Show simple item record

dc.contributor.authorОпушко, Н. Р.
dc.contributor.authorOpushko, N. R.
dc.date.accessioned2017-11-06T11:21:02Z
dc.date.available2017-11-06T11:21:02Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationОпушко Н. Р. Формування в учнів національної самоідентифікації: історико-педагогічний аспект / Н. Р. Опушко // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр. — Випуск 41 / Редкол. —Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2015. — С. 120-125uk_UA
dc.identifier.otherУДК [37.015.31:172.15]-029:9(477)
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:8080/xmlui/handle/123456789/1402
dc.descriptionОсвіта. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчанняuk_UA
dc.description.abstractВиховання підростаючого покоління має ґрунтуватись на етнокультурному відродженні та розвитку як українського народу, так і представників інших етносів, що проживають в Україні, передбачає надання їм широких можливостей для пізнання своєї історії, традицій, звичаїв, мови, культури, формування почуття національної гідності. За своїми формами й методами воно спирається на народні традиції, кращі надбання національної та світової педагогіки. Реалізація цих завдань, можлива шляхом вивчення історичного досвіду, зокрема, в галузі освіті, на матеріалах краєзнавчих досліджень. Адже спадщина минулого — це багате джерело інформації, для виховання національної та патріотичної свідомості у підростаючого покоління. В даній статті проаналізовано історичний аспект важливості навчально-методичної літератури в навчальних закладах Поділля першої половини ХІХ ст., на формування у підростаючого покоління національної самоідентифікації; досліджено матеріальне забезпечення бібліотек та наочне наповнення навчального процесу в школах регіону.uk_UA
dc.description.abstractВоспитание подрастающего поколения должно основываться на этнокультурном возрождении и развитии как украинского народа, так и представителей других этносов, проживающих в Украине, предусматривает предоставление им широких возможностей для познания истории, традиций, обычаев, языка, культуры, формирование чувства национального достоинства. По своим формам и методам оно опирается на народные традиции, лучшие образцы национальной и мировой педагогики. Реализация этих задач возможна путем изучения исторического опыта, в частности, в области образования, на материалах краеведческих исследований. Ведь наследие прошлого — это богатый источник информации, для воспитания национального и патриотического сознания у подрастающего поколения. В данной статье проанализированы исторический аспект важности учебно-методической литературы в учебных заведениях Подолья первой половины XIX в., На формирование у подрастающего поколения национальной самоидентификации; исследовано материальное обеспечение библиотек и наглядное наполнение учебного процесса в школах региона.ru
dc.description.abstractThe education of the younger generation should be based on ethno-cultural revival and development of the Ukrainian people as well as members of other ethnic groups living in Ukraine, it provides opportunities for knowledge of their history, traditions, customs, language, culture and a sense of national pride. In terms of forms and methods it is based on folk tradition, the best achievements of national and world pedagogy. The implementation of these tasks is possible by studying the historical experience, particularly in the field of education materials on local history research. For legacy of the past - a rich source of information for the education of national and patriotic consciousness of the younger generation. This article examines the historical aspect of the importance of educational materials in schools Podillya first half of the nineteenth century., The formation of the younger generation of self-identification; investigated material support visual content library and learning process in schools in the region.en
dc.publisherКиїв-Вінниця: ТОВ фірма «Планер»uk_UA
dc.subjectсамоідентифікаціяuk_UA
dc.subjectсловникuk_UA
dc.subjectграматикаuk_UA
dc.subjectхрестоматіяuk_UA
dc.subjectВостоковuk_UA
dc.subjectГакеuk_UA
dc.subjectгімназіяuk_UA
dc.subjectсамоидентификацияuk_UA
dc.subjectсловарьuk_UA
dc.subjectграмматикаuk_UA
dc.subjectхрестоматияuk_UA
dc.subjectгимназияuk_UA
dc.subjectidentificationuk_UA
dc.subjectvocabularyuk_UA
dc.subjectgrammaruk_UA
dc.subjectreadinguk_UA
dc.subjectVostokovuk_UA
dc.subjectHakeuk_UA
dc.subjectgymnasiumuk_UA
dc.titleФормування в учнів національної самоідентифікації: історико-педагогічний аспектuk_UA
dc.title.alternativeФормирование у учащихся национальной самоидентификации: историко-педагогический аспектuk_UA
dc.title.alternativeFormation in students of national identity: historical and pedagogical aspectuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record