Show simple item record

dc.contributor.authorФедчишина, Тетяна Леонідівна
dc.contributor.authorФедчишина, Татьяна Леонидовна
dc.contributor.authorFedchishina, Tatyana Leonidovna
dc.date.accessioned2018-02-13T08:42:03Z
dc.date.available2018-02-13T08:42:03Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationФедчишина Т.Л. Педагогічні умови використання ІКТ у фаховій підготовці вихователя дошкільного навчального закладу / Т.Л. Федчишина . – Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців:методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр. – Випуск 48 / редкол. – Київ-Вінниця: ФОП Тарнашинський О.В., 2017. – С. 12-16uk_UA
dc.identifier.issnУДК[387.091.33:004] :373.2.011.3-051
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/2357
dc.descriptionПедагогічна освіта. Дошкільна освіта. Вихователів дошкільних навчальних закладів.uk_UA
dc.description.abstractСьогодні відбуваються суттєві зміни в економіці, політиці, культурі України, що відображається і на системі педагогічної освіти, яка набуває нових форм та якостей, зокрема у вищій школі. Основною метою педагогічної освіти сьогодні є підготовка майбутнього педагога відповідного рівня і профілю, конкурентоздатного на ринку праці, компетентної та відповідальної людини, що вільно володіє своєю професією й орієнтується в суміжних сферах знань, здібної до ефективної роботи за фахом на рівні світових стандартів, готової до постійного професійного зростання, соціальної та професійної мобільності. Провідні принципи системи підготовки майбутніх спеціалістів з дошкільного фаху ґрунтуються на положеннях Конституції України, Законів України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, “Про професійно-технічну освіту”, “Про вищу освіту”, Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, Державних стандартах дошкільної освіти та інших документах і нормативних актах [16]. Вивчення нормативно-правової бази щодо підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів (ДНЗ) засвідчує, що мають велике значення пошуки сучасних підходів до підготовки фахівців означеної галузі у вищих навчальних закладах (ВНЗ).uk_UA
dc.description.abstractToday, significant changes in the economy, politics, and culture of Ukraine are taking place, which is reflected in the system of pedagogical education, which acquires new forms and qualities, in particular in higher education. The main purpose of pedagogical education today is to prepare the future teacher of the appropriate level and profile, competitive in the labor market, a competent and responsible person who is fluent in his profession and oriented in the related fields of knowledge capable of effective work in a specialty at the level of world standards, ready for a permanent professional growth, social and professional mobility. The guiding principles of the system of training future specialists in preschool specialties are based on the provisions of the Constitution of Ukraine, the Laws of Ukraine "On Education", "On Preschool Education", "On Vocational Education", "On Higher Education", the National Doctrine of the Development of Education in Ukraine in the 21st Century , State standards for preschool education and other documents and regulations [16]. The study of the regulatory framework for the training of future educators in pre-school educational institutions (DNZs) shows that the search for modern approaches to the training of specialists of the specified industry in higher educational institutions (HEIs) is of great importance.en
dc.publisherКиїв-Вінниця: ФОП Тарнашинський О.В.uk_UA
dc.subjectінформаційно-комунікаційні технологіїuk_UA
dc.subjectпедагогічні умовиuk_UA
dc.subjectінформаційні технологіїuk_UA
dc.subjectмультимедійні навчальні курсиuk_UA
dc.subjectинформационные и коммуникационные технологииuk_UA
dc.subjectпедагогические условияuk_UA
dc.subjectинформационные технологииuk_UA
dc.subjectмультимедийные учебные курсыuk_UA
dc.subjectinformation and communication technologyuk_UA
dc.subjectpedagogical conditionsuk_UA
dc.subjectinformation technologiesuk_UA
dc.subjectmultimedia training coursesuk_UA
dc.titleПедагогічні умови використання ІКТ у фаховій підготовці вихователя дошкільного навчального закладуuk_UA
dc.title.alternativeПедагогические условия использования ИКТ в профессиональной подготовке воспитателя детского садаuk_UA
dc.title.alternativePedagogical conditions of use of ICT in the professional training of a preschool pre-school educational institutionuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record