Show simple item record

dc.contributor.authorГалузяк, Василь Михайлович
dc.contributor.authorГалузяк, В. М.
dc.contributor.authorHaluziak, V. M.
dc.date.accessioned2017-10-03T14:02:28Z
dc.date.available2017-10-03T14:02:28Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.citationГалузяк В. М. Формування особистісної готовності майбутніх учителів до педагогічного спілкування / В. М. Галузяк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр. – Випуск 20 / Редкол. І.А. Зязюн (голова) та ін. – Київ-Вінниця: ДОВ «Вінниця», 2008. – С. 299-306.uk_UA
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:8080/xmlui/handle/123456789/1217
dc.descriptionПедагогіка. Педагогічне спілкування. Особистісна готовність до педагогічного спілкуванняuk_UA
dc.description.abstractСтаття присвячена обґрунтуванню моделі особистісної підготовки майбутніх учителів до професійного спілкування. Запропоновано програму формування продуктивних і корекції неадекватних стилів педагогічного спілкування, яка забезпечує не тільки засвоєння окремих комунікативних умінь, знань, способів і прийомів спілкування, а цілісний розвиток особистості майбутнього вчителя як суб’єкта педагогічного спілкуванняuk_UA
dc.description.abstractСтатья посвящена обоснованию модели личностной подготовки будущих учителей к профессиональному общению. Предложена программа формирования продуктивных и коррекции неадекватных стилей педагогического общения, которая обеспечивает не только усвоение отдельных коммуникативных умений, знаний, способов и приемов общения, а целостное развитие личности будущего учителя как субъекта педагогического общенияru
dc.description.abstractArticle is devoted to a substantiation of model of personal preparation of the future teachers to professional dialogue. The program of formation productive and is offered to correction of inadequate styles of pedagogical dialogue which provides not only mastering of separate communicative skills, knowledge, ways and receptions of dialogue, and complete development of the person of the future teacher as the subject of pedagogical dialogueen
dc.publisherКиїв-Вінниця: ДОВ «Вінниця»uk_UA
dc.subjectособистісна готовність до спілкуванняuk_UA
dc.subjectпедагогічне спілкуванняuk_UA
dc.subjectстиль педагогічного спілкуванняuk_UA
dc.subjectпрофесійна підготовка майбутніх учителівuk_UA
dc.subjectличностная готовность к общениюuk_UA
dc.subjectпедагогическое общениеuk_UA
dc.subjectстиль педагогического общенияuk_UA
dc.subjectпрофессиональная подготовка будущих учителейuk_UA
dc.subjectpersonal readiness for dialogueuk_UA
dc.subjectpedagogical dialogueuk_UA
dc.subjectstyle of pedagogical dialogueuk_UA
dc.subjectprofessional training of future teachersuk_UA
dc.titleФормування особистісної готовності майбутніх учителів до педагогічного спілкуванняuk_UA
dc.title.alternativeФормирование личностной готовности будущих учителей к педагогическому общениюru
dc.title.alternativeFormation of personal readiness of future teachers for pedagogical dialogueen
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record