Now showing items 66-85 of 157

  • Організаційно-педагогічні умови формування готовності майбутнього педагога до неперервного професійного саморозвитку 

   Фрицюк, В. А.; Frytsiuk, V. A. (Вінниця : ВДПУ, 2017)
   У статті проаналізовано підходи науковців до визначення умов і факторів професійного саморозвитку особистості; окреслено зовнішні та внутрішні, об’єктивні й суб’єктивні бар’єри саморозвитку. Визначено авторські ...
  • Орієнтація вищого навчального закладу на забезпечення якості освіти 

   Каплінський, В. В.; Каплинский, В. В.; Kaplinskyi, V. V.; Лазаренко, Н. І.; Лазаренко, Н. И.; Lazarenko, N. I. (Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2016)
   Стаття знайомить з ідеями щодо забезпечення якості освіти в педагогічних університетах
  • Основи виховної діяльності вчителя фізичної культури : навчальний посібник 

   Каплінський, Василь Васильович; Каплинский, Василий Васильевич; Kaplinskyi, Vasyl Vasylovych; Асаулюк, І. О.; Асаулюк, И. О.; Asauliuk, I. O. (Вінниця: ПП «ТД «Едельвейс і К», 2014)
   У навчальному посібнику лаконічно й системно викладено теоретико-методичні основи виховної діяльності вчителя фізичної культури з урахуванням особливостей його професійної діяльності. Практичний, методичний та ілюстративний ...
  • Основи педагогічної майстерності : практикум 

   Холковська, І. Л.; Холковская, И.; Kholkovska, I.; Волошина О. В.; Voloshyna, O. V.; Губіна, С. І.; Губина, С. И.; Hubina, S. I. (Вінниця: «Твори», 2019)
   У посібнику стисло викладено зміст курсу «Основи педагогічної майстерності» згідно з чинною навчальною програмою та з урахуванням досягнень сучасної педагогічної науки. Теоретичний матеріал і практичні завдання посібника ...
  • Основи професійної етики медичних працівників: навчально-методичний посібник 

   Біліченко, О. В.; Биличенко, А. В.; Bilichenko, O. V. (Вінниця: «Твори», 2019)
   У навчально-методичному посібнику розглядаються актуальні морально-етичні проблеми, що виникають у сфері сучасної медичної науки і охорони здоров'я, представлений матеріал, що стосується історії виникнення і розвитку ...
  • Основні характеристики ефективного стилю педагогічного спілкування 

   Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M. (Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 2001)
   У статті розглядаються різні підходи до визначення характеристик ефективного стилю педагогічного спілкування. Виокремлено біполярні параметри, які відображають фундаментальні аспекти міжособистісної взаємодії і визначають ...
  • Особистісна зрілість педагога як фактор гуманізації виховання 

   Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M. (Вінниця: ТОВ фірма “Планер”, 2009)
   У статті розглядається значення особистісної зрілості вчителя як фактору гуманізації педагогічних відносин. На основі узагальнення різних підходів виділені показники особистісної зрілості педагога: проактивність, рефлексивність, ...
  • Особистісна зрілість як психолого-педагогічне поняття 

   Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M. (Вінниця: ПП «Едельвейс і К», 2007)
   У статті розглядаються різні підходи до трактування поняття особистісна зрілість. Незважаючи на певні відмінності, більшість дослідників пов’язує феномен особистісної зрілості з такою комплексною характеристикою особистості, ...
  • Особистісно-професійний розвиток майбутнього вчителя : монографія 

   Акімова, Ольга Вікторівна; Акимова, О. В.; Akimova, O. V.; Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M.; Браніцька, Тетяна Ромуальдівна; Браницкая, Т. Р.; Branitska, T. R.; Волошина, Оксана Василівна; Волошина, О. В.; Voloshyna, O. V.; Давидюк, Марина Олександрівна; Давидюк, М. А.; Davydiuk, M. O.; Зайонц, Даріуш; Зайонц, Д.; Zając, Dariusz; Каплінський, Василь Васильович; Каплинский, В. В.; Kaplinskyi, V. V.; Кубяк-Шимборська, Ева; Кубяк-Шимборска, Е.; Kubiak-Szymborska, Ewa; Куцевол, Ольга Миколаївна; Куцевол, О. Н.; Kutsevol, O. M.; Надкернична, Любов Іванівна; Надкерничная, Л. И.; Nadkernychna, L. I.; Подгурська-Яхнік, Дорота; Подгурска-Яхник, Д.; Podgorska-Jachnik, Dorota; Столяренко, Олена Вікторівна; Столяренко, Е. В.; Stoliarenko, O. V.; Фрицюк, Валентина Анатоліївна; Фрицюк, В. А.; Frytsiuk, V. A.; Холковська, Ірина Леонідівна; Холковская, И. Л.; Kholkovska, I. L.; Шахов, Володимир Іванович; Шахов, В. И.; Shakhov, V. I.; Шестопалюк, Олександр Васильович; Шестопалюк, А. В.; Shestopaliuk, O. V. (Вінниця : Нілан, 2014)
   У монографії висвітлюються результати досліджень багатоаспектної проблеми особистісно-професійного становлення майбутніх учителів: розвитку їх особистісної зрілості, творчого мислення, самоактуалізації, формування базової ...
  • Особливості діалектичного педагогічного мислення 

   Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M. (Вінниця: «Нілан ЛТД», 2017)
   Визначені й проаналізовані особливості діалектичного педагогічного мислення: континуальність (розуміння наявності проміжних, перехідних ланок між крайніми педагогічними позиціями); збалансованість (здатність уникати ...
  • Отбор и анализ педагогических ситуаций в процессе профессиональной подготовки учителя в высшей школе 

