Now showing items 1-20 of 26

  • 100 складних ситуацій на уроках та поза уроками: шукаємо рішення : навч. посіб. для майбут. вчителів 

   Каплінський, Василь; Каплинский, Василий; Kaplinskyi, Vasyl (Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015)
   Пропонований посібник є своєрідним задачником з практичної педагогіки. Він містить реальні педагогічні ситуації з варіантами рішень, пропонуючи їх оцінити, доповнити й віднайти оптимальні. Рекомендується студентам вищих ...
  • Атестація загальноосвітніх шкіл 

   Сметанський, Микола Іванович; Сметанский, Н. И.; Smetanskyi, M. I.; Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M.; Слободянюк, Микола Іванович; Слободянюк, Н. И.; Slobodianiuk, M. I.; Шахов, Володимир Іванович; Шахов, В. И.; Shakhov, V. I. (Вінниця : РВВ ВАТ Віноблдрукарня, 2001)
   У монографії обгрунтовується новий підхід до атестації загально¬освітніх шкіл. Визначені результативні та процесуальні показники ефективності педагогічної діяльності, запропоновані діагностичні методики для їх вимірювання, ...
  • Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (1912–2012) 

   Шестопалюк, О. В.; Шестопалюк, А. В.; Shestopaliuk, O. V.; Білоус, В. С.; Белоус, В. С.; Bilous, V. S.; Гуревич, Р. С.; Hurevych, R. S.; Гусєв, С. О.; Гусев, С.; Husiev, S. O.; Зінько, Ю. А.; Зинько, Ю. А.; Zinko, Yu. A. (Вінниця :Державна картографічна фабрика, 2012)
   Видання присвячене 100-річному ювілею Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, найстарішого вищого навчального закладу Поділля. Минуле і сьогодення закладу, досягнення і перспективи ...
  • Діагностичний інструментарій класного керівника 

   Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M.; Холковська, Ірина Леонідівна; Холковская, И. Л.; Kholkovska, I. L. (Вінниця : Нілан ЛТД, 2013)
   У посібнику пропонуються прості у використанні діагностичні методики, які можуть застосовуватися з метою вивчення вихованості школярів. Представлені, зокрема, методики діагностування моральної свідомості учнів, їхньої ...
  • Загальнопедагогічна підготовка до курсового та комплексного державного екзамену (осв.-квал. рівень «бакалавр») 

   Каплінський, Василь; Каплинский, Василий; Kaplinskyi, Vasyl (Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015)
   У посібнику коротко розкривається зміст основних принципів, методів та прийомів виховного впливу, педагогічно доцільних для розв’язання екзаменаційних педагогічних ситуацій; подаються ілюстрації тестових ...
  • Комунікативні аспекти діяльності соціального педагога : навчально-методичний посібник 

   Давидюк, М. О.; Davydiuk, M. O. (2013)
   Матеріал даного курсу призначений для формування у студентів комунікативних умінь і навичок, затребуваних у професійній діяльності соціального педагога: уміння спілкуватися з різними групами клієнтів, допомагати ...
  • Методика викладання у вищій школі : навчальний посібник 

   Каплінський, Василь; Каплинский, Василий; Kaplinskyi, Vasyl (Вінниця : Ніланд ЛТД, 2015)
   У навчальному посібнику лаконічно й системно викладено теоретико-методичні основи методики викладання у вищій школі. Рекомендовано студентам магістратури спеціальності «Педагогіка вищої школи», викладачам вищих ...
  • Методика виховної роботи з обдарованими дітьми 

   Холковська, Ірина Леонідівна; Холковская, И. Л.; Kholkovska, I. L. (Вінниця : Нілан ЛТД, 2018)
   У посібнику розкривається сутність обдарованості як психолого-педагогічного феномену, характеризуються особливості пізнавальної та емоційної сфери обдарованих дітей, подаються психодіагностичні методики для виявлення та ...
  • Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Теорія і практика вищої професійної освіти» 

   Давидюк, М. О.; Davydiuk, M. O.; Sapohov, V. A.; Сапогов, В. А. (, 2015)
   Метою викладання навчальної дисципліни «Теорія і практика вищої професійної освіти» є формування системи знань про навчальний процес у педагогічному ВНЗ у контексті основних законів і категорій ...
  • Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Історія освітніх виховних систем» 

   Давидюк, М. О.; Davydiuk, M. O. (2015)
   Метою викладання навчальної дисципліни є формування у студентів магістратури системи знань з історії та теорії вітчизняних освітніх виховних систем, періодизації їх розвитку, особливостей формування провідних ...
  • Методичні рекомендації до комплексного екзамену для студентів спеціальності« Педагогіка вищої школи» освітньо-кваліфікаційного рівня магістра 

   Акімова, О. В.; Акимова, О. В.; Akimova, O. V.; Каплінський, В. В.; Каплинский, В. В.; Kaplinskyi, V. V.; Хамська, Н. Б.; Хамская, Н. Б.; Khamska, N. B. (Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015)
   Методичні рекомендації містять навчально-методичні матеріали з педагогіки вищої школи, методики викладання у вищій школі, методології та методів педагогічних досліджень, теорії та практики вищої професійної ...
  • Навчально-методичні матеріали до комплексного державного екзамену (освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст») 

