Now showing items 421-440 of 501

  • Трембіцький А. М. Євфимій Сіцінський (1859-1937): наукова та громадська діяльність. Хмельницький: ПП Мельник А.А., 2009. – 300 с. 

   Зінько, Ю. А.; Зинько, Ю. А.; Sinko, Y. A.; Zinko, Yu. A.; Лисий, А. К.; Lusuy, A. C. (Вінниця, 2010)
   У статті прорецензовано монографічне дослідження А. М. Трембіцького. На широкому архівному та історіографічному матеріалі висвітлено життєвий шлях, наукову та громадську діяльність Євфімія Сіцінського.
  • Трудова повсякденність польського суспільства генерального губернаторства (1939–1945 роки 

   Роїк, С. В.; Роик, С. В.; Royik, S. V. (Вінниця : ДП «Державна картографічна фабрика», 2014)
   Стаття присвячена аналізу повсякденних трудових практик польських працівників в період нацистської окупації (1939–1945 рр.). В роботі розглянуто різноманітні аспекти соціаль- ної політики окупаційної влади в сфері праці. ...
  • Тілесні символи та метафори у міфопоетичній традиції українців 

   Потапенко, Я. О.; Рotapenko, Y. О. (Вінниця : ВДПУ, 2012)
   Аналізується специфіка використання в українській народній культурі символіки та метафорики, пов’язаної з тілесними аспектами людського буття.
  • «Указники» 1948 року на Вінниччині 

   Кравченко, П.; Kravchenko, P.M. (Вінниця : «ТВОРИ», 2020)
   Метою статті є аналіз застосування положень Указу Президії Верховної Ради СРСР «Про виселення з Української РСР осіб, які злісно ухиляються від трудової діяльності в сільському господарстві і ведуть антигромадський, ...
  • Україна на розломі цивілізацій / Автор-упорядник О. Домбровський. – Вінниця, 2018. – 174 c. 

   Мазило, Ігор; Мазыло, Игорь; Mazylo, Ihor (Вінниця: Твори, 2019)
   У статті прорецензовано наукове видання «Україна на розломі цивілізацій» науковця , політика Олександра Домбровського. Автор – людина авторитетна, добре володіє матеріалом і знає предмет свого дослідження. Відтак, його ...
  • Україна-Польща: історичне сусідство 

   Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского; Vinnytsia State Mykhaylo Kotsybynskiy Pedagogical University; Генеральне консульство Республіки Польща у м. Вінниці; Генеральное консульство Республики Польша в г. Виннице; Consulate General of the Republic of Poland in the city of Vinnytsia; Міністерство освіти і науки України; Министерство образования и науки Украины; Ministry of Education and Science of Ukraine; Варшавський університет; Варшавский университет; University of Warsaw; Університет Кардинала Стефана Вишинського у Варшаві; Университет Кардинала Стефана Вышинского в Варшаве; University of Cardinal Stefan Vyshinsky in Warsaw; Державний архів Вінницької області; Государственный архив Винницкой области; State Archives of Vinnytsia Region; Вінницький обласний краєзнавчий музей; Винницкий областной краеведческий музей; Vinnytsia Regional Museum of Local Lore; Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека імені К.А. Тімірязєва; Винницкая областная универсальная научная библиотека имени К.А. Тимирязева; Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after K.A. Timiryazev; Християнсько-демократичний союз поляків Вінниці; Христианско-демократический союз поляков Виннице; Christian Democratic Union of Poles of Vinnytsia; Центр історії Вінниці; Центр истории Винницы; Center for the History of Vinnytsia (Вінниця:ТОВ «Нілан- ЛТД», 2017)
  • Українська революція (1917–1921) в іменах: вінницькі сторінки 

   Кароєва, Т.; Кароева, Т.; Karoyeva, T. (Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2019)
   У виданні подано біографічний матеріал про діячів доби Української революції (1917–1921), пов’язаних з теренами сучасної Вінницької області. Він охоплює уродженців краю та тих осіб, які брали активну участь у діяльності ...
  • Українська шкільна освіта в Канаді 

   Сухобокова, О. О.; Сухобокова, Е. О.; Suhobokova, E. O. (Вінниця, 2010)
   У статті висвітлюється становлення, розвиток і сучасний стан української національної шкільної освіти у Канаді. Показано її місце в житті українців Канади.
  • «Українське зміновіхівство» в культуротворчому процесі в УСРР в 1920-х рр. 

