Now showing items 106-125 of 157

  • Реалізація виховного потенціалу змісту педагогічних дисциплін 

   Каплінский, В. В.; Каплинский, В. В.; Kаplinskiy, V. V. (Вінниця, 2004)
   У статті загострюється увага на умовах, за яких зміст педагогічних дисциплін впливає на свідомість та почуття студентів і забезпечує продуктивну післядію. Наводяться відзиви студентів, які засвідчують ефективність пропонованої ...
  • Рефлексія в педагогічній діяльності вчителя 

   Рушківський, Р. В.; Рушковский, Р. В.; Rushkivskyi, R. V. (Вінниця: «Нілан ЛТД», 2017)
   З’ясовується сутність і значення рефлексії в структурі педагогічної діяльності. Визначено особливості та основні сфери прояву рефлексії вчителя: мислення, комунікація, самосвідомість.
  • Рефлексія у структурі особистісно-професійної зрілості вчителя 

   Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M. (Харків : НТУ «ХПІ», 2008)
   У статті розглядається проблема рефлексії як критерію професійно-особистісної зрілості педагога. Проаналізовані основні аспекти і визначені показники розвитку педагогічної рефлексії.
  • Рефлексія у структурі особистісно-професійної зрілості вчителя 

   Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M. (Харків: НТУ «ХПІ», 2008)
   У статті розглядається проблема рефлексії як критерію професійно-особистісної зрілості педагога. Проаналізовані основні аспекти і визначені показники розвитку педагогічної рефлексії
  • Розвиток здатності до професійного ціннісно-смислового самовизначення як умова формування готовності майбутніх учителів до вирішення педагогічних конфліктів 

   Холковська, Ірина Леонідівна; Холковская, И. Л.; Kholkovska, I. L. (Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2017)
   В статті розглядаються умови становлення суб'єктної позиції студентів педагогічного університету, формування у них мотиваційної і інструментальної готовності до попередження та конструктивного вирішення педагогічних ...
  • Розвиток особистості майбутнього психолога в умовах трансформації суспільства 

   Шахов, Володимир Іванович; Шахов, В. И.; Shakhov, V. I.; Паламарчук, Ольга Миколаївна; Паламарчук, О. Н.; Palamarchuk, O. M.; Антонюк, Микола Степанович; Антонюк, Н. С.; Antoniuk, M. S.; Безверхий, Олег Станіславович; Безверхий, О. С.; Bezverkhyi, O. S.; Браніцька, Тетяна Ромуальдівна; Браніцькая, Т. Р.; Branitska, T. R; Візнюк, Іннеса Миколаївна; Визнюк, И. Н.; Vizniuk, I. M.; Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M.; Килівник, Анатолій Миколайович; Киливник, А. Н.; Kylivnyk, A. M.; Коломієць, Леся Ігорівна; Коломиец, Л. И.; Kolomiiets, L. I.; Комар, Тетяна Олександрівна; Комар, Т. А.; Komar, T. O.; Педоренко, Валентина Миколаївна; Педоренко, В. Н.; Pedorenko, V. M.; Перегончук, Наталія Василівна; Перегончук, Н. В.; Perehonchuk, N. V.; Савчук, Зоряна Степанівна; Савчук, З. С.; Savchuk, Z. S.; Сидоренко, Жанна В’ячеславівна; Сидоренко, Ж. В.; Sydorenko, Zh. V.; Сердюкова, Інна Миколаївна; Сердюкова, И. Н.; Serdiukova, I. M.; Фуштей, Оксана Василівна; Фуштей, О. В.; Fushtei, O. V.; Чала, Катерина Олександрівна; Чала, К. А.; Chala, K. O.; Чухрій, Інна Володимирівна; Чухрій, И. В.; Chukhrii, I. V. (Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016)
   У монографії висвітлюються результати наукових розвідок проблеми особистісного розвитку майбутніх психологів: професійної амбівалентності особистості, самоорганізації, особистісної зрілості, професійної ідентичності, ...
  • Розвиток особистісної зрілості майбутніх учителів у процесі педагогічної практики 

   Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M. (Хмельницький : ХНУ, 2012)
   Розглядаються педагогічні умови розвитку особистісної зрілості майбутніх учителів під час педагогічної практики. Обґрунтовується необхідність педагогічного супроводу і психологічної підтримки студентів-практикантів у процесі ...
  • Розвиток особистісної зрілості майбутніх учителів у процесі педагогічної практики 

   Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M. (Хмельницький: ХНУ, 2012)
   Розглядаються педагогічні умови розвитку особистісної зрілості майбутніх учителів під час педагогічної практики. Обґрунтовується необхідність педагогічного супроводу і психологічної підтримки студентів-практикантів у процесі ...
  • Розвиток професійно важливих якостей у майбутніх учителів : монографія 

   Акімова, Ольга Вікторівна; Акимова, О. В.; Akimova, O. V.; Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M.; Волошина, Оксана Василівна; Волошина, О. В.; Voloshyna, O. V.; Давидюк, Марина Олександрівна; Давидюк, М. А.; Davydiuk, M. O.; Каплінський, Василь Васильович; Каплинский, В. В.; Kaplinskyi, V. V.; Коломієць, Алла Миколаївна; Коломиец, А. Н.; Kolomiets, A. M.; Столяренко, Оксана Василівна; Столяренко, О. В.; Stoliarenko, O. V.; Фрицюк, Валентина Анатоліївна; Фрицюк, В. А.; Frytsiuk, V. A.; Хамська, Неліна Болеславівна; Хамськая, Н. Б.; Khamska, N. B.; Холковська, Ірина Леонідівна; Холковская, И. Л.; Kholkovska, I. L.; Шахов, Владислав Володимирович; Шахов, В. В.; Shakhov, V. V.; Шахов, Володимир Іванович; Шахов, В. И.; Shakhov, V. I. (Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2016)
   У монографії розкриваються психолого-педагогічні засади розвитку професійно важливих якостей у майбутніх учителів: творчого мислення, рефлексивності, професійної самосвідомості, моральних якостей, готовності до професійного ...
  • Розвиток професійної самосвідомості студентів вищих навчальних закладів 

   Галузяк, В. М.; Галузяк, Василь Михайлович; Haluziak, V. M.; Добровольська, Катерина В’ячеславівна; Добровольская, К. В.; Dobrovolska, K. V. (Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015)
   У монографії розкривається проблематика формування професійної самосвідомості студентської молоді: сутність, особливості і структура професійної самосвідомості, етапи і психологічні механізми її розвитку. Визначено педагогічні ...
  • Розвиток професійної спрямованості студентів вищих медичних навчальних закладів : монографія 

   Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M.; Тихолаз, Софія Іванівна; Тихолаз, София Ивановна; Tykholaz, Sofiia Ivanivna (Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2016)
   У монографії на основі аналізу психолого-педагогічної літератури та педагогічної практики з’ясовано сутність і структуру професійної спрямованості студентів вищих медичних навчальних закладів, визначено критерії, показники ...
  • Роль ситуативного метода в формировании коммуникативной составляющей системы профессионального становлення будущого учителя 

   Каплинский, В. В.; Каплінський, В. В.; Kaplinskyi, V. V. (Херсон, 2017)
   В статье предлагается один из путей диагностики и овладения коммуникативной составляющей системы профессионального становления личности будущого учителя на основе решения педагогических ситуаций, который лежит в основе ...
  • Роль і місце навчальної дисципліни «Основи виховної діяльності вчителя фізичної культури» в системі підготовки спеціаліста з фізичного виховання 

   Асаулюк, І. О.; Асаулюк, И. О.; Asauliuk, I. O.; Каплінський, В. В.; Каплинский, В. В.; Kaplinskyi, V. V. (Вінниця, 2014)
   В статті розкривається роль і місце навчальної дисципліни «Основи виховної діяльності вчителя фізичної культури», її зміст, критерії відбору змісту та особливості викладання
  • Сognitive component of the professional formation of the future teacher in the process of general pedagogical training 

   Lazarenko, N. I.; Лазаренко, Н. І.; Лазаренко, Н. И. (Poland, 2018)
   The article analyses the conditions under which knowledge becomes the basis of the professional formation of the personality of the future teacher. It also outlines the optimal ways of successful assimilation of knowledge ...
  • Самостійна робота як чинник підготовки майбутніх учителів до попередження і розв’язання конфліктів 

   Холковська, І. Л.; Холковская, И. Л.; Kholkovska, I. L. (Вінниця: «Нілан ЛТД», 2017)
   Розглядаються дидактичні можливості самостійної роботи як засобу підготовки майбутніх учителів до попередження і розв’язання конфліктів. Проаналізовані рівні самостійної навчальної діяльності студентів у процесі засвоєння ...
  • Складові авторитету керівника освітнього закладу 

   Каплінський, В. В.; Каплинский, В. В.; Kaplinskyi, V. V.; Терещук, Д. В.; Tereshchuk, D. V. (Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2014)
   У статті розкривається зміст основних компонентів педагогічного авторитету керівника освітнього закладу
  • Складові загальнопедагогічної компетентності вчителя 

   Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M. (Вінниця : ТОВ «Нілан ЛТД», 2017)
   У статті визначено і проаналізовано основні підходи до розуміння сутності професійної компетентності вчителя у вітчизняній і зарубіжній педагогіці. Загальнопедагогічна компетентність розглядається як інтегральна здатність ...
  • Специфіка і структура комунікативних умінь як інструменту виховного впливу 

   Каплінський, В. В.; Каплинский, В. В.; Kaplinskyi, V. V.; Хорунжевський, Л. Є.; Хорунжевский, Л. Е.; Khorunzhevskyi, L. Ye. (Вінниця, 2011)
   У статті розглядаються особливості комунікативних вмінь вихователя та структурні компоненти комунікативного уміння, обґрунтовується значення їх врахування при організації виховного процесу
  • Способи і прийоми розвитку діалектичного професійного мислення майбутніх учителів 

   Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M. (Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018)
   Діалектичне мислення розглядається як важливий критерій особистісно-професійної зрілості педагога, що виявляється в конструктивному ставленні до педагогічних суперечностей, здатності усвідомлювати їх динамічну єдність як ...
  • Стиль педагогічного спілкування як фактор розумового розвитку учнів 

   Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M. (Вінниця: «Твори», 2020)
   У статті висвітлюються результати емпіричного дослідження впливу стилів педагогічного спілкування на розумовий розвиток учнів початкової школи. Представлено методику діагностування стилів педагогічного спілкування ...