Now showing items 1-9 of 9

  • Неофіційний антропонімікон роману Юрія Горліс-Горського «Холодний Яр» 

   Павликівська, Наталія; Павликивска, Наталия; Pavlykivska, Nataliya (Хмельницький : ХмДЦНП, 2016)
   У статті йдеться про громадсько-політичну псевдонімію, зокрема героїв документального роману Юрія Горліс-Горського «Холодний Яр». З′ясовано особливості, умови, мету, способи надання та використання псевдонімів. Установлено ...
  • Номінаційні процеси в мікрогідронімії Вінниччини: відгідронімні похідні 

   Павликівська, Наталія; Павликивска, Наталия; Pavlykivska, Nataliya (Вінниця : ТОВ «фірма Планер», 2017)
   У статті йдеться про місце мікрогідронімів у гідронімній системі окремої історично-географічної території, зокрема Вінниччини. Сфера поширення мікрогідронімів дуже вузька, має локальний характер, оскільки вони функціонують ...
  • Вербальна експлікація концепту час в авторській картині світу Ліни Костенко 

   Павлушенко, Ольга; Pavlushenko, O. (Вінниця : ТОВ «фірма Планер», 2017)
   У статті проаналізовано вербальне втілення концепту час у художній картині світу, створеній українською поетесою Ліною Костенко. Виявлено індивідуально-авторські концептуальні аспекти, що стали результатом сприйняття окремою ...
  • Українська громадсько-політична псевдонімія ХХ(1929-1959рр.)-поч. ХХІ століть 

   Павликівська, Наталія; Павликивска, Наталия; Pavlykivska, Nataliya (Тернопіль: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2017)
   У статті представлено українську громадсько-політичну псевдонімію ХХ-ХХІ століть, зокрема учасників національно-визвольних змагань ОУН-УПА (1929-1959 рр.) та учасників антитерористичної операції (АТО) на Сході нашої країни. ...
  • Комунікативна зумовленість перерозподілу прислівних компонентів у системі «обов’язковість – факультативність» 

   Кухар, Ніна; Кухар, Нина; Kuhar, Nina (Вінниця : ТОВ «фірма Планер», 2017)
   У статті проаналізовано комунікативні чинники перерозподілу прислівних компонентів у системі «обов’язковість – факультативність»; визначено способи актуалізації факультативних поширювачів атрибутивної семантики, семантичної ...
  • Об’єктивація концепту земля в художній картині світу Михайла Стельмаха 

   Павлушенко, Ольга; Pavlushenko, O. (Вінниця : ТОВ «фірма Планер», 2017)
   У статті викладено результати дослідження об’єктивації в художній картині світу українського письменника Михайла Стельмаха базового для концептосфери українців як споконвічно хліборобської етноспільноти концепту «земля». ...
  • Відносно-якісні прикметники в художньому дискурсі Михайла Стельмаха 

   Гороф'янюк, Інна; Горофянюк, Инна; Horofyanyuk, Inna (Вінниця : ТОВ «фірма Планер», 2017)
   У статті проаналізовано функціонування відносно-якісних прикметників як твірної основи епітетів у прозових текстах М. Стельмаха. Виділено 8 моделей утворення відносно-якісних прикметників відповідно до набутого ними ...
  • Засоби вираження порівняльної семантики (на матеріалі прози Михайла Стельмаха) 

   Прокопчук, Людмила; Прокопчук, Л.; Prokopchuk, L. (Вінниця : ТОВ «фірма Планер», 2017)
   У статті розглянуто основні засоби вираження порівняльних відношень: лексико-граматичні (синсемантичні дієслова та синсемантичні прикметники), словотвірні (порівняльно-уподібнювальні прислівники), граматичні (орудний ...
  • Пропріативи у романі Михайла Стельмаха «Чотири броди» 

   Павликівська, Наталія; Павликивска, Наталия; Pavlykivska, Nataliya (Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017)
   У статті йдеться про онімний простір роману Михайла Стельмаха «Чотири броди», який представлений різними ономастемами. Детально проаналізовано найбільш функціональні поля – антропонімікон і топонімікон.