Show simple item record

dc.contributor.authorІваницька, Н.
dc.contributor.authorИваницкая, Н.
dc.contributor.authorIvanytska, N.
dc.date.accessioned2018-01-12T13:36:40Z
dc.date.available2018-01-12T13:36:40Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationІваницька Н. «Ресурсоспроможність» іменникової словоназви «подія» (синтагматичні виміри) / Н. Іваницька // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць / [гол. ред. Н.Л. Іваницька]. – Вінниця : ТОВ «Фірма «Планер», 2013. – Вип. 18. – С. 23-29.uk_UA
dc.identifier.otherУДК 81’366
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:8080/xmlui/handle/123456789/2179
dc.descriptionМовознавство. Повнозначне словоuk_UA
dc.description.abstractУ статті акцентовано на суттєвих визначальних ознаках іменникової номінації предметного денотата «подія», а саме: узагальнення факту, явища; атрибутивна характеризація у формі короткої реченнєвої дефініції у вигляді предикативної моделі зі значенням буття в минулому (що сталося, що відбулося); конкретизатор змісту, який регламентує номінацію в онтологічному аспекті (подія + суспільного життя, подія + особистого життя). На матеріалі (більше 300 зразків словосполучень та речень) описано іменникову словоназву предметного денотата «подія» у сукупності її типових синтагматичних оточень: «подія давня», «подія року», «подія … відбулася», «подія … сколихнула…»,» згусток подій», «враження від події…» та ін. Іменникова назва предметного денотата проаналізована також крізь призму вияву її значеннєвих варіантів міжрівневої категорії автосемантизм/синсемантизм. Сукупність мовленнєвих реалізацій іменникового слова «подія» підтвердили гіпотезу про властивий цьому повнозначному слову синсемантизм, а отже й обмеження його ресурсоспроможності називати предметний денотат без супроводжувальних словоназв. У результаті дослідження «ресурсоспроможності» іменникової слово назви «подія» визначена й сформульована низка проблемних питань, які можуть бути успішно розв’язані на матеріалі інших іменникових словоназв предметних денотатів. Запропонована методика аналізу конкретної іменникової словоназви може слугувати орієнтиром для дослідження й детального опису повнозначних слів (автосемантичних, синсемантичних, повнозначних абсолютивованих слів), моделі яких можуть слугувати надійними параметрами розмежування стилів, підстилів та авторського мовленняuk_UA
dc.description.abstractВ статье описаны существенные особенности номинации предметного денотата «подія», а именно: обобщение факта, явления; атрибутивная характеризация, формализована краткой предложенческой дефиницией – предикативной моделью со значением бытия в прошедшем (що сталося, що відбулося); конкретизатор смысла, регламентирующий номинацию в онтологическом аспекте (подія + суспільного життя, подія + особистого життя). На объемном материале (более 300 образцов словосочетаний и предложений) описано наименование предметного денотата «подія» в комплексе ее стандартных синтагматических окружений: подія давня, подія року, подія… відбулася, подія… сколихнула…, згусток подій, враження від події… и др.). В результате исследования ресурсоспособности наименования «подія» определены и сформулированы проблемные вопросы, которые могут быть решены на материале других наименований предметных денотатов. Проанализированы наименования предметного денотата «подія» в плане выявления признаков вариантов межуровневой категории автосемантизму / синсемантизм. Совокупность речевых реализаций «подія» подтвердила гипотезу о свойственному этому самостоятельному слову синсемантизма и, соответственно, ограничении его ресурсоспособности номинировать предметный денотат без участия в этом процессе других слов. Предложенная методика исследования конкретного наименования может быть ориентирована на углубление исследований и решение более глобальных вопросов, касающихся самостоятельных слов (автосемантических, синсемантических), а также проблем автосемантизации. Полученные количественно-качественные модели могут использоваться в качестве надежных параметров разграничения стилей, микростилей и авторской речиru
dc.description.abstractThe paper emphasis on the essential defining feature of objective referents of the noun category "events", namely generalization of facts and phenomena, attributive characterization in the form of short sentence definition as a predicate with the meaning of being a model in the past (what happened, what happened); concretization of content governing the nomination at ontological aspect (events + social life, personal life events). It is described the noun nominative objective referents "event " in its totality typical syntagmatic environments: “ancient event”, “event of the year”, “event held ... “, “event ... shocked ...”, “clot events”, ”impressions of events ... “ and so on. The research is based on the considerable material (over 300 samples of phrases and sentences).The set of speech realizations of noun nomination "event" confirmed the hypothesis of the synsemantic nature of this nomination, thus the resource ability of this word to nominate objective referents without accompanying elements is limited. The technique of analyzing a particular noun can serve as a guide for research and detailed description of nominal words (autosemantical, synsemantical). The models used in the article can serve as reliable separation parameters for styles and substyles and adress speech generallyen
dc.publisherВінниця : ТОВ «Фірма «Планер»uk_UA
dc.subjectсинтагматикаuk_UA
dc.subjectсполучуваністьuk_UA
dc.subjectденотатuk_UA
dc.subjectповнозначне словоuk_UA
dc.subjectавтосемантичне словоuk_UA
dc.subjectсинсемантичне словоuk_UA
dc.subjectсинтагматика, сочетаемостьuk_UA
dc.subjectзнаменательное словоuk_UA
dc.subjectавтосемантическое словоuk_UA
dc.subjectсинсемантическое словоuk_UA
dc.subjectsyntagmaticsuk_UA
dc.subjectcombinabilityuk_UA
dc.subjectdenotationuk_UA
dc.subjectnotional worduk_UA
dc.subjectauthosemantic worduk_UA
dc.subjectsynsemantic worduk_UA
dc.title«Ресурсоспроможність» іменникової словоназви «подія» (синтагматичні виміри)uk_UA
dc.title.alternative«Ресурсоспособность» словоназвания «подія» (синтагматические измерения)uk_UA
dc.title.alternativeResource Ability of the Nomination “Event” (Syntagmatic Parameters).uk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record