Now showing items 158-177 of 302

  • Кадастр наземних тетрапод Вінницької області 

   Матвійчук, О. А.; Матвейчук, А. А.; Matviichuk, O. A.; Пірхал, А. Б.; Пирхал, А. Б.; Pirkhal, A. B.; Ремінний, В. Ю.; Ременный, В. Ю.; Reminnyi, V. Yu. (Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015)
   У книзі зібрана інформація про видову структуру наземних тетрапод Вінницької області. Наведені стислі дані про відносну чисельність, характер поширення та перебування представників класів Земноводні Amphibia (13 видів), ...
  • Лінійний ріст гібридів кукрудзи в залежності від густоти рослин 

   Князюк, О. В.; Knyazyuk, O. V.; Шевчук, О.А.; Shevchuk, O. A; Стасишина, А. А.; Павлишина, Я. В. (2019)
   Найбільші показники лінійного росту рослин кукурудзи відмічені у середньостиглого гібриду Бистриця 400 МВ при густоті рослин 70 тис./га в восковій стиглості – 242,0 см, а у ранньостиглого гібриду ДП Пивиха при густоті ...
  • Медико-соціальні аспекти стану демографічної ситуації в Україні 

   Завальнюк, О. Л.; Zavalnyuk, O. L. (Вінниця, – 2019., 2019)
   У статті освітлюються основні медичні й соціальні причини погіршення демографічної ситуації в Україні. Проведений аналіз причин демографічної кризи у історичному контексті, акцентується питання охорони здоров’я дітей в ...
  • Меланома:деякі сучасні аспекти розвитку та діагностики 

   Гудзевич, Л.С.; Gudzewytch, L.S. (Вінниця, – 2018., 2018)
   У статті розглянуті питання негативного впливу ультрафіолетових сонячних променів на шкіру людини – небезпека фотостаріння, сонячного опіку, пігментації шкіри після перебування на сонці,а також імовірність переродження ...
  • Методика навчання біології та природознавства 

   Нікітченко, Л. О.; Никитченко, Л. А.; Nikitchenko, L. O.; Левчук, Н. В.; Levchuk, N. V. (Вінниця : ВДПУ, 2016)
   Методика навчання біології - наука, яка вивчає закономірності процесу навчання та виховання, обумовленого особливостями шкільного предмета біології. Головне завдання методики навчання біології - формування творчої особистості ...
  • Методичні рекомендації для проведення лабораторних робіт з систематики тварин 

   Матвійчук, О. А.; Матвейчук, А. А.; Matviichuk, O. A.; Матвійчук, Н. Д.; Матвейчук, Н. Д.; Matviichuk, N. D. (Вінниця : ВДПУ, 2017)
   Систематика тварин – розділ зоології, що займається описом видів тваринних організмів, їх розподілом (класифікацією) за таксономічними групами на основі родинних (еволюційних) зв’язків. Під час вивчення «Систематики тварин» ...
  • Методичні рекомендації з основ педагогічної майстерності вчителя біології 

   Нікітченко, Л. О.; Никитченко, Л. А.; Nikitchenko, L. O.; Шевчук, О. А.; Shevchuk, O. A. (Вінниця : ВДПУ, 2017)
   Методичні рекомендації з курсу «Основи педагогічної майстерності»» дають можливість поставити у центр уваги особистість студента, але не тільки у суто психологічному плані, а й у безпосередньому зв’язку із змістом майбутньої ...
  • Модель професійної підготовки майбутніх учителів природничих дисциплін 

   Нікітченко, Л. О.; Никитченко, Л. А.; Nikitchenko, L. O. (Вінниця : ВДПУ, 2011)
   В статті розглядаються питання, що стосуються організаційних методів професійної підготовки майбутнього вчителя біології та хімії у процесі фахової практики. Обґрунтовується модель їхньої підготовки.
  • Моделювання нормативних спірографічних показників в залежності від вікових, статевих, антропометричних і соматотипологічних особливостей організму підлітків 

   Гудзевич, Л.С.; Hudzevych, L.S. (Вінниця, 2020, 2020)
   Стаття присвячена вивченню особливостей показників зовнішнього дихання у практично здорових міських підлітків Подільського регіону України у залежності від антропо-соматотипологічних характеристик організму. На основі ...
  • Морфо-біологічні особливості культури phaseolus vulgaris l. за дії регуляторів росту рослин 

   Шевчук, О.А.; Shevchuk, O. A; Ткачук, О.О.; Tkachuk, О. О.; Ходаніцька, О. О.; Ходаницкая, О. А.; Khodanitska, О. О.; Сакалова, Г.В.; Сакаловая, Г. В.; Sakalova, G.; Вергеліс, В. І.; Вергелис, В. И.; Vergelis, V. I. (Умань, 2019)
   У технологічному процесі застосування регуляторів росту рослин є перспективним методом для підвищення урожайності різних сільськогосподарських культур. Метою роботи було з’ясування впливу регуляторів росту Реастим (1,0 ...
  • Морфогенез проростків і посівні характеристики насіння бобів кормових завикористання ретардантів 

