Now showing items 1-20 of 30

  • Формування продуктивності різностиглих сортів земляної груші 

   Литвін, Х. О.; Литвин, К. А.; Litvin, Kh. O.; Поліщук, Т. В.; Полищук, Т. В.; Polishchuk, T. V.; Стопа, М. В.; Stopa, M. V.; Князюк, О. В.; Knyazyuk, O. V.; Шевчук, О.А.; Shevchuk, O. A (Sheffield, 2019)
   Формування листкової поверхні ранньостиглого і середньостиглого сортів земляної груші проходило впродовж вегетаційного періоду до другої декади липня. В середньостиглого сорту земляної груші Біла врожайна максимальна ...
  • Лабораторна схожість насіння бобів кормових за використання стимуляторів росту 

   Личманюк, Ю. О.; Лычманюк, Ю. А.; Lichmanyuk, Yu. O.; Кравчук, І. М.; Кравчук, И. Н.; Kravchuk, I. M.; Олійник, Т. В.; Олийнык, Т. В.; Oliynyk, T. V.; Поліщук, Т. В.; Полищук, Т. В.; Polishchuk, T. V.; Ткачук, О. О.; Ткачук, О. А.; Tkachuk, O. A.; Шевчук, О.А.; Shevchuk, O. A (Praha, 2019)
   Передпосівна обробка насіння бобів кормових препаратами гетероауксин, реастим та епін зумовлювала підвищення якісних характеристик насіння (енергії проростання та схожості)
  • Яра пшениця, норма посіву, глибина посіву, польова схожість 

   Литвін, Х. О.; Лытвин, К. А.; Litvin, H. O.; Поліщук, Т. В.; Полищук, Т. В.; Polishchuk, T. V.; Князюк, О. В.; Knyazyuk, O. V.; Шевчук, О.А.; Shevchuk, O. A (Praha, 2019)
   Строки сівби пшениці ярої впливали на польову схожість. За ранніх строків сівби (1.04-5.04) польова схожість була дещо нижчою порівняно до показників більш пізніх строків сівби (15.04-20.04). Рослини, що розвивалися в ...
  • Фізико-хімічні дослідження сульфідів фосфору 

   Худоярова, О. С.; Khudoiarova, O. S.; Чорна, О. М.; Chorna, O. M. (Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017)
   Досліджено умови отримання сульфідів фосфору, їх фізичні, хімічні і фізико-технічні властивості. Проведено аналіз відомих методів визначення фосфору і сірки. Запропоновано можливість використовувати для аналізу фосфору в ...
  • Вивчення можливості та доцільності одержання сульфідів фосфору із фосфатно-сульфатної сировини 

   Худоярова, О. С.; Khudoiarova, O. S. (Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017)
   Досліджено умови отримання сульфідів фосфору відновленням суміші кальцій фосфату і натрій сульфату воднем, метаном, карбон (ІІ) оксидом. Встановлено, що при відновленні метаном або карбон (ІІ) оксидом в інтервалі температур ...
  • Вплив показників кислотності на якість продуктів харчування 

   Поліщук, Н. В.; Polishchuk, N. V. (Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017)
   У статті розкрито вплив показників кислотності на продукти харчування. Розглянуто значення показників кислотності на технологічні параметри продуктів. Охарактеризовано вплив показників кислотності на якість борошна, молока, ...
  • Модифікування нанодисперсних плівок діоксиду титану та напрямки їх використання 

   Плахотна, М. М.; Plakhotna, M. M. (Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017)
   Отримано електроди на основі оксиду титану і модифікованого металу, досліджували їх електрокаталітичні і фотоелетрохімічні властивості.
  • Дослідження впливу кислотності на відновлення фосфатних систем 

   Петрук, Г. Д.; Petruk, H. D.; Берегова, М.; Береговая, М.; Berehova, M. (Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017)
   Розглянуто проблему впливу кислотності на відновлення фосфатних систем. Обґрунтовано аналіз використання фосфорних солей, мінеральних добрив і сульфідів фосфору. Фосфоровмісні солі можуть бути використані для одержання ...
  • Методи якісного та кількісного аналізу компонентів вина 

   Матвіїв, А. Ю.; Матвеев, А. Ю.; Matviiv, A. Yu (Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017)
   У статті проаналізовано основні методи якісного і кількісного аналізу вина. Описано хроматографический, спектрофотометрический, колориметричний, флюорометричні, хімічні методи визначення та капілярний електрофорез.
  • Аналіз сучасних напрямків розвитку екологічно-безпечного житла 