   Каплінський, В. В.; Каплинский, В. В.; Kаplinskiy, V. V. (Sládkovičovo, Slovenská republika, 2017)
   В статье определены критерии отбора педагогических ситуаций, их виды и алгоритм анализа. Изложены результаты опроса студентов относительно применения на занятиях ситуативного метода.
  • Партнерство як інноваційна форма діалогічної взаємодії викладача і студентів – майбутніх менеджерів 

   Холковська, І. Л.; Холковская, И. Л.; Kholkovska, I. L. (Вінниця : ТОВ «Нілан ЛТД», 2018)
   У статті зазначається необхідність надання пріоритету особистісно-орієнтованій моделі, яка спрямована на подолання моносуб’єктності навчально-виховного процесу, зміцнення позицій діалогічності стосунків у процесі взаємодії ...
  • Педагогический авторитет: типы и условия формирования 

   Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M. (Симферополь, 2000)
   В статье обосновывается понимание педагогического авторитета как не связанной с социальным статусом, принуждением и вознаграждениями способностью педагога своей личностью влиять на мысли, чувства и поведение учеников. ...
  • Педагогічна діагностика : курс лекцій 

   Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M.; Холковська, Ірина Леонідівна; Холковская, И. Л.; Kholkovska, I. L. (Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2015)
   У посібнику розкривається сутність основних методів педагогічної діагностики, які можуть використовуватися для оцінки ефективності педагогічного процесу. Значне місце приділяється методиці підготовки і проведення педагогічного ...
  • Педагогічна діагностика як система 

   Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M. (Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018)
   У статті розглядаються різні підходи до трактування сутності педагогічної діагностики. Педагогічна діагностика трактується як пізнавально-перетворювальна діяльність педагога, що полягає у вивченні та врахуванні індивідуальних ...
  • Педагогічна конфліктологія : навчальний посібник 

   Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M.; Холковська, Ірина Леонідівна; Холковская, И. Л.; Kholkovska, I. L. (Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2015)
   У навчальному посібнику розкриваються загальні основи педагогічної конфліктології. Розглядаються особливості, причини, типи та функції педагогічних конфліктів, шляхи їх попередження і розв’язання
  • Педагогічний супровід особистісно-професійного розвитку майбутнього вчителя 

   Акімова, О. В.; Акимова, О. В.; Akimova, O. V.; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M.; Бурлака, Н. І.; Бурлака, Н. И.; Burlaka, N. I.; Васаженко, Н. О.; Vasazhenko, N. O.; Волошина О.В.; Voloshyna, O. V.; Губіна, С. І.; Губина, С. И.; Hubina, S. I.; Дембіцька, С. В.; Дембицкая, С. В.; Dembitska, S. V.; Дмітренко, Н. Є.; Дмитренко, Н. Е.; Dmitrenko, N. Ye.; Донець, В. Г.; Донец, В. Г.; Donets, V. H.; Загородній, С. П.; Загородний, С. П.; Zahorodnii, S. P.; Каплінський, В. В.; Каплинский, В. В.; Kaplinskyi, V. V.; Кобилянська, І. М.; Кобылянская, И. М.; Kobylianska, I. M.; Кобилянський, О. В.; Кобылянский, О. В.; Kobylianskyi, O. V.; Мигун, П. П.; Myhun, P. P.; Нагорняк, С. В.; Nahorniak, S. V.; Пінаєв, Б. О.; Пинаев, Б. О.; Pinaiev, B. O.; Пінаєва, О. Ю.; Пинаева, О. Ю.; Pinaieva, O. Yu.; Погріщук, О. Б.; Погрищук, О. Б.; Pohrishchuk, O. B.; Стемпень, Ян; Stempen, Yan; Столяренко, О. В.; Столяренко, О. В.; Stoliarenko, O. V.; Stoliarenko, O. V.; Холковська, І. Л.; Холковская, И.; Kholkovska, I.; Шахов, В. В.; Шахов, В. І.; Шахов, В.; Shakhov, V. I.; Shakhov, V. V. (Вінниця: «Твори», 2019)
   У монографії розкриваються різні аспекти педагогічного супроводу особистісно-професійного розвитку студентів педагогічних закладів вищої освіти: філософські основи особистісно-професійного становлення майбутніх учителів, ...
  • Педагогічний супровід професійного самовдосконалення та особистісної самореалізації майбутнього педагога 

   Каплінский, В. В; Каплинский, В. В.; Kаplinskiy, V. V (Київ: ГО «Київська наукова організація педагогіки і психології», 2017)
   В статті йдеться про спонукання та включення в діяльність, спрямовану на самовиховання та професійне самовдосконалення майбутнього педагога.
  • Педагогічні умови підготовки студентів до реалізації функцій суб'єктів інноваційної діяльності 

   Холковська, І. Л.; Холковская, И.; Kholkovska, I. (Вінниця: «Твори», 2019)
   У статті розглядаються особливості інноваційної діяльності як готовності вчителя до розробки і впровадження інновацій. Проаналізовано різні напрями дослідження інноваційної діяльності, представлені у педагогічній періодиці. ...
  • Педагогічні умови формування у майбутніх педагогів ціннісних установок на творчу самореалізацію в професійній діяльності 

   Холковська, І. Л.; Холковская, И. Л.; Kholkovska, I. L. (Вінниця : ТОВ «Нілан ЛТД», 2018)
   У статті пропонується огляд базових ціннісних установок педагога у сфері пізнання, у сфері дії, у сфері переживання. Визначені педагогічні умови формування у майбутніх педагогів ціннісних установок на творчу самореалізацію ...