   Шевчук, О.А.; Shevchuk, O. A; Ходаніцька, О. О.; Ходаницкая, Е.А.; Khodanitska, O. O.; Ткачук, О.О.; Ткачук, О.А.; Tkachuk, O. O.; Вергеліс, В. І.; Вергелис, В. И.; Vergelis, V. I. (Умань, 2019)
   У технологічному процесі застосування ретардантів є перспективним для підвищення врожайності різнихсільськогосподарських культур. Метою нашої роботи було вивчення впливу різних за механізмом дії препаратівінгібіторного ...
  • Мотиваційні цінності студентів педагогічного університету на початковому етапі навчання 

   Завальнюк, О. Л.; Zavalnyuk, O. L.; Zavalniuk, O. L.; Томчук, М. І.; Томчук, М. И.; Tomchuk, M. І.; Loiko L. S.; Лойко, Л. С.; Loyko, L. S. (Київ: НПУ, 2000)
   В статті подані результати експериментального дослідження ієрархічної структури мотиваційних цінностей студентів педагогічного університету на початковому етапі навчання. Відзначено домінування особистісних цінностей над ...
  • Мотиви вивчення дисциплін медико-біологічного циклу у студентів факультету фізичного виховання на початковому етапі навчання. 

   Завальнюк, О. Л.; Zavalnyuk, O. L.; Zavalniuk, O. L.; Лойко, Л. С.; Loyko, L. S.; Loiko, L. S.; Скрипник, В.; Скрыпник, В.; Skripnuk, V. (Львів: ЛДІФК, 2001)
   У статті освітлені результати визначення мотивів вивчення медико-біологічних дисциплін у студентів першого курсу факультету фізичного виховання педагогічного університету. Виявлені відмінності в структурі мотивації у юнаків ...
  • Місце краєзнавства в системі освітньої галузі «Природознавство» у початковій школі 

   Статнік, Т. В.; Statnik, T. V.; Баюрко, Н.В.; Baiurko, N.V. (Вінниця, – 2018., 2018)
   У роботі проаналізовано теоретичні засади досліджуваної проблеми. Наголошується на важливості реалізації краєзнавчого підходу в системі освітньої галузі «Природознавство» як засобу всебічного розвитку особистості молодшого ...
  • Навчальна практика з зоології хребетних (навчальний посібник) 

   Матвійчук, О.А.; Матвийчук, А.А.; Matviichuk, O.A.; Матвійчук, Н. Д.; Матвийчук, Н. Д.; Matviichuk, N. D.; Пірхал, А. Б.; Пирхал, А. Б.; Pirkhal, A. B. (Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018)
   У посібнику зібрана інформація про основні науково-методичні підходи до організації навчальної польової практики з зоології хребетних, видову структуру хребетних тварин Вінницької області. Навчальний посібник укладений ...
  • Накопичення та перерозподіл різних форм азоту між органами рослин картоплі під впливом стимуляторів росту 

   Ларіна, Т.Л.; Ларина., Т.Л; Larina, T.L.; Рогач, В.В.; Rоgаch, V.V. (Вінниця, 2019, 2019)
   Стимулятори росту рослин 1-нафтилоцтова кислота, гіберелова кислота та 6-бензиламінопурин сприяли перерозподілу різних форм азоту між органами рослин картоплі сорту Санте протягом вегетаційного періоду. Препарати посилювали ...
  • Накопичення та перерозподіл різних форм азоту у рослинах перців за дії ретардантів 

   Ткачук, К.А.; Ткачук, Е. А.; Tkachuk, K.A.; Рогач, В.В.; Rogach, V.V. (Вінниця, – 2018., 2018)
   Показано, що ретарданти тебуконазол та хлормекватхлорид уповільнювали відтік білкового азоту з коріння. За дії етиленпродуценту есфону відбувалося зростання вмісту азоту у корінні за рахунок білкової його форми в першій ...
  • Наслідки епідемії кору в Україні у 2017-2019 роках 

   Завальнюк, О. Л.; Zavalnyuk, O. L. (Вінниця, 2019, 2019)
   У статті розглянуті причини виникнення епідемії кору на території України у 2017-2019 роках, проведений статистичний аналіз захворюваності і смертності дітей і дорослих внаслідок епідемії. Розглянуте значення планової ...
  • Насіннєва продуктивність гречки за дії стимуляторів росту 

   Ходаніцька, O.O.; Ходаницкая, О. А.; Khodanitska, О. А. (Вінниця, 2020, 2020)
   Вивчали вплив стимуляторів росту на процеси проростання та продуктивність рослин гречки. Встановлено, що за використання ріст регулюючих препаратів емістиму С та ендофіту L1 підвищувалися показники енергії проростання та ...
  • Обсяг застосування та екологічна оцінка хімічних засобів захисту рослин 

   Шевчук, О. О.; Шевчук, О.А.; Shevchuk, O. A; Ткачук, О. О.; Tkachuk, O. O.; Ходаніцька, О. О.; Ходаницкая, Е.А.; Khodanitska, O. O.; Вергеліс, В. І.; Вергелис, В. И.; Vergelis, V. I. (Вінниця, 2018)
   Проаналізувавши літературні дані встановлено, що потреба в застосуванні фунгіцидів нових класів пов’язана, в першу чергу, з розвитком резистентності збудників захворювань культур, високими нормами витрати фунгіцидів, ...