   Сакалова, Г. В.; Sakalova, H. V.; Любчак, Ю. С.; Liubchak, Yu. S. (Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017)
   Досліджено вплив будівельних матеріалів на навколишнє середовище і організм людини, в результаті їх використання, а також негативний вплив на навколишнє середовище і організм людини, що виникає при побудові та експлуатації ...
  • Аналіз перспективних методів очищення природних вод 

   Сакалова, Г. В.; Sakalova, G. V.; Ликтей, Г. В.; Lyktei, H. V.; Кондратюк, О.А.; Kondratiuk, O.A. (Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017)
   На основі принципу комбінаторності і дотримання умов оптимізації процесів розроблений підхід до вивчення і створення економічно ефективних і екологічно безпечних технологій для очищення стічних і поверхневих вод з використанням ...
  • Дослідження методу хімічної десорбції для вилучення іонів нікелю(II) з бентонітових глин 

   Сакалова, Г. В.; Sakalova, H. V.; Коваль, Н. О.; Koval, N. O.; Кащей, В. А.; Kashchei, V. A. (Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017)
   У статті розглянута проблема накопичення відпрацьованих сорбентів; охарактеризовано основні методи десорбції забруднюючих речовин і регенерації сорбентів; досліджено ефективність методу хімічної десорбції для вилучення ...
  • Модифікація методики визначення йоду у рослинних об’єктах 

   Іванівська, В. М.; Ivanivska, V. M.; Дабіжук, Т. М.; Dabizhuk, T. M. (Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017)
   Зміст Йода в грунтах є головним чинником забезпечення цим елементом людей і тварин через ланцюга харчування. Тому визначення Йода в рослинах, як продуктах харчування, необхідне для виявлення його кількісного вмісту, що ...
  • Дослідження вмісту білка у борошнистих продуктах 

   Дмитрик, М. В.; Dmytryk, M. V.; Петрук, Г. Д.; Petruk, H. D. (Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017)
   Макаронні вироби характеризуються низьким вмістом білкових речовин. Харчова цінність макаронних виробів обумовлена якістю борошна і характеризується хімічним складом, засвоюванням і біологічною цінністю білків, енергетичною ...
  • Синтетичні аспекти комплексоутворення деяких 3d-металів з o-, n-, s-вмісними органічними лігандами 

   Волянська, Ю. В.; Волянская, Ю. В.; Volianska, Yu. V.; Ранський, А. П.; Ранский, А. П.; Ranskyi, A. P. (Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017)
   Проаналізовано синтез координаційних з'єднань деяких 3d-металів з ароматичними азометинами, α-гідроксіазометінами і тіоамідами. Склад і будова координаційних сполук доводили елементним аналізом і ІЧ-спектроскопією.
  • Дослідження екстракційної переробки фосфатної сировини 

   Василінич, Т. М.; Vasylinych, T. M.; Іванюк, Я.; Иванюк, Я.; Ivaniuk, Ya.; Звада, А.; Zvada, A. (Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017)
   Досліджено вплив різних параметрів - температури, тривалості процесу, витрати сировинних компонентів на розкладання трікальцийфосфата при отриманні РК - мінеральних добрив. Обґрунтовано можливість заміни сірчаної кислоти ...
  • Визначення вмісту гумусу у грунтах 

   Балинська, Л. Л.; Балинская, Л. Л.; Balynska, L. L.; Петрук, Г. Д.; Petruk, H. D. (Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017)
   У статті викладені поняття і роль органічної речовини в грунтах. Розглянуто найбільш поширені методи, які можна використовувати для дослідження гумусу.
  • Дослідження готовності студентів до профільного навчання хімії учнів старшої школи 

   Блажко, О. А.; Blazhko, O. A. (Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017)
   У статті розкрито основні результати вивчення практичного стану підготовки майбутніх вчителів до профільного навчання хімії учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Визначено недостатній рівень готовності студентів, ...
  • Організація навчально-пізнавальної діяльності з хімії учнів класів суспільно-гуманітарного профілю як педагогічна проблема 

   Блажко, А. В.; Blazhko, A. V.; Шевчук, А. М.; Shevchuk (Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017)
   Детальний аналіз психолого-педагогічної літератури, нормативних документів та педагогічної практики засвідчив, що успішне впровадження концепції профільного навчання при організації навчально-пізнавальної діяльності учнів ...