Now showing items 1-20 of 84

  • Вінницька область у світлі адміністративно-територіальної реформи 2020 року 

   Гудзевич, А.В.; Hudzevych, A.V. (Вінниця, 2020, 2020)
   Публікація присвячена актуальному питанню організації адміністративно-територіального устрою Вінницької області в умовах його державного реформування. Коротко описані історичні аспекти формування адміністративно-територіального ...
  • Методологічні основи дослідження раціонального використання та охорони сакральних ландшафтів на регіональному рівні 

   Атаман, Л. В.; Ataman, L. V. (Вінниця: ВДПУ, 2019)
   Розглянуто методологічні основи дослідження сакральних ландшафтів, їх раціонального використання та охорони на регіональному рівні, охарактеризовано принципи і методи пізнання сакральних ландшафтів. Визначено найбільш ...
  • Атрактивність сакральних ландшафтів м. Вінниці 

   Атаман, Л. В.; Ataman, L. V. (Вінниця: ВДПУ, 2017)
   Розглянуто найвизначніші сакральні ландшафти міста Вінниці. Детально охарактеризовано найвідоміші та найбільш значимі релігійні об’єкти міста, які на сьогодні активно функціонують, як релігійні, паломницькі та туристичні ...
  • Сучасні тенденції зовнішньої трудової міграції в Україні, її причини та оцінка наслідків 

   Атаман, Л. В.; Ataman, L. V.; Маркун, В. Р.; Markun, V. R. (Вінниця: ВДПУ, 2016)
   Досліджено міжнародну трудову міграцію, її масштаби та інтенсивність. Проаналізовано динаміку міграційних процесів в Україні. Визначено структуру трудових мігрантів за гендерною ознакою, віковими групами, рівнем освіти ...
  • Дерев’яні храми як складова сакральних просторів Поділля 

   Атаман, Л. В.; Ataman, L. V. (Вінниця: ВДПУ, 2015)
   У статті розглянуто роль та місце дерев’яних храмів Поділля у подано кількісні та якісні характеристики відомих подільських дерев’яних храмів, які знаходяться на території Тернопільської, Вінницької та Хмельницької областей, ...
  • Исследование сакрального пространства региона: методология и принципы 

   Атаман, Л. В.; Ataman, L. V. (Псков: Псковский государственный университет, 2015)
   В статье рассматривается вопрос характеристики подбора наиболее рациональной методики для исследования сакральных пространств региона. Дана характеристика современных методик исследования религиозной сферы и сакральных ...
  • Просторово-часовий аналіз скельних монастирів Поділля 

   Атаман, Л. В.; Ataman, L. V. (Київ, 2014)
   У статті розглядаються історико-географічні аспекти формування та розвитку скельних монастирів Поділля, їх історико-архітектурні особливості, суспільна та культова значимість, сучасний стан та місце в духовному житті ...
  • Особливості розміщення сакральних об’єктів Поділля 

   Атаман, Л. В.; Ataman, L. V. (Київ, 2014)
   В статті коротко і стисло визначено й описано найбільш цікаві сакральні об’єкти Поділля, визначено особливості їх розміщення. Виділено основні елементи територіальної структури сакральних об’єктів Поділля. Серед об’єктів ...
  • Найвідоміші духовні (сакральні) об’єкти у розрізі сакральних просторів Вінницької області 

   Атаман, Л. В.; Ataman, L. V. (Сімферополь, 2014)
   В статті коротко і стисло визначено й описано найбільш цікаві релігійні об’єкти Вінницької області. Серед об’єктів паломництва Вінницької області виділено ті, які мають найбільше значення у розвитку туристичної галузі ...
  • Загальні географічні закономірності географічної оболонки Землі 

   Воловик, В. М.; Volovyk, V. M.; Фадєєва, Т. Ю.; Фадеева, Т. Ю.; Fadeeva, T. Yu (Вінниця: ВДПУ, 2019)
   Викладені рекомендації до підготовки і проведення лабораторних та практичних занять з основних питань цілісності, круговороту речовин, ритмічних явищ у географічній оболонці, зональних та азональних проявів, полярної ...
  • Екологічні групи макроміцетів у лісах Вінниччини 

   Бурдейна, В. О.; Burdeina, V. O.; Скавронська, В. О.; Скавронская, В. О.; Skavrovskaya, V. O.; Ільченко, І. В.; Ильченко, И. В.; Ilchenko, I. V.; Поляк, А. В.; Polyak, A. V.; Шевчук, О.А.; Shevchuk, O.A.; Ткачук, О. О.; Tkachuk, O. O. (София «Бял ГРАД-БТ ОДД», 2018)
   На території Вінниччини зареєстровано 49 видів грибів, які належать до 39 родів 15 родин 7 порядків класу Basidiomycetes. Істотно переважають порядки Agaricales s. str. та Polyporales. Досліджено що Basidiomycetes лісів ...
  • Замки та палаци Поділля у працях польських дослідників 

   Холковська, Т. Ю.; Холковская, Т. Ю.; Kholkovska, T. (Вінниця, 2013)
   У статті подано інформацію про краєзнавчі дослідження XIX століття, що стосувались характеристики замків та палацових комплексів Поділля. Проаналізовано вклад польських вчених у розвиток географічної науки Подільського регіону.
  • Аналіз розвитку туристично-рекреаційної діяльності на Поділлі 

   Швець, О. О.; Shvets, O. O. (Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2017)
   На основі аналізу літературних джерел у статті коротко охарактеризовано фізико-географічне та соціально економічне положення Подільського рекреаційного регіону, та перспективи його розвитку. Стисло ...
  • Почвы Подолья в условиях потепления климата: вопросы тактики 

   Дедов, А. В.; Дєдов, А. В.; Dedov, A. V. (Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2017)
   Освещено современное и прогнозированное потепление климата в Украине и его неблагоприятное влияние на почвы. Предложен альтернативный тактический прием повышения их устойчивости к новым условиям, ...
  • Висотна диференціація та шляхи оптимізації антропогенних типів місцевостей Вінницької області 

   Unknown author (Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2017)
   Розглянуто особливості формування антропогенних типів місцевостей на тери- торії Вінницької області та їх співвідношення з натуральними. Схарактеризовано структуру антропогенних типів місцевостей, ...
  • Классификация и оптимизация дорожных ландш 

   Денисик, Г. І.; Денисик, Г. И.; Denysyk, G. I. (United Arab Emirates, Ajman, 2017)
   Розглядається проблема класифікації і оптимізація дорожніх ландшафтів в одному із регіонів України – Поділля. У структурі дорожніх ландшафтів цього регіону видатні наступні типи: заплава, тераса, нахил, нахиленні і водні ...
  • Сучасні напрями досліджень антропогенних ландшафтів в Україні 

   Денисик, Г. І.; Денисик, Г. И.; Denysyk, H. I.; Стефанков, Л. І.; Стефанков, Л. И.; Stefankov, L. I. (Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2017)
   Розглянуто основні напрямки сучасних досліджень антропогенних ландшафтів в Україні, серед яких: дослідження парадінаміческіх і парагенетических взаємозв'язків між окремими класами антропогенних ландшафтів, процесів взаємодії ...
  • Освіта та професійна підготовка молоді як стратегія виходу з економічної кризи 

   Сомик, О. М.; Somyk, O. M (Вінниця: ДонНУ, 2017)
   Проаналізовані окремі підходи до вирішення проблеми економічної кризи. Розглянуто бачення різних вчених, що до вирішення проблеми економічної кризи, як зарубіжних економістів, так і сучасних українських науковців. На основі ...
  • Класифікація грунтових доріг 

   Вальчук-Оркуша, О. М.; Вальчук-Оркуша, О. Н.; Val’chuk-Orkusha, O. M. (Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2017)
   Розглянута проблема класифікації ґрунтових доріг в залежності від їх приналежності до певних класів антропогенних ландшафтів. Особливо виділені і дана характеристика сільських польових і лісових доріг, запропонована ...
  • Категории сакрального ландшафта 

   Воловик, В. М.; Volovyk, V. М.; Воловик, В. Н. (Пермь, 2013)
   Рассматривается географический подход в концепции сакрального ландшафта. Проанализированы основные категории сакрального ландшафта: иерофания, иеротопия и составляющие их понятия сакрального и профанного, священного места, ...