагога своей личностью влиять на мысли, чувства и поведение учеников. ...
    • Основні характеристики ефективного стилю педагогічного спілкування 

      Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M. (Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 2001)
      У статті розглядаються різні підходи до визначення характеристик ефективного стилю педагогічного спілкування. Виокремлено біполярні параметри, які відображають фундаментальні аспекти міжособистісної взаємодії і визначають ...
    • Класифікація стилів педагогічного спілкування 

      Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M. (К. : Наук.-метод. центр вищої освіти, 2001)
      У статті проаналізовано різні підходи до класифікації стилів педагогічного спілкування. Виділено три ортогональні параметри педагогічного спілкування: "симпатія – антипатія"; "домінантність – пасивність"; "формальність – ...
    • Типологія стилів педагогічного спілкування 

      Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M. (Вінниця, 2001)
      У статті проаналізовано різні підходи до диференціації стилів педагогічного спілкування. Виокремлені три ортогональні параметри міжособистісної взаємодії, які необхідно враховувати під час диференціації стилів педагогічного ...
    • Критерії відбору педагогічних ситуацій для лабораторних та практичних занять з дисциплін педагогічного циклу 

      Каплінский, В. В.; Каплинский, В. В.; Kаplinskiy, V. V. (Вінниця, 2001)
      В статті виокремлено та охарактеризовано критерії відбору педагогічних ситуацій, спрямованих на реалізацію їх пізнавально-виховного потенціалу на заняттях з педагогічних дисциплін: емоційна насиченість, проблемність, ...
    • Психологічні засади виховної роботи з важковиховуваними підлітками 

      Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M. (Вінниця: ВАТ «Віноблдрукарня», 2001)
      Розглядаються психологічні особливості важковиховуваних підлітків, типи і причини важковиховуваності. Розкрито етапи й особливості корекційної роботи з важковиховуваними підлітками.
    • Психологічні механізми виховання 

      Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M. (Вінниця, 2002)
      Розглядаються психологічні механізми, що забезпечують формування і розвиток мотиваційно-ціннісної сфери особистості: інтеріоризація, ідентифікація, емоційне обумовлювання, мотиваційне опосередкування, наслідування, ...
    • Психологічні концепції формування навчальної мотивації 

      Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M. (Вінниця, 2004)
      Проаналізовано основні психологічні підходи до формування мотивації навчальної діяльності: теорія учбової діяльності, теорія проблемного навчання, концепція спільної продуктивної учбової діяльності, контекстний підхід до ...
    • Реалізація виховного потенціалу змісту педагогічних дисциплін 

      Каплінский, В. В.; Каплинский, В. В.; Kаplinskiy, V. V. (Вінниця, 2004)
      У статті загострюється увага на умовах, за яких зміст педагогічних дисциплін впливає на свідомість та почуття студентів і забезпечує продуктивну післядію. Наводяться відзиви студентів, які засвідчують ефективність пропонованої ...