Now showing items 1-20 of 491

  • Cумісна переробка фосфатів і сульфатів газовідновним методом з одержанням сульфідів фосфору 

   Худоярова, О. С.; Khudoyarova, O. S. (Молодий вчений, 2018)
   Досліджено умови одержання сульфідів фосфору відновленням суміші кальцій фосфату і натрій сульфату воднем, метаном, карбон (II) оксидом . Встановлено, що при відновленні метаном або карбон (II) оксидом в інтервалі температур ...
  • Influence of dextrel and paklobutrazol retarders on productivity of sugar beet plants 

   Shevchuk, O. A; Шевчук, О.А. (Praga : Publishing House «Education and Science» s.r.o., 2018)
   Застосування препаратів ретардантної дії декстрелу та паклобутразолу на рослинах цукрового буряка у фази 60-ти та 80-ти днів вегетації підвищувало продуктивність культури: масу коренеплодів та цукристість.
  • Perspectives of integration the technology of ion-exchanging ammonium extraction from the system of municipal drain water purification 

   Sakalova, G.; Vasylinych, T.; Shevchuk, O.; Tkachuk, O. (Вінниця: ВДПУ, 2018)
   The exchange capacity and the selectivity of different ion-exchange products regarding the ammonium ions in purification processeswere measured; the regenerative preparation compounds’ influence on efficiency of conduction ...
  • Physiological bases of growth regulation and morphogenesis of tomatoes under gibberellin and retardants treatment 

   Kravets, O.O.; Kuryata, V. G. (Noisiel, France, 2020)
   In the monograph it was studied the features of growth processes, morphogenesis and functioning of donor-acceptor system of tomatoes (Solanum lycopersicum L.) under the influence of gibberellin (gibberellic acid, GA3) and ...
  • Pегуляція продукційного процесу Papaver somniferum L. за дії ретардантів 

   Поливаний, С.В.; Полываный, С.В.; Polyvanyi, S.V.; Суховій, Д. В.; Суховий, Д. В.; Sukhovii, D. V. (Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018)
   Стаття присвячена вивченню впливу інгібіторів росту хлормекватхлориду, фолікуру на морфогенез, продуктивність та якість олії маку олійного (Papaver somniferum L.). Встановлено, що за дії препаратів відбувалося посилене ...
  • Авіфауна загальнозоологічного заказника «Згарський» 

   Матвійчук, О. А.; Матвийчук, А. А.; Matviichuk, O. A.; Пірхал, А. Б.; Pirkhal, A. B. (Київ, 2014)
   Упродовж 2009-2014 років на постійних трансектах здійснені обліки авіфауни заказника «Згарський». За їх результатами визначений видовий склад, щільність населення та біомаса птахів, індекс видового багатства різних біотопів. ...
  • Авіфауна селитебних ландшафтів м. Вінниці 

   Матвійчук, О. А.; Матвийчук, А. А.; Matviichuk, O. A.; Волинець, О. І.; Volynets, O. I. (Перемишль, 2013)
   У публікації наведені результати комплексного вивчення просторово-типологічної та сезонної організації населення птахів селитебних ландшафтів м. Вінниці. Досліджені видовий склад, щільність населення птахів у просторі та ...
  • Агроекологічні особливості та прийоми технології вирощування кукурудзи 

   Князюк, О. В.; Kniaziuk, O. V. (Вінниця, ТОВ «Нілан – ЛТД», 2018)
   У монографії представлений матеріал, в основу якого покладено аналіз наукової інформації та результати досліджень проведених на дослідному полі Вінницького інституту кормів та сільського господарства Поділля та Уладово ...
  • Адсорбційне вилучення іонів цинку з води глинами Черкаського родовища 

   Василінич, Т. М.; Vasylinych, T. M.; Дудар, О.; Dudar, O.; Пономаренко, О.; Ponomarenko, О. (Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017)
   У роботі наведені результати досліджень процесів поглинання іонів цинку глинами Черкаського родовища. Отримані результати досліджень свідчать про перспективність і ефективність застосування природних мінеральних сорбентів, ...
  • Адсорбційне очищення стічних вод від важких металів 

   Єлісєєва, Д. С.; Yelisieieva, D. S.; Елисеева, Д. С. (Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015)
   Досліджено процеси адсорбційної очистки стічної води від іонів важких металів. Перспективність і ефективність застосування палигорськітових глин для очищення стічних вод підтверджується їх перевагами перед іншими сорбентами, ...
  • Адсорбційне очищення стічних вод гальванічних виробництв від іонів нікелю(ІІ) 

