Now showing items 113-132 of 244

  • Завдання фахової практики у підготовці майбутніх вчителів природничих дисциплін 

   Білявська, Л. О.; Белявская, Л. А.; Biliavska, L. O. (Przemysl, 2010-07)
   Одним із завданням вищої школи є підвищення якості підготовки фахівців, здатних до активної творчої діяльності в різних галузях громадського та суспільного життя. На сьогоднішній день вища школа має не тільки закласти ...
  • Загальна характеристика фауни ставу Шершні 

   Матвійчук, О. А.; Матвийчук, А. А.; Matviichuk, O. A.; Дика, Л. П.; Dyka, L. P.; Салій, І. І.; Salii, I. I.; Варварук, Л. Ю.; Varvaruk, L. Iu. (Прага, 2016)
   У 2015-2016 роках вивчена видова структура фауни хребетних в акваторії ставу Шершні та прилеглих біотопах в околицях міста Бар Вінницької області. Згідно результатів досліджень, фауна хордових ставу об’єднує представників ...
  • Залежність толерантності шлуночків серця до фібриляції від тонусу автономної нервової системи 

   Васильєва, С. О.; Васильева, С.; Vasylieva, S. O. (ВДПУ, Вінниця, 2017)
   Проведено кількісну та якісну оцінку про- та протифібриляторних ефектів за перетину та стимуляції симпатичних та блукаючих нервів, вивчено ефекти серотонін- та пуринергічних медіаторів (серотоніну та АТФ) на електричну ...
  • Зальоти шпака рожевого Sturnus roseus (Sturnidae, Passeriformes) на Вінниччину 

   Матвійчук, О. А.; Матвейчук, А; Matviichuk, O. A. (2008)
   Виявлені випадки зальотів шпака рожевого Sturnus roseus (Sturnidae, Passeriformes) на територію Вінницької області (Україна).
  • Запобігання поширенню ВІЛ/СНІДу у студентському середовищі (проблеми, перспективи). 

   Завальнюк, О. Л.; Zavalnyuk, O. L.; Zavalniuk, O. L. (Вінниця, 2005)
   В статті освітлені питання розповсюдженості ВІЛ-інфекції/СНІДу у світі, на Україні, у Вінницькій області. Розглянуті заходи з попередження розповсюдження ВІЛ/СНІДу, запропоновані представниками ООН й засоби їх упровадження ...
  • Застосування методів проблемного навчання у процесі вивчення курсу основи педагогічної майстерності 

   Нікітченко, Л. О.; Никитченко, Л. А.; Nikitchenko, L. O. (Вінниця : ВДПУ, 2015)
   У статті йдеться про проблемні методи навчання які застосовуються в ході вивчення навчальної дисципліни основи педагогічної майстерності. Розкриваються питання, що стосуються організаційних методів професійної підготовки ...
  • Застосування регуляторів росту у рослинництві 

   Шевчук, О.А.; Shevchuk, O.A.; Ткачук, О. О.; Tkachuk, O.O.; Бахмат, Ю. О.; Bahmat, Yu. O. (Praga : Publishing House «Education and Science» s.r.o., 2017)
   Розглянуто питання можливості збільшення продуктивності при одночасному підвищенні якості продукції сільськогосподарських культур за дії регуляторів росту рослин.
  • Застосування хлормекватхлориду для оптимізації продукційного процесу льону олійного. 

   Ходаніцька, О.О.; Ходаницкая, Е.А.; Khodanitska, O.O. (Вінниця, – 2019., 2019)
   Вивчали вплив хлормекватхлориду на продуктивність льону олійного, вміст і якість олії та вміст залишкових кількостей препарату в насінні. Встановлено, що ретардант призводив до підвищення врожаю та змін у його структурі. ...
  • Заходи щодо збереження орнітофауни водно-болотних комплексів Східного Поділля 

   Матвійчук, О. А.; Матвийчук, А. А.; Matviichuk, O. A.; Пірхал, А. Б.; Пирхал, А. Б.; Pirkhal, A. B. (Львів, 2008)
   Розглянуто комплекс найбільш дієвих заходів спрямованих на зниження антропогенного тиску на водно-болотні комплекси, які підтримують життєдіяльність популяцій вразливих видів птахів. Виявлені основні чинники, які прямо або ...
  • Зимова орнітофауна урбоценозів Східного Поділля (на прикладі м. Вінниці) 

   Матвійчук О Матвійчук ., О. А.; Матвийчук, А. А.; Matviichuk, O. A.; Куценко, І. І.; Куценко, И. И.; Kutsenko, I. I.; Волинець, О. І.; Volynets, O. I. (Перемишль, 2013)
   У публікації наведені результати комплексного вивчення просторово-типологічної та сезонної організації населення птахів м. Вінниці. Досліджені видовий склад, щільність населення зимуючих птахів у просторі та часі, особливості ...
  • Зимівлі водоплавних птахів на Вінниччині 