   Гуцол, Д.; Gutsol, D. (Вінниця : «ТВОРИ», 2020)
   Метою статті є висвітлення основних причин виникнення «українського зміновіхівства», взаємини різних груп української еміграції з представниками радянської влади в першій половині 1920-х років. Методологія дослідження ...
  • Українське питання: протистояння між українофілами та українофобами в першій половині ХХ ст. 

   Венгерська, В. О.; Венгерская, В. А.; Vengerska, V. A. (Вінниця, 2010)
   У статті здійснена спроба показати парадоксальність впливу на формування українського національного проекту непримиренних антагоністів – типових «малорусів», які прагнули бути більш «руськими», ніж «великоруси», російських ...
  • Українське чумацтво в першій половині ХІХ ст. 

   Богатчук, С. С.; Bogatchuk, S. S. (Вінниця, 2010)
   У статті відповідно до архівних та наукових джерел характеризуються особливості формування чумацького промислу в першій половині ХІХ ст., які відзначають, що серед українських ремесел та промислів він був найбільшим та ...
  • Український легальний часопис періоду німецької окупації «Тижневик барської округи» / К. В. Завальнюк, Т. В. Стецюк 

   Завальнюк, К. В.; Zavalniuk, K. V.; Стецюк, Т. В.; Stetsyuk, T. V. (Вінниця, 2011)
   У статті розповідається про діяльність, характер і зміст публікацій легальної газети часів німецької окупації «Тижневик Барської округи», а також про його відповідального редактора О. Я. Колодченка.
  • Український національний проект та російські столиці в ХІХ ст. 

   Венгерська, В. О.; Венгерская, В. А.; Vengerska, V. (Вінниця : ВДПУ, 2012)
   Формування національних проектів протягом ХІХ ст. зіштовхувалосьіз чисельними парадоксальними ситуаціями. Однією з таких, зокрема, стала роль двох російських столиць, модерної - С-Петербургу та патріархальної- Москви у ...
  • Уманське вікаріатство в структурі єпархіального управління Київської митрополії ХІХ – початку ХХ ст. 

   Кузнець, Т. В.; Кузнец, Т. В.; Kuznets, T. V. (Вінниця, 2010)
   З’ясовується обставини відкриття інституції другого вікарія (заступника київського митрополита), що титулувався «Уманським», персоніфіковано склад Уманського вікаріатства та наводяться короткі біографічні відомості Уманських ...
  • Уманщина в економіці та торгівлі Правобережної України початку XX ст. 

   Бодров, Ю. І.; Бодров, Ю. И.; Bodrov, U. I. (Вінниця, 2011)
   Досліджується економічний розвиток Уманщини, як значного і особливого регіону півдня Київщини, переконливо доводиться його особливість як високорозвинутого сільськогосподарсько-торгівельного району.
  • Уманщина доби національно-визвольної війни середини ХVІІ ст. 

   Дудник, О. В.; Dydnuk, O. V. (Вінниця, 2010)
   В статті проаналізовано окремі документальні джерела та історіографічні дослідження ХУІІ-ХІХ ст., які містять відомості про Уманщину періоду національно-визвольних змагань середини ХVІІ ст.
  • Умань – історичне місто Східного Поділля (початок XVII – початок ХХ ст.) 

   Васільєв, С. А.; Васильев, С. А.; Vasiliev, S. A. (Вінниця, 2011)
   В історії міста Умань можна виділити кілька етапів. Перехід від одного етапу до іншого відбувався в результаті дії факторів економічного, політичного, військового характеру. Якісно новий рівень ґенези міста ми спостерігаємо ...
  • Умови повсякденного життя працівників залізничного транспорту України в період відбудови (1943 – 1950-х рр. ): окремі аспекти проблеми 

   Мазило, І. В.; Мазыло, И. В.; Mazylo, I. V. (Вінниця : ВДПУ, 2012)
   У статті розглядаються питання пов’язані з історією повсякденності в Україні, через призму життя й побуту працівників залізничного транспорту.
  • УСРР у зовнішній торгівлі з європейськими країнами (20-ті рр. ХХ ст.) 

   Даниленко, О. В.; Danylenko, O. V. (Вінниця, 2010)
   Стаття присвячена особливостям зовнішньої торгівлі УСРР з європейськими країнами у 20-х рр. ХХ ст.
  • Участие вермахта в уничтожении еврейского населения восточных областей Белоруссии 

   Винница, Г.; Vinnytsya, G. (Вінниця : ВДПУ, 2012)
   В статье, на основе архивных документов, рассматривается преступная деятельность вермахта по уничтожению еврейского населения восточных областей Белоруссии во время оккупации (1941–1944 гг.). Анализируются действия различных ...