Show simple item record

dc.contributor.authorКадемія, М. Ю.
dc.contributor.authorКадемия, М. Ю.
dc.contributor.authorKademiia, M. Yu.
dc.date.accessioned2017-10-13T08:56:11Z
dc.date.available2017-10-13T08:56:11Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationКадемія М. Ю. Формування мотиваційної компетентності учнів професійно-технічних закладів/ М. Ю. Кадемія// Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць – Випуск 42. – Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2015. – С. 92-96uk_UA
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:8080/xmlui/handle/123456789/1282
dc.descriptionПрофесійно-технічна освіта. Компетентність цчнів. Мотиваційна компетентністьuk_UA
dc.description.abstractУ статті розглядається проблема формування мотиваційної компетентності учнів ПТНЗ, умови, що сприяють її формуванню і підвищенню, розвитку інтересу до навчання в процесі здійснення теоретичного і виробничого навчання. Підвищення мотиваційної компетентності на основі наближення навчання до майбутньої професійної діяльності, що має позитивний вплив на формування конкурентоздатного робітника.uk_UA
dc.description.abstractВ статье рассматривается проблема формирования мотивационной компетентности учеников ПТУ, условия, способствующие её формированию и повышению, развитию интереса к обучению в процессе осуществления теоретического и производственного обучения. Повышение мотивационной компетентности на основе приближения обучения к будущей профессиональной деятельности, что имеет положительное влияние на формирование конкурентоспособного рабочего.
dc.description.abstractThe article considers problem of formation of motivational competence of vocational school students, the conditions conducive to its formation and improve, develop interest in learning in the process of theoretical and industrial training. Increased motivational competence based approach to training future professional activity that has a positive effect on the formation of competitive labor.
dc.publisherКиїв-Вінниця: ТОВ фірма «Планер»uk_UA
dc.subjectБлог-квестuk_UA
dc.subjectВеб-квестuk_UA
dc.subjectкомпетентністьuk_UA
dc.subjectмотивuk_UA
dc.subjectмотиваційна компетентністьuk_UA
dc.subjectінформаційно-комунікаційні технологіїuk_UA
dc.subjectкомпетентностьuk_UA
dc.subjectмотивационная компетентностьuk_UA
dc.subjectинформационно-коммуникационные технологииuk_UA
dc.subjectBlog-Questuk_UA
dc.subjectWeb-questuk_UA
dc.subjectcompetenceuk_UA
dc.subjectmotivationuk_UA
dc.subjectcompetence motivationuk_UA
dc.subjectinformation and communication technologiesuk_UA
dc.titleФормування мотиваційної компетентності учнів професійно-технічних закладівuk_UA
dc.title.alternativeФормирование мотивационной компетентности учащихся профессионально-технических заведенийuk_UA
dc.title.alternativeFormation of motivational competence of students of vocational and technical institutionsuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record