Now showing items 401-420 of 487

  • Т. Г. Шевченко і Поділля 

   Кузьмінець, Н. П.; Кузьминец, Н. П.; Kuzminets, N. P. (Вінниця, 2013)
   В даній статті зображено період перебування Тараса Григоровича Шевченка на території Подільського краю та визначено напрями його діяльності в якості співробітника археографічної комісії.
  • Творча діяльність студентів як один із шляхів сталого духовного розвитку регіону 

   Сторожук, А. І .; Сторожук, А. И.; Storozhuk, A. I. (Вінниця, 2011)
   В статті здійснено аналіз досвіду роботи творчої лабораторії Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського з прилучення молодого покоління до виявлення, дослідження, збереження та пропаганди ...
  • Теоретико-методологічні засади формування бюджетної політики у незалежній Україні 

   Фролов, С. М.; Frolov, S.M. (Вінниця, 2011)
   Стаття присвячена теоретичним питанням сутності бюджетної політики, її місця в загальній системі економічної і фінансової політики держави, її складових частин, особливостей формування, а також цільових пріоритетів реалізації
  • Типологічна класифікація газетної періодики Поділля в гетьманську добу (1918 р.) 

   Гандзюк, В. О.; Гандзюк, В. А.; Gandzyk, V. А. (Вінниця, 2011)
   У статті класифіковано подільську пресу доби Гетьманату (1918 р.) за цільовим та читацьким призначенням, визначено її роль у формуванні національного світогляду жителів краю, пробудженні громадянських почуттів, об’єднанні ...
  • Токійський меморандум Т. Ґ. Масарика президенту США Т. В. Вільсону (квітень 1918 року) 

   Кравчук, О. М.; Кравчук, А. Н.; Kravchuk, O. (Вінниця : ДП «Державна картографічна фабрика», 2014)
   У статті висвітлено політичну діяльність в Японії у квітні 1918 р. лідера чехословацького визвольного руху періоду Першої світової війни. Розкрито зміст Токійського меморандуму Т.Ґ. Масарика президенту США Т.В. Вільсону. ...
  • Трансформація історико-філософських уявлень про повсякдення в зарубіжній історіографі 

   Коваль, Олег; Koval, Oleh (Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2019)
   У статті узагальнюються історико-філософські підходи та їх трансформації у розгляді повсякдення в західній історіографії. Розкривається важливість розуміння відмінностей песимістичного, феноменологічного, екзистенціального, ...
  • Трансформація історико-філософських уявлень про повсякдення в зарубіжній історіографії 

   Коваль, О.; Koval, O. (Вінниця: Твори, 2019)
   У статті узагальнюються історико-філософські підходи та їх трансформації у розгляді повсякдення в західній історіографії. Розкривається важливість розуміння відмінностей песимістичного, феноменологічного, екзистенціального, ...
  • Трембіцький А. М. Євфимій Сіцінський (1859-1937): наукова та громадська діяльність. Хмельницький: ПП Мельник А.А., 2009. – 300 с. 

   Зінько, Ю. А.; Зинько, Ю. А.; Sinko, Y. A.; Zinko, Yu. A.; Лисий, А. К.; Lusuy, A. C. (Вінниця, 2010)
   У статті прорецензовано монографічне дослідження А. М. Трембіцького. На широкому архівному та історіографічному матеріалі висвітлено життєвий шлях, наукову та громадську діяльність Євфімія Сіцінського.
  • Трудова повсякденність польського суспільства генерального губернаторства (1939–1945 роки 

   Роїк, С. В.; Роик, С. В.; Royik, S. V. (Вінниця : ДП «Державна картографічна фабрика», 2014)
   Стаття присвячена аналізу повсякденних трудових практик польських працівників в період нацистської окупації (1939–1945 рр.). В роботі розглянуто різноманітні аспекти соціаль- ної політики окупаційної влади в сфері праці. ...
  • Тілесні символи та метафори у міфопоетичній традиції українців 

   Потапенко, Я. О.; Рotapenko, Y. О. (Вінниця : ВДПУ, 2012)
   Аналізується специфіка використання в українській народній культурі символіки та метафорики, пов’язаної з тілесними аспектами людського буття.
  • «Указники» 1948 року на Вінниччині 

   Кравченко, П.; Kravchenko, P.M. (Вінниця : «ТВОРИ», 2020)
   Метою статті є аналіз застосування положень Указу Президії Верховної Ради СРСР «Про виселення з Української РСР осіб, які злісно ухиляються від трудової діяльності в сільському господарстві і ведуть антигромадський, ...
  • Україна на розломі цивілізацій / Автор-упорядник О. Домбровський. – Вінниця, 2018. – 174 c. 