   Матвійчук, О. А.; Матвийчук, А. А.; Matviichuk, O. A.; Пірхал, А. Б.; Пирхал, А. Б.; Pirkhal, A. B. (Вінниця, 2010)
   У 2006-2010 роках здійснені обліки птахів за стандартними методиками. на ділянці р. Дністер між м. Новодністровськ Чернівецької області та с. Лядово Вінницької області та на р. Південний Буг в акваторіях Ладижинського, ...
  • Зміни у морфогенезі соняшнику за дії регуляторів росту 

   Рогач, Т.І.; Рогач, Т.И.; Rоgаch, Т.І. (Вінниця, – 2018., 2018)
   Тези присвячені вивченню впливу ретарданту хлормекватхлориду, стимулятора росту трептолему та їх суміші на ріст і розвиток рослин соняшнику впродовж вегетації. Встановлено, що під впливом рістрегуляторів збільшувалася ...
  • Зміни фізіолого-біохімічних показників рослин баклажанів сорту Алмаз за дії емістиму С 

   Ладанюк, М. В.; Ladanyuk, M. V.; Ткачук, О. О.; Ткачук, О. А.; Tkachuk, O. O; Кондратюк, О. О.; Кондратюк, А. А.; Kondratyuk, O. O. (Sheffield : Science and education LTD, 2018)
   Досліджено дію регулятора росту емістиму С на рослини баклажанів. Встановлено, що, обробка насіння баклажанів емістимом С впливала на ростові процеси рослин, формування продихового апарату листків та урожайність, що свідчить ...
  • Зміни якісних характеристик макової олії за дії регуляторів росту різнонаправленої дії 

   Поливаний, С.В.; Полываный, С.В.; Polyvanyi, S.V.; Королівська, Т.М.; Королевская, Т.М.; Korolivska, T.M. (Вінниця, – 2018., 2018)
   Стаття присвячена вивченню впливу хлормекватхлориду, трептолему та суміші препаратів на якість олії маку олійного. Застосування трептолему, та суміші трептолему та хлормекватхлориду призводить до збільшення вмісту олії в ...
  • Зміст, організація та завдання навчальної практики з біологічних дисциплін 

   Нікітченко, Л. О.; Никитченко, Л.; Nikitchenko, L. O. (Praha, 2017)
   Навчальна практика з біологічних дисциплін є невід’ємною складовою частиною підготовки фахівців з біології і слугує закріплення знань з дисципліни «ботаніка». Головний методологічний стержень навчальної практики з ботаніки ...
  • Зоологія безхребетних (методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт) 

   Матвійчук, О. А.; Матвейчук, А. А.; Matviichuk, O. A.; Матвійчук, Н. Д.; Матвейчук, Н. Д.; Matviichuk, N. D. (Вінниця : ВДПУ, 2017)
   Курс «Зоологія безхребетних» є першим структурним блоком навчальної дисципліни «Зоологія», що викладається для студентів 1 курсу природничо-географічного факультету спеціальностей 091 Біологія та 014.05 Середня освіта ...
  • Зоологія Хребетних (методичні рекомендації для проведення лабораторних робіт) 

   Матвійчук, О. А.; Матвейчук, А. А.; Matviichuk, O. A.; Нікітченко, Л. О.; Никитченко, Л.; Nikitchenko, L. O. (Вінниця : ВДПУ, 2017)
   Зоологія хребетних – розділ зоології, що вивчає один тип тварин, тип Chordata Хордові. Основними завданнями вивчення дисципліни «Зоологія хребетних» є ознайомити студентів з різноманітністю представників типу хордових, ...
  • Кадастр наземних тетрапод Вінницької області 

   Матвійчук, О. А.; Матвейчук, А. А.; Matviichuk, O. A.; Пірхал, А. Б.; Пирхал, А. Б.; Pirkhal, A. B.; Ремінний, В. Ю.; Ременный, В. Ю.; Reminnyi, V. Yu. (Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015)
   У книзі зібрана інформація про видову структуру наземних тетрапод Вінницької області. Наведені стислі дані про відносну чисельність, характер поширення та перебування представників класів Земноводні Amphibia (13 видів), ...
  • Лінійний ріст гібридів кукрудзи в залежності від густоти рослин 

   Князюк, О. В.; Knyazyuk, O. V.; Шевчук, О.А.; Shevchuk, O. A; Стасишина, А. А.; Павлишина, Я. В. (2019)
   Найбільші показники лінійного росту рослин кукурудзи відмічені у середньостиглого гібриду Бистриця 400 МВ при густоті рослин 70 тис./га в восковій стиглості – 242,0 см, а у ранньостиглого гібриду ДП Пивиха при густоті ...
  • Медико-соціальні аспекти стану демографічної ситуації в Україні 

   Завальнюк, О. Л.; Zavalnyuk, O. L. (Вінниця, – 2019., 2019)
   У статті освітлюються основні медичні й соціальні причини погіршення демографічної ситуації в Україні. Проведений аналіз причин демографічної кризи у історичному контексті, акцентується питання охорони здоров’я дітей в ...