Now showing items 77-96 of 157

  • Партнерство як інноваційна форма діалогічної взаємодії викладача і студентів – майбутніх менеджерів 

   Холковська, І. Л.; Холковская, И. Л.; Kholkovska, I. L. (Вінниця : ТОВ «Нілан ЛТД», 2018)
   У статті зазначається необхідність надання пріоритету особистісно-орієнтованій моделі, яка спрямована на подолання моносуб’єктності навчально-виховного процесу, зміцнення позицій діалогічності стосунків у процесі взаємодії ...
  • Педагогический авторитет: типы и условия формирования 

   Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M. (Симферополь, 2000)
   В статье обосновывается понимание педагогического авторитета как не связанной с социальным статусом, принуждением и вознаграждениями способностью педагога своей личностью влиять на мысли, чувства и поведение учеников. ...
  • Педагогічна діагностика : курс лекцій 

   Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M.; Холковська, Ірина Леонідівна; Холковская, И. Л.; Kholkovska, I. L. (Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2015)
   У посібнику розкривається сутність основних методів педагогічної діагностики, які можуть використовуватися для оцінки ефективності педагогічного процесу. Значне місце приділяється методиці підготовки і проведення педагогічного ...
  • Педагогічна діагностика як система 

   Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M. (Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018)
   У статті розглядаються різні підходи до трактування сутності педагогічної діагностики. Педагогічна діагностика трактується як пізнавально-перетворювальна діяльність педагога, що полягає у вивченні та врахуванні індивідуальних ...
  • Педагогічна конфліктологія : навчальний посібник 

   Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M.; Холковська, Ірина Леонідівна; Холковская, И. Л.; Kholkovska, I. L. (Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2015)
   У навчальному посібнику розкриваються загальні основи педагогічної конфліктології. Розглядаються особливості, причини, типи та функції педагогічних конфліктів, шляхи їх попередження і розв’язання
  • Педагогічний супровід особистісно-професійного розвитку майбутнього вчителя 

   Акімова, О. В.; Акимова, О. В.; Akimova, O. V.; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M.; Бурлака, Н. І.; Бурлака, Н. И.; Burlaka, N. I.; Васаженко, Н. О.; Vasazhenko, N. O.; Волошина О.В.; Voloshyna, O. V.; Губіна, С. І.; Губина, С. И.; Hubina, S. I.; Дембіцька, С. В.; Дембицкая, С. В.; Dembitska, S. V.; Дмітренко, Н. Є.; Дмитренко, Н. Е.; Dmitrenko, N. Ye.; Донець, В. Г.; Донец, В. Г.; Donets, V. H.; Загородній, С. П.; Загородний, С. П.; Zahorodnii, S. P.; Каплінський, В. В.; Каплинский, В. В.; Kaplinskyi, V. V.; Кобилянська, І. М.; Кобылянская, И. М.; Kobylianska, I. M.; Кобилянський, О. В.; Кобылянский, О. В.; Kobylianskyi, O. V.; Мигун, П. П.; Myhun, P. P.; Нагорняк, С. В.; Nahorniak, S. V.; Пінаєв, Б. О.; Пинаев, Б. О.; Pinaiev, B. O.; Пінаєва, О. Ю.; Пинаева, О. Ю.; Pinaieva, O. Yu.; Погріщук, О. Б.; Погрищук, О. Б.; Pohrishchuk, O. B.; Стемпень, Ян; Stempen, Yan; Столяренко, О. В.; Столяренко, О. В.; Stoliarenko, O. V.; Stoliarenko, O. V.; Холковська, І. Л.; Холковская, И.; Kholkovska, I.; Шахов, В. В.; Шахов, В. І.; Шахов, В.; Shakhov, V. I.; Shakhov, V. V. (Вінниця: «Твори», 2019)
   У монографії розкриваються різні аспекти педагогічного супроводу особистісно-професійного розвитку студентів педагогічних закладів вищої освіти: філософські основи особистісно-професійного становлення майбутніх учителів, ...
  • Педагогічний супровід професійного самовдосконалення та особистісної самореалізації майбутнього педагога 

   Каплінский, В. В; Каплинский, В. В.; Kаplinskiy, V. V (Київ: ГО «Київська наукова організація педагогіки і психології», 2017)
   В статті йдеться про спонукання та включення в діяльність, спрямовану на самовиховання та професійне самовдосконалення майбутнього педагога.
  • Педагогічні умови підготовки студентів до реалізації функцій суб'єктів інноваційної діяльності 

   Холковська, І. Л.; Холковская, И.; Kholkovska, I. (Вінниця: «Твори», 2019)
   У статті розглядаються особливості інноваційної діяльності як готовності вчителя до розробки і впровадження інновацій. Проаналізовано різні напрями дослідження інноваційної діяльності, представлені у педагогічній періодиці. ...
  • Педагогічні умови формування у майбутніх педагогів ціннісних установок на творчу самореалізацію в професійній діяльності 

   Холковська, І. Л.; Холковская, И. Л.; Kholkovska, I. L. (Вінниця : ТОВ «Нілан ЛТД», 2018)
   У статті пропонується огляд базових ціннісних установок педагога у сфері пізнання, у сфері дії, у сфері переживання. Визначені педагогічні умови формування у майбутніх педагогів ціннісних установок на творчу самореалізацію ...
  • Показники міжособистісної толерантності вчителя 

   Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M. (Харків: ФОП Шейніна О.В., 2012)
   Аналізується сутність і значення міжособистісної толерантності у взаємодії педагога з вихованцями. Виокремлені критерії міжособистісної толерантності педагога: відкритість новому досвіду; емоційна стійкість; когнітивна ...
  • Показники рефлексивності як критерію особистісної зрілості вчителя 

   Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M. (Х.: ХНПУ; ХОГОКЗ, 2012)
   Аналізується сутність і значення рефлексивності як одного з критеріїв особистісної зрілості педагога, її роль в саморегуляції педагогічної діяльності та професійному становленні вчителя. На основі узагальнення психолого- ...
  • Поняття компетентності в контексті визначення професійних вимог до особистості педагога 

   Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M. (Вінниця, 2017)
   У статті проаналізовані різні підходи до розуміння сутності педагогічної компетентності. Виокремлено функціональний і структурний підходи до визначення компетентності. Педагогічна компетентність розглядається як інтегральна ...
  • Принципи педагогічної підтримки розвитку особистісної зрілості майбутніх учителів 

   Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M. (Донецьк: ТОВ «Інновація», 2012)
   Розглядаються принципи педагогічної підтримки розвитку особистісної зрілості майбутніх учителів: діалогізація, проблематизація, персоналізація педагогічної взаємодії, забезпечення суб’єктної позиції студентів, активізація ...
  • Проблема ефективності виховних підходів 

   Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M. (Хмельницький : ХІСТ Університету «Україна», 2010)
   У статті розглядаються поширені в педагогічній літературі підходи до оцінки ефективності різних моделей виховання. Доводиться некоректність дихотомічної оцінки виховних підходів як однозначно ефективних або неефективних. ...
  • Проблема личностной референтности педагога 

   Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M.; Сметанський, Микола Іванович; Сметанский, Н. И.; Smetanskyi, M. I. (Педагогика, 1998)
   Розглядається сутність і фактори формування особистісної референтності (значущості) педагога для вихованців. З'ясовуються психологічні передумови налагодження діалогічних стосунків педагога з вихованцями. Виокремлено й ...
  • Проблема построения субъект-субъектных отношений между родителями и детьми в условиях современной семьи 

   Любчак, Л. В.; Liubchak, L. V. (Мозырь, 2016)
   У статті сім'я розглядається як компонент системи соціального формування особистості, а також піднімається проблема цілеспрямованого формування суб'єкт-суб'єктних відносин між батьками і дітьми. Робиться акцент на характері ...
  • Проблема формування авторитету класного керівника 

   Холковська, І. Л.; Холковская, И. Л.; Kholkovska, I. L. (Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2017)
   У статті на основі аналізу різних підходів до розуміння сутності педагогічного авторитету визначено структуру, типи, принципи і етапи формування авторитету класного керівника як організатора і координатора виховного процесу. ...
  • Проблема формування мотивації учіння студентів 

   Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M.; Горбунь, Ельвіра Леонасівна; Горбунь, Э. Л.; Horbun, E. L. (Вінниця : ВДПІ, 1994)
   Визначено і проаналізовано основні психологічні підходи до мотиваційного забезпечення учбової діяльності студентів: теорія учбової діяльності, теорія проблемного навчання, концепція спільної учбової діяльності, контекстний ...
  • Проблема эффективности воспитательных подходов 

   Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M. (Витебск : ВГУ имени П.М. Машерова, 2017)
   Рассматривается проблема оценки эффективности и целесообразности различных воспитательных подходов. Доказывается некорректность дихотомической оценки воспитательных подходов как однозначно эффективных или неэффективных. ...
  • Проблема індивідуального стилю педагогічного спілкування 

   Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M. (Вінниця: ВДПУ імені М. Коцюбинського, 1998)
   Визначено основні напрями досліджень проблематики індивідуального стилю педагогічного спілкування: з’ясування сутності і структури стилів педагогічного спілкування, їх класифікація; діагностика стилів педагогічного ...