   Мазило, Ігор; Мазыло, Игорь; Mazylo, Ihor (Вінниця: Твори, 2019)
   У статті прорецензовано наукове видання «Україна на розломі цивілізацій» науковця , політика Олександра Домбровського. Автор – людина авторитетна, добре володіє матеріалом і знає предмет свого дослідження. Відтак, його ...
  • Україна-Польща: історичне сусідство 

   Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского; Vinnytsia State Mykhaylo Kotsybynskiy Pedagogical University; Генеральне консульство Республіки Польща у м. Вінниці; Генеральное консульство Республики Польша в г. Виннице; Consulate General of the Republic of Poland in the city of Vinnytsia; Міністерство освіти і науки України; Министерство образования и науки Украины; Ministry of Education and Science of Ukraine; Варшавський університет; Варшавский университет; University of Warsaw; Університет Кардинала Стефана Вишинського у Варшаві; Университет Кардинала Стефана Вышинского в Варшаве; University of Cardinal Stefan Vyshinsky in Warsaw; Державний архів Вінницької області; Государственный архив Винницкой области; State Archives of Vinnytsia Region; Вінницький обласний краєзнавчий музей; Винницкий областной краеведческий музей; Vinnytsia Regional Museum of Local Lore; Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека імені К.А. Тімірязєва; Винницкая областная универсальная научная библиотека имени К.А. Тимирязева; Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after K.A. Timiryazev; Християнсько-демократичний союз поляків Вінниці; Христианско-демократический союз поляков Виннице; Christian Democratic Union of Poles of Vinnytsia; Центр історії Вінниці; Центр истории Винницы; Center for the History of Vinnytsia (Вінниця:ТОВ «Нілан- ЛТД», 2017)
  • Українська революція (1917–1921) в іменах: вінницькі сторінки 

   Кароєва, Т.; Кароева, Т.; Karoyeva, T. (Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2019)
   У виданні подано біографічний матеріал про діячів доби Української революції (1917–1921), пов’язаних з теренами сучасної Вінницької області. Він охоплює уродженців краю та тих осіб, які брали активну участь у діяльності ...
  • Українська шкільна освіта в Канаді 

   Сухобокова, О. О.; Сухобокова, Е. О.; Suhobokova, E. O. (Вінниця, 2010)
   У статті висвітлюється становлення, розвиток і сучасний стан української національної шкільної освіти у Канаді. Показано її місце в житті українців Канади.
  • «Українське зміновіхівство» в культуротворчому процесі в УСРР в 1920-х рр. 

   Гуцол, Д.; Gutsol, D. (Вінниця : «ТВОРИ», 2020)
   Метою статті є висвітлення основних причин виникнення «українського зміновіхівства», взаємини різних груп української еміграції з представниками радянської влади в першій половині 1920-х років. Методологія дослідження ...
  • Українське питання: протистояння між українофілами та українофобами в першій половині ХХ ст. 

   Венгерська, В. О.; Венгерская, В. А.; Vengerska, V. A. (Вінниця, 2010)
   У статті здійснена спроба показати парадоксальність впливу на формування українського національного проекту непримиренних антагоністів – типових «малорусів», які прагнули бути більш «руськими», ніж «великоруси», російських ...
  • Українське чумацтво в першій половині ХІХ ст. 

   Богатчук, С. С.; Bogatchuk, S. S. (Вінниця, 2010)
   У статті відповідно до архівних та наукових джерел характеризуються особливості формування чумацького промислу в першій половині ХІХ ст., які відзначають, що серед українських ремесел та промислів він був найбільшим та ...
  • Український легальний часопис періоду німецької окупації «Тижневик барської округи» / К. В. Завальнюк, Т. В. Стецюк 

   Завальнюк, К. В.; Zavalniuk, K. V.; Стецюк, Т. В.; Stetsyuk, T. V. (Вінниця, 2011)
   У статті розповідається про діяльність, характер і зміст публікацій легальної газети часів німецької окупації «Тижневик Барської округи», а також про його відповідального редактора О. Я. Колодченка.
  • Український національний проект та російські столиці в ХІХ ст. 

   Венгерська, В. О.; Венгерская, В. А.; Vengerska, V. (Вінниця : ВДПУ, 2012)
   Формування національних проектів протягом ХІХ ст. зіштовхувалосьіз чисельними парадоксальними ситуаціями. Однією з таких, зокрема, стала роль двох російських столиць, модерної - С-Петербургу та патріархальної- Москви у ...