   Каплінський, В. В.; Каплинский, В. В; Kaplinskyi, V. V. (Вінниця, 2012)
   Навчально-методичний посібник містить матеріали для підготовки до комплексного державного екзамену (освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»). У посібнику подано перелік та стислий зміст теоретичних питань з ...
  • Основи виховної діяльності вчителя фізичної культури : навчальний посібник 

   Каплінський, Василь Васильович; Каплинский, Василий Васильевич; Kaplinskyi, Vasyl Vasylovych; Асаулюк, І. О.; Асаулюк, И. О.; Asauliuk, I. O. (Вінниця : ПП «ТД «Едельвейс і К», 2014)
   У навчальному посібнику лаконічно й системно викладено теоретико-методичні основи виховної діяльності вчителя фізичної культури з урахуванням особливостей його професійної діяльності. Практичний, методичний та ілюстративний ...
  • Основи педагогічної майстерності : практикум 

   Холковська, І. Л.; Холковская, И.; Kholkovska, I.; Волошина О. В.; Voloshyna, O. V.; Губіна, С. І.; Губина, С. И.; Hubina, S. I. (Вінниця : Твори, 2019)
   У посібнику стисло викладено зміст курсу «Основи педагогічної майстерності» згідно з чинною навчальною програмою та з урахуванням досягнень сучасної педагогічної науки. Теоретичний матеріал і практичні завдання посібника ...
  • Основи професійної етики медичних працівників: навчально-методичний посібник 

   Біліченко, О. В.; Биличенко, А. В.; Bilichenko, O. V. (Вінниця : Твори, 2019)
   У навчально-методичному посібнику розглядаються актуальні морально-етичні проблеми, що виникають у сфері сучасної медичної науки і охорони здоров'я, представлений матеріал, що стосується історії виникнення і розвитку ...
  • Педагогічна діагностика : курс лекцій 

   Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M.; Холковська, Ірина Леонідівна; Холковская, И. Л.; Kholkovska, I. L. (Вінниця : Нілан ЛТД, 2015)
   У посібнику розкривається сутність основних методів педагогічної діагностики, які можуть використовуватися для оцінки ефективності педагогічного процесу. Значне місце приділяється методиці підготовки і проведення педагогічного ...
  • Педагогічна конфліктологія : навчальний посібник 

   Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M.; Холковська, Ірина Леонідівна; Холковская, И. Л.; Kholkovska, I. L. (Вінниця : Нілан ЛТД, 2015)
   У навчальному посібнику розкриваються загальні основи педагогічної конфліктології. Розглядаються особливості, причини, типи та функції педагогічних конфліктів, шляхи їх попередження і розв’язання
  • Педагогічні умови підготовки майбутнього вчителя як суб’єкта інноваційної діяльності: методичні рекомендації 

   Холковська, І. Л.; Холковская, И. Л.; Kholkovska, I. L.; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M.; Бережанська, Н. А.; Бережанская, Н. А.; Berezhanska, N. A. (Вінниця : «Твори», 2021)
   У методичних рекомендаціях розглядаються тенденції розвитку загальної освіти і пов’язані з ними нові вимоги до підготовки педагогічних фахівців, з’ясовується специфіка інноваційної діяльності в сучасній школі. Розкрито ...
  • Професійна компетентність викладача закладу вищої освіти 

   Холковська, І. Л.; Холковская, И. Л.; Kholkovska, I. (Вінниця : Твори, 2020)
   У навчальному посібнику розкривається сутність, зміст і структура складових професійної компетентності викладача закладу вищої освіти: інформаційної, дослідницької, комунікативної, конфліктологічної, лідерської, соціокультурної, ...
  • Професійно-педагогічна компетентність викладача вищого навчального закладу 

   Давідчук, Алла Олегівна; Давидчук, А. О.; Davidchuk, A. O.; Зеленюк, Сергій Вікторович; Зеленюк, С. В.; Zeleniuk, S. V.; Кіржа, Надія Василівна; Киржа, Н. В.; Kirzha, N. V.; Кушнір, Аліна Сергіївна; Кушнир, А. С.; Kushnir, A. S.; Мазур, Катерина Володимирівна; Мазур, К. В.; Mazur, K. V.; Марченко, Алла Іванівна; Марченко, А. И.; Marchenko, A. I.; Московчук, Ольга Сергіївна; Московчук, О. С.; Moskovchuk, O. S.; Стахова, Інна Анатоліївна; Стахова, И. А.; Stakhova, I. A.; Столяр, Тетяна Валеріївна; Столяр, Т. В.; Stoliar, T. V.; Парубок, Катерина Олександрівна; Парубок, К. А.; Parubok, K. O.; Подуфалов, Анатолій Іванович; Подуфалов, А. И.; Podufalov A. I.; Портянко, Вікторія Павлівна; Портянко, В. П.; Portianko, V. P.; Уманська, Юлія Валеріївна; Уманская, Ю. В.; Umanska, Yu. V.; Черчик, Наталія Леонідівна; Черчик, Н. Л.; Cherchyk, N. L. (Вінниця : Нілан ЛТД, 2017)
   У навчальному посібнику розкривається сутність, зміст і структура складових професійно-педагогічної компетентності викладача ВНЗ: інформаційної, дослідницької, комунікативної, іншомовної, психолого-педагогічної, ...