Now showing items 1-20 of 56

  • Форми організації самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів у процесі вивчення математики 

   Коломієць, А. М.; Коломиец, А. Н.; Kolomiets, A. M. (Київ – Вінниця:ДОВ Вінниця, 2004)
   Мета даної статті – визначити можливі шляхи організації самостійної пізнавальної діяльності майбутнього вчителя в процесі вивчення математики.
  • Формування професійної компетентності майбутнього вчителя початкових класів у процесі природничо-математичної підготовки. 

   Коломієць, А. М.; Коломиец, А. Н.; Kolomiets, A. M. (Вінниця: ВДПУ, 2005)
   Компетентність учителя здобуває в останні роки все більшу актуальність у зв’язку з тим, що постійно трансформується соціальний досвід, реконструюється сфера освіти, з’являються різновиди авторських педагогічних ...
  • Взаємозв’язок проблем виховання високодуховної еліти та розвитку інтелектуального потенціалу фахівця інформаційного суспільства 

   Коломієць, А. М.; Коломиец, А. Н.; Kolomiets, A. M.; Коломієць, Д. І.; Kolomiiets, D. I. (Харків: НТУ „ХПІ”, 2006)
   Стаття розглядає соціокультурний підхід до вивчення природничо-математичних дисциплін.
  • Зв’язок інноваційної та інформаційної культури майбутнього вчителя 

   Коломієць, А. М.; Коломиец, А. Н.; Kolomiets, A. M. (Вінниця: ДОВ «Вінниця», 2007)
   Проблема модернізації освіти, як і будь-яка масштабна соціальна проблема, не може бути вирішена, якщо робити ставку на окремих творчих, інноваційно налаштованих людей. Необхідно налагодити процес ...
  • Проблеми інформатизації освіти 

   Коломієць, А. М.; Коломиец, А. Н.; Kolomiets, A. M. (2010)
   Інформатизація освіти вимагає відповідності професійної підготовки вчителів сучасному рівню інформатизації суспільства. Тому однією з глобальних цілей інформатизації освіти є підготовка вчителів, які володіють високим ...
  • Престижність професії педагога як чинник професійного самовизначення випускників педагогічних ВНЗ 

   Коломієць, А. М.; Коломиец, А. Н.; Kolomiets, A. M.; Kolomiiets, D. I. (Київ-Вінниця : ТОВ фірма „Планер”, 2012)
   В статті розглядаються можливі шляхи підвищення мотивації та поліпшення якості підготовки студентів до педагогічної діяльності.
  • Тенденції розвитку вищої освіти 

   Коломієць, А. М.; Коломиец, А. Н.; Kolomiets, A. M.; Kolomiiets, D. I. (Коломієць А. М. Тенденції розвитку вищої освіти / А. М. Коломієць ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. / А. М. Коломієць, Д. І. Коломієць. – Випуск 42 / редкол.: І. А. Зязюн та ін. – Київ-Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2015. – С. 456-461, 2015)
   Гуманізація вищої освіти в поєднанні з гуманітаризацією сприяє вихованню в студентів основних компонентів базової структури особистості: культури життєвого та професійного самовизначення; інтелектуальної, ...
  • Структурні компоненти інформаційної культури викладача педагогічного вищого навчального закладу 

   Лазаренко, Н. І.; Лазаренко, Н. И.; Lazarenko, N. I. (Вінниця (ВДПУ), 2016)
   У статті проаналізовано такі соціальні феномени як інформація, інформаційне суспільство, інформаційна культура особистості. З’ясовано особливості професійної діяльності сучасного викладача педагогічного ...
  • How to provide efficiency of self-educat 

   Kаplinskiy, V. V.; Каплинский, В. В.; Каплінський, В. В.; Glazunova, T.V.; Глазунова, Т. В. (Warszawa (Poland), 2017)
   The article deals with the purpose-oriented and organizational stages of self-education and its favorable conditions.
  • Становлення професійної самосвідомості особистості студента-психолога 

   Шахов, Владислав Володимирович; Шахов, В. В.; Shahov, V. V. (Вінниця : ТОВ «Нілан ЛТД», 2017)
   В статті розкривається проблема особливостей становлення професійної самосвідомості майбутніх практичних психологів в умовах їх освітнього середовища у ВНЗ. Визначені основні напрями аналізу процесу професійного самовизначення. ...
  • Психологізм як принцип педагогічної науки 

