Now showing items 119-138 of 157

  • Сognitive component of the professional formation of the future teacher in the process of general pedagogical training 

   Lazarenko, N. I.; Лазаренко, Н. І.; Лазаренко, Н. И. (Poland, 2018)
   The article analyses the conditions under which knowledge becomes the basis of the professional formation of the personality of the future teacher. It also outlines the optimal ways of successful assimilation of knowledge ...
  • Самостійна робота як чинник підготовки майбутніх учителів до попередження і розв’язання конфліктів 

   Холковська, І. Л.; Холковская, И. Л.; Kholkovska, I. L. (Вінниця: «Нілан ЛТД», 2017)
   Розглядаються дидактичні можливості самостійної роботи як засобу підготовки майбутніх учителів до попередження і розв’язання конфліктів. Проаналізовані рівні самостійної навчальної діяльності студентів у процесі засвоєння ...
  • Складові авторитету керівника освітнього закладу 

   Каплінський, В. В.; Каплинский, В. В.; Kaplinskyi, V. V.; Терещук, Д. В.; Tereshchuk, D. V. (Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2014)
   У статті розкривається зміст основних компонентів педагогічного авторитету керівника освітнього закладу
  • Складові загальнопедагогічної компетентності вчителя 

   Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M. (Вінниця : ТОВ «Нілан ЛТД», 2017)
   У статті визначено і проаналізовано основні підходи до розуміння сутності професійної компетентності вчителя у вітчизняній і зарубіжній педагогіці. Загальнопедагогічна компетентність розглядається як інтегральна здатність ...
  • Специфіка і структура комунікативних умінь як інструменту виховного впливу 

   Каплінський, В. В.; Каплинский, В. В.; Kaplinskyi, V. V.; Хорунжевський, Л. Є.; Хорунжевский, Л. Е.; Khorunzhevskyi, L. Ye. (Вінниця, 2011)
   У статті розглядаються особливості комунікативних вмінь вихователя та структурні компоненти комунікативного уміння, обґрунтовується значення їх врахування при організації виховного процесу
  • Способи і прийоми розвитку діалектичного професійного мислення майбутніх учителів 

   Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M. (Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018)
   Діалектичне мислення розглядається як важливий критерій особистісно-професійної зрілості педагога, що виявляється в конструктивному ставленні до педагогічних суперечностей, здатності усвідомлювати їх динамічну єдність як ...
  • Стиль педагогічного спілкування як фактор розумового розвитку учнів 

   Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M. (Вінниця: «Твори», 2020)
   У статті висвітлюються результати емпіричного дослідження впливу стилів педагогічного спілкування на розумовий розвиток учнів початкової школи. Представлено методику діагностування стилів педагогічного спілкування ...
  • Структурные компоненты педагогического общения как основа классификации коммуникативных умений 

   Каплинский, В. В.; Каплінський, В. В.; Kaplinskyi, V. V. (Новосибирск, 2013)
   В статье выделяются компоненты педагогического общения, на основе которых даётся классификация коммуникативных умений
  • Сутнісні ознаки суб’єктності особистості 

   Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M. (К. : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2005)
   У статті аналізується проблема сутнісних ознак суб'єктності особистості. Розглядається проблема людини як суб'єкта життєдіяльності в концепціях вітчизняних і зарубіжних психологів. Аналіз різних підходів до розуміння ...
  • Сутнісні характеристики готовності майбутніх фахівців до професійного саморозвитку 

   Фрицюк, В. А.; Frytsiuk, V. A. (Вінниця : ВДПУ, 2016)
   У ході дослідження розкрито поняття готовності в межах різних підходів – особистісного та функціонального. Наголошено на стратегічній меті системи фахового зростання педагогічних і науково-педагогічних працівників, що ...
  • Сучасні зарубіжні підходи до розуміння лідерства і виховання лідерів 

   Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M.; Акімова, О. В.; Акимова, О. В.; Akimova, O. V.; Громов, Є. В.; Громов, Е.В.; Gromov, I. V. (Харків : НТУ «ХПІ», 2019)
   Розглянуті сучасні зарубіжні підходи до розуміння лідерства та ви¬ховання лідерів. З'ясовано, що у сучасній зарубіжній організаційній психології все більшої популярності набувають прогресивні моделі лідерства, які приходять ...
  • Тheoretical bases of formation of communicative abilities by means of problem pedagogical situations 

   Kаplinskiy, V. V.; Каплінский, В. В.; Каплинский, В. В. (Westwood-Canada, 2013)
   The article analyzes the basic approaches to the formation of abilities. Theoretical positions of formation of communicative skills of the teacher are determined
  • Теоретико-методичні засади формування загальнопедагогічної компетентності сучасного вчителя в контексті становлення європейського простору вищої освіти : монографія 

   Акімова, Ольга Вікторівна; Акимова, О. В.; Akimova, O. V.; Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M.; Волошина, Оксана Василівна; Волошина, О. В.; Voloshyna, O. V.; Давидюк, Марина Олександрівна; Давидюк, М. А.; Davydiuk, M. O.; Каплінський, Василь Васильович; Каплинский, В. В.; Kaplinskyi, V. V.; Коломієць, Алла Миколаївна; Коломиец, А. Н.; Kolomiets, A. M.; Коломієць, Дмитро Іванович; Коломиец, Д. И.; Kolomiiets, D. I.; Лазаренко, Наталія Іванівна; Лазаренко, Н. И.; Lazarenko, N. I.; Столяренко, Олена Вікторівна; Столяренко, О. В.; Stoliarenko, O. V.; Столяренко, Оксана Василівна; Столяренко, О. В.; Stoliarenko, O. V.; Фрицюк, Валентина Анатоліївна; Фрицюк, В. А.; Frytsiuk, V. A.; Хамська, Неліна Болеславівна; Хамська, Н. Б.; Khamska, N. B.; Холковська, Ірина Леонідівна; Холковская, И. Л.; Kholkovska, I. L. (Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2017)
   У монографії розкриваються теоретико-методичні засади формування загальнопедагогічної компетентності майбутніх учителів. На основі теоретичного аналізу концептуальних підходів до розуміння феномену компетентності у вітчизняній ...
  • Теорія та технологія атестації педагогічних працівників 

   Сметанський, Микола Іванович; Сметанский, Н. И.; Smetanskyi, M. I.; Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M.; Шестопалюк, Олександр Васильович; Шестопалюк, А. В.; Shestopaliuk, O. V.; Шахов, Володимир Іванович; Шахов, В. И.; Shakhov, V. I.; Фурман, Юрій Миколайович; Фурман, Ю. Н.; Furman, Yu. M.; Сорочинська, Віра Євгенівна; Сорочинская, В. Е.; Sorochynska, V. Ye. (Вінниця : Вінниця, 1998)
   У монографії розглядаються теоретичні основи стимулювання праці педагогічних працівників та роль атестації у цьому процесі. Запропонований новий підхід до атестації навчально-виховних закладів. Визначені показники ефективності ...
  • Теорія і практика вищої професійної освіти : навчальний посібник 

   Давидюк, М. О.; Davydiuk, M. O. (Вінниця, 2015)
   У посібнику містяться матеріал з проблем вищої професійної освіти, аналізуються загально дидактичні принципи навчання у вищій школі, теорія пізнавальних перешкод, особливості формування критичного ...
  • Технологія формування загальнопедагогічної компетентності майбутніх учителів на заняттях з методики виховної роботи 

   Холковська, І. Л.; Холковская, И. Л.; Kholkovska, I. L. (Вінниця, 2018)
   У статті розглядається зміст та структура загальнопедагогічної компетентності майбутніх учителів. Акцентується увага на можливостях використання активних методів навчання з метою формування готовності студентів до виховної ...
  • Технології формування загальнопедагогічної компетентності майбутніх учителів 

   Холковська, І. Л.; Холковская, И. Л.; Kholkovska, I. L. (Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2018)
   У статті розкриваються інноваційні підходи до професійної підготовки майбутніх учителів. Технології формування загальнопедагогічної компетентності майбутніх учителів представлені у світлі компетентнісного та системного ...
  • Типологія педагогічних конфліктів 

   Холковська, Ірина Леонідівна; Холковская, И. Л.; Kholkovska, I. L. (Вінниця : ТОВ «Нілан ЛТД», 2017)
   У статті розглядаються різні підходи до типологізації педагогічних конфліктів. З’ясовані критерії, за якими класифікуються педагогічні конфлікти: статус учасників, форма прояву, зміст, інтенсивність, причини, тривалість, ...
  • Типологія стилів педагогічного спілкування 

   Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M. (Вінниця, 2001)
   У статті проаналізовано різні підходи до диференціації стилів педагогічного спілкування. Виокремлені три ортогональні параметри міжособистісної взаємодії, які необхідно враховувати під час диференціації стилів педагогічного ...
  • Тренінг особистісної зрілості майбутніх учителів 

   Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M. (Дніпропетровськ: ТОВ «Інновація», 2012)
   У статті розглянуто особливості тренінгу особистісної зрілості як форми професійної підготовки майбутніх учителів, виокремлено його етапи, психологічні чинники ефективності