   Василінич, Т. М.; Vasylinych, T. M.; Онофрійчук, Н.; Onofriichuk, N.; Токарик, І.; Tokaryk, I.; Попадюк, І.; Popadiuk, I. (Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017)
   Досліджено процеси адсорбційного очищення стічної води від іонів нікелю (II). Перспективність і ефективність застосування бентонітових глин для очищення стічних вод підтверджується їх перевагами перед іншими сорбентами, а ...
  • Актуальні проблеми сучасної біології та методики її викладання 

   Unknown author (ВДПУ, Вінниця, 2017)
   У збірнику наукових праць розглядаються актуальні питання сучасної анатомії та фізіології рослин, екології, анатомії та фізіології людини і тварин, методики викладання біології. Висвітлюються питання організації ...
  • Актуальність дослідження характеристик грунтових колоїдів 

   Балинська, Л. Л.; Балинская, Л. Л.; Balynska, L. L.; Петрук, Г. Д.; Petruk, H. D. (Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД»Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015)
   На основі опрацювання наукової літератури розглянуто питання властивостей грунтових колоїдів, впливу сільськогосподарського використання на вміст колоїдних форм гумусу і впливу мінеральних добрив на зміст і якість органічної ...
  • Аналіз впливу геотопу на стан польових ландшафтів Вінниччини 

   Панасенко, Б. Д.; Panasenko, B. (Вінниця, 2011)
   Стаття про проблеми функціонування і розвитку сільськогосподарських антропогенних ландшафтів Вінницької області. Розглянуто причини їх трансформації, запропоновано конкретні кроки щодо оптимізації сільськогосподарських ...
  • Аналіз масштабів застосування регуляторів росту стимулюючої дії в рослинництві 

   Марчук, Ю. М.; Марчук, Ю. Н.; Marchuk, Yu. M.; Кондратюк, О. О.; Кондратюк, А. А.; Kondratyuk, O. O.; Богуславець, В. Ю.; Богуславец, В. Ю.; Boguslavets, V. Yu.; Ткачук, О. А.; Ткачук, О. О.; Tkachuk, O. O.; Шевчук, О.А.; Shevchuk, O.A. (Przemyśl : Nauka i studia, 2018)
   Проаналізовано масштаби застосування синтетичних регуляторів росту рослин, що свідчать про можливість їх використання на різноманітних культурах з метою покращення фізіолого-біохімічних показників та підвищення продуктивності.
  • Аналіз методів визначеня білкових речовин у продуктах 

   Коняга, М. В.; Koniaha, M. V.; Петрук, Г. Д.; Petruk, G. D. (Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД, 2015)
   Представлені методи визначення білкових речовин в продуктах ґрунтуються на визначенні наявності білків і їх кількості. Використання методів має велике значення як для хімії, так і для промисловості в цілому. Хоча й вони ...
  • Аналіз перспективних методів очищення природних вод 

   Сакалова, Г. В.; Sakalova, G. V.; Ликтей, Г. В.; Lyktei, H. V.; Кондратюк, О.А.; Kondratiuk, O.A. (Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017)
   На основі принципу комбінаторності і дотримання умов оптимізації процесів розроблений підхід до вивчення і створення економічно ефективних і екологічно безпечних технологій для очищення стічних і поверхневих вод з використанням ...
  • Аналіз розвитку досліджень типології лісових ландшафтів України 

   Канський, В.С.; Kanskyy, V. S. (Вінниця, 2014)
   Проаналізовано історію розвитку досліджень типології лісових ландшафтів в Україні, розглянуто основні переваги, недоліки та проблеми типології лісів, а також значення антропогенних лісових ландшафтів у сучасній лісовій ...
  • Аналіз розвитку туристично-рекреаційної діяльності на Поділлі 

   Швець, О. О.; Shvets, O. O. (Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2017)
   На основі аналізу літературних джерел у статті коротко охарактеризовано фізико-географічне та соціально економічне положення Подільського рекреаційного регіону, та перспективи його розвитку. Стисло ...
  • Аналіз рівня засвоєння школярами поняття «ізомерія» органічних сполук за результатами складання ЗНО 

   Толмачова, В. С.; Tolmachova, V. S.; Сковрунська, Т. П.; Skovrunska, T. P. (Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015)
   Проаналізований рівень засвоєння школярами поняття «ізомерія» органічних сполук за результатами складання зовнішнього незалежного оцінювання 2014 року. Питання щодо структурної ізомерії органічних речовин викликав дискусію ...