   Шахов, Володимир Іванович; Шахов, В. И.; Shahov, V. I. (Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2017)
   У статті проаналізовано стан розробленості проблеми обґрунтування принципів педагогічної науки, визначено сутнісну характеристику принципу психологізму як провідної засади сучасної педагогічної теорії. Розглянуто різні ...
  • Особливості становлення самосвідомості в студентському віці 

   Шахов, Владислав Володимирович; Шахов, В. В.; Shahov, V. V. (Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2017)
   В статті розкривається особливості становлення самосвідомості в студентському віці. Визначено основні підходи науковців до розуміння сутності, структури, та особливостей становлення самосвідомості особистості у період ...
  • Розвиток критичного мислення молодших школярів як передумова формування інформаційної культури 

   Лапшина, І. М.; Lapshina, I. M. (ВДПУ, НДІІП НАПрН України, К., Видавничий дім «АртЕк», 2017)
   Автор аналізує комплекс педагогічних умов, що впливають на успішність формування інформаційної культури дітей молодшого шкільного віку, пропонує з урахуванням етапів уроку доречні прийоми навчально-пізнавальної діяльності ...
  • Правове регулювання використання об’єктів інтелектуальної власності в освітньо-науковій діяльності 

   Кононенко, В. В.; Kononenko, V. (ВДПУ, НДІІП НАПрН України, К., Видавничий дім «АртЕк», 2017)
   У статті проаналізовані правові аспекти використання об’єктів інтелектуальної власності в освітньо-науковій діяльності. У роботі проаналізовано новітні наукові дослідження з зазначеної проблеми, розкрито особливості ...
  • Засоби і методи інформаційної війни в українському просторі 

   Конотопенко, О. П.; Konotopenko, O.; Конотопенко, А. П. (ВДПУ, НДІІП НАПрН України, К., Видавничий дім «АртЕк», 2017)
   У статті розглянуто засоби і методи ведення інформаційної війни. На прикладах показано маніпулятивні технології та прийоми, їх вплив на психіку, свідомість та поведінку людини. Обґрунтовано важливість результатів дослідження ...
  • Інформаційне суспільство: характеристика і перспективи 

   Гриб, В. І.; Gryb, V. (ВДПУ, НДІІП НАПрН України, К., Видавничий дім «АртЕк», 2017)
   У статті проаналізовано поняття та історію самого терміну «інформаційне суспільство», його істотні характеристики та суперечливий характер майбутнього інформаційного суспільства. Здійснено філософський аналіз поняття ...
  • Політична еліта у контексті формування інформаційного суспільства в Україні 

   Мазур, І. В.; Мазур, И. В.; Mazur, Inna; Ніколіна, І. І.; Николина, И. И.; Nikolina, Inna (ВДПУ, НДІІП НАПрН України, К., Видавничий дім «АртЕк», 2017)
   У статті досліджуються окремі аспекти формування політичних еліт у період незалежності України, їх розвиток, становлення та особливості трансформації, участь їх у процесах державотворення і зміцненні сучасного українського ...
  • Глобалізація та інформатизація як паралельні процеси в сучасному суспільстві 

   Лазаренко, Н. І.; Лазаренко, Н. И.; Lazarenko, N. І.; Коломієц, А. М.; Коломиец, А. Н.; Kolomiets, A. M. (ВДПУ, НДІІП НАПрН України, К., Видавничий дім «АртЕк», 2017)
   У статті проаналізовано зміст понять глобалізація, інформатизація як процеси, які характерні для сучасного суспільства. Визначено специфіку та вплив інформаційних ресурсів на всі сфери суспільного життя
  • Реклама як засіб забруднення інформаційного середовища 

   Фаліштинська, А. Р; Falishtynska, Anastasia (ВДПУ, НДІІП НАПрН України, К., Видавничий дім «АртЕк», 2017)
   У статті проаналізовано особливості функціонування інформаційного наявного матеріалу та проведеного соціологічного опитування визначено вплив реклами на поведінку людини, сформульовано пропозиції протидії негативному впливу ...
  • Правові засоби боротьби з академічним плагіатом: проблеми та перспективи 

   Остапець, А. С.; Ostapets, Anastasia (ВДПУ, НДІІП НАПрН України, К., Видавничий дім «АртЕк», 2017)
   У статті на основі аналізу законодавства України, інтернет-ресурсів досліджуються питання засобів боротьби з академічним плагіатом. Визначено проблеми та перспективи діяльності у даній сфері.