Now showing items 1-20 of 199

  • Авіфауна загальнозоологічного заказника «Згарський» 

   Матвійчук, О. А.; Матвийчук, А. А.; Matviichuk, O. A.; Пірхал, А. Б.; Pirkhal, A. B. (Київ, 2014)
   Упродовж 2009-2014 років на постійних трансектах здійснені обліки авіфауни заказника «Згарський». За їх результатами визначений видовий склад, щільність населення та біомаса птахів, індекс видового багатства різних біотопів. ...
  • Авіфауна селитебних ландшафтів м. Вінниці 

   Матвійчук, О. А.; Матвийчук, А. А.; Matviichuk, O. A.; Волинець, О. І.; Volynets, O. I. (Перемишль, 2013)
   У публікації наведені результати комплексного вивчення просторово-типологічної та сезонної організації населення птахів селитебних ландшафтів м. Вінниці. Досліджені видовий склад, щільність населення птахів у просторі та ...
  • Адсорбційне вилучення іонів цинку з води глинами Черкаського родовища 

   Василінич, Т. М.; Vasylinych, T. M.; Дудар, О.; Dudar, O.; Пономаренко, О.; Ponomarenko, О. (Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017)
   У роботі наведені результати досліджень процесів поглинання іонів цинку глинами Черкаського родовища. Отримані результати досліджень свідчать про перспективність і ефективність застосування природних мінеральних сорбентів, ...
  • Адсорбційне очищення стічних вод від важких металів 

   Єлісєєва, Д. С.; Yelisieieva, D. S.; Елисеева, Д. С. (Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015)
   Досліджено процеси адсорбційної очистки стічної води від іонів важких металів. Перспективність і ефективність застосування палигорськітових глин для очищення стічних вод підтверджується їх перевагами перед іншими сорбентами, ...
  • Адсорбційне очищення стічних вод гальванічних виробництв від іонів нікелю(ІІ) 

   Василінич, Т. М.; Vasylinych, T. M.; Онофрійчук, Н.; Onofriichuk, N.; Токарик, І.; Tokaryk, I.; Попадюк, І.; Popadiuk, I. (Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017)
   Досліджено процеси адсорбційного очищення стічної води від іонів нікелю (II). Перспективність і ефективність застосування бентонітових глин для очищення стічних вод підтверджується їх перевагами перед іншими сорбентами, а ...
  • Актуальні проблеми сучасної біології та методики її викладання 

   Unknown author (ВДПУ, Вінниця, 2017)
   У збірнику наукових праць розглядаються актуальні питання сучасної анатомії та фізіології рослин, екології, анатомії та фізіології людини і тварин, методики викладання біології. Висвітлюються питання організації ...
  • Актуальність дослідження характеристик грунтових колоїдів 

   Балинська, Л. Л.; Балинская, Л. Л.; Balynska, L. L.; Петрук, Г. Д.; Petruk, H. D. (Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД»Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015)
   На основі опрацювання наукової літератури розглянуто питання властивостей грунтових колоїдів, впливу сільськогосподарського використання на вміст колоїдних форм гумусу і впливу мінеральних добрив на зміст і якість органічної ...
  • Аналіз впливу геотопу на стан польових ландшафтів Вінниччини 

   Панасенко, Б. Д.; Panasenko, B. (Вінниця, 2011)
   Стаття про проблеми функціонування і розвитку сільськогосподарських антропогенних ландшафтів Вінницької області. Розглянуто причини їх трансформації, запропоновано конкретні кроки щодо оптимізації сільськогосподарських ...
  • Аналіз джерел забруднення сполуками важких металів продуктів харчування в Україні 

   Дабіжук, Т. М.; Дабижук, Т.М.; Dabizhuk, T. M.; Денисик, Г. І.; Денисик, Г. И.; Denisik, G. I. (Вінниця (ВДПУ), 2010)
   Розглянуто основні джерела забруднення сполуками важких металів продуктів харчування в Україні, виділено шляхи надходження важких металів в ґрунти та у продукти харчування у процесі переробки та зберігання, показана ...
  • Аналіз методів визначеня білкових речовин у продуктах 

   Коняга, М. В.; Koniaha, M. V.; Петрук, Г. Д.; Petruk, G. D. (Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД, 2015)
   Представлені методи визначення білкових речовин в продуктах ґрунтуються на визначенні наявності білків і їх кількості. Використання методів має велике значення як для хімії, так і для промисловості в цілому. Хоча й вони ...
  • Аналіз перспективних методів очищення природних вод 

   Сакалова, Г. В.; Sakalova, G. V.; Ликтей, Г. В.; Lyktei, H. V.; Кондратюк, О.А.; Kondratiuk, O.A. (Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017)
   На основі принципу комбінаторності і дотримання умов оптимізації процесів розроблений підхід до вивчення і створення економічно ефективних і екологічно безпечних технологій для очищення стічних і поверхневих вод з використанням ...
  • Аналіз розвитку досліджень типології лісових ландшафтів України 

   Канський, В.С.; Kanskyy, V. S. (Вінниця, 2014)
   Проаналізовано історію розвитку досліджень типології лісових ландшафтів в Україні, розглянуто основні переваги, недоліки та проблеми типології лісів, а також значення антропогенних лісових ландшафтів у сучасній лісовій ...
  • Аналіз розвитку туристично-рекреаційної діяльності на Поділлі 

   Швець, О. О.; Shvets, O. O. (Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2017)
   На основі аналізу літературних джерел у статті коротко охарактеризовано фізико-географічне та соціально економічне положення Подільського рекреаційного регіону, та перспективи його розвитку. Стисло ...
  • Аналіз рівня засвоєння школярами поняття «ізомерія» органічних сполук за результатами складання ЗНО 

   Толмачова, В. С.; Tolmachova, V. S.; Сковрунська, Т. П.; Skovrunska, T. P. (Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015)
   Проаналізований рівень засвоєння школярами поняття «ізомерія» органічних сполук за результатами складання зовнішнього незалежного оцінювання 2014 року. Питання щодо структурної ізомерії органічних речовин викликав дискусію ...
  • Аналіз стану сформованості потреб, мотивів та цілей майбутньої професійної діяльності 

   Білявська, Л. О.; Белявская, Л. А.; Biliavska, L. O. (Praha : Publishing House «Education and Science», 2011)
   В статті висвітлено питання стосовно аналізу стану сформованості потреб, мотивів та цілей майбутньої професійної діяльності майбутніх вчителів природничих дисциплін.
  • Аналіз структури садових ландшафтів Східного Поділля 

   Когайчук, С. Ю.; Коgaychuk, S. Yu. (2014)
   У статті досліджено особливості структури садових ландшафтів Східного Поділля на прикладі наявних плодоягідних насаджень у с.Попівці, Міжлісся, Шипинки (Барського району), Жорнище (Іллінецького району), Рахни-Лісові ...
  • Аналіз сучасних напрямків розвитку екологічно-безпечного житла 

   Сакалова, Г. В.; Sakalova, H. V.; Любчак, Ю. С.; Liubchak, Yu. S. (Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017)
   Досліджено вплив будівельних матеріалів на навколишнє середовище і організм людини, в результаті їх використання, а також негативний вплив на навколишнє середовище і організм людини, що виникає при побудові та експлуатації ...
  • Антропогенні зміни гідрографічної мережі Полтавської області 

   Смирнова, В. Г.; Smirnova, V. (Вінниця, 2011)
   Встановлено, що площі зайняті водними об’єктами на території області за останні 150 років зросли майже в 4 рази. Антропогенно зміненими водними ландшафтами можна вважати біля 25% їх загальної кількості, а біля 20% є ...
  • Антропогенні ландшафти долини річки Уманки 

   Берчак, В. С.; Berchak, V. S. (Вінниця, 2014)
   На прикладі річки Уманки розглянуто ступінь антропогенізації долинних ландшафтних комплек-сів з метою пошуку нових підходів до їх реконструкції та раціонального використання у майбутньому.
  • Веб-квести як спосіб активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках хімії 

   Форостовська, Т. О.; Форостовськая, Т. О.; Forostovska, T. O.; Бохан, Ю. В.; Bokhan, Yu.V.; Терещенко, О. В.; Tereshchenko, O. V. (Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015)
   У статті показано можливості використання Інтернету як способу підвищення пізнавальної активності учнів на уроках хімії. В якості приклад веб-квестів методика розглянута. Автори статті стверджують, веб-квести що